Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0377

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan ja Euroopan yhteisön välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

COM/2019/377 final

Bryssel 30.8.2019

COM(2019) 377 final

2019/0173(NLE)

Ehdotus

NEUVOSTON PÄÄTÖS

São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan ja Euroopan yhteisön välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta


PERUSTELUT

1.EHDOTUKSEN TAUSTA

Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet

São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan ja Euroopan yhteisön välinen kalastuskumppanuussopimus 1 , jäljempänä ’sopimus’, tuli voimaan 29. elokuuta 2011 2 , ja se on sen jälkeen uusittu ilman eri toimenpiteitä. Sopimuksen viimeisimmän, 23. toukokuuta 2014 voimaan tulleen pöytäkirjan voimassaolo päättyi 22. toukokuuta 2018.

Komissio on asiaa koskevien neuvotteluohjeiden 3 perusteella neuvotellut São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan, jäljempänä ’São Tomé ja Príncipe’, hallituksen kanssa sopimukseen liittyvän uuden pöytäkirjan tekemisestä. Neuvottelujen päätteeksi parafoitiin 17. huhtikuuta 2019 uusi pöytäkirja. Pöytäkirja on voimassa viisi vuotta sen väliaikaisen soveltamisen alkamispäivästä, joka on sen allekirjoittamispäivä kuten pöytäkirjan 15 artiklassa ilmoitetaan.

Ehdotus koskee valtuutusta pöytäkirjan tekemiseen.

Yhdenmukaisuus muiden alaa koskevien politiikkojen säännösten kanssa

Kalastuspolitiikan uudistuksen 4 prioriteettien mukaisesti uusi pöytäkirja tarjoaa unionin aluksille kalastusmahdollisuuksia São Tomé ja Príncipen vesillä parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella ja Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) suositusten mukaisesti. Uudessa pöytäkirjassa otetaan huomioon edellisen pöytäkirjan (2014–2018) arvioinnin tulokset ja ennakoiva arviointi siitä, onko uuden pöytäkirjan tekeminen tarpeen. Molemmat arvioinnit teetettiin ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Pöytäkirjan myötä Euroopan unioni ja São Tomé ja Príncipe voivat myös tehdä aiempaa tiiviimmin yhteistyötä edistääkseen kalavarojen vastuullista hyödyntämistä São Tomé ja Príncipen vesillä ja tukeakseen São Tomé ja Príncipen pyrkimyksiä kalastusalansa kehittämiseksi kummankin osapuolen edun mukaisesti.

Pöytäkirjassa määrätään kalastusmahdollisuuksista seuraavissa luokissa:

– nuottaa käyttävät tonnikalan pakastusalukset: 28 alusta;

– pintasiima-alukset: 6 alusta.

Yhdenmukaisuus unionin muiden politiikkojen kanssa

São Tomé ja Príncipen kanssa tehdyn kalastuskumppanuussopimuksen uuden pöytäkirjan neuvotteleminen tapahtuu AKT-maita koskevan unionin ulkoisen toiminnan yhteydessä, ja siinä otetaan huomioon erityisesti unionin tavoitteet demokratian periaatteiden ja ihmisoikeuksien kunnioittamisessa.

2.OIKEUSPERUSTA, TOISSIJAISUUSPERIAATE JA SUHTEELLISUUSPERIAATE

Oikeusperusta

Valittu oikeusperusta on Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus, jonka 43 artiklan 2 kohdassa määrätään yhteisestä kalastuspolitiikasta, 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdassa määrätään sopimusten tekemisestä unionin ja kolmansien maiden välillä ja 218 artiklan 7 kohdassa annetaan määräykset pöytäkirjan muutosten hyväksymisestä.

Toissijaisuusperiaate (jaetun toimivallan osalta)

Ehdotus kuuluu Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan.

Suhteellisuusperiaate

Ehdotus on oikeassa suhteessa tavoitteeseen luoda unionin alusten kolmansien maiden vesillä harjoittamaa kalastustoimintaa koskeva, yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen 31 artiklassa säädetty oikeudelliset, ympäristölliset, taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat kattava hallintokehys. Se on mainittujen säännösten mukainen ja noudattaa mainitun asetuksen 32 artiklassa vahvistettuja kolmansille maille myönnettävään rahoitustukeen liittyviä säännöksiä.

3.JÄLKIARVIOINTIEN, SIDOSRYHMIEN KUULEMISTEN JA VAIKUTUSTENARVIOINTIEN TULOKSET

Jälkiarvioinnit/toimivuustarkastukset

Komissio toteutti São Tomé ja Príncipen kanssa tehdyn kalastuskumppanuussopimuksen nykyisen pöytäkirjan jälkiarvioinnin sekä pöytäkirjan mahdollista uusimista koskevan ennakkoarvioinnin vuonna 2017. Arvioinnin päätelmät esitetään erillisessä valmisteluasiakirjassa 5 .

Arvioinnissa pääteltiin, että tonnikalan pyyntiä harjoittava unionin kalastussektori on erittäin kiinnostunut kalastamaan São Tomé ja Príncipen alueella ja että uuden pöytäkirjan avulla voitaisiin tehostaa seurantaa, valvontaa ja tarkkailua ja parantaa kalastuksen hallintaa alueella. Kyseisen talousvyöhykkeen tärkeys Guineanlahdella lisää osaltaan suunnitellun uuden pöytäkirjan merkitystä niin tonnikalaa pyytävälle unionin kalastusalalle kuin kumppanimaallekin.

