EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten pääsy maahan opiskelua, harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten

This summary has been archived and will not be updated. See 'Kolmansien maiden kansalaiset – tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, keskiasteen koulutusta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuva kolmansien maiden kansalaisten maahantulo ja oleskelu' for an updated information about the subject.

EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten pääsy maahan opiskelua, harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2004/114/EY – EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten tapahtuvan maahanpääsyn yhteiset säännöt

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivin tarkoituksena on yhdenmukaistaa EU-maiden lait, joissa säädetään EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten pääsystä maahan opiskelua, oppilasvaihtoa, palkatonta harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Direktiivissä säädetään säännöt menettelyille, joiden mukaisesti EU-maat sallivat EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten pääsyn EU:n alueelle yli kolmen kuukauden ajaksi opiskelua, oppilasvaihtoa, palkatonta harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten. EU-maiden on sisällytettävä opiskelijoita koskevat säännöt kansalliseen lainsäädäntöönsä. Muiden maahantulon syiden osalta se on vapaaehtoista.
 • Direktiiviä ei sovelleta seuraaviin ryhmiin:
  • turvapaikanhakijat tai henkilöt, joilla on oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella (henkilöt, jotka joutuisivat todelliseen vaaraan kärsiä vakavaa haittaa, jos he palaisivat kotimaahansa) tai tilapäisten suojelujärjestelyjen perusteella
  • EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, jotka ovat EU-kansalaisten perheenjäseniä
  • EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, jotka ovat saaneet neuvoston direktiivin 2003/109/EY mukaisen pitkään oleskelleen henkilön aseman jossakin EU-maassa ja joilla on siksi tietyissä tilanteissa oikeus oleskella toisessa EU-maassa opiskelua tai ammatillisen koulutuksen hankkimista varten.

Maahanpääsyn edellytykset

 • Direktiivissä säädetään sitovat säännöt, jotka koskevat EU:n ulkopuolisista maista tulevien opiskelijoiden maahanpääsyä. EU-maat voivat kuitenkin itse päättää, soveltavatko ne direktiivin säännöksiä oppilaisiin, vapaaehtoistyöntekijöihin ja palkattomiin harjoittelijoihin.
 • Päästäkseen EU:hun opiskelua varten hakijan, joka on EU:n ulkopuolisen maan kansalainen, on täytettävä useita yleisiä ehtoja ja seuraavat erityisedellytykset:
  • hänet on hyväksytty korkea-asteen oppilaitokseen
  • hänellä on riittävät varat koko oleskeluajalleen toimeentuloaan, opintojaan ja paluumatkaansa varten
  • hänellä on riittävä kielitaito valitsemansa opinto-ohjelman seuraamiseksi (EU-maat voivat valita, soveltavatko ehtoa)
  • hän on suorittanut oppilaitoksen vaatimat maksut ennen EU:hun matkustamista (EU-maat voivat valita, soveltavatko ehtoa).
 • Direktiivin mukaan yhteen EU-maahan opiskelemaan hyväksytyillä EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisilla on tietyissä tilanteissa oikeus päästä jatkamaan opintojaan toiseen EU-maahan.
 • EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia olevien keskiasteen oppilaiden osalta direktiivi koskee ainoastaan oppilasvaihtoihin erikoistuneiden tahojen järjestämiä oppilasvaihto-ohjelmia. Tällöin sovelletaan seuraavia edellytyksiä:
  • ikärajat asettaa asianomainen EU-maa
  • vaihto-ohjelman järjestäjän on oltava kyseisen EU-maan hyväksymä
  • vaihto-ohjelman järjestäjän on vastattava oppilaiden oleskelu-, koulunkäynti-, terveydenhoito- ja paluukustannuksista
  • EU:n ulkopuolisen maan kansalaisen on majoituttava isäntäperheessä
  • EU-maa voi rajoittaa vaihto-ohjelmaan osallistuvien oppilaiden maahanpääsyn vain sellaisiin EU:n ulkopuolisiin maihin, jotka tarjoavat vastaavan mahdollisuuden kyseisen EU-maan kansalaisille.
 • Direktiivissä asetetaan seuraavat ehdot EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten maahanpääsylle palkatonta harjoittelua varten:
  • hakijalla on riittävät varat koko oleskeluajalleen toimeentuloaan, harjoitteluaan ja paluumatkaansa varten
  • jos EU-maa sitä vaatii, hakijan on osallistuttava perustason kielenopetukseen, jotta hänellä olisi riittävä kielitaito harjoittelun suorittamiseen.
 • Direktiiviä ei sovelleta palkattomiin harjoittelijoihin tai vapaaehtoistyöntekijöihin, joita pidetään kansallisen lainsäädännön mukaan työntekijöinä heidän toimintansa tai siitä saatavan korvauksen tai palkan perusteella.
 • Direktiivissä asetetaan seuraavat ehdot EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten maahanpääsylle vapaaehtoistyöohjelmaan osallistumista varten:
  • ikärajat asettaa asianomainen EU-maa
  • hakijalla on sopimus, josta ilmenevät vapaaehtoistyöntekijän työtehtävät, hänen kyseisiin työtehtäviin perehdyttämiseensä liittyvät edellytykset, hänen työaikansa sekä varat, joilla katetaan hänen matka-, toimeentulo- ja majoituskulunsa koko hänen oleskelunsa ajan
  • vapaaehtoistyöohjelmasta vastaava järjestö vastaa vapaaehtoistyöntekijän toiminnasta sekä toimeentulo-, terveydenhoito- ja paluukustannuksista
  • jos vastaanottava EU-maa sitä erityisesti vaatii, vapaaehtoistyöntekijän on osallistuttava maan kieltä, historiaa sekä poliittisia ja yhteiskunnallisia rakenteita koskevaan perustason opetukseen.

