EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_15_013_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
15 Ympäristö, kuluttajat ja terveydensuojelu
Nide 13


FI

 

15 Ympäristö, kuluttajat ja terveydensuojelu - Nide 13

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1993 L 226 0023
 

31993D0481

 

Komission päätös, tehty 28 päivänä heinäkuuta 1993, neuvoston direktiivin 91/271/ETY 17 artiklassa säädetyistä kansallisten ohjelmien raportointimalleista (93/481/ETY:)

3

 
1993 L 235 0041
 

31993D0500

 

Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä syyskuuta 1993, uusiutuvien energialähteiden käytön edistämisestä yhteisössä (Altener-ohjelma) (93/500/ETY:)

36

 
1993 L 239 0010
 

31993R2608

 

Komission asetus (ETY) N:o 2608/93, annettu 23 päivänä syyskuuta 1993, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteiden I, II ja III muuttamisesta

40

 
1993 L 243 0013
 

31993D0517

 

Komission päätös, tehty 15 päivänä syyskuuta 1993, yhteisön ekotuotemerkin käyttöehdot kattavasta standardisopimuksesta (93/517/ETY:)

44

 
1993 L 263 0051
 

31993D0540

 

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä lokakuuta 1993, öljyn ja muiden vaarallisten aineiden aiheuttaman Pohjanmeren pilaantumisen torjuntayhteistyötä koskevan sopimuksen (Bonnin sopimus) tiettyjen muutosten hyväksymisestä (93/540/ETY:)

49

 
1993 L 267 0008
 

31993R2959

 

Komission asetus (ETY) N:o 2959/93, annettu 27 päivänä lokakuuta 1993, toimenpiteistä tiettyjen aineiden kulkeutumisen estämiseksi huumausaineiden tai psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3677/90 soveltamisesta ja muuttamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 3769/92 muuttamisesta

52

 
1993 L 268 0083
 

31993D0552

 

Komission päätös, tehty 1 päivänä lokakuuta 1993, neuvoston direktiivissä 92/3/Euratom tarkoitettujen radioaktiivisen jätteen siirtojen valvonta-asiakirjasta (93/552/Euratom:)

55

 
1993 L 276 0016
 

31993D0572

 

Komission päätös, tehty 19 päivänä lokakuuta 1993, geneettisesti muunnettuja organismeja sisältävän tuotteen markkinoille saattamisesta neuvoston direktiivin 90/220/ETY 13 artiklan mukaisesti (93/572/ETY:)

69

 
1993 L 279 0039
 

31993D0583

 

Komission päätös, tehty 28 päivänä heinäkuuta 1993, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 8 artiklassa säädetystä tuoteluettelosta (93/583/ETY:)

71

 
1993 L 279 0042
 

31993D0584

 

Komission päätös, tehty 22 päivänä lokakuuta 1993, geneettisesti muunnettujen kasvien tarkoituksellista levittämistä neuvoston direktiivin 90/220/ETY 6 artiklan 5 kohdan mukaisesti koskevien yksinkertaistettujen menettelyjen soveltamisperusteiden vahvistamisesta (93/584/ETY:)

74

 
1993 L 291 0014
 

31993L0102

 

Komission direktiivi 93/102/EY, annettu 16 päivänä marraskuuta 1993, kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 79/112/ETY muuttamisesta

76

 
1993 L 314 0038
 

31993L0112

 

Komission direktiivi 93/112/EY, annettu 10 päivänä joulukuuta 1993, yksityiskohtaisten järjestelyjen määrittelemisestä ja vahvistamisesta vaarallisia valmisteita koskevaa erityistietojärjestelmää varten direktiivin 88/379/ETY 10 artiklan täytäntöön panemiseksi annetun komission direktiivin 91/155/ETY muuttamisesta

80

 
1993 L 328 0053
 

31993D0701

 

Komission päätös, tehty 7 päivänä joulukuuta 1993, ympäristöalan neuvoa-antavan yleisfoorumin perustamisesta (93/701/EY:)

87

 
1994 L 005 0015
 

31994D0003

 

94/3/EY: Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 1993, jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta

89

 
1994 L 007 0017
 

31994D0010

 

Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 1993, yhteisön ekotuotemerkin myöntämistä koskevista päätöksistä annettavien ilmoitusten mallilomakkeesta (94/10/EY:)

113

 
1994 L 059 0001
 

31994R0468

 

Komission asetus (EY) N:o 468/94, annettu 2 päivänä maaliskuuta 1994, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen VI muuttamisesta

116

 
1994 L 064 0028
 

31994D0146

 

Komission päätös, tehty 8 päivänä helmikuuta 1994, neuvoa-antavan kuluttajaneuvoston perustamisesta tehdyn päätöksen 90/55/ETY muuttamisesta (94/146/EY:)

118

 
1994 L 084 0009
 

31994R0688

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 688/94, annettu 28 päivänä maaliskuuta 1994, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanoa koskevan määräajan siirtämisestä tietyistä kolmansista maista peräisin olevan tuonnin osalta annetun asetuksen (ETY) N:o 3713/92 muuttamisesta

120

 
1994 L 105 0026
 

31994D0211

 

Komission päätös, tehty 15 päivänä huhtikuuta 1994, neuvoston päätöksen 91/596/ETY muuttamisesta neuvoston direktiivin 90/220/ETY 9 artiklassa tarkoitetun ilmoitusten yhteenvetomallin osalta (94/211/EY:)