Sidosryhmien kuulemiset

Arvioinnin yhteydessä kuultiin jäsenvaltioita, kalastusalan edustajia, kansainvälisiä kansalaisyhteiskuntaa edustavia järjestöjä sekä São Tomé ja Príncipen kalastusviranomaisia ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Kuulemisia on toteutettu myös aavan meren ja pitkän matkan laivastojen neuvoa-antavan toimikunnan puitteissa.

Asiantuntijatiedon keruu ja käyttö

Komissio käytti jälki- ja ennakkoarvioinneissa riippumatonta konsulttia yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen 31 artiklan 10 kohdan mukaisesti.

4.TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Euroopan unionin vuosittainen taloudellinen korvaus on 840 000 euroa, ja se jakautuu seuraavasti:

a) 8 000 tonnin vuotuista viitesaalismäärää vastaavaksi kalastusalueelle pääsyyn liittyväksi määräksi on vahvistettu 400 000 euroa vuodessa pöytäkirjan koko voimassaoloajalta;

b) São Tomé ja Príncipen alakohtaisen kalastuspolitiikan kehittämiseen myönnettävän tuen määrä on 440 000 euroa vuodessa pöytäkirjan koko voimassaoloajalta. Tuki on sisävesi- ja merikalakantojen kestävää hoitoa koskevan kansallisen politiikan tavoitteiden mukaista pöytäkirjan koko voimassaoloajan.

Maksusitoumusten ja maksujen vuotuinen määrä vahvistetaan vuotuisessa talousarviomenettelyssä, mukaan lukien varaus pöytäkirjoille, jotka eivät ole vielä tulleet voimaan vuoden alussa 6 .

5.LISÄTIEDOT

Toteuttamissuunnitelmat, seuranta, arviointi ja raportointijärjestelyt

Seurantajärjestelyistä määrätään pöytäkirjassa.

Tämä menettely aloitetaan samanaikaisesti niiden menettelyjen kanssa, jotka liittyvät São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan ja Euroopan yhteisön välisen kalastuskumppanuussopimuksen pöytäkirjan allekirjoittamisesta unionin puolesta annettuun neuvoston päätökseen.

2019/0173 (NLE)

Ehdotus

NEUVOSTON PÄÄTÖS

São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan ja Euroopan yhteisön välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan ja 218 artiklan 7 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän 7 ,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)Neuvoston päätöksen 2019/.../EU 8 mukaisesti São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan ja Euroopan yhteisön välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja, jäljempänä ’pöytäkirja’, allekirjoitettiin [lisätään allekirjoituspäivä] sillä varauksella, että pöytäkirjan tekeminen saatetaan myöhemmin päätökseen.

(2)Pöytäkirjan tavoitteena on mahdollistaa Euroopan unionille ja São Tomé ja Príncipelle aiempaa tiiviimpi yhteistyö kestävän kalastuspolitiikan edistämiseksi ja kalavarojen hyödyntämiseksi vastuullisesti São Tomé ja Príncipen vesillä sekä tukea São Tomé ja Príncipen pyrkimyksiä kalastusalan kehittämiseksi.

(3)Pöytäkirja olisi hyväksyttävä Euroopan unionin puolesta.

(4)Sopimuksen 9 artiklalla perustetaan sekakomitea, jonka tehtävänä on valvoa sopimuksen täytäntöönpanoa. Lisäksi sekakomitea voi pöytäkirjan 6 artiklan ja 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksyä tiettyjä pöytäkirjaan tehtäviä muutoksia. Näiden muutosten hyväksymisen helpottamiseksi komissio olisi valtuutettava hyväksymään ne unionin puolesta tietyin aineellisin ja menettelyä koskevin edellytyksin yksinkertaistettua menettelyä noudattaen.

(5)Neuvoston olisi vahvistettava suunniteltuja pöytäkirjan muutoksia koskeva unionin kanta. Ehdotetut muutokset olisi hyväksyttävä, jollei Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 4 kohdan mukainen jäsenvaltioiden määrävähemmistö vastusta niitä.

(6)Sekakomiteassa muihin asioihin otettava unionin kanta olisi määriteltävä perussopimusten ja vakiintuneen käytännön mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään unionin puolesta São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan ja Euroopan yhteisön välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja, jäljempänä ’pöytäkirja’.

Pöytäkirjan teksti on tämän päätöksen liitteenä I.

2 artikla

Valtuutetaan komissio tämän päätöksen liitteessä II vahvistettujen määräysten ja edellytysten mukaisesti hyväksymään unionin puolesta pöytäkirjan muutokset, jotka São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan ja Euroopan yhteisön välisen kalastuskumppanuussopimuksen 9 artiklalla perustetun sekakomitean on määrä hyväksyä.

