EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Unionin tullikoodeksi

Unionin tullikoodeksi

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 952/2013 — unionin tullikoodeksista

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella vahvistetaan unionin tullikoodeksi, jossa säädetään unionin tullialueelle tuotaviin tai sieltä vietäviin tavaroihin sovellettavista yleisistä säännöistä ja menettelyistä, jotka on mukautettu nykyaikaisiin kauppamalleihin ja viestintävälineisiin.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tullikoodeksi ja siihen liittyvät delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset (Euroopan komission asetuksen mukaisesti hyväksytyt)

 • tarjoavat suurempaa laillista varmuutta ja yhdenmukaisuutta yrityksille
 • lisäävät selkeyttä tullivirkailijoille koko EU:ssa
 • saattavat loppuun tullin siirtymisen paperittomaan ja kokonaan sähköiseen ympäristöön
 • yksinkertaistavat tullisääntöjä ja -menettelyjä ja edistävät tehokkaampia tullitoimenpiteitä nykypäivän tarpeiden mukaisesti
 • tukevat nopeampia tullimenettelyjä vaatimustenmukaisille ja luotettaville yrityksille (valtuutetut taloudelliset toimijat)
 • turvaavat EU:n ja EU-maiden taloudelliset edut sekä EU:n kansalaisten turvallisuuden.

Asetuksen muuttaminen

Asetusta on muutettu useita kertoja muun muassa seuraavilla asetuksilla:

 • Asetus (EU) 2016/2339, jolla myönnettiin tullivapautuksia meri- tai ilmateitse unionin tullialueelta väliaikaisesti vietyjen tavaroiden osalta.
 • Asetus (EU) 2019/474, jolla muutettiin unionin tullialueen soveltamisalaa ja otettiin käyttöön joitakin teknisiä muutoksia.
 • Asetuksessa (EU) 2019/632 säädetään tulliviranomaisten ja yritysten mahdollisuudesta jatkaa nykyisten tietoteknisten järjestelmien tai paperipohjaisten järjestelyjen käyttöä rajallisessa määrässä muodollisuuksia vuoteen 2025 asti, jolloin uudet tai päivitetyt tietotekniset järjestelmät otetaan käyttöön.

Myös delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä on muutettu useita kertoja (ks. konsolidoidut toisinnot jäljempänä kohdassa ” Muut asiaan liittyvät asiakirjat ”).

Tiedon vaihtaminen ja tallentaminen

Täytäntöönpanoasetuksessa 2019/1026 säädetään teknisistä järjestelyistä unionin tullikoodeksin työohjelman mukaisten 17 sähköisen järjestelmän viittä järjestelmää varten:

 • tullipäätösjärjestelmä
 • yhtenäinen käyttäjähallinnan ja digitaalisen allekirjoituksen järjestelmä
 • Euroopan sitovien tariffitietojen järjestelmä
 • talouden toimijoiden rekisteröinti- ja tunnistejärjestelmä (EORI)
 • valtuutettuja talouden toimijoita koskeva järjestelmä (AEO).

Vuoden 2016 tiedonanto

Varmistaakseen, että EU:n tullisääntöjä sovelletaan samalla tavalla kaikkialla EU:ssa, komissio julkaisi tiedonannon, jossa kehotetaan kansallisia tulliviranomaisia toimimaan yhtenä ainoana hallintona. Tiedonannossa asetetaan useita painopisteitä, kuten

 • kannustetaan EU-maita sopimaan EU:n tullisääntöjen soveltamisesta
 • autetaan tullihallintoja tehostamaan 120 000 tullityöntekijän työtä
 • kehitetään tai yhdenmukaistetaan tullimenettelyjä varten tarkoitettuja uusia EU:n laajuisia tietojärjestelmiä parhaan mahdollisen yhteistyön varmistamiseksi
 • edistetään parhaita käytäntöjä, jotta kansallisten viranomaisten olisi helpompi tehdä yhteistyötä ja jakaa tietoa.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu kokonaisuudessaan 1. toukokuuta 2016 alkaen. Asetuksella (EU) N:o 952/2013 muutettiin asetusta (EY) N:o 450/2008 ja siihen myöhemmin tehtyjä muutoksia ja korvattiin se.

TAUSTAA

Lisätietoa:

COVID-19-kriisin puhkeamisen jälkeen ja osana kriisin vaikutusten hallitsemiseksi toteutettuja toimia Euroopan komissio hyväksyi

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (uudelleenlaadittu) (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1–101)

Asetukseen (EU) N:o 952/2013 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1026, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2019, teknisistä järjestelyistä sähköisten järjestelmien kehittämiseksi, ylläpitämiseksi ja käyttämiseksi sekä tällaisten tietojen tallentamiseksi unionin tullikoodeksin mukaisesti (EUVL L 167, 24.6.2019, s. 3–17)

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle unionin tullikoodeksin täytäntöönpanosta ja säädösvallan käytöstä sen 284 artiklan mukaisesti (COM (2018) 39 final, 22.1.2018)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle – EU:n tulliliiton ja tullihallinnon kehittäminen (COM (2016) 813 final, 21.12.2016)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558–893)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 1–557)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/2151, annettu 13 päivänä joulukuuta 2019, unionin tullikoodeksissa säädettyjen sähköisten järjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa koskevasta työohjelmasta (EUVL L 325, 16.12.2019, s. 168–182)

Viimeisin päivitys: 10.06.2020

Top