Oleskelulupien voimassaolo ja uusiminen

Oleskeluluvan voimassaoloaika vaihtelee ryhmästä toiseen:

 • Opiskelijat: Lupa on voimassa vähintään yhden vuoden, ja se voidaan uusia, jos haltija edelleen täyttää edellytykset. Jos opinto-ohjelma kestää alle vuoden, oleskelulupa on voimassa opiskeluajan.
 • Oppilaat: Lupa on voimassa korkeintaan yhden vuoden.
 • Palkattomat harjoittelijat: Lupa on voimassa enintään yhden vuoden. Lupa voidaan poikkeustapauksissa uusia yhden kerran ja vain siksi ajaksi, jonka harjoittelija tarvitsee EU-maassa tunnustetun ammattipätevyyden hankkimiseksi.
 • Vapaaehtoistyöntekijät: Lupa on voimassa korkeintaan yhden vuoden. Jos ohjelma kestää yli vuoden, oleskelulupa voidaan poikkeustapauksissa myöntää ohjelman keston ajaksi.

EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten oikeudet

Direktiivin mukaan opiskelijoilla on oikeus käydä töissä ja harjoittaa taloudellista toimintaa itsenäisinä ammatinharjoittajina. Vastaanottava EU-maa voi kuitenkin rajoittaa taloudellisen toiminnan harjoittamista ensimmäisenä oleskeluvuonna.

Menettely ja avoimuus

 • Oleskeluluvan myöntämistä tai uusimista koskevissa päätöksissä on noudatettava seuraavia sääntöjä:
  • Oleskelulupapäätös on tehtävä ja annettava hakijalle tiedoksi määräajassa, joka ei häiritse kyseisten opintojen harjoittamista mutta antaa toimivaltaisille viranomaisille riittävästi aikaa hakemuksen käsittelyyn.
  • Jos hakemuksen tueksi esitetyt tiedot ovat puutteelliset, toimivaltaiset viranomaiset voivat keskeyttää hakemuksen käsittelyn. Viranomaisten on ilmoitettava hakijalle, mitä lisätietoja ne tarvitsevat.
  • Päätös oleskelulupahakemuksen hylkäämisestä on annettava tiedoksi lupaa hakeneelle EU:n ulkopuolisen maan kansalaiselle. Tiedoksiannon yhteydessä hakijalle on kerrottava muutoksenhakumahdollisuuksista.
  • Jos oleskelulupahakemus hylätään tai direktiivin mukaisesti myönnetty oleskelulupa peruutetaan, asianomaisella on oltava oikeus hakea päätökseen muutosta kyseisen EU-maan toimivaltaisilta viranomaisilta.
 • Direktiivin mukaan oleskelulupien tai viisumien myöntämisestä opiskelijoille ja oppilaille voidaan tehdä nopeutettua menettelyä koskeva sopimus. Sopimuksen tekevät EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia olevien opiskelijoiden tai oppilaiden maahantulosta ja oleskelusta vastaava EU-maan toimivaltainen viranomainen ja korkea-asteen oppilaitos tai oppilasvaihto-ohjelmasta vastaava järjestö.

Kumoaminen

Direktiivi (EU) 2016/801 kumoaa ja korvaa direktiivin 2004/114/EY 24. toukokuuta 2018.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 12. tammikuuta 2005 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 11. tammikuuta 2007 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 2004/114/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, kolmansien maiden kansalaisten opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten tapahtuvan maahanpääsyn edellytyksistä (EUVL L 375, 23.12.2004, s. 12–18)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/801, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä (EUVL L 132, 21.5.2016, s. 21–57)

Viimeisin päivitys: 15.09.2017

Top