EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Meriturvallisuus: kaksoisrunkoisten öljysäiliöalusten nopeutettu käyttöönottoaikataulu

Tällä asetuksella kielletään raskasöljyn kuljettaminen yksirunkoisilla öljysäiliöaluksilla EU:n satamiin tai EU:n satamista, jotta voidaan vähentää onnettomuudesta aiheutuvien öljyvahinkojen vaaraa Euroopan vesillä. Sillä myös varmistetaan yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin sovellettavien kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevien rakennevaatimusten nopeutettu käyttöönotto viimeistään vuonna 2015.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 530/2012 yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin sovellettavien kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevien rakennevaatimusten nopeutetusta käyttöönotosta (uudelleenlaadittu).

TIIVISTELMÄ

Uusin, vuonna 2012 hyväksytty EU:n asetus kaksoisrungolla varustettujen öljysäiliöalusten käyttöönotosta sisältää olennaiset asiat edellisestä asetuksesta vuodelta 2002. Se yhdistää kaikki edelliseen asetukseen tehdyt muutokset uuteen tekstiin siten, että siitä tulee selkeämpi ja siten käyttäjäystävällisempi.

Asetusta sovelletaan kantavuudeltaan vähintään 5 000 tonnin öljysäiliöaluksiin, jotka purjehtivat EU:n jäsenvaltion lipun alla tai saapuvat jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvaan satamaan tai avomeriterminaaliin tai lähtevät sieltä taikka ankkuroituvat jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvalle alueelle, riippumatta siitä, minkä lipun alla ne purjehtivat.

Asetusta ei kuitenkaan sovelleta sota-aluksiin, sotalaivaston apualuksiin tai muihin aluksiin, jotka ovat valtion omistuksessa tai käytössä ja joita sillä hetkellä käytetään vain valtion muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin.

Asetuksella

  • kielletään raskasöljyn kuljettaminen yksirunkoisilla öljysäiliöaluksilla EU:n satamiin tai satamista,
  • määritetään yksirunkoisille öljysäiliöaluksille kaksoisrungon tai vastaavan rakenteen nopeutettu käyttöönotto Kansainvälisen merenkulkujärjestön aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen mukaisesti (tunnettu myös nimellä MARPOL), viimeistään vuonna 2015.

Tausta

Vuonna 2002 öljysäiliöaluksille tapahtui onnettomuuksia, joiden seurauksena oli vakava saastuminen. EU hyväksyi säädöksen, jossa edellytetään yksirunkoisten öljysäiliöalusten (joissa lastisäilössä olevaa öljyä erottaa merivedestä vain pohja- ja sivulevy) käytöstäpoistoa ja niiden korvaamista kaksoisrunkoisilla aluksilla (joissa lastisäiliötä ympäröi toinen sisälevy riittävän etäisyyden päässä ulkolevystä).

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 530/2012

20.7.2012

-

EUVL L 172, 30.6.2012

Viimeisin päivitys 19.06.2014

Top