Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Viro

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Viro

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(1997) 2006 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission määräaikaiskertomus [KOM(1998) 705 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission määräaikaiskertomus [KOM(1999) 504 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission määräaikaiskertomus [KOM(2000) 704 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1747 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1403 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1201 - ei julkaistu EUVL:ssä].

Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Heinäkuussa 1997 antamassaan lausunnossa komissio arvioi, ettei Virolla liittymistä ajatellen ole odotettavissa suuria ongelmia koulutuksen ja nuorison alalla.

Marraskuussa 1998 laaditussa kertomuksessa vahvistettiin kuitenkin, että alalla tapahtuneesta edistymisestä huolimatta Viron on vielä ponnisteltava kansallisen lainsäädäntönsä yhdenmukaistamiseksi yhteisön säännöstön kanssa.

Lokakuussa 1999 laaditussa kertomuksessa korostettiin edistystä tapahtuneen tietyillä aloilla, muun muassa opetuksen ja koulutuksen alalla.

Marraskuussa 2000 laaditussa kertomuksessa todetaan, että Viro on toteuttanut uusia toimia koulutusjärjestelmänsä uudelleen järjestämiseksi ja eurooppalaisten standardien soveltamiseksi.

Marraskuussa 2001 laaditussa kertomuksessa vahvistettiin, että Viro on edistynyt alalla huomattavasti, mutta sen on edelleen pyrittävä uudistamaan ammatillista koulutusjärjestelmäänsä. Viro on myös osallistunut Leonardo-, Sokrates- ja Nuoriso-ohjelmien toiseen sukupolveen.

Lokakuussa 2002 laaditussa kertomuksessa todettiin, että Viro on ottanut alalla uusia edistysaskeleita. Viron on kuitenkin pyrittävä saattamaan päätökseen ammatillisen koulutusjärjestelmänsä uudistaminen. Tämä olisi tehtävä työmarkkinaosapuolten aktiivisen osallistumisen myötävaikutuksella.

Marraskuussa 2003 laaditussa kertomuksessa arvioidaan, että Viro täyttää tällä alalla jäsenyysneuvotteluista johtuvat sitoumukset. Maan täytyy kuitenkin jatkaa ponnisteluja yhteisön säännöstön toteuttamiseksi siirtotyöläisten lasten koulutuksen osalta.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

EY:n perustamissopimuksessa säädetään, että

  • yhteisö myötävaikuttaa korkealaatuisen koulutuksen kehittämiseen sisällyttämällä siihen eurooppalaisen ulottuvuuden sekä tukemalla ja täydentämällä jäsenvaltioiden toimintaa pitäen arvossa niiden sivistyksellistä ja kielellistä monimuotoisuutta (149 artikla, ent. 126 artikla) opetuksen sisällön ja koulutusjärjestelmien järjestämisen osalta;
  • yhteisö toteuttaa ammatillista koulutusta koskevaa politiikkaa, joka tukee ja täydentää jäsenvaltioiden toimia (150 artikla, ent. 127 artikla). Yhteisön toiminnalla pyritään helpottamaan teollisiin muutoksiin mukautumista ja edistämään ammattiin pääsyä työmarkkinoilla.

Näitä säännöksiä pannaan täytäntöön pääasiassa kolmen laajan toimintaohjelman avulla: Sokrates (es de en fr), Leonardo da Vinci ja Nuorten Eurooppa, joita on hiljattain saatettu ajan tasalle uuden sukupolven ohjelmilla, joita ovat Sokrates, Leonardo ja Nuoriso-ohjelma.

ARVIOINTI

Komission vuonna 1997 antaman lausunnon jälkeen Viro on yhdenmukaistanut lainsäädäntönsä yhteisön säännöstön kanssa. Viro on muuttanut korkea-asteen koulutusta koskevaa lainsäädäntöään. Tällä pyritään välttämään se, että korkeakoulut voisivat vaatia ulkomaalaisilta opiskelijoilta korkeampia lukukausimaksuja. Korkea-asteen koulutuksen osalta yliopistoja koskevaa lakia sekä alaan sovellettavaa lainsäädäntöä on muutettu valtion myöntämien apurahojen myöntämismenettelyjen, lääkärien peruskoulutuksen sekä toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta korkea-asteen koulutukseen siirtymisen selventämiseksi. Korkeakouluopetuksen laadun parantamiseen pyrkiviä toimia jatketaan.

Viro on edistynyt huomattavasti ammatillisen koulutuksen alalla. Alaa säätelevä lainsäädännöllinen kehys otettiin käyttöön vuonna 1999 ja vuonna 2001 perustettiin säätiö, eli ammattipätevyyksien tunnustamisesta vastuussa oleva virolainen viranomainen. Alalla olisi kuitenkin myönnettävä vielä huomattavasti rahoitustukea.

Yhteisön Sokrates-, Leonardo da Vinci ja Nuoriso-toimintaohjelmiin osallistuminen on tyydyttävää. Kansalliset virastot toimivat.

Liettua, Latvia ja Viro solmivat helmikuussa 2000 sopimuksen korkeakoulujen tutkintotodistusten tunnustamisesta Baltian maissa. Sopimuksen tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden ja assistenttien liikkuvuutta Baltian maissa. Siirtotyöläisten lasten koulutusta koskeva virolainen lainsäädäntö on yhteisön säännösten mukainen; maan täytyy kuitenkin vielä ponnistella lainsäädännön panemiseksi tehokkaasti täytäntöön.

Ammatillisen pätevyyden tunnustamista koskevan kansallisen järjestelmän kehittämistä jatketaan: vuonna 2001 hyväksyttiin 181 ammattistandardia; kesäkuussa 2002 Viron parlamentti hyväksyi lainsäädännölliset muutokset standarditutkintotodistuksen (korkeakoulun alempi ja ylempi tutkintotodistus) käyttöön ottamiseksi.

Komission vuonna 1997 antamasta lausunnosta lähtien Viro on edistynyt tasaiseen tahtiin. Liittymisneuvottelut tästä luvusta on saatettu toistaiseksi päätökseen (ks. vuoden 2002 kertomus). Viro ei ole pyytänyt siirtymäkauden järjestelyä tämän alan osalta.

Viimeisin päivitys 05.03.2004

Top