EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden turvallisuuden takaaminen

Siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden turvallisuuden takaaminen

Euroopan unionin (EU) siviilikäyttöön tarkoitettuja räjähdystarvikkeita koskevalla politiikalla on kolme keskeistä tavoitetta: i) perustaa EU:n sisämarkkinat siviilikäyttöön tarkoitetuille räjähdystarvikkeille, ii) yhdenmukaistaa niiden turvallisuutta koskevat vaatimukset korkean suojelutason varmistamiseksi, iii) perustaa hallinnollinen järjestelmä räjähdystarvikkeiden ja ampumatarvikkeiden kuljetuksia valvomaan.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/28/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden asettamista saataville markkinoilla ja valvontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu).

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin (EU) siviilikäyttöön tarkoitettuja räjähdystarvikkeita koskevalla politiikalla on kolme keskeistä tavoitetta: i) perustaa EU:n sisämarkkinat siviilikäyttöön tarkoitetuille räjähdystarvikkeille, ii) yhdenmukaistaa niiden turvallisuutta koskevat vaatimukset korkean suojelutason varmistamiseksi, iii) perustaa hallinnollinen järjestelmä räjähdystarvikkeiden ja ampumatarvikkeiden kuljetuksia valvomaan.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Siinä säädetään siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden markkinoille saattamista ja valvontaa koskevista säännöistä. Sitä ei sovelleta

 • räjähdystarvikkeisiin, jotka on tarkoitettu asevoimien tai poliisin käyttöön,
 • pyroteknisiin tuotteisiin, tai
 • ampumatarvikkeisiin (paitsi poikkeustapauksissa).

TÄRKEIMMÄT NÄKÖKOHDAT

Direktiivissä vahvistetaan valmistajia, maahantuojia ja jakelijoita koskevat velvollisuudet kaupallisten räjähdystarvikkeiden kaupan osalta.

 • Kaikissa EU:ssa myynnissä olevissa räjähdystarvikkeissa on oltava CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä, joka osoittaa tuotteiden täyttävän EU-lainsäädännön keskeiset turvallisuusvaatimukset.
 • Saadakseen CE-merkinnän valmistajan on suoritettava vaatimustenmukaisuuden arviointi, laadittava yksityiskohtaiset tekniset asiakirjat tuotteille ja varmistettava, että ne ovat jäljitettävissä.
 • Maahantuojien on varmistettava, että valmistajat ovat suorittaneet vaatimustenmukaisuuden arvioinnit asianmukaisesti ja ilmoitettava turvallisuutta valvovalle kansalliselle viranomaiselle, kun räjähdystarvikkeeseen sisältyy riski.
 • Kaikki tarvittavat asiakirjat on tallennettava, ja niitä on säilytettävä kymmenen vuoden ajan.
 • Asiakirjat ja turvallisuustiedot on kirjoitettava loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä kielellä.
 • Valmistajien ja maahantuojien on ilmoitettava postiosoitteensa räjähdystarvikkeessa.
 • Jakelijoiden on varmistettava, että räjähdystarvikkeessa on CE-merkintä ja että sen mukana on vaadittavat asiakirjat ja ohjeet, jotka on kirjoitettu kohdemaan loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä kiellellä. Heidän on ilmoitettava turvallisuutta valvovalle kansalliselle viranomaiselle, kun räjähdystarvikkeeseen sisältyy riski.

Lisäksi direktiivissä

 • vahvistetaan vaatimukset, jotka koskevat vaatimustenmukaisuuden arvioinnista vastaavia laitoksia, joiden on oltava itsenäisiä ja puolueettomia.
 • eritellään toimet, joihin kansallisten markkinavalvontaviranomaisten on ryhdyttävä vaatimustenvastaisten tuotteiden tunnistamiseksi, vaarallisten tuotteiden maahantuomisen kolmansista maista estämiseksi ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhtymiseksi.

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä sovelletaan 20. huhtikuuta 2016 alkaen. Se korvaa direktiivin 93/15/ETY 20.4.2016 alkaen.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2014/28/EU

18.4.2014

19.4.2016

EUVL L 96, 29.03.2014, s. 1-44

Viimeisin päivitys: 12.02.2015

Top