EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU:n jäsenvaltioiden keskinäinen oikeusapu rikosasioissa

EU:n jäsenvaltioiden keskinäinen oikeusapu rikosasioissa

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa EU-maiden välillä tehty yleissopimus

Neuvoston säädös yleissopimuksen tekemisestä keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

YLEISSOPIMUKSEN JA SÄÄDÖKSEN TARKOITUS

Yleissopimuksen tarkoituksena on edistää ja helpottaa oikeus-, poliisi- ja tulliviranomaisten keskinäistä oikeusapua sekä nopeuttaa ja tehostaa oikeudellista yhteistyötä. Sopimus täydentää Euroopan neuvoston vuonna 1959 keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tekemää yleissopimusta ja siihen vuonna 1978 liitettyä pöytäkirjaa.

Säädöksellä hyväksytään yleissopimus EU:n puolesta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Oikeusapupyynnöt

 • Pyynnöt on tehtävä kirjallisina, ja alueellisesti toimivaltaiset viranomaiset toimittavat ja täyttävät ne suoraan.
 • Vapautensa menettäneen henkilön väliaikaista siirtämistä tai kauttakulkua sekä rangaistuspäätöksiä koskevien tietojen toimittamista koskevat pyynnöt on lähetettävä EU-maiden keskusviranomaisten välityksellä.
 • Kiireellisissä tapauksissa pyyntö voidaan esittää Interpolin tai jonkin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen nojalla toimivaltaisen elimen välityksellä.
 • Sen EU-maan, jolta oikeusapua pyydetään (pyynnön vastaanottava maa) on noudatettava pyynnön esittäneen EU-maan (pyynnön esittävä valtio) ilmoittamia muodollisuuksia ja menettelyjä ja toteutettava pyyntö viipymättä siten, että ilmoitetut määräajat otetaan mahdollisimman tarkoin huomioon.
 • EU-maat lähettävät suoraan postitse toisen jäsenvaltion alueella oleville henkilöille heille tarkoitetut oikeudenkäyntiasiakirjat, mutta joissakin tapauksissa pyynnön vastaanottava valtio vastaa näiden asiakirjojen lähettämisestä.
 • Oikeusviranomainen tai keskusviranomainen voi olla suoraan yhteydessä toisen EU-maan poliisi- tai tulliviranomaiseen tai – menettelyihin liittyvien oikeusapupyyntöjen osalta – toisen EU-maan hallintoviranomaiseen. Jokainen jäsenvaltio voi päättää, ettei se sovella tätä lauseketta tai että se soveltaa sitä tietyin ehdoin.
 • EU-maat voivat vaihtaa oma-aloitteisesti tietoja, jotka koskevat rikollisia tekoja ja hallinnollisia rikkomuksia, joista rankaiseminen tai joiden käsittely kuuluu tietoja saavan viranomaisen toimivaltaan.

Erityiset oikeusavun muodot

 • Toisessa EU-maassa löydetyt varastetut esineet annetaan pyynnön esittäneelle valtiolle, joka palauttaa ne omistajalleen.
 • Tutkintaa pyytäneen maan alueella pidätetty henkilö voidaan toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella siirtää väliaikaisesti toisen maan alueelle, jossa tutkinta suoritetaan. Siirto voi edellyttää asianosaisen suostumusta, jos jompikumpi EU-maa sitä vaatii.
 • Toisen EU-maan oikeusviranomaiset voivat kuulla todistajaa tai asiantuntijaa videokokouksen avulla, jos tämä ei ole vastoin pyynnön vastaanottaneen maan perusperiaatteita ja jos kaikki osapuolet hyväksyvät sen.
 • Valvotut läpilaskut* voidaan sallia toisen EU-maan alueella, kun ne liittyvät luovuttamiskelpoisia tekoja koskevaan rikostutkintaan. Ne toteutetaan pyynnön vastaanottaneen maan johdolla ja valvonnassa.
 • Kaksi tai useampi jäsenvaltioita voi muodostaa yhteisen tutkintaryhmän tiettyä tarkoitusta varten ja määräajaksi maiden välisen sopimuksen perusteella. Ryhmää koordinoi ja sen johdossa on sen jäsenvaltion virkamies, jossa tutkintaryhmä toimii.
 • Peite- tai väärän henkilöllisyyden turvin toimivat virkamiehet voivat suorittaa sillä peitetutkintoja sillä edellytyksellä, että niissä noudatetaan asiaankuuluvan maan kansallista lainsäädäntöä ja menettelyjä.

Telekuuntelu

 • Telekuuntelun voi suorittaa asianosaisen EU-maan nimeämä oikeus- tai hallintoviranomainen toisen EU-maan toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä.
 • Televiestintää voidaan joko kuunnella ja välittää välittömästi pyynnön esittäneelle maalle tai tallentaa ja välittää myöhemmin.
 • Kuuntelu voi tapahtua myös sen EU-maan alueella, jossa sijaitsee satelliittiviestinnän maa-asema. Jos kyseiseltä EU-maalta ei tarvita teknistä apua, kuuntelu suoritetaan tässä tapauksessa palveluntarjoajan avulla pyynnön esittäneessä EU-maassa. Jos kuuntelua jatketaan määrätyssä maassa siksi, että kohde siirtyy sinne, mutta asianosaiselta maalta ei tarvita teknistä apua, tälle toiselle maalle on ilmoitettava kuuntelusta.

Joidenkin EU-maiden erityisasema

Erityisiä määräyksiä sovelletaan:

 • Irlantiin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan (1) (oikeusapupyyntöjen lähettäminen);
 • Luxemburgiin (henkilötietojen suoja); sekä
 • Norjaan ja Islantiin (Schengenin sopimukseen liittyvät määräykset, yleissopimuksen voimaantulo).

MISTÄ ALKAEN SÄÄDÖSTÄ JA YLEISSOPIMUSTA SOVELLETAAN?

Yleissopimus tuli voimaan 23. elokuuta 2005.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Valvotut läpilaskut: tekniikka, joka mahdollistaa huumausaineiden tai niiden korvaavien aineiden laittomat tai laittomaksi epäillyt lähetykset yhden tai useamman maan kautta tai yhteen tai useampaan maahan siten, että niiden toimivaltaiset viranomaiset ovat lähetyksistä tietoisia ja valvovat niitä, ja jonka tavoitteena on tunnistaa rikoksissa osallisina olevat henkilöt.

ASIAKIRJAT

Keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehty yleissopimus, jonka neuvosto on laatinut Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisesti – Neuvoston lausuma 10 artiklan 9 kohdasta – Yhdistyneen kuningaskunnan (1) lausuma 20 artiklasta (EYVL C 197, 12.7.2000, s. 3–23)

Neuvoston säädös, annettu 29 päivänä toukokuuta 2000 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisen yleissopimuksen tekemisestä keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä (EYVL C 197, 12.7.2000, s. 1–2)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävä pöytäkirja, jonka neuvosto on laatinut Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisesti (EYVL C 326, 21.11.2001, s. 2–8)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisesti neuvoston tekemän, keskinäistä oikeusapua rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä koskevan yleissopimuksen 30 artiklan 2 kohdan mukainen Euroopan unionin pääsihteerin ilmoitus (EYVL C 197, 12.7.2000, s. 24)

Viimeisin päivitys: 10.09.2018(1) Yhdistynyt kuningaskunta eroaa Euroopan unionista, ja siitä tulee 1.2.2020 alkaen kolmas maa (EU:n ulkopuolinen maa).

Top