Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 1305/2013 — maaseuden kehittämisen tukeminen

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa:

 • Määritellään, miten Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) pykii kehittämään maatalousalaa kaudella 2014ꟷ2020 ollakseen
  • maantieteellisesti ja ympäristön kannalta tasapainoisempi ja ilmastoystävällisempi
  • kestävä, kilpailukykyinen ja innovatiivinen
 • vahvistetaan säännöt, jotka koskevat maaseuturahastosta maaseudun kehittämiseen myönnettävää EU:n tukea
 • selitetään maaseuturahaston toimintatapa ja tavoitteet.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tavoitteet

Maaseuturahaston tavoitteena on

 • parantaa maatalouden kilpailukykyä
 • taata luonnonvarojen kestävä hallinta sekä ilmastonmuutoksen torjuntatoimien tehokas täytäntöönpano
 • varmistaa tuen myöntäminen Euroopan maaseutualueiden kehittämiseen esimerkiksi luomalla uusia työpaikkoja ja suojelemalla olemassa olevia.

Painopisteet

EU tukee toimia kuuden ensisijaisen tavoitteen saavuttamiseksi:

 • 1.

  osaamisen siirron ja innovoinnin lisääminen

 • 2.

  maatalousalan kilpailukyvyn parantaminen ja kestävän metsienhoidon edistäminen

 • 3.

  elintarvikeketjun organisoinnin parantaminen, mukaan luettuna jalostus, markkinointi ja riskienhallinta

 • 4.

  ekosysteemien palauttaminen, säilyttäminen ja parantaminen

 • 5.

  resurssitehokkuuden kehittäminen ja sujuva siirtyminen vähähiiliseen talouteen

 • 6.

  sosiaalisen osallisuuden edistäminen, köyhyyden vähentäminen ja talouden kehittäminen maaseutualueilla.

EU-maat ja alueet voivat myös keskittyä oman alueensa kannalta erityisen tärkeisiin seikkoihin, kuten

 • nuoret viljelijät
 • pientilat
 • vuoristoalueet
 • maaseudun naiset
 • ilmastonmuutoksen hillitseminen / siihen sopeutuminen sekä biologinen monimuotoisuus
 • lyhyet toimitusketjut (esim. maataloustuotteiden tuotanto- ja jakeluprosessit).

Budjetti

 • Maaseuturahaston budjetti vuonna 2015 on 99,3 miljardia euroa. Vähintään 30 prosenttia siitä on käytettävä toimenpiteisiin ympäristön suojelemiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja 5 prosenttia on varattu paikallisten strategioiden kehittämiseen.
 • Komission delegoidulla asetuksella (EU) 2015/791 tarkistetaan maaseudun kehittämisohjelmille myönnettävän tuen jakaumaa (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liite 1).

Täytäntöönpano

Tässä asetuksessa edellytetään, että maaseudun kehittämispolitiikka on johdonmukaista suhteessa muihin tätä alaa koskeviin politiikkoihin. EU:n säännöillä ja EU-maiden välisillä sopimuksilla varmistetaan, että EU:n rahoitusta käytetään tehokkaasti minimoimalla päällekkäisyydet ja epäjohdonmukaisuudet.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 1. tammikuuta 2014 alkaen.

TAUSTAA

Maaseuturahasto on toinen kahdesta rahastosta, joista myönnetään varoja EU:n yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanoon. Sillä tuetaan Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita edistämällä maaseutualueiden kehittämistä koko EU:ssa yhdessä muiden sellaisten tätä alaa koskevien aloitteiden kanssa, joilla pyritään varmistamaan EU:n varojen tehokas käyttö.

Lisätietoa:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487–548)

Asetukseen (EU) N:o 1305/2013 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto toisinto on tarkoitettu vain dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja komission asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320–469)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 807/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 täydentämisestä ja siirtymäsäännöksistä (EUVL L 227, 31.7.2014, s. 1–17)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 808/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 soveltamissäännöistä (EUVL L 227, 31.7.2014, s. 18–68)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 809/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja täydentävien ehtojen osalta (EUVL L 227, 31.7.2014, s. 69–124)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/791, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2015, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I muuttamisesta (EUVL L 127, 22.5.2015, s. 1–4)

Viimeisin päivitys: 31.08.2016

Top