EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet (2020-2030)

EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet (2020-2030)

Euroopan komissio ehdottaa EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteita kaudelle 2020-2030 perustuen lupaavaan edistykseen vuodelle 2020 asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa kasvihuonekaasupäästöjen, uusiutuvien energiamuotojen ja energiansäästöjen suhteen. Vuoden 2030 puitteiden keskipisteessä on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet kaudelle 2020-2030 (COM(2014) 15 lopullinen/2, 28.1.2014 - ei julkaistu EUVL:ssä).

TIIVISTELMÄ

Tässä tiedonannossa korostetaan tarvetta EU:n siirtymiselle kohti vähähiilistä taloutta perustuen merkittävään jo tähän mennessä saavutettuun edistykseen unionin vuodelle 2020 asettamien kasvihuonekaasupäästöjä, uusiutuvia energiamuotoja ja energiansäästöjä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Maaliskuussa 2013 julkaistuun Vihreään kirjaan perustuvan sidosryhmien konsultoinnin jälkeen tiedoksiannossa todetaan, kuinka tärkeää on noudattaa vähähiilistä taloutta, joka takaa kuluttajille kilpailukykyisen ja edullisen energian, luo kasvua ja työpaikkoja ja lisää energian toimitusvarmuutta samalla, kun riippuvuus energian tuonnista vähenee.

Komissio ehdottaa, että vuoden 2030 ilmasto- ja energiapuitteiden tulisi perustua vuoden 2020 tavoitteiden kokonaisvaltaiseen täytäntöönpanoon sekä seuraaviin tavoitteisiin:

  • 40 prosentin vähennys EU:n kasvihuonekaasupäästöissä vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 1990, mikä saavutetaan pelkästään kotimaisilla toimilla. Toimenpiteitä ovat 43 prosentin päästövähennykset verrattuna vuoteen 2005 päästökauppajärjestelmässä yhdistettynä jäsenvaltioiden kansallisiin toimiin, joiden tarkoitus on vähentää päästöjä 30 prosenttia sektoreilla, jotka eivät kuulu päästökaupan piiriin.
  • EU:ssa kulutetun uusiutuvista lähteistä saadun energian osuuden lisääminen vähintään 27 prosentilla. Tavoite on sitova EU:n tasolla, mutta ei kansallisilla tasoilla, jotta jäsenvaltiot saavat joustavuutta tavoitteidensa saavuttamiseen kustannustehokkaimmalla tavalla.
  • Päästökauppajärjestelmän uudistus luomalla uusi markkinavakausvaranto sekä kiristämällä vuotuista päästökattoa vuoden 2020 jälkeen. Lainsäädäntöehdotus varannon perustamisesta julkaistiin tämän tiedonannon yhteydessä.
  • Lisäksi parannettu energiatehokkuus, joka on erittäin tärkeää kilpailukyvyn, energian toimitusvarmuuden ja kestävyyden kannalta. Myöhemmin vuonna 2014 suoritettava vuoden 2012 energiatehokkuusdirektiivin tarkistus auttaa määrittämään tulevaa energiansäästöpolitiikkaa.
  • Uusi Euroopan hallintajärjestelmä energia- ja ilmastotavoitteiden noudattamiseen. Jäsenvaltioiden on laadittava kansallisia suunnitelmia taatakseen kilpailukykyisen, turvallisen ja kestävän energian. Komissio katselmoi ja arvioi suunnitelmat.
  • Tärkeimmät indikaattorit edistyksen seuraamiseen kaikissa kilpailukykyyn, turvallisuuteen ja kestävään energiaan liittyvissä kysymyksissä.

Neuvostoa ja Euroopan parlamenttia kehotetaan vahvistamaan ehdotus. Neuvoston päätös on odotettavissa lokakuussa 2014. Tiedonanto on osa laajempaa pakettia, joka sisältää lakiehdotuksen päästökauppajärjestelmän uudistuksesta, kilpailukyvystä, liuskekaasusta sekä energian hinnoista ja kustannuksista.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi markkinavakausvarannon perustamisesta unionin kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmään, sen toiminnasta sekä direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta. (COM(2014) 20/2, 22.1.2014).

Direktiivi 2012/27/EU energiatehokkuudesta (EUVL L 315, 14.11.2012).

Direktiivi 2009/28/EY uusiutuvista energialähteistä (EUVL L 140, 5.6.2009).

Direktiivi 2009/29/EY direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaa koskevan yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja laajentamiseksi (tarkistettu päästökauppadirektiivi)([EUVL L 140, 5.6.2009).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 406/2009/EY jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä (EUVL L 140, 5.6.2009).

Energia-alan etenemissuunnitelma 2050 (KOM(2011) 885 lopullinen, 15.12.2011).

Etenemissuunnitelma kilpailukykyiseen vähäpäästöiseen talouteen siirtymiseksi vuonna (KOM(2011) 112 lopullinen, 8.3.2011).

Neuvoston direktiivi 2013/18/EU, annettu 13 päivänä toukokuuta 2013 , uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY mukauttamisesta Kroatian tasavallan liittymisen johdosta (EUVL L 158, 10.6.2013)

Viimeisin päivitys: 08.06.2014

Top