Help Print this page 

Document DD_1995_15_011_FI_TOC

Title and reference
Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
15 Ympäristö, kuluttajat ja terveydensuojelu
Nide 11
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
PDF pdf FI
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

FI

 

15 Ympäristö, kuluttajat ja terveydensuojelu - Nide 11

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1992 L 011 0014
 

31992R0094

 

Komission asetus (ETY) N:o 94/92, annettu 14 päivänä tammikuuta 1992, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 säädetyn tuontia kolmansista maista koskevan järjestelmän yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä

3

 
1992 L 034 0028
 

31992L0001

 

Komission direktiivi 92/1/ETY, annettu 13 päivänä tammikuuta 1992, pakastettujen elintarvikkeiden lämpötilojen seurannasta kuljetuksen, välivarastoinnin ja varastoinnin aikana

5

 
1992 L 034 0030
 

31992L0002

 

Komission direktiivi 92/2/ETY, annettu 13 päivänä tammikuuta 1992, yhteisön näytteenotto- ja analyysimenetelmien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta pakastettujen elintarvikkeiden lämpötilojen valvomiseksi

6

 
1992 L 035 0024
 

31992L0003

 

Neuvoston direktiivi 92/3/Euratom, annettu 3 päivänä helmikuuta 1992, Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden välillä sekä yhteisöön ja yhteisöstä pois tapahtuvien radioaktiivisen jätteen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta

10

 
1992 L 060 0019
 

31992D0146

 

Komission päätös, tehty 11 päivänä helmikuuta 1992, neuvoston direktiivin 90/220/ETY 12 artiklassa mainitusta ilmoitusten yhteenvetolomakkeesta (92/146/ETY:)

15

 
1992 L 096 0001
 

31992R0900

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 900/92, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992, toimenpiteistä tiettyjen aineiden kulkeutumisen estämiseksi huumausaineiden tai psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen annetun asetuksen (ETY) N:o 3677/90 muuttamisesta

27

 
1992 L 099 0001
 

31992R0880

 

Neuvoston asetus (ETY) N :o 880/92, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1992, yhteisön ekotuotemerkin myöntämisjärjestelmästä

33

 
1992 L 113 0013
 

31992L0028

 

Neuvoston direktiivi 92/28/ETY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992, ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden mainonnasta

40

 
1992 L 154 0030
 

31992L0037

 

Komission direktiivi 92/37/ETY, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1992, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kuudennentoista kerran

46

 
1992 L 158 0030
 

31992L0041

 

Neuvoston direktiivi 92/41/ETY, annettu 15 päivänä toukokuuta 1992, tupakkatuotteiden merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 89/622/ETY muuttamisesta

47

 
1992 L 162 0015
 

31992R1535

 

Komission asetus (ETY) N:o 1535/92, annettu 15 päivänä kesäkuuta 1992, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteiden I ja III muuttamisesta

51

 
1992 L 201 0001
 

31992R1970

 

Komission asetus (ETY) N:o 1970/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen soveltamisesta yhteisössä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3626/82 muuttamisesta

52

 
1992 L 206 0001
 

31992R1973

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1973/92, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, ympäristöalan rahoitusvälineen perustamisesta (Life)

108

 
1992 L 206 0007
 

31992L0043

 

Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta

114

 
1992 L 208 0015
 

31992R2083

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2083/92, annettu 14 päivänä heinäkuuta 1992, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 muuttamisesta

159

 
1992 L 215 0085
 

31992R2078

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2078/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, ympäristönsuojelun vaatimusten ja maaseutuympäristön hoidon vaatimusten kanssa sopusointuisista maatalouden tuotantomenetelmistä

161

 
1992 L 217 0001
 

31992R2157

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2157/92, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1992, yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun asetuksen (ETY) N:o 3528/86 muuttamisesta

167

 
1992 L 228 0024
 

31992L0059

 

Neuvoston direktiivi 92/59/ETY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1992, yleisestä tuoteturvallisuudesta

169

 
1992 L 247 0010
 

31992D0446

 

Komission päätös, tehty 27 päivänä heinäkuuta 1992, kyselylomakkeista vesialaa koskevia direktiivejä varten (92/446/ETY:)

177

 
1992 L 297 0001
 

31992L0072

 

Neuvoston direktiivi 92/72/ETY, annettu 21 päivänä syyskuuta 1992, otsonin aiheuttamasta ilman pilaantumisesta

204

Top