EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (2014–2020)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 508/2014 Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta

ASETUKSEN TARKOITUS

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) pyrkii auttamaan rannikon asukkaita ja kalastus- ja vesiviljelyaloilla työskenteleviä mukauttamaan toimintansa uudistettuun Euroopan unionin yhteiseen kalastuspolitiikkaan (YKP) kaudella 2014–2020.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Talousarvio ja painopisteet

EMKR:n talousarvio kaudelle 2014–2020 on 6,5 miljardia euroa, ja sen tavoitteena on

 • palauttaa kalavaroja, vähentää kalastuksen vaikutusta meriympäristöön ja lopettaa vähitellen tahattomien saaliiden poisheittäminen mereen eli kalojen palauttaminen mereen joko elävinä tai kuolleina, koska ne ovat liian pieniä tai kalastajalla ei ole saaliskiintiötä tai koska tietyt saaliskoostumusta koskevat säännöt edellyttävät sitä,
 • tukea pienimuotoista paikallista kalastamista ja nuoria kalastajia,
 • auttaa yhteisöjä monialaistamaan paikallista taloutta,
 • rahoittaa hankkeita, jotka luovat työpaikkoja, ja parantaa elämänlaatua Euroopan rannikkoalueilla,
 • tukea eurooppalaista vesiviljelyä (kalan ja äyriäisten viljely),
 • rahoittaa meriympäristön tieteellisen tietämyksen kehittämistä ja asiaankuuluvien tietojen keruuta niin, että päätökset tehdään luotettavien tietojen perusteella,
 • vahvistaa kalastuksenvalvontajärjestelmiä,
 • tukea innovatiivisia investointeja kalastusaluksiin esimerkiksi pyydysten valikoivuuden parantamiseksi (pyydykset, joilla saalistetaan kaloja koon ja lajin mukaan ja mahdollistetaan muiden kalojen välttäminen tai vapauttaminen vahingoittumattomina),
 • tukea (tietyillä ehdoilla) saaste- tai kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtääviä investointeja laitteisiin tai aluksiin,
 • parantaa markkinoille saattamista ja jalostusta kalastus- ja vesiviljelyaloilla,
 • tukea EU:n yhdennettyä meripolitiikkaa (YMP) parantamalla rajat ylittävää ja eri alojen välistä koordinointia (esimerkiksi merten aluesuunnittelu, yhdennetty merivalvonta ja meriympäristön tilan tuntemuksen parantaminen).

Täytäntöönpano

 • EMKR rahoittaa hankkeita yhdessä kansallista rahoitusta tarjoavien EU-maiden kanssa. EU-maat laativat toimintaohjelman, jossa määritellään kuinka ne aikovat käyttää kohdistetut varat. Kun Euroopan komissio hyväksyy nämä ohjelmat, kansalliset viranomaiset saavat päättää, mitä hankkeita rahoitetaan.
 • Annettuaan asetuksen (EU) N:o 508/2014 komissio on ottanut käyttöön sääntöjä, jotka liittyvät pääasiassa sen täytäntöönpanon yksityiskohtaisiin teknisiin näkökohtiin. Näihin kuuluvat
 • Täydellinen luettelo täytäntöönpanosäädöksistä ja delegoiduista säädöksistä on saatavilla EMKR:n verkkosivustolla.