122

 
1994 L 125 0001
 

31994R1091

 

Komission asetus (EY) N:o 1091/94, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1994, yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3528/86 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä

141

 
1994 L 161 0003
 

31994R1488

 

Komission asetus (EY) N:o 1488/94, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1994, olemassa olevien aineiden ihmisille ja ympäristölle aiheuttamien riskien arviointia koskevien periaatteiden vahvistamisesta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93 mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

184

 
1994 L 164 0009
 

31994L0024

 

Neuvoston direktiivi 94/24/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 1994, luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun direktiivin 79/409/ETY liitteen II muuttamisesta

194

 
1994 L 168 0028
 

31994L0031

 

Neuvoston direktiivi 94/31/EY, annettu 27 kesäkuuta 1994, vaarallisista jätteistä annetun direktiivin 91/689/ETY muuttamisesta

200

 
1994 L 189 0084
 

31994D0458

 

Komission päätös, tehty 29 päivänä kesäkuuta 1994, elintarvikkeita koskevien kysymysten tieteellisen tutkimisen hallinnollisesta johdosta (94/458/EY:)

201

 
1994 L 203 0022
 

31994D0505

 

Komission päätös, tehty 18 päivänä heinäkuuta 1994, GMO:ja sisältävän tuotteen, Nobi-Provac elävän Aujeszkyn tauti -rokotteen (gI-, tk-), markkinoille saattamisesta 18 päivänä joulukuuta 1992 tehdyn päätöksen muuttamisesta neuvoston direktiivin 90/220/ETY 13 artiklan mukaisesti (94/505/EY:)

203

 
1994 L 215 0021
 

31994D0563

 

Komission päätös, tehty 27 päivänä heinäkuuta 1994, otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 594/91 mukaisesti välttämättömiin käyttötarkoituksiin yhteisössä sallittujen valvottavien aineiden määristä (94/563/EY:)

205

 
1994 L 220 0015
 

31994D0575

 

Komission päätös, tehty 20 päivänä heinäkuuta 1994, neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 259/93 säädetyn valvontamenettelyn määrittämisestä tiettyjen jätteiden siirtojen osalta tiettyihin taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöön (OECD) kuulumattomiin maihin (ETA:n kannalta merkityksellinen) (94/575/EY:)

209

 
1994 L 253 0029
 

31994D0652

 

Komission päätös, tehty 20 päivänä syyskuuta 1994, elintarvikkeita koskevien kysymysten tieteellisessä tutkimisessa toteutettavaan jäsenvaltioiden yhteistyöhön liittyvästä luettelosta ja suoritettavien tehtävien jakamisesta (94/652/EY:)

215

 
1994 L 255 0084
 

31994R2381

 

Komission asetus (EY) N:o 2381/94, annettu 30 päivänä syyskuuta 1994, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen II muuttamisesta

218

 
1994 L 273 0007
 

31994R2580

 

Komission asetus (EY) N:o 2580/94, annettu 24 päivänä lokakuuta 1994, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanoa koskevan määräajan pidentämisestä annetun asetuksen (ETY) N:o 3713/92 muuttamisesta tiettyjen kolmansien maiden tuonnin osalta

222

 
1994 L 288 0036
 

31994D0721

 

Komission päätös, tehty 21 päivänä lokakuuta 1994, Euroopan yhteisössä, Euroopan yhteisöön ja Euroopan yhteisöstä tapahtuvien jätteiden siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 259/93 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta 42 artiklan 3 kohdan mukaisesti (94/721/EY:)

223

 
1994 L 296 0042
 

31994D0741

 

Komission päätös, tehty 24 päivänä lokakuuta 1994, tiettyjen jätealan direktiivien soveltamista jäsenvaltioissa koskeviin kertomuksiin liittyvistä kyselylomakkeista (neuvoston direktiivin 91/692/ETY täytäntöönpano) (94/741/EY:)

234

 
1994 L 297 0029
 

31994L0051

 

Komission direktiivi 94/51/EY, annettu 7 päivänä marraskuuta 1994, geneettisesti muunnettujen mikro-organismien käytöstä suljetuissa oloissa annetun neuvoston direktiivin 90/219/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

248

 
1994 L 300 0014
 

31994L0054

 

Komission direktiivi 94/54/EY, annettu 18 päivänä marraskuuta 1994, muiden kuin neuvoston direktiivissä 79/112/ETY säädettyjen pakollisten mainintojen liittämisestä tiettyjen elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin

250

 
1994 L 328 0058
 

31994D0808

 

Neuvoston päätös, tehty 15 päivänä joulukuuta 1994, yhteisön tilastojen ympäristöosuutta koskevan nelivuotisen (1994-1997) kehitysohjelman toteuttamisesta (94/808/EY:)

252

 
1994 L 331 0001
 

31994D3092

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 94/3092/EY, tehty 7 päivänä joulukuuta 1994, kotona ja vapaa-aikana tapahtuvia tapaturmia koskevan yhteisön tietojenvaihtojärjestelmän perustamisesta

257

 
1994 L 337 0083
 

31994L0066

 

Neuvoston direktiivi 94/66/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1994, tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan pääsevien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta annetun direktiivin 88/609/ETY muuttamisesta

262

 
1994 L 341 0007
 

31994R3294

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 3294/94, annettu 22 päivänä joulukuuta 1994, Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen perustamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 302/93 muuttamisesta

265

 
1994 L 365 0010
 

31994L0062

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä

266

Top