EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettava laki

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Asetus (EY) N:o 864/2007 – sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettava laki (Rooma II)

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetus lisää oikeusvarmuutta sen osalta, mitä lakia sovelletaan sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin, erityisesti vahingonkorvausvastuun perustaviin tapahtumiin (siviililainsäädännön mukaan laiton teko / siviilioikeudellinen vastuu).

Sillä taataan myös kohtuullinen tasapaino vastuulliseksi väitetyn henkilön ja vahingonkärsijän etujen välillä.

Tämän asetuksen mukaisesti määräytyvää lakia sovelletaan riippumatta siitä, onko se jonkin EU-maan laki.

Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin EU-maihin Tanskaa lukuun ottamatta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetus ei korvaa kansallisia aineellisoikeudellisia lakeja (lakeja, jotka määrittävät oikeudet ja velvollisuudet), jotka koskevat sopimukseen perustumattomia velvoitteita. Se ainoastaan määrittää, mitä kansallista aineellisoikeudellista lakia sovelletaan.

Sopimukseen perustumattomaan velvoitteeseen, joka johtuu vahingonkorvausvastuun perustavasta tapahtumasta, sovelletaan

1.

sen maan lakia, jossa vahinko aiheutuu, tai

2.

sen maan lakia, jossa molempien osapuolten asuinpaikka tai yrityksen kotipaikka oli vahingon tapahtuessa, tai

3.

jos tapahtuma liittyy läheisemmin jonkin toisen maan lainsäädäntöön, sovelletaan tämän toisen maan lakia.

Asetus myös sallii osapuolten tietyin ehdoin valita yhteisellä sopimuksella, mitä lakia sopimukseen perustumattomaan velvoitteeseen sovelletaan.

Sovellettavan lain soveltamisala

Sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavan lain mukaisesti määräytyvät erityisesti

vastuun peruste ja laajuus, mukaan lukien niiden henkilöiden määrittäminen, joiden voidaan katsoa olevan vastuussa

vastuusta vapautumisen perusteet; vastuun rajoittaminen ja jakautuminen

vahingon tai vaaditun hyvityksen olemassaolo, luonne ja arviointi

toimenpiteet, jotka tuomioistuin voi toteuttaa vahingon aiheutumisen estämiseksi tai lopettamiseksi tai sen varmistamiseksi, että vahinko korvataan

se, miten velvoitteen voi saada lakkaamaan, sekä vanhentumista ja määräajan menettämistä koskevat säännöt

se, voidaanko oikeus vaatia vahingonkorvausta tai hyvitystä siirtää edelleen, mukaan lukien siirtyminen perintönä

henkilöt, joilla on oikeus korvaukseen henkilökohtaisesti kärsimästään vahingosta

vastuu jonkun muun henkilön teoista

Tiettyjä sopimukseen perustumattomia velvoitteita, kuten tuotevastuuta ja teollis- ja tekijänoikeuksia, koskevat erityiset säännöt. Tietyt sopimukseen perustumattomat velvoitteet eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan. Näihin kuuluvat

vero-, tulli- ja hallinto-oikeudelliset asiat

valtion vastuu

tietyt sopimukseen perustumattomat velvoitteet, jotka johtuvat aviopuolisoiden varallisuussuhteista, perhesuhteista, ydinvahingosta, yksityisyyden tai henkilöllisyyteen liittyvien oikeuksien loukkauksesta, esimerkiksi kunnianloukkauksesta.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

11. tammikuuta 2009 alkaen lukuun ottamatta 29 artiklaa (11. heinäkuuta 2008).

TAUSTAA

Tämän asetuksen (Rooma II) rinnalla

Rooma I -asetus (asetus (EY) N:o 593/2008) vahvistaa säännöt, joiden mukaan määritetään sopimusvelvoitteisiin sovellettava laki siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, ja

Rooma III -asetus (asetus (EY) N:o 1259/2010) vahvistaa säännöt, joiden mukaan määritetään avio- ja asumuseroon sovellettava laki.

Ks. myös:

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 864/2007, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007, sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma II) (EUVL L 199, 31.7.2007, s. 40–49)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) (EUVL L 177, 4.7.2007, s. 6–16) Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 26.10.2015

Top