Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_15_011_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
15 Ympäristö, kuluttajat ja terveydensuojelu
Nide 11

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

FI

 

15 Ympäristö, kuluttajat ja terveydensuojelu - Nide 11

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1992 L 011 0014
 

31992R0094

 

Komission asetus (ETY) N:o 94/92, annettu 14 päivänä tammikuuta 1992, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 säädetyn tuontia kolmansista maista koskevan järjestelmän yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä

3

 
1992 L 034 0028
 

31992L0001

 

Komission direktiivi 92/1/ETY, annettu 13 päivänä tammikuuta 1992, pakastettujen elintarvikkeiden lämpötilojen seurannasta kuljetuksen, välivarastoinnin ja varastoinnin aikana

5

 
1992 L 034 0030
 

31992L0002

 

Komission direktiivi 92/2/ETY, annettu 13 päivänä tammikuuta 1992, yhteisön näytteenotto- ja analyysimenetelmien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta pakastettujen elintarvikkeiden lämpötilojen valvomiseksi

6

 
1992 L 035 0024
 

31992L0003

 

Neuvoston direktiivi 92/3/Euratom, annettu 3 päivänä helmikuuta 1992, Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden välillä sekä yhteisöön ja yhteisöstä pois tapahtuvien radioaktiivisen jätteen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta

10

 
1992 L 060 0019
 

31992D0146

 

Komission päätös, tehty 11 päivänä helmikuuta 1992, neuvoston direktiivin 90/220/ETY 12 artiklassa mainitusta ilmoitusten yhteenvetolomakkeesta (92/146/ETY:)

15

 
1992 L 096 0001
 

31992R0900

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 900/92, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992, toimenpiteistä tiettyjen aineiden kulkeutumisen estämiseksi huumausaineiden tai psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen annetun asetuksen (ETY) N:o 3677/90 muuttamisesta

27

 
1992 L 099 0001
 

31992R0880

 

Neuvoston asetus (ETY) N :o 880/92, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1992, yhteisön ekotuotemerkin myöntämisjärjestelmästä

33

 
1992 L 113 0013
 

31992L0028

 

Neuvoston direktiivi 92/28/ETY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992, ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden mainonnasta

40

 
1992 L 154 0030
 

31992L0037

 

Komission direktiivi 92/37/ETY, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1992, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kuudennentoista kerran

46

 
1992 L 158 0030
 

31992L0041

 

Neuvoston direktiivi 92/41/ETY, annettu 15 päivänä toukokuuta 1992, tupakkatuotteiden merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 89/622/ETY muuttamisesta

47

 
1992 L 162 0015
 

31992R1535

 

Komission asetus (ETY) N:o 1535/92, annettu 15 päivänä kesäkuuta 1992, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteiden I ja III muuttamisesta

51

 
1992 L 201 0001
 

31992R1970

 

Komission asetus (ETY) N:o 1970/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen soveltamisesta yhteisössä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3626/82 muuttamisesta

52

 
1992 L 206 0001
 

31992R1973

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1973/92, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, ympäristöalan rahoitusvälineen perustamisesta (Life)

108

 
1992 L 206 0007
 

31992L0043

 

Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta

114

 
1992 L 208 0015
 

31992R2083

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2083/92, annettu 14 päivänä heinäkuuta 1992, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 muuttamisesta

159

 
1992 L 215 0085
 

31992R2078

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2078/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, ympäristönsuojelun vaatimusten ja maaseutuympäristön hoidon vaatimusten kanssa sopusointuisista maatalouden tuotantomenetelmistä

161

 
1992 L 217 0001
 

31992R2157

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2157/92, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1992, yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun asetuksen (ETY) N:o 3528/86 muuttamisesta

167

 
1992 L 228 0024
 

31992L0059

 

Neuvoston direktiivi 92/59/ETY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1992, yleisestä tuoteturvallisuudesta

169

 
1992 L 247 0010
 

31992D0446

 

Komission päätös, tehty 27 päivänä heinäkuuta 1992, kyselylomakkeista vesialaa koskevia direktiivejä varten (92/446/ETY:)

177

 
1992 L 297 0001
 

31992L0072

 

Neuvoston direktiivi 92/72/ETY, annettu 21 päivänä syyskuuta 1992, otsonin aiheuttamasta ilman pilaantumisesta

204

Top