3 artikla

Neuvoston puheenjohtaja nimeää yhden tai useamman henkilön, jolla on oikeus antaa unionin puolesta pöytäkirjan 16 artiklassa tarkoitettu ilmoitus siitä, että Euroopan unioni ilmaisee sitoutuvansa noudattamaan pöytäkirjaa.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä

   Neuvoston puolesta

   Puheenjohtaja

(1)    EUVL L 205, 7.8.2007, s. 36.
(2)    EUVL L 31, 31.1.2013, s. 1.
(3)    Hyväksytty liikenne-, televiestintä- ja energianeuvostossa 18. joulukuuta 2017.
(4)    EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22.
(5)    SWD(2017) 434 final, 1.12.2017.
(6)    Talousarvioyhteistyötä ja moitteetonta varainhoitoa koskevan toimielinten sopimuksen mukaisesti (2013/C 373/01).
(7)    EUVL C , , s. .
Top

Bryssel 30.8.2019

COM(2019) 377 final

LIITTEET

asiakirjaan

Ehdotus neuvoston päätökseksi

São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan ja Euroopan yhteisön välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta


LIITE 1
SÃO TOMÉ JA PRÍNCIPEN DEMOKRAATTISEN TASAVALLAN JA EUROOPAN YHTEISÖN VÄLISEN KALASTUSKUMPPANUUSSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVA PÖYTÄKIRJA

1 artikla
Periaatteet

1.Tämän pöytäkirjan tarkoituksena on panna täytäntöön São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan ja Euroopan yhteisön välinen kalastuskumppanuussopimus. Tähän pöytäkirjaan sisältyy liite ja lisäyksiä, jotka ovat sen erottamaton osa.

2.Osapuolet sitoutuvat edistämään vastuullista kalastusta São Tomé ja Príncipen kalastusalueella syrjimättömyyden periaatetta noudattaen. São Tomé ja Príncipe sitoutuu soveltamaan samoja teknisiä ja säilyttämistoimenpiteitä kaikkiin sen kalastusalueella toimiviin ulkomaisiin teollisiin tonnikala-alusten laivastoihin hyvää kalastuksenhoitoa edistääkseen.

3.Osapuolet sitoutuvat varmistamaan, että tämä pöytäkirja pannaan täytäntöön noudattaen Cotonoun sopimuksen 9 artiklaa, jossa määrätään kyseisen sopimuksen olennaisista osista, jotka koskevat ihmisoikeuksia sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteita, sekä perusosasta, joka koskee hyvää hallintotapaa.

4.Lisäksi osapuolet sitoutuvat edistämään kestävää kehitystä ja ympäristön kestävää ja järkevää hoitoa.

5.Osapuolet sitoutuvat julkistamaan ja vaihtamaan tietoja kaikista sopimuksista, joilla myönnetään ulkomaalaisille aluksille pääsy São Tomé ja Príncipen kalastusalueelle, ja sopimuksista, jotka liittyvät niihin perustuvaan pyyntiponnistukseen, myönnettyjen kalastuslupien määrästä ja toteutuneista saaliista.

6.Euroopan unionin alukset voivat sopimuksen 6 artiklan mukaisesti harjoittaa kalastusta São Tomé ja Príncipen kalastusalueella ainoastaan, jos niillä on tämän pöytäkirjan nojalla ja sen liitteen mukaisesti myönnetty kalastuslupa.

2 artikla
Soveltamiskausi ja kalastusmahdollisuudet

1.Euroopan unionin aluksille kalastuskumppanuussopimuksen 5 artiklan mukaisesti myönnetyt kalastusmahdollisuudet vahvistetaan viiden (5) vuoden ajanjaksoksi sopimuksen väliaikaisen soveltamisen alkamispäivästä lähtien, jotta kyseiset alukset voivat pyytää laajasti vaeltavia kalalajeja (vuoden 1982 Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen liitteessä 1 luetellut lajit, erityisesti tonnikalat, miekkakalat ja valkopilkkahai), lukuun ottamatta kalalajeja, jotka on suojeltu tai joiden kalastus on kielletty ICCAT:n toimesta.

2.Kalastusmahdollisuuksia voivat hyödyntää seuraavat alukset:

- 28 nuottaa käyttävää tonnikala-alusta

- 6 pintasiima-alusta

3.Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa sovelletaan, jollei tämän pöytäkirjan 6, 7 ja 9 artiklassa toisin määrätä.

3 artikla
Taloudellinen korvaus – maksamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

1.Kalastuskumppanuussopimuksen 7 artiklassa tarkoitetuksi taloudelliseksi korvaukseksi 1 artiklassa tarkoitetulla ajanjaksolla vahvistetaan 4 200 000 euroa.

2.Taloudellinen korvaus sisältää

(a)400 000 euron suuruisen vuosittaisen määrän pääsystä São Tomé ja Príncipen kalastusalueelle, mikä vastaa 8 000 tonnin vuosittaista viitesaalismäärää; ja

(b)440 000 euron vuosittaisen erityismäärän São Tomé ja Príncipen alakohtaisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanon tukemiseen.

3.Lisäksi maksut, jotka perustuvat luvan pöytäkirjan nojalla saaneiden alusten toimintaan vuoden aikana ja jotka lasketaan 2 kohdan a alakohdassa ilmoitetun viitesaalismäärän perusteella, ovat keskimäärin 560 000 euroa.

4.Edellä olevaa 2 kohtaa sovelletaan, jollei tämän pöytäkirjan 4, 6, 7 ja 9 artiklassa ja kalastuskumppanuussopimuksen 12 ja 13 artiklassa toisin määrätä.

5.Euroopan unioni maksaa pöytäkirjan koko soveltamisajan 2 kohdassa tarkoitettuna taloudellisena korvauksena 840 000 euroa vuodessa, mikä vastaa 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja vuosittaisia määriä yhteensä.

