EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Viljelijöille myönnettäviä EU:n suoria tukia koskevat säännöt

Viljelijöille myönnettäviä EU:n suoria tukia koskevat säännöt

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 1307/2013 – yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa esitetään EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevat säännöt. Suoria tukia maksetaan sillä edellytyksellä, että viljelijät noudattavat ihmisten ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja ympäristöä koskevia tiukkoja sääntöjä, jotka tunnetaan nimellä täydentävät ehdot.

Asetuksella kumotaan asetus (EY) N:o 73/2009, jossa esitettiin aiemmat suoria tukia viljelijöille koskevat säännöt, jotka ovat muuttuneet YMP:n vuoden 2013 uudistuksen jälkeen. Sillä kumotaan myös asetus (EY) N:o 637/2008, joka koski puuvilla-alaa.

EU hyväksyi joulukuussa 2017 asetuksen (EU) 2017/2393, jolla muutetaan asetusta (EU) N:o 1307/2013 sekä muuta YMP:tä koskevaa lainsäädäntöä (asetus (EU) N:o 1305/2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston perustamisesta, asetus (EU) N:o 1306/2013 yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta, asetus (EU) N:o 1308/2013 maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja asetus (EU) N:o 652/2014 elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin liittyvien menojen hallinnoinnista).

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Viljelijöille tarkoitetut suorat tuet maksetaan kunkin EU-maan tukijärjestelmien kautta.

EU-maiden on osoitettava tietty määrä yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta pakollisiin tukijärjestelmiin:

 • hehtaarikohtaiset perustuet – tuen jakamiseksi oikeudenmukaisemmin kaikkien EU-maiden oli otettava käyttöön yhtenäiset hehtaarikohtaiset tuet vuodesta 2015 alkaen (”perustukijärjestelmä”);
 • viherryttämistuki hehtaaria kohden – myönnetään viljelijöille ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisiin maatalouskäytänteisiin (30 prosenttia kansallisesta tuesta);
 • nuorten viljelijöiden hehtaarikohtainen tuki – enintään 40-vuotiaille viljelijöille, jotka perustavat ensimmäistä kertaa tilan sen pääasiallisena yrittäjänä enintään viisi vuotta ennen tuen hakemista; tukea myönnetään enintään viideksi vuodeksi.

Myös vapaaehtoisia tukijärjestelmiä on olemassa. EU-maat voivat:

 • avustaa pienempiä tiloja maksamalla suurempaa tukea ensimmäisiltä hehtaareilta (”uudelleenjakotuki”);
 • myöntää lisätukea luonnonhaitta-alueille;
 • myöntää rajoitetusti tuotantoon liittyvää tukea (”tuotantosidonnainen tuki” – tiettyä viljelykasvia tai karjatyyppiä koskeva tuki) maan maatalousalojen auttamiseksi vaikeilla aloilla;
 • tarjota yksinkertaistettua järjestelmää pienviljelijöille – vuotuinen tuki on enintään 1 250 euroa.

Asetuksen (EU) 2017/2393 sisältämät uudet säännöt tulivat voimaan 1. tammikuuta 2018. Niihin kuuluu seuraavaa:

 • vain aktiiviviljelijät (joiden maataloustoiminta ei ole merkityksetöntä) voivat saada suoraa tukea. Joissain EU-maissa hallinnollinen taakka muodostui kuitenkin liialliseksi. Erityisesti lentoasemia, rautatieyhtiöitä, vesiyhtiöitä, kiinteistöyhtiöitä, pysyviä urheilukenttiä tai vapaa-ajan alueita hallinnoivia hakijoita ei katsottu aktiiviviljelijöiksi elleivät he muuta osoittaneet. Soveltamisesta on nyt tullut vapaaehtoista EU-maille;
 • joitakin viherryttämistukea koskevia sääntöjä, erityisesti viljelyn monipuolistamisen vaatimuksia, on yksinkertaistettu;
 • pysyvän nurmen määritelmää laajennettiin
  • EU-maat voivat päättää sisällyttää koko alueellaan tai osassa sitä pysyvään nurmeen tiettyjä puita tai pensaita, jotka ovat eläinten laidunnettavissa, jos heinäkasvit tai muut nurmirehukasvit säilyvät enemmistönä;
  • ne voivat katsoa myös maan, jota ei ole kynnetty tai joka ei ole kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään viiteen vuoteen, täyttävän pysyvän nurmen kriteerit;
 • nuoret viljelijät voivat nyt saada helpommin tukea täydet viisi vuotta;
 • EU-maiden vastuuta tuotantosidonnaisen tuen tuotantoa rajoittavan luonteen osalta selvennettiin;
 • merkityksellisten luonnonvyöhykkeiden (ekologisten alojen) tyyppeihin lisättiin elefanttiheinän ja leveäkompassikukan kaltaisia kasveja kasvavat alat sekä pölyttäjille hyödyllisiä kasveja kasvavat kesannot.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta (EU) N:o 1307/2013 on sovellettu 1. tammikuuta 2015 alkaen. Asetuksella (EU) 2017/2393 käyttöön otettuja sääntöjä on sovellettu 1. tammikuuta 2018 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s.608–670)

Asetukseen (EU) N:o 1307/2013 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487–548).

Katso konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549–607)

Katso konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671–854)

Katso konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1310/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, eräistä maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) myönnettävää tukea koskevista siirtymäsäännöksistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta varojen ja niiden jaon osalta vuonna 2014 sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1307/2013, (EU) N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta niiden soveltamisen osalta vuonna 2014 (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 865–883).

Katso konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 15.06.2018

Top