EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nuorten kohtaamat haasteet: lisätään monialaista politiikkayhteistyötä

Nuorten kohtaamat haasteet: lisätään monialaista politiikkayhteistyötä

EU-maiden ministerit pitävät monialaista poliittista yhteistyötä erittäin tärkeänä nuorten kohtaamien sosiaalisten ja taloudellisten ongelmien ratkaisemisessa.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätelmät nuorten sosioekonomisiin haasteisiin tehokkaasti vastaavan monialaisen politiikkayhteistyön lisäämisestä (EUVL C 172, 27.5.2015, s. 3-7)

TIIVISTELMÄ

EU-maiden ministerit pitävät monialaista poliittista yhteistyötä erittäin tärkeänä nuorten kohtaamien sosiaalisten ja taloudellisten ongelmien ratkaisemisessa.

NEUVOSTON PÄÄTELMIEN TARKOITUS

Päätelmissä käsitellään strategioita, joilla vahvistetaan monialaista lähestymistapaa nuorisokysymyksiin, jotta päättäjät voivat reagoida ongelmiin tehokkaammin ja nopeammin hyödyntämällä parhaalla mahdollisella tavalla EU:n tämän alan rahoitusta ja ohjelmia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Monialainen politiikka

Toteuttaakseen monipuolista ja monialaista nuorisopolitiikkaa EU-maiden on

 • otettava nuorisokysymykset huomioon laatiessaan politiikkaa koulutuksen ja työllisyyden alalla sekä muilla nuoriin vaikuttavilla aloilla; jotta tämä tuottaisi tulosta, tarvitaan toimielinten välistä yhteistyötä paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla
 • toteutettava kattavia nuorisostrategioita, joissa yhdistetään nuorisokysymyksiä koskevia politiikkatoimia ja otetaan nuoret ja nuorisojärjestöt mukaan prosessiin
 • otettava käyttöön menetelmiä nuorten tilan seuraamiseksi, jotta voidaan kehittää osaamiseen ja näyttöön perustuvaa politiikkaa.

Euroopan komissiota kehotetaan

 • harkitsemaan, miten koordinoitua politiikkaa sovelletaan tehokkaasti, kun etsitään ratkaisuja nuorten kohtaamiin haasteisiin
 • arvioimaan, miten nuorisokysymykset on otettu huomioon muilla politiikanaloilla, joilla on vaikutusta nuorten elämään.

EU-maita ja komissiota kehotetaan

 • vahvistamaan monialaista yhteistyötä hyödyntämällä kaikkia Erasmus+-ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia
 • keräämään näyttöä siitä, miten monialainen yhteistyö voi tuottaa myönteisiä tuloksia.

Räätälöidyt toimintamallit

Nuorten sosioekonomisia haasteita koskevia ohjelmia varten on suunniteltava erityisiä monialaisia toimintamalleja.

EU-maita kehotetaan

 • lujittamaan kumppanuusmalleja esimerkiksi nuorisotakuun kaltaisten toimien toteuttamisessa
 • hakemaan tukea nuorisotakuusta rahoitettavien nuorisoalan toimien toteuttamiseen
 • lujittamaan virallisten koulutuslaitosten (kuten koulujen ja korkeakoulujen) ja epävirallisten koulutuksen tarjoajien (kuten nuoriso- ja urheiluseurojen) välistä yhteistyötä, jolla puututaan koulunkäynnin keskeyttämiseen
 • edistämään nuorisotyön ja sosiaalipalvelujen välistä yhteistyötä, jotta tuetaan nuorten osallisuutta.

Komissiota kehotetaan helpottamaan nuorisotakuun toteuttamiseen osallistuvien nuorisopolitiikan päättäjien ja valtioista riippumattomien järjestöjen välistä vuorovaikutusta EU:n tasolla.

Sekä EU-maita että komissiota kehotetaan

 • harkitsemaan Euroopan rakennerahastojen ja Erasmus+-ohjelman käyttöä, jotta voidaan etsiä ratkaisuja nuorten kohtaamiin haasteisiin
 • kiinnittämään huomiota kysymyksiin, jotka tulevat esille monialaisen kansallisen nuorisopolitiikan tehostamista käsittelevässä EU-maiden vertaisoppimistapahtumassa, joka järjestetään EU:n nuorisoalan työsuunnitelman puitteissa.

Nuorisotyö

Euroopan unionin neuvosto kehottaa EU-maita ja komissiota korostamaan nuorisotyön merkitystä nuorten haasteisiin vastaamisessa seuraavin keinoin:

 • edistämällä nuorisotyön ja epävirallisen oppimisen välineiden, kuten Youthpass-todistuksen, tunnustamista työllisyyden, koulutuksen ja kulttuurin aloilla
 • selvittämällä mahdollisuuksia Youthpass-todistuksen valtavirtaistamiseen kansallisena tunnustamisvälineenä.

Lisätietoja:

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma, annettu 20 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin nuorisoalan työsuunnitelmasta vuosiksi 2014-2015 (EUVL C 183, 14.6.2014, s. 5-11)

Viimeisin päivitys: 24.09.2015

Top