Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen joustavuus: investointien, rakenneuudistusten ja finanssipoliittisen vastuun välisen yhteyden vahvistaminen

Vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen joustavuus: investointien, rakenneuudistusten ja finanssipoliittisen vastuun välisen yhteyden vahvistaminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Tiedonanto (COM(2015) 12 final) – Vakaus- ja kasvusopimukseen sisältyvän jouston mahdollisimman tehokas hyödyntäminen

TIEDONANNON TARKOITUS

 • Tiedonannon tarkoituksena on ohjeistaa, kuinka vakaus- ja kasvusopimuksen olemassa oleviin sääntöihin sisältyvää joustoa voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Näin vahvistetaan rakenneuudistusten, investointien ja finanssipoliittisen vastuun välistä yhteyttä siten, että työpaikkojen syntymistä ja kasvua voitaisiin edistää Euroopan unionissa (EU).

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Rakenneuudistuksia koskevat selvennykset

 • Komission mukaan rakenneuudistusten vaikutukset voidaan ottaa huomioon, mikäli:
  • uudistukset ovat merkittäviä
  • uudistuksilla on todistettavasti pitkän aikavälin myönteisiä budjettivaikutuksia, mukaan lukien kestävän potentiaalisen kasvun paraneminen ja
  • uudistukset pannaan täytäntöön.
 • Jotta uudistukset voitaisiin hyväksyä ex-ante (etukäteen), EU-maiden on esitettävä rakenneuudistussuunnitelma, joka sisältää tarkasti yksilöidyt toimenpiteet ja uskottavat määräajat.
 • Komissio arvioi uudistukset, ennen kuin se suosittaa neuvostolle mahdollisten väliaikaisten poikkeamien hyväksymistä keskipitkän aikavälin budjettitavoitteesta tai siihen tähtäävästä sopeuttamisurasta.
  • Maille, jotka eivät kuulu liiallisia alijäämiä koskevaan menettelyyn, sallitaan korkeintaan 0,5 prosentin poikkeama BKT:stä edellyttäen, että tavoite saavutetaan neljän vuoden kuluessa rakenneuudistuksia koskevan lausekkeen aktivoimisesta.
  • Komissio voi antaa liiallista alijäämää koskevaan menettelyyn (korjaavaa osio) kuuluville maille lisäaikaa, jotta ne pääsevät kolmen prosentin alijäämätavoitteeseen BKT:stä sillä edellytyksellä, että uudistukset toteutetaan ja että maat ovat tehneet riittäviä toimenpiteitä alijäämän korjaamiseksi.

Investointeja koskevat selvennykset

Komissio toteaa, että:

 • EU-maiden ESIR-rahoitusosuuksia ei oteta huomioon määritettäessä vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevän tai korjaavan osion mukaisia julkisen talouden sopeuttamistoimia, sillä kertaluonteiset toimenpiteet eivät kuulu erityistavoitteisiin. Jos kolmen prosentin viitearvoa ei noudateta, komissio ei käynnistä liiallisen alijäämän menettelyä silloin, kun tämä johtuu rahoitusosuudesta, edellyttäen että poikkeama on pieni ja sen uskotaan olevan väliaikainen.
 • Maille, jotka eivät kuulu liiallisia alijäämiä koskevaan menettelyyn, sallitaan väliaikainen poikkeama keskipitkän aikavälin budjettitavoitteesta tai siihen tähtäävästä sopeuttamisurasta etenkin kasvun tai suuren tuotantokuilun ollessa negatiivinen, jos ne investoivat suoraan EU:n osarahoittamiin hankkeisiin, jotka koskevat rakenne- ja koheesiopolitiikkaa (mukaan lukien nuorisotyöllisyysaloitteesta osarahoitetut hankkeet), Euroopan laajuisiin verkkoihin ja Verkkojen Eurooppa -välineeseen sekä ESIR:n osarahoittamiin hankkeisiin.

Suhdanteita koskevat selvennykset

Jotta suhdannevaihtelut voitaisiin ottaa paremmin huomioon, komissio käyttää vastedes matriisia, jossa yksilöidään, millaista julkisen talouden sopeutusuraa odotetaan mailta, jotka kuuluvat sopimuksen ennaltaehkäisevään osioon. Tämä tarkoittaa, että näiden maiden on toteutettava parempina aikoina enemmän julkisen talouden elvyttämistoimia.

TAUSTAA

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja Euroopan investointipankille: Vakaus- ja kasvusopimukseen sisältyvän jouston mahdollisimman tehokas hyödyntäminen (COM(2015) 12 final, 13.1.2015).

Viimeisin päivitys: 30.03.2017

Top