EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Uuselintarvikkeet – säännöt vuodesta 2018 lähtien

Uuselintarvikkeet – säännöt vuodesta 2018 lähtien

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) 2015/2283 uuselintarvikkeista

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Asetuksella vahvistetaan säännöt uuselintarvikkeiden* saattamiselle Euroopan unionin (EU) markkinoille. Niiden tarkoituksena on varmistaa ihmisten terveyden ja kuluttajien etujen korkeatasoinen suoja.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Elintarvikealan toimijoiden on määritettävä, kuuluuko tuote, jonka he haluavat saattaa markkinoille, kyseisen lainsäädännön piiriin. Jos toimijat ovat epävarmoja,
  • he voivat kuulla kyseisen markkina-alueen kansallisia viranomaisia esittämällä kaikki vaadittavat tiedot
  • kansalliset viranomaiset voivat kuulla virkatovereitaan muissa EU-maissa ja Euroopan komissiossa.
 • Komission oli julkaistava luettelo uuselintarvikkeista 1. tammikuuta 2018 mennessä, ja sen on päivitettävä sitä säännöllisesti.
 • Hyväksytty tuote ei saa
  • tieteellisen näytön perusteella olla riski ihmisten terveydelle
  • johtaa kuluttajia harhaan, etenkin kun sen tarkoituksena on korvata toinen elintarvike ja ravintoarvo muuttuu merkittävästi
  • aiheuttaa ravitsemuksellista haittaa, kun se korvaa toisen elintarvikkeen tavanomaisesti käytettynä.
 • Uuselintarvikkeiden markkinoille saattamista koskeva hyväksymismenettely voidaan käynnistää joko hakijan (EU-maa, EU:n ulkopuolinen maa tai muu asianosainen) tai komission aloitteesta.
 • Hakemuksesta on käytävä ilmi muun muassa uuselintarvikkeen nimi ja kuvaus, tarkka koostumus, tuotantoprosessit ja tieteellinen näyttö, jonka perusteella se ei aiheuta vaaraa ihmisten terveydelle.
 • Komissio saattaa pyytää Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista antamaan lausunnon uuselintarvikkeen turvallisuudesta.
 • Komissio esittää lopullisen lausuntonsa uuselintarvikkeen hyväksymisestä pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean käsiteltäväksi. Sen antama vahvistus on välttämätön, ennen kuin uusi tuote voidaan lisätä hyväksyttyjen elintarvikkeiden luetteloon.
 • Erityisiä sääntöjä sovelletaan EU:n ulkopuolisten maiden perinteisiin elintarvikkeisiin, jotka elintarvikealan toimijat tai maahantuojat aikovat myydä EU:ssa.
 • Lainsäädäntöä ei sovelleta

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 1. tammikuu 2018 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Uuselintarvike: elintarvike, jota ei käytetty EU:ssa merkittävässä määrin ihmisravinnoksi ennen 15. toukokuuta 1997. Tämä käsittää monenlaisia tuotteita, kuten elintarvikkeita, joissa on uusi tai tarkoituksellisesti muunnettu molekyylirakenne, joissa käytetään uusia elintarvikkeiden tuotantoprosesseja (leivän altistus UV-valolle D-vitamiinipitoisuuden lisäämiseksi) tai jotka tuotetaan mikro-organismeista, sienistä tai levistä (esimerkiksi mikrolevä Schizochytrium sp vaihtoehtoisena dokosaheksaeenihapon lähteenä muun muassa viljapatukoissa ja leivontarasvoissa).

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2283, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, uuselintarvikkeista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komission asetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta (EUVL L 327, 11.12.2015, s. 1–22)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2468, annettu 20 päivänä joulukuuta 2017, kolmansista maista peräisin olevia perinteisiä elintarvikkeita koskevista hallinnollisista ja tieteellisistä vaatimuksista uuselintarvikkeista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti (EUVL L 351, 30.12.2017, s. 55–63)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2469, annettu 20 päivänä joulukuuta 2017, uuselintarvikkeista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 10 artiklassa tarkoitettuja hakemuksia koskevista hallinnollisista ja tieteellisistä vaatimuksista (EUVL L 351, 30.12.2017, s. 64–71)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2470, annettu 20 päivänä joulukuuta 2017, unionin uuselintarvikeluettelon laatimisesta uuselintarvikkeista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti (EUVL L 351, 30.12.2017, s. 72–201)

Viimeisin päivitys: 04.04.2018

Top