6.Jos Euroopan unionin alusten São Tomé ja Príncipen vesillä vuodessa pyytämien saaliiden kokonaismäärä ylittää 2 kohdan a alakohdassa ilmoitetun vuosittaisen viitesaalismäärän, siihen liittyvää vuosittaista korvausta korotetaan 50 eurolla kutakin ylimääräistä pyydettyä tonnia kohden.

7.Lisäsaaliisiin liittyvä maksu suoritetaan liitteessä olevan II luvun 2 jaksossa määrätyn lopullista tilitystä koskevan sopimuksen mukaisesti. Euroopan unionin lisäsaaliistaan maksama vuosittainen määrä ei kuitenkaan voi olla yli kaksinkertainen 2 kohdan a alakohdassa ilmoitettuun määrään verrattuna. Silloin kun määrä, joka unionin on maksettava lisäsaaliistaan, on yli kaksinkertainen 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun määrään verrattuna, ylimenevä osuus maksetaan seuraavana vuonna.

8.Edellä 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu korvaus maksetaan ensimmäisenä vuonna yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen alkamispäivästä ja seuraavina vuosina viimeistään pöytäkirjan vuosipäivänä.

9.São Tomé ja Príncipen viranomaisilla on yksinomainen toimivalta päättää 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen käyttötarkoituksesta moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti.

10.Taloudellinen korvaus maksetaan julkisille tileille seuraavasti: 2 kohdan a alakohdassa määrätty maksu maksetaan São Tomé ja Príncipen keskuspankkiin avatulle valtionkassan tilille; 2 kohdan b alakohdassa määrätty maksu sekä 7 kohdassa määrätty maksu maksetaan kalastuksen kehittämisrahaston tilille ja otetaan talousarvioon. São Tomé ja Príncipen viranomaiset ilmoittavat Euroopan komissiolle pankkiyhteystiedot vuosittain.

4 artikla
Alakohtainen tuki

1.Tämän pöytäkirjan mukaisella alakohtaisella tuella edistetään kansallisen kalastusstrategian täytäntöönpanoa ja meritalouden kehittämistä. Tuen tavoitteena on kalavarojen kestävä hoito ja alan kehittäminen erityisesti seuraavilla tavoilla:

kalastustoiminnan seurannan, valvonnan ja tarkkailun parantaminen,

kalavaroja koskevan tieteellisen tietämyksen parantaminen,

kalastustuotteiden laadun parantaminen,

perinteisen pienimuotoisen kalastuksen kehittämisen tukeminen,

kansainvälisen yhteistyön tiivistäminen,

vesiviljelyn kehittämisen tukeminen.

2.Osapuolet hyväksyvät kalastuskumppanuussopimuksen 9 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua tämän pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen aloittamisesta monivuotisen alakohtaisen ohjelman ja sen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, erityisesti    

(a)vuosittaiset ja monivuotiset suuntaviivat, joiden mukaisesti 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu taloudellinen korvaus käytetään;

(b)vuosittaiset ja monivuotiset tavoitteet kestävän ja vastuullisen kalastuksen edistämiseksi ottaen huomioon São Tomé ja Príncipen kalastuspolitiikan prioriteetit;

(c)käytettävät kriteerit ja menettelyt, jotka mahdollistavat saavutettujen tulosten vuosittaisen arvioinnin.

3.Vuosittaisiin tai monivuotisiin alakohtaisiin ohjelmiin sisältyviin tavoitteisiin ja toimiin liittyvistä muutoksista on ilmoitettava etukäteen Euroopan komissiolle. Jos viimeksi mainittu vastustaa, suunniteltu muutos voidaan saattaa sekakomitean käsiteltäväksi, jotta se ottaisi siihen kantaa ja osapuolet voisivat hyväksyä sen, tarvittaessa kirjeenvaihtona.

4.Osapuolet laativat vuosittain arvioinnin monivuotisen alakohtaisen ohjelman täytäntöönpanossa saavutetuista tuloksista São Tomé ja Príncipen viranomaisten toimittaman kirjallisen raportin pohjalta. Jos arvioinnissa ilmenee, että tavoitteita ei ole saavutettu ohjelmasuunnittelun mukaisesti, tai jos sekakomitea arvioi ohjelman toteutuksen olleen riittämätöntä, taloudellisen korvauksen maksua voidaan tarkistaa tai se voidaan keskeyttää.

5.Taloudellista korvausta aletaan maksaa uudelleen osapuolten neuvottelujen jälkeen ja niiden suostumuksella heti, kun sekakomitea arvioi, tarvittaessa kirjeenvaihtona, että täytäntöönpanossa edistytään tyydyttävästi. Edellä 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa määrättyä taloudellista erityiskorvausta ei kuitenkaan voida maksaa, jos pöytäkirjan voimassaolon päättymisestä on kulunut enemmän kuin kuusi (6) kuukautta.

5 artikla
Tieteellinen ja tekninen yhteistyö vastuullisen kalastuksen alalla

1.Euroopan unioni ja São Tomé ja Príncipe sitoutuvat toimimaan yhteistyössä kalavarojen tilan seuraamiseksi São Tomé ja Príncipen kalastusalueella tämän pöytäkirjan koko voimassaoloajan.

2.Osapuolet sitoutuvat edistämään vastuulliseen kalastukseen liittyvää yhteistyötä Keski-Afrikan alueella.