COVID-19-pandemia – asetukseen tehty muutos

 • Asetuksella (EU) 2020/560 muutetaan asetusta (EU) N:o 508/2014 ottamalla käyttöön erityistoimenpiteitä COVID-19-pandemian vaikutusten lieventämiseksi. Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kysyntä on laskenut merkittävästi pandemian puhkeamisen jälkeen, mikä on aiheuttanut vakavia sosioekonomisia seurauksia yhteisöille, joille kalastuksella ja vesiviljelyllä on suuri merkitys.
 • Muutetussa asetuksessa annetaan EMKR:lle mahdollisuus tukea:
  • kalastustoiminnan väliaikaista lopettamista, myös sisävesikalastuksen ja jalkaisin tapahtuvan kalastuksen osalta,
  • tiettyjä taloudellisia tappioita vesiviljelyn tuottajille ja jalostusyrityksille sekä syrjäisimmillä alueilla, jos ne johtuvat COVID-19-pandemian puhkeamisesta.
 • Toimenpiteisiin voi sisältyä myös käyttöpääoman tarjoamista vesiviljelyn tuottajille ja jalostusyrityksille sekä tukea tuottajaorganisaatioille ja tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymille kalastus- ja vesiviljelytuotteiden varastoinnissa.
 • Tämä asetus mahdollistaa myös joustavamman varojen uudelleenkohdentamisen kunkin EU-maan toimenpideohjelmassa ja yksinkertaistaa toimintaohjelmien muuttamismenettelyä.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1. tammikuuta 2014 alkaen. COVID-19-epidemiaan liittyviä väliaikaisia toimenpiteitä sovelletaan takautuvasti 1. helmikuuta 2020 alkaen, ja ne ovat käytettävissä 31. joulukuuta 2020 saakka.

TAUSTAA

EMKR on rahoitusväline, jolla tuetaan YKP:tä kaudella 2014–2020. Se on yksi viidestä Euroopan rakenne- ja investointirahastosta, jotka täydentävät toisiaan ja joiden tavoitteena on edistää kasvuun ja työllisyyteen perustuvaa elpymistä Euroopassa.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta (EUVL L 149, 20.5.2014, s. 1–66)

Asetukseen (EU) N:o 508/2014 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/852, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 täydentämisestä yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen sellaisten noudattamatta jättämisten ja vakavien noudattamatta jättämisten osalta, jotka voivat johtaa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston maksujen määräajan kulumisen keskeyttämiseen tai maksatuksen keskeyttämiseen (EUVL L 135, 2.6.2015, s. 13–17)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1362/2014, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta rahoitettavien toimintaohjelmien tiettyjen muutosten hyväksymisessä sovellettavaa yksinkertaistettua menettelyä koskevista säännöistä ja kyseisten ohjelmien vuotuisten täytäntöönpanokertomusten muotoa ja esittämistä koskevista säännöistä (EUVL L 365, 19.12.2014, s. 124–136)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1243/2014, annettu 20 päivänä marraskuuta 2014, meri- ja kalatalousrahastosta annetun asetuksen (EU) N:o 508/2014 nojalla annettavista säännöistä, jotka koskevat jäsenvaltioilta vaadittavia tietoja sekä tietotarpeita ja mahdollisten tietolähteiden välisiä synergioita (EUVL L 334, 21.11.2014, s. 39–51)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1242/2014, annettu 20 päivänä marraskuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta annetun asetuksen (EU) N:o 508/2014 nojalla annettavista säännöistä toimia koskevien kumulatiivisten tietojen esittämisen osalta (EUVL L 334, 21.11.2014, s. 11–38)

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1014/2014, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 täydentämisestä Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta rahoitettaviin toimiin sovellettavan yhteisen seuranta- ja arviointijärjestelmän sisällön ja rakenteen osalta (EUVL L 283, 27.9.2014, s. 11–19).

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 763/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 soveltamista koskevista säännöistä tiedotus- ja julkistamistoimenpiteiden teknisten ominaisuuksien ja unionin symbolin laatimisohjeiden osalta (EUVL L 209, 16.7.2014, s. 1–4)

Komission täytäntöönpanopäätös 2014/372/EU, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2014, yhteistyössä toteutettavan hallinnon piiriin kuuluvien käytettävissä olevien Euroopan meri- ja kalatalousrahaston kokonaismäärärahojen jäsenvaltiokohtaisen vuosijakauman vahvistamisesta kaudeksi 2014–2020 (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 3781) (EUVL L 180, 20.6.2014, s. 18–20)

Viimeisin päivitys: 09.06.2020

Top