EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Korruption vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus

Korruption vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston päätös 2008/801/EY korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta

TIIVISTELMÄ

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Siinä valtuutetaan EU allekirjoittamaan korruption vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus. Yleissopimuksen tavoitteena on vahvistaa korruption torjuntaa, edistää julkisten asioiden asianmukaista hoitoa sekä tukea kansainvälistä yhteistyötä ja teknistä apua.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Yleissopimusta sovelletaan korruption torjuntaan ja tutkintaan ja sitä koskeviin syytetoimiin sekä rikosten tuottaman hyödyn jäädyttämiseen, takavarikointiin, menetetyksi tuomitsemiseen ja palauttamiseen.

Siihen sisältyy määräyksiä rahanpesun torjumiseksi ja vastustamiseksi sekä yksityistä sektoria koskevia tilintarkastusvaatimuksia. Lisäksi siinä asetetaan vaatimuksia, jotka koskevat avoimuutta ja kaikkien hakijoiden yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua julkisia rakennusurakoita sekä tavara- ja palveluhankintoja koskeviin sopimuksiin.

Korruption torjunta

Yleissopimuksessa määrätään korruption torjumisesta muun muassa seuraavin keinoin:

 • torjuntapolitiikan ja -käytänteiden täytäntöönpano sekä elinten perustaminen tähän tarkoitukseen
 • virkamiesten toimintasääntöjen soveltaminen
 • virkamiesten palvelukseenottoa ja ylentämistä koskevat objektiiviset perusteet
 • julkisia hankintoja koskevat säännöt.

Siinä annetaan myös seuraavat suositukset:

 • edistetään avoimuutta ja vastuullisuutta julkisten varojen hoidossa ja yksityisellä sektorilla
 • tiukennetaan kirjanpito- ja tilintarkastusvaatimuksia
 • annetaan säännöt oikeuslaitoksen riippumattomuuden takaamiseksi.

Rangaistavuus

Yleissopimuksen suositusten mukaan rangaistaviksi on määrättävä muun muassa seuraavat teot:

 • ulkomaisten virkamiesten ja julkisten kansainvälisten järjestöjen toimihenkilöiden lahjonta
 • julkisen tai yksityisen omaisuuden kavaltaminen, oikeudeton käyttöönotto tai muu väärinkäyttö virkamiehen toimesta
 • vaikutusvallan kauppa (muihin ihmisiin nähden vaikutusvaltaa käyttävä henkilö käy kauppaa tällä vaikutusvallalla saaden vastineeksi rahaa vaikutusvaltaa haluavalta henkilöltä)
 • aseman väärinkäyttö ja laiton vaurastuminen*.

Yksityisellä sektorilla siinä määrätään rangaistaviksi

 • kavaltaminen
 • lahjonta
 • rikoksen tuottaman hyödyn peseminen
 • varastetun omaisuuden käsittely
 • oikeudenkäytön häiritseminen
 • osallisuus kavallukseen tai lahjontaan taikka näiden rikosten yritys.

Yleissopimuksessa annetaan suosituksia myös muun muassa seuraavista oikeudellisista ja hallinnollisista toimista:

 • sen varmistaminen, että yritykset voidaan saattaa vastuuseen
 • jäädyttämisen, takavarikon ja menetetyksi tuomitsemisen mahdollistaminen
 • todistajien, asiantuntijoiden ja uhrien suojelu
 • ilmoituksen tekijöiden suojelu
 • sen varmistaminen, että yrityksillä tai henkilöillä, jotka ovat kärsineet vahinkoa korruption johdosta, on oikeus vahingonkorvaukseen
 • yhteistyö lainvalvontaviranomaisten kanssa.

Varallisuuden takaisin hankkiminen

Yleissopimuksessa määritetään toimenpiteet välittömäksi omaisuuden takaisin hankkimiseksi ja määrätään tätä varten menettelytavoista kansainvälisen yhteistyön tekemiseksi menetetyksi tuomitsemista koskevissa asioissa. Siinä annetaan myös varallisuuden palauttamista koskevia määräyksiä.

Euroopan petostentorjuntavirasto

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) vastaa näiden kysymysten tutkinnasta siltä osin kuin ne koskevat EU:n toimielimiä. OLAF tutkii petoksia, jotka vahingoittavat EU:n talousarviota, sekä korruptiota ja vakavia väärinkäytöksiä EU:n toimielimissä ja kehittää petostentorjuntapolitiikkaa Euroopan komissiolle.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Päätöstä sovelletaan 25. syyskuuta 2008 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEINEN TERMI

* Laiton vaurastuminen: henkilö saa hyötyä toisen henkilön kustannuksella antamatta tälle samanarvoista vastinetta.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2008/801/EY, tehty 25 päivänä syyskuuta 2008, korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 287, 29.10.2008, s. 1–110)

Viimeisin päivitys: 21.04.2016

Top