3.Osapuolet sitoutuvat noudattamaan kaikkia Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) suosituksia ja päätöslauselmia.

4.Kalastuskumppanuussopimuksen 4 artiklan mukaisesti osapuolet neuvottelevat keskenään ICCAT:n antamien suositusten ja päätöslauselmien sekä parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella kalastuskumppanuussopimuksen 9 artiklassa tarkoitetussa sekakomiteassa mahdollisista toimenpiteistä, joilla edistetään tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvien kalavarojen kestävää hoitoa ja jotka koskevat Euroopan unionin kalastusalusten toimintaa.

5.Osapuolet sopivat haikantojen säilyttämistä ja hyvää hoitoa varten varmistavansa kyseisten lajien tarkan seurannan vaihtamalla saalistietoja kuten liitteessä olevassa III luvussa edellytetään. Sekakomitea määrää tarvittaessa ylimääräisistä hallintotoimenpiteistä pitkäsiima-alusten toiminnan valvonnan parantamiseksi.

6.Osapuolet tekevät yhteistyötä mekanismien vahvistamiseksi laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen valvontaa, tarkastusta ja torjuntaa varten São Tomé ja Príncipessä.

6 artikla
Kalastusmahdollisuuksien ja teknisten toimenpiteiden tarkistaminen

1.Sekakomitea voi tarkistaa 1 artiklassa tarkoitettuja kalastusmahdollisuuksia, jos tarkistus tehdään tässä pöytäkirjassa tarkoitettujen kalavarojen kestävää hoitoa noudattaen.

2.Tällöin 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua taloudellista korvausta on mukautettava vastaavasti kyseessä olevan ajan mukaan suhteutettuna, ja mukautukset on sisällytettävä tähän pöytäkirjaan ja sen liitteisiin.

3.Sekakomitea voi tarvittaessa yhteisestä sopimuksesta mukauttaa tai muuttaa kalastuksen harjoittamisen edellytyksiin liittyviä määräyksiä sekä tämän pöytäkirjan teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä.

7 artikla
Uudet kalastusmahdollisuudet

1.Tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuulumattomien kalavarojen hyödyntämisen osalta São Tomé ja Príncipen viranomaiset voivat pyytää Euroopan unionia selvittämään tällaisen kalastuksen mahdollisuutta. Jos kantojen tilasta ei ole riittävästi tietoja, osapuolet sopivat ehdoista kokeellisen kalastuksen toteuttamiseksi ottaen huomioon kummankin osapuolen tieteellisille asiantuntijoille esitetyt parhaat tieteelliset lausunnot.

2.Näin saatujen tulosten perusteella ja jos Euroopan unioni ilmaisee olevansa kiinnostunut harjoittamaan kyseistä kalastustoimintaa, osapuolet neuvottelevat keskenään sekakomiteassa ennen kuin São Tomé ja Príncipen viranomaiset myöntävät mahdollisen luvan. Tapauksen mukaan osapuolet sopivat näihin uusiin kalastusmahdollisuuksiin sovellettavista edellytyksistä ja muuttavat tarvittaessa tätä pöytäkirjaa ja sen liitettä.

8 artikla
Kannustaminen saaliiden purkamiseen ja talouden toimijoiden väliseen yhteistyöhön

1.Osapuolet tekevät yhteistyötä parantaakseen mahdollisuuksia saaliiden purkamiseen São Tomé ja Príncipen satamissa.

2.São Tomé ja Príncipe pyrkii vahvistamaan strategian ja kannustimet purkamisten lisäämiseksi. Strategian puitteissa Euroopan unionin alukset pyrkivät purkamaan osan saaliistaan ja erityisesti sivusaaliit.

3.Osapuolet pyrkivät luomaan suotuisat olosuhteet teknisten, taloudellisten ja kaupallisten suhteiden edistämiselle yritysten kesken ja otolliset puitteet kaupan ja investointien kehittämiselle.

9 artikla
Pöytäkirjan täytäntöönpanon keskeyttäminen

1.Tämän pöytäkirjan täytäntöönpano voidaan keskeyttää jommankumman osapuolen aloitteesta, jos todetaan yksi tai useampi seuraavista edellytyksistä:

(a)kalastuskumppanuussopimuksen 2 artiklan h alakohdassa määritellyt epätavalliset olosuhteet estävät kalastustoiminnan harjoittamisen São Tomé ja Príncipen kalastusalueella;

(b)jommankumman osapuolen kalastuspolitiikan määrittelyn ja täytäntöönpanon merkittävät muutokset, jotka vaikuttavat tämän pöytäkirjan määräyksiin;

(c)jompikumpi osapuoli havaitsee Cotonoun sopimuksen 9 artiklassa määrättyjen ihmisoikeuksia koskevien olennaisten osien rikkomisen, ja mainitun sopimuksen 8 ja 96 artiklassa vahvistettua menettelyä on noudatettu;

(d)Euroopan unioni on laiminlyönyt 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määrätyn taloudellisen korvauksen maksamisen muista kuin tässä artiklassa määrätyistä syistä;

(e)osapuolten välillä syntyy vakava ja ratkaisematon erimielisyys tämän pöytäkirjan soveltamisesta tai tulkinnasta.

