EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Maatalous EU:ssa – rahoittamista, hallinnointia ja seurantaa koskevat säännöt

Maatalous EU:ssa – rahoittamista, hallinnointia ja seurantaa koskevat säännöt

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 1306/2013 yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetus on yksi EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) perussäädöksistä, ja siinä määritellään rahoittamista, hallinnointia ja seurantaa koskevat säännöt koskien kahta suurinta yhteisen maatalouspolitiikan rahastoa.

Asetusta on muutettu useita kertoja, viimeisimpänä asetuksella (EU) 2017/2393.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Tässä asetuksessa annetaan säännöt seuraavista:

 • YMP:n mukaisten menojen rahoitus, mukaan lukien maaseudun kehittämismenot
 • maatilojen neuvontajärjestelmä
 • hallinto- ja valvontajärjestelmät, jotka EU-maiden on perustettava
 • täydentävien ehtojen järjestelmä
 • tilien tarkastaminen ja hyväksyminen.

YMP:n rahoittamiseen tarkoitetut rahastot

Hallintorakenne

 • Molemmat rahastot toimivat EU:n ja EU-maiden välisen yhteisen hallinnoinnin kautta.
 • Maksajavirastot
  • EU-maiden virastot tai elimet.
  • Ne vastaavat menojen hallinnoinnista ja valvonnasta.
  • Niiden on noudatettava Euroopan komission vahvistamia sääntöjä.
 • Todentamisviranomaiset
  • EU-maiden nimeämät julkiset tai yksityiset elimet.
  • Niiden on annettava kansainvälisesti hyväksyttyjen tarkastussuositusten mukaisesti laadittu lausunto
   • maksajaviraston tilinpäätöstietojen täydellisyydestä, täsmällisyydestä ja todenperäisyydestä,
   • sen sisäisen valvontajärjestelmän toiminnasta
   • sekä niiden menojen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta, joiden osalta komissiolle on esitetty korvauspyyntö.

Varainhoito

Asetuksessa annetaan molempien rahastojen varainhoitoa koskevat säännöt, joita ovat muun muassa seuraavat:

 • maataloustukirahasto:
  • menojen rahoitus – muun muassa talousarvion enimmäismäärä ja maksuja koskevat yksityiskohtaiset säännöt
  • budjettikuri – muun muassa kuukausittainen varo- ja seurantajärjestelmä
 • maaseuturahasto:
  • maaseudun kehittämisohjelmien rahoitus – muun muassa maaseuturahastosta myönnettävä rahoitusosuus ja talousarviositoumukset
  • rahoitusosuus maaseudun kehittämisohjelmiin – muun muassa ennakkomaksujärjestelyt ja välimaksut
 • välineet komissiolle sen varmistamiseen, että menot on toteutettu EU-sääntöjen mukaisesti – muun muassa valtuudet vähentää ja keskeyttää maksuja.

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

 • Komission EU-maissa paikalla tekemät tarkastukset, muun muassa seuraavien seikkojen toteamiseksi:
  • hallinnolliset käytänteet ovat EU:n lainsäädännön mukaisia
  • tarvittavat tositteet ovat olemassa, ja ne vastaavat rahastoista rahoitettuja toimia
  • toimintaedellytykset, joiden mukaisesti toimia on rahoitettu maataloustukirahastosta tai maaseuturahastosta, on täytetty ja tarkastettu
  • maksajavirastot on hyväksytty.
 • Tietojen ja asiakirjojen saanti – EU-maiden olisi toimitettava komissiolle kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat.
 • Tilien tarkastamis- ja hyväksymismenettely – komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen, joka sisältää komission päätöksen hyväksyttyjen maksajavirastojen tilinpäätösten täydellisyydestä, täsmällisyydestä ja todenperäisyydestä.
 • Sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen – jos menot eivät noudata sovellettavaa EU:n tai kansallista lainsäädäntöä, komissio määrittää määrän, joka jätetään EU:n rahoituksen ulkopuolelle.
 • Sääntöjenvastaisuudet – kun maksu on suoritettu aiheettomasti sääntöjenvastaisuuden tai laiminlyönnin vuoksi, EU-maiden on pyydettävä tuki takaisin tuensaajalta 18 kuukauden kuluessa kertomuksesta, jossa todetaan, että sääntöjenvastaisuus on tapahtunut.

Valvonta

 • Varmistaakseen, että tuet myönnetään tuensaajille oikein, EU-maiden on perustettava tehokkaita valvontajärjestelmiä. Tiettyjen maksujen osalta EU-mailla on oltava käytössään järjestelmä viljelijöille maksettavien tukien hallinnointia ja valvontaa varten – yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä.
 • Valvontavaatimuksia alennetaan alueilla, joissa aiempien tarkastusten tulokset ovat olleet hyviä, ja lisätään alueilla, joissa on ongelmia.
 • Toimien tarkastukset Asetuksessa vahvistetaan säännöt maataloustukirahaston rahoitusjärjestelmään suoraan tai välillisesti kuuluvia maksuja saavien tai suorittavien yhteisöjen tai niiden edustajien kaupallisten asiakirjojen tarkastamista varten, jotta voidaan tarkistaa, onko järjestelmään kuuluvat toimet tosiasiassa toteutettu ja onko ne toteutettu asianmukaisesti.

