EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Maatalouden yhteinen markkinajärjestely EU:ssa

Maatalouden yhteinen markkinajärjestely EU:ssa

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 1308/2013 maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Asetuksen tarkoituksena on luoda maatalousmarkkinoille turvaverkko markkinatukivälineiden (kuten julkiset interventiot ja yksityisen varastoinnin tuki), poikkeuksellisten toimenpiteiden ja tiettyjen alojen (etenkin hedelmä- ja vihannes- sekä viinialan) tukemisen avulla.
 • Sillä kannustetaan tekemään yhteistyötä tuottajaorganisaatioiden ja toimialakohtaisten organisaatioiden (organisaatiot, joiden edustama toiminta liittyy eri alojen tuotteiden tuottamiseen, tuotteilla käytävään kauppaan ja/tai niiden jalostamiseen) välityksellä.
 • Siinä myös vahvistetaan vähimmäislaatuvaatimukset (kaupan pitämisen vaatimukset) useille tuotteille sekä maataloustuotteiden kauppaa koskevat säännöt ja erityiset kilpailua koskevat säännöt.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Yhteisen markkinajärjestelyn (YMJ) tärkeimmät osatekijät ovat seuraavat:

Markkinainterventiot

Asetuksessa vahvistetaan säännöt, jotka liittyvät

 • julkiseen interventioon, jossa EU-maiden hallitukset tai virastot ostavat tuotteita ja varastoivat ne, kunnes ne poistetaan, ja
 • tuen myöntämiseen yksityisten organisaatioiden toteuttamaan tuotteiden varastointiin.

Olemassa olevia järjestelmiä, jotka koskevat julkista interventiota ja yksityisen varastoinnin tukea, tarkistetaan niin, että niistä tulee joustavampia ja tehokkaampia. Esimerkiksi naudanliha- ja maitotuotealalla sekä tiettyjen sellaisten juustojen kohdalla, joilla on suojattu alkuperänimitys tai suojattu maantieteellinen merkintä, tehdään teknisiä mukautuksia.

Poikkeustoimenpiteet

 • Euroopan komissio voi toteuttaa kiireellisiä toimenpiteitä merkittävistä hintaheilahteluista aiheutuvien markkinahäiriöiden tai merkittävien hintaheilahteluiden uhkien torjumiseksi. Se voi myös toteuttaa toimia sellaisten markkinavaikutusten torjumiseksi, joita voivat aiheuttaa eläintautien leviämisen estämistoimenpiteet tai vakavat markkinahäiriöt, jotka liittyvät suoraan kansanterveyden taikka eläinten tai kasvien terveyden ja tautien riskeistä johtuvaan kuluttajien luottamuksen menettämiseen.
 • Merkittävissä markkinahäiriötapauksissa kriisivarauksesta voidaan siirtää lisätukea näiden toimenpiteiden rahoittamiseen.

Tarjonnan sääntelytoimenpiteet

 • Maito- ja sokerikiintiöt: asetuksella maitokiintiöt poistetaan käytöstä vuoteen 2015 mennessä ja sokerikiintiöt vuoteen 2017 mennessä ja siten lisätään EU:n tuottajien kilpailukykyä sekä sisämarkkinoilla että kansainvälisillä markkinoilla.
 • Viinialan sääntely: vuonna 2016 asetuksella otettiin käyttöön uusi järjestelmä, jolla sallitaan uusien viini-istutuksia koskevien oikeuksien soveltaminen vuoteen 2030 saakka. Tämä mahdollistaa istutetun viininviljelyalan lisäämisen yhdellä prosentilla vuodessa.

Muut toimenpiteet

Hedelmien ja maidon kulutusta kouluissa edistävien järjestelmien vuosimäärärahat ovat kasvaneet (90 miljoonasta eurosta 150 miljoonaan euroon).

Tuottajaorganisaatiot ja toimialakohtaiset organisaatiot

Asetuksella edistetään tuottajaorganisaatioiden perustamista tuottajien vaikutusvallan lisäämiseksi elintarvikeketjussa. Sitä on muutettu ja täydennetty seuraavilla asetuksilla:

 • Asetus (EU) 2017/2393, jolla annetaan tunnustetuille tuottajaorganisaatioille kaikilla aloilla, joilla YMJ on otettu käyttöön, mahdollisuus toteuttaa muun muassa tuotannon suunnitteluun, tuotantokustannusten optimointiin, jäsenten tuotteiden markkinointiin ja sopimusten neuvotteluun liittyviä toimenpiteitä. Sillä myös laajennetaan toimialakohtaisten organisaatioiden pyrkimyksiä ehkäistä ja hallita eläinten terveyteen, kasvinsuojeluun ja ympäristönsuojeluun liittyviä riskejä.
 • Asetukset (EU) 2017/891 ja (EU) 2017/892, joilla yksinkertaistetaan ja selvennetään tuottajaorganisaatioita koskevia sääntöjä hedelmä- ja vihannesalalla.

Kauppa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa

Tiettyjen tuotteiden tuonti ja vienti saattavat edellyttää todistusta.

Yhteisen tullitariffin tuontitulleja sovelletaan maataloustuotteisiin, mutta tietyille tuotteille (esim. hampulle, humalalle, viinille ja puhdistettavaksi tarkoitetulle sokerille) vahvistetaan erityiset säännöt. Euroopan komissio voi lisäksi vahvistaa tuontitariffikiintiöitä, toisin sanoen rajoittaa alennetulla tullimaksulla tuotavien tavaroiden määrää.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1. tammikuuta 2014 alkaen.

TAUSTAA

Maataloustuotteiden yhteistä markkinajärjestelyä koskeva asetus on osa YMP:n uudistuspakettia. Pakettiin kuuluvat myös seuraavia aloja koskevat asetukset:

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta, 20.12.2013, s. 671–854)

Asetukseen (EY) N:o 1308/2013 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2393, annettu 13 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EU) N:o 1305/2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta annetun asetuksen (EU) N:o 1306/2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun asetuksen (EU) N:o 1307/2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ja elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevista säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o 652/2014 muuttamisesta (EUVL L 350, 29.12.2017, s. 15–49)

Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 14 päivänä kesäkuuta 2017, Verband Sozialer Wettbewerb eV vastaan TofuTown.com GmbH, ennakkoratkaisupyyntö (Landgericht Trier), Ennakkoratkaisupyyntö – Maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely – Asetus (EU) N:o 1308/2013 – 78 artikla ja liitteessä VII oleva III osa – Päätös 2010/791/EU – Määritelmät, nimitykset ja myyntinimitykset – ”Maito” ja ”maitotuotteet” – Puhtaasti kasviperäisten elintarvikkeiden myynninedistämisessä ja kaupan pitämisessä käytetyt nimitykset, asia C-422/16

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/891, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä mainituilla aloilla sovellettavien seuraamusten osalta ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 muuttamisesta (EUVL L 138, 25.5.2017, s. 4–56)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/892, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta (EUVL L 138, 25.5.2017, s. 57–91)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission asetus (EU) N:o 1370/2013, annettu 16 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä (EUVL L 346, 20.12.2013, s. 12–19)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549–607)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 18.09.2018

Top