2.Pöytäkirjan soveltamisen keskeyttäminen edellyttää, että asianomainen osapuoli on ilmoittanut aikeestaan kirjallisesti vähintään kolme (3) kuukautta ennen päivää, jona kyseinen keskeytys tulisi voimaan.

3.Jos pöytäkirjan soveltaminen keskeytetään, osapuolet jatkavat neuvotteluja löytääkseen erimielisyyteen sovintoratkaisun. Kun tällainen ratkaisu löydetään, pöytäkirjan soveltamista jatketaan, ja taloudellisen korvauksen määrää alennetaan vastaavasti suhteessa aikaan, jonka pöytäkirjan soveltaminen oli keskeytynyt.

10 artikla
Sovellettava lainsäädäntö

1.São Tomé ja Príncipen vesillä toimivien Euroopan unionin kalastusalusten toimintaa säännellään sovellettavalla São Tomé ja Príncipen lainsäädännöllä, jollei kalastuskumppanuussopimuksessa tai tässä pöytäkirjassa tai sen liitteessä ja lisäyksissä toisin määrätä.

2.São Tomé ja Príncipen viranomaiset ilmoittavat Euroopan komissiolle kaikista kalastusalaan liittyvään lainsäädäntöön tehdyistä muutoksista ja alan uudesta lainsäädännöstä. Muutokset sitovat Euroopan unionin aluksia kuudenkymmenen (60) päivän kuluttua kyseisestä ilmoituksesta.

3.Euroopan komissio ilmoittaa São Tomé ja Príncipen viranomaisille kaikista kaukaisilla vesillä toimivan Euroopan unionin laivaston kalastustoimintaan liittyvään lainsäädäntöön tehdyistä muutoksista ja tähän kalastustoimintaan sovellettavasta uudesta lainsäädännöstä.

11 artikla
Sähköinen tietojenvaihto

1.São Tomé ja Príncipe ja Euroopan unioni sitoutuvat ottamaan käyttöön tietotekniikkajärjestelmät, joita tarvitaan kaikkien sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvien tietojen ja asiakirjojen vaihtamiseen sähköisesti, ja pitämään nämä järjestelmät kunnossa.

2.Asiakirjan sähköisen version katsotaan vastaavan kaikilta kohdiltaan asiakirjan paperiversiota.

3.São Tomé ja Príncipe ja Euroopan unioni ilmoittavat toisilleen viipymättä kaikista tietotekniikkajärjestelmän toimintahäiriöistä. Sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvät tiedot ja asiakirjat toimitetaan tällöin automaattisesti vaihtoehtoisella tavalla.

12 artikla
Tietojen luottamuksellisuus

1.São Tomé ja Príncipe ja Euroopan unioni sitoutuvat siihen, että kaikkia sopimuksen yhteydessä saatuja Euroopan unionin aluksiin ja niiden kalastustoimiin liittyviä tietoja käsitellään kaikkina aikoina luottamuksen ja tietosuojan periaatteiden mukaisesti.

2.Osapuolet varmistavat, että ICCAT:n asianomaisten määräysten mukaisesti ainoastaan koostetut tiedot São Tomé ja Príncipen vesillä harjoitetusta kalastustoiminnasta asetetaan julkisesti saataville.

3.Toimivaltaiset viranomaiset saavat käyttää luottamuksellisina pidettäviä tietoja yksinomaan sopimuksen panemiseksi täytäntöön sekä kalastuksenhoitoa ja kalastuksen valvontaa ja tarkkailua koskeviin tarkoituksiin.

4.Unionin välittämien henkilötietojen osalta sekakomitea voi vahvistaa asianmukaisia suojatoimia ja oikeussuojakeinoja yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti (asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016).

13 artikla
Kesto

Tätä pöytäkirjaa sovelletaan viiden (5) vuoden ajan 15 artiklan mukaisesta väliaikaisesta soveltamisesta alkaen, jollei sitä sanota irti 14 artiklan mukaisesti.

14 artikla
Irtisanominen

1.Tämän pöytäkirjan irtisanomista varten asianomaisen osapuolen on ilmoitettava toiselle osapuolelle kirjallisesti aikeestaan irtisanoa pöytäkirja vähintään kuusi kuukautta ennen päivää, jona irtisanominen tulee voimaan.

2.Edellä olevassa kohdassa tarkoitetun ilmoituksen lähettäminen avaa sopimuspuolten väliset neuvottelut.

15 artikla
Väliaikainen soveltaminen

Tätä pöytäkirjaa sovelletaan väliaikaisesti sen allekirjoituspäivästä alkaen.

16 artikla
Voimaantulo

Tämä pöytäkirja tulee voimaan päivänä, jona osapuolet ilmoittavat toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.LIITE

Euroopan unionin alusten São Tomé ja Príncipen kalastusalueella harjoittamaa kalastusta koskevat edellytykset

I LUKU
YLEISET MÄÄRÄYKSET

1.Toimivaltaisen viranomaisen nimeäminen

Tämän liitteen soveltamiseksi ja jollei toisin määrätä, viittauksia Euroopan unionin (EU) tai São Tomé ja Príncipen toimivaltaiseen viranomaiseen pidetään

EU:n osalta viittauksina Euroopan komissioon, tarvittaessa unionin São Tomé ja Príncipen osalta toimivaltaisen edustuston välityksellä,

São Tomé ja Príncipen osalta viittauksina kalastuksesta vastaavan ministeriön alaiseen kalastusvirastoon.