Seuraamukset

Asetuksessa säädetään, että tuen maksamatta jättämisen tai peruuttamisen lisäksi EU-maiden on määrättävä hallinnollisia seuraamuksia tuensaajille, jotka eivät täytä tukikelpoisuusvaatimuksia, velvoitteita tai sitoumuksia.

Täydentävät ehdot

Kaikki suorat tuet, tietyt maaseudun kehittämistä koskevat tuet ja tietyt viinialan tuet on kytketty useiden sellaisten oikeudellisten vähimmäisvaatimusten noudattamiseen, jotka liittyvät seuraaviin:

 • ympäristö,
 • ilmastonmuutos,
 • maan maatalouskunto,
 • ihmisten, eläinten ja kasvien terveysvaatimukset ja
 • eläinten hyvinvointi.

Maatilojen neuvontajärjestelmä

EU-maiden on perustettava maatilojen neuvontajärjestelmä, jossa tuensaajille annetaan maankäyttöä ja tilanhoitoa koskevaa neuvontaa.

Järjestelmä kattaa useita osatekijöitä, joita ovat esimerkiksi

 • täydentävien ehtojen vaatimukset ja standardit
 • ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisat maatalouskäytännöt sekä maatalousmaan säilyttäminen
 • maaseudun kehittämisohjelmissa edellytetyt tilatason toimet, joiden tarkoituksena on maatilojen nykyaikaistaminen, kilpailukyvyn parantaminen, alakohtainen yhdentäminen, innovointi ja markkinasuuntautuneisuus sekä yrittäjyyden edistäminen
 • sen varmistaminen, että neuvojilla on riittävä pätevyys ja koulutus.

Yhteiset säännöt

Asetuksessa säädetään myös useita yhteisiä sääntöjä, jotka koskevat muun muassa seuraavia seikkoja:

 • EU-maiden komissiolle toimittamat tiedot ja niiden käyttö
 • euron käyttö ja sovellettava valuuttakurssi
 • valvonta- ja arviointikehyksen perustaminen YMP:n arvioimiseksi
 • avoimuutta koskeva vaatimus, jota sovelletaan kaikkiin tuensaajiin lukuun ottamatta pienviljelijöiden tukijärjestelmään kuuluvia tiloja.

Covid-19-pandemia

Covid-19-pandemian seurauksena asetuksen (EU) 2020/531 nojalla EU-maat voivat maksaa tuensaajille enemmän ennakkomaksuja vuonna 2020. Näin korvataan mahdolliset tukimaksujen viivästykset, jotka johtuvat siitä, että tarkastusten suorittaminen viivästyy poikkeuksellisten hallinnollisten vaikeuksien vuoksi.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1. tammikuuta 2014 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549–607)

Asetukseen (EU) N:o 1306/2013 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/760, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä todistusten alaisten tuonti- ja vientitariffikiintiöiden hallinnointia koskevien sääntöjen osalta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä tariffikiintiöiden hallinnoinnin edellyttämien vakuuksien osalta (EUVL L 185, 12.6.2020, s. 1–23)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2020/761, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1308/2013 ja (EU) N:o 510/2014 soveltamista koskevista säännöistä todistuksia käyttäen hallinnoitavia tariffikiintiöitä koskevan järjestelmän osalta (EUVL L 185, 12.6.2020, s. 24–252)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/531, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 75 artiklan 1 kohdan kolmannesta alakohdasta poikkeamisesta suoria tukia sekä pinta-aloihin ja eläimiin liittyviä maaseudun kehittämistoimenpiteitä koskevien ennakkomaksujen tason osalta sekä kyseisen asetuksen 75 artiklan 2 kohdan ensimmäisestä alakohdasta poikkeamisesta suorien tukien osalta vuonna 2020 (EUVL L 119, 17.4.2020, s. 1–2)

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 908/2014, annettu 6 päivänä elokuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä maksajavirastojen ja muiden elinten, varainhoidon, tilien tarkastamisen ja hyväksymisen, tarkastuksia koskevien sääntöjen, vakuuksien ja avoimuuden osalta (EUVL L 255, 28.8.2014, s. 59–124)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 809/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja täydentävien ehtojen osalta (EUVL L 227, 31.7.2014, s. 69–124)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 640/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, maaseudun kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien maksujen epäämis- ja perumisedellytysten sekä hallinnollisten seuraamusten osalta (EUVL L 181, 20.6.2014, s. 48–73)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 906/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä julkisen intervention menojen osalta (EUVL L 255, 28.8.2014, s. 1–17)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 907/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä maksajavirastojen ja muiden elinten, varainhoidon, tilien tarkastamisen, vakuuksien sekä euron käytön osalta (EUVL L 255, 28.8.2014, s. 18–58)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487–548)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608–670)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671–854)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 906/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä julkisen intervention menojen osalta (EUVL L 255, 28.8.2014, s. 1–17)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 907/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä maksajavirastojen ja muiden elinten, varainhoidon, tilien tarkastamisen, vakuuksien sekä euron käytön osalta (EUVL L 255, 28.8.2014, s. 18–58)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 14.08.2020

Top