EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopan unionin turvapaikkamenettelyt

Euroopan unionin turvapaikkamenettelyt

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2013/32/EU — kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevat yhteiset menettelyt

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Se kumoaa pakolaisaseman myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä Euroopan unionin (EU) maissa sovellettavista vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin 2005/85/EY.
 • Sillä perustetaan kansainvälisen suojelun myöntämistä ja poistamista koskevia EU:n laajuisia menettelyitä (pakolaisasema ja suojelu, joka myönnetään ihmisille, jotka eivät ole pakolaisia, mutta joille voi aiheutua vakavan haitan vaara palautettaessa alkuperämaahan).
 • Uudella direktiivillä varmistetaan, että kansainvälisen suojelun menettelyt
  • nopeutuvat ja tehostuvat
  • ovat oikeudenmukaisempia hakijoille
  • täyttävät EU:n laajuiset kansainvälisen suojelun myöntämistä ja poistamista koskevat vaatimukset.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Ketä tämä koskee?

Direktiiviä sovelletaan kaikkiin EU-maissa tehtyihin kansainvälistä suojelua koskeviin hakemuksiin (Irlantia, Tanskaa jaYhdistynyttä kuningaskuntaa (1) lukuun ottamatta), mukaan lukien rajoilla, aluevesillä tai kauttakulkualueilla tehdyt hakemukset.

Kuinka?

 • Direktiivissä vahvistetaan kansainvälisen suojelun hakemiseen sovellettavat selkeät säännöt, jotta hakemuksia koskevat päätökset voitaisiin tehdä aiempaa nopeammin ja tehokkaammin. Hakumenettelyn helpottamiseksi on tehtävä erityisjärjestelyjä etenkin rajoilla. Lähtökohtaisesti alkuperäinen hakumenettely (valituksia lukuun ottamatta) saa kestää enintään kuusi kuukautta. Päätöksentekijöille on annettava prosessia koskeva erikoiskoulutus ja hakijoille on annettava menettelylliset takeet.
 • Tarkoin määritellyissä olosuhteissa, jos hakemus on todennäköisesti perusteeton tai asiaan liittyy vakavia kansallista turvallisuutta tai yleistä järjestystä koskevia seikkoja, voidaan soveltaa erityismenettelyjä, kuten nopeutettua menettelyä tai hakemusten käsittelyä rajalla.

Perustakeet:

 • EU-maiden on varmistettava, että
  • hakijoiden hakemukset tutkitaan yksitellen, objektiivisesti ja puolueettomasti
  • hakijoille tiedotetaan heidän ymmärtämällään kielellä noudatettavasta menettelystä, heidän oikeuksistaan ja tehdystä päätöksestä. Heille on annettava tarvittaessa tulkki, jotta he voivat esittää asiansa
  • hakijoilla on oikeus pyytää neuvoa oikeudelliselta neuvonantajalta omalla kustannuksellaan
  • hakijoilla on oikeus hakea tehokkaasti muutosta tuomioistuimesta ja oikeus ilmaiseen oikeudelliseen apuun muutoksenhaun aikana.
 • EU-maat eivät saa ottaa henkilöä säilöön ainoastaan sen vuoksi, että hän on turvapaikanhakija. Jos hakija otetaan säilöön, on sovellettava EU:n säädöksiä tarkistetun turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin mukaisesti.

Tutkintamenettely

Ennen kuin asianomainen viranomainen tekee päätöksensä, hakijoilla on oikeus henkilökohtaiseen puhutteluun, jossa heillä tulisi olla mahdollisuus esittää hakemusta koskevat täydelliset perusteet. Puhuttelun suorittavan henkilön on oltava pätevä ottamaan huomioon hakijan henkilökohtaiset olosuhteet ja tilanteen yleiset olosuhteet. EU-maiden on varmistettava, että yksittäisiä hakemuksia koskevat tiedot pysyvät luottamuksellisina.

Haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä koskevat erityiset takuut:

 • henkilöille, joilla on esimerkiksi ikänsä, vammansa, sairautensa, seksuaalisen suuntautumisensa tai trauman vuoksi tai jostakin muusta syystä menettelyihin liittyviä erityistarpeita, on annettava hakumenettelyssä tarvittavaa tukea, kuten riittävästi aikaa.
 • Ilman huoltajaa olevia lapsia koskevat erityisvaatimukset, kuten velvollisuus nimetä pätevä edustaja. Yleisesti lasten etu on otettava huomioon, kun direktiiviä sovelletaan.

Toistuvien hakemusten estäminen

EU-mailla on uusia keinoja käsitellä saman henkilön tekemiä toistuvia hakemuksia. Henkilöt, jotka eivät tarvitse suojelua, eivät voi enää välttää palautusta kotimaahan tekemällä jatkuvasti uusia hakemuksia.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

 • Direktiivi tuli voimaan 19. heinäkuuta 2013, lukuun ottamatta artikloja 47 (viranomaisten mahdollisuus valittaa hallinnollisista ja/tai oikeudellisista päätöksistä kansallisen lainsäädännön mukaisesti) ja 48 (viranomaisten salassapitovelvollisuus heidän työssään saamiensa tietojen osalta). Näitä artikloja on sovellettu 21. heinäkuuta 2015 alkaen.
 • EU-maiden tuli saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä 20. heinäkuuta 2015 mennessä, lukuun ottamatta artiklan 31 tiettyjä tutkintamenettelyä koskevia näkökohtia, joita sovelletaan 20. heinäkuuta 2018 alkaen.

TAUSTA

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/32/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 60–95)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/95/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle (EUVL L 337, 20.12.2011, s. 9–26)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 603/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 604/2013 tehokkaaksi soveltamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä sekä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 1–30)

Direktiiviin 603/2013 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 604/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta (uudelleenlaadittu) (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 31–59)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/33/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 96–116)

Viimeisin päivitys: 25.05.2020(1) Yhdistynyt kuningaskunta eroaa Euroopan unionista, ja siitä tulee 1.2.2020 alkaen kolmas maa (EU:n ulkopuolinen maa).

Top