2.Kalastusalue

Tämän pöytäkirjan puitteissa toimivat Euroopan unionin kalastusalukset voivat harjoittaa toimintaansa São Tomé ja Príncipen talousvyöhykkeellä lukuun ottamatta pienimuotoiseen ja puoliteolliseen kalastukseen varattuja alueita.

Talousvyöhykkeen koordinaatteja ovat Yhdistyneille kansakunnille 7 päivänä toukokuuta 1998 ilmoitetut koordinaatit.

São Tomé ja Príncipe ilmoittaa kaikista kalastusalueen muutoksista Euroopan unionille viipymättä.

3.Alueet, joilla merenkulku ja kalastus on kielletty

Ketään syrjimättä kaikki kalastustoiminta on kiellettyä São Tomé ja Príncipen ja Nigerian yhteiseen käyttöön tarkoitetulla alueella. Kyseisen alueen koordinaatit ilmoitetaan lisäyksessä 1.

4.Pankkitili

São Tomé ja Príncipe ilmoittaa ennen tämän pöytäkirjan voimaantuloa unionille yhden tai useamman sellaisen pankkitilin tiedot, jolle unionin alusten vastuulla olevat sopimuksen mukaiset taloudelliset korvaukset maksetaan. Pankkisiirtoihin liittyvistä kuluista vastaavat varustamot.

5.Yhteyspisteet

Osapuolet ilmoittavat toisilleen yhteystahonsa, jotta ne voivat vaihtaa tietoja tämän pöytäkirjan täytäntöönpanoon liittyvissä asioissa, mukaan lukien saaliita ja pyyntiponnistusta koskevien koostettujen tietojen vaihto, kalastuslupamenettelyt ja alakohtaisen tuen täytäntöönpano.

6.Työkielet

Osapuolet sopivat, että tämän pöytäkirjan täytäntöönpanemiseksi järjestettyjen kokousten kielinä ovat mahdollisuuksien mukaan portugali ja ranska.

II LUKU
KALASTUSLUVAT

Tämän liitteen määräyksiä sovellettaessa termillä ”kalastuslupa” on sama merkitys kuin São Tomé ja Príncipen lainsäädännössä käytetyllä termillä ”kalastuslisenssi”.

1 jakso: Sovellettavat menettelyt

1.Ennakkoedellytykset kalastusluvan saamiseksi

Ainoastaan kelpoisuusehdot täyttäville aluksille voidaan myöntää kalastuslupa São Tomé ja Príncipen kalastusalueelle.

Jotta alus täyttäisi kelpoisuusehdot, sen varustamolla tai päälliköllä tai aluksella itsellään ei saa olla kalastuskieltoa São Tomé ja Príncipessä. Alusten tilanteen São Tomé ja Príncipen hallintoviranomaisiin nähden on oltava kunnossa sikäli, että alukset ovat täyttäneet kaikki aikaisemmat São Tomé ja Príncipessä tapahtuneeseen kalastustoimintaansa liittyvät velvollisuudet Euroopan unionin kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. Lisäksi alusten on noudatettava ulkoisten kalastuslaivastojen kestävästä hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) 2017/2403 säännöksiä.

2.Kalastuslupahakemus

Euroopan unionin toimivaltaiset viranomaiset toimittavat São Tomé ja Príncipen kalastuksesta vastaavalle ministeriölle sähköisesti vähintään viisitoista (15) työpäivää ennen luvalle haetun voimassaoloajan alkamista hakemuksen jokaisesta aluksesta, joka haluaa harjoittaa kalastustoimintaa kalastuskumppanuussopimuksen nojalla, ja jäljennöksen hakemuksesta São Tomé ja Príncipen suhteen toimivaltaiselle Euroopan unionin edustustolle.

Kalastuksesta vastaavalle ministeriölle toimitettavat hakemukset tehdään lomakkeelle, jonka malli on lisäyksessä 2.

Kuhunkin kalastuslupahakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

todistus kiinteän ennakkomaksun ja tarkkailijoihin liittyvän kiinteämääräisen korvauksen maksamisesta luvan voimassaoloajalta,

aluksesta hiljattain otettu värivalokuva, jossa alus on sivulta nähtynä,

jäljennös aluksen rekisteröintitodistuksesta,

tarpeen mukaan mikä tahansa muu aluksen tyypin perusteella sovellettavien kansallisten määräysten nojalla edellytetty asiakirja, jonka São Tomé ja Príncipe on ilmoittanut sekakomiteassa.

Kiinteämääräinen vuosimaksu suoritetaan samalle valtionkassan tilille kuin mitä käytetään 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun korvauksen yhteydessä.

Maksuihin sisältyvät kaikki kansalliset ja paikalliset maksut lukuun ottamatta satamamaksuja ja palvelumaksuja.

Kohdelajit on ilmoitettava selvästi jokaisessa kalastuslupahakemuksessa.

Kalastuslupahakemukseen voi sisältyä ilmoitus aikomuksesta irrottaa hainevät osittain aluksella sekä muista aluksella suoritettavista toimenpiteistä, kuten sisälmysten poistosta.

3.Kalastusluvan myöntäminen

Kalastusluvat myönnetään viidentoista (15) työpäivän kuluessa siitä, kun kalastuksesta vastaava São Tomé ja Príncipen ministeriö on vastaanottanut kaikki 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat.

Alkuperäiskappaleet toimitetaan unionille São Tomé ja Príncipen osalta toimivaltaisen Euroopan unionin edustuston kautta.

Luvassa täsmennetään lajit tai luokat, joiden kalastus sallitaan (tonnikalat, miekkakalat ja sallitut hait).

Jotta kalastustoiminnan aloittaminen alueella ei viivästyisi, kalastusluvasta lähetetään jäljennös varustamolle sähköisesti. Tätä jäljennöstä voidaan käyttää enintään kuudenkymmenen (60) päivän ajan kalastusluvan myöntämispäivästä. Jäljennöksen katsotaan vastaavan alkuperäiskappaletta kyseisen jakson ajan.

4.Kalastusluvan korvaaminen poikkeuksellisesti

Kalastuslupa myönnetään aluskohtaisesti, eikä se ole siirrettävissä. Euroopan unionin pyynnöstä ja todistetun ylivoimaisen esteen johdosta aluksen kalastuslupa voidaan kuitenkin peruuttaa ja sen kelpoisuusajan loppuosaa varten voidaan antaa vahvistettavien sääntöjen mukaisesti uusi kalastuslupa toiselle samaan luokkaan kuuluvalle alukselle.

Varustamo toimittaa alkuperäisen kalastusluvan takaisin kalastuksesta vastaavalle São Tomé ja Príncipen ministeriölle. Korvaavan aluksen lupa tulee voimaan samana päivänä. São Tomé ja Príncipe ilmoittaa Euroopan unionille kalastusluvan siirrosta sekä siirron voimaantulopäivän.

5.Kalastusluvan säilyttäminen aluksella

Kalastuslupa on säilytettävä aluksella koko ajan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän jakson 3 kohdan määräysten soveltamista.

6.Tukialukset

São Tomé ja Príncipe sallii Euroopan unionin pyynnöstä ja São Tomé ja Príncipen viranomaisten tarkasteltua asiaa sen, että kalastusluvan saaneilla unionin kalastusaluksilla on apunaan tukialuksia.

Tukialukset eivät saa olla varustettuja pyyntiä varten. Tukitoimintaan ei saa sisältyä polttoaineen tankkausta eikä saaliiden jälleenlaivausta.

Tukialuksiin sovelletaan tässä luvussa tarkoitettua kalastuslupien hakumenettelyä siinä määrin kuin se on niihin sovellettavissa. São Tomé ja Príncipe laatii luettelon sallituista tukialuksista ja toimittaa sen välittömästi Euroopan unionille.

Tukialuksia koskee 3 500 euron vuosimaksu, joka maksetaan pöytäkirjan 3 artiklassa mainitun kalastuksen kehittämisrahaston eduksi.

2 jakso: Maksut ja ennakot

1.Kalastusluvat ovat voimassa yhden vuoden.

2.Nuottaa käyttävien tonnikala-alusten ja pintasiima-alusten osalta maksu São Tomé ja Príncipen kalastusalueelta pyydetystä saaliista vahvistetaan 70 euroksi tonnilta pöytäkirjan koko voimassaoloajalta.

3.Kalastusluvat myönnetään, kun seuraavat kiinteämääräiset vuosimaksut on maksettu:

(a)nuottaa käyttävät tonnikala-alukset: 9 100 euroa alukselta, mikä vastaa 130 tonnilta maksettavaa maksua;

(b)pintasiima-alukset: 3 255 euroa alukselta, mikä vastaa 46,5 tonnilta maksettavaa maksua.

Maksut maksetaan samalle valtionkassan tilille kuin mille maksetaan 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu, kalastusalueelle pääsyyn liittyvä korvaus.

4.Unioni vahvistaa kullekin alukselle sen saalisilmoitusten perusteella tilitykset saaliista ja aluksen suoritettavaksi kuuluvista maksuista aluksen edelliselle kalenterivuodelle ajoittuneen kalastusvuoden osalta. Unioni toimittaa lopulliset tilitykset São Tomé ja Príncipen viranomaisille sekä jäsenvaltioiden kautta varustamolle ennen kuluvan vuoden 30 päivää kesäkuuta. São Tomé ja Príncipe voi kiistää lopulliset tilitykset kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta asiakirjatodisteiden perusteella. Jos asiasta on erimielisyyttä, osapuolet neuvottelevat siitä keskenään, tarvittaessa sekakomiteassa. Jos São Tomé ja Príncipe ei esitä vastalausetta edellä mainittujen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa, lopulliset tilitykset katsotaan hyväksytyiksi.

5.Jos lopullisessa tilityksessä vahvistettu summa on kalastusluvan saamiseksi ennakkoon maksettua kiinteämääräistä maksua suurempi, varustamo suorittaa loppumaksun São Tomé ja Príncipelle neljänkymmenenviiden (45) päivän kuluessa, jollei aluksen omistaja riitauta asiaa. Loppumaksut maksetaan kalastuksen kehittämisrahaston tilille. Jos kuitenkin lopullisessa tilityksessä vahvistettu summa on kiinteämääräistä ennakkomaksua pienempi, erotusta ei palauteta varustamolle.

III LUKU
SAALIIDEN SEURANTA JA ILMOITTAMINEN

1 jakso: Sähköinen kalastuspäiväkirja

1.Kalastustoimintaa sopimuksen nojalla harjoittavan Euroopan unionin aluksen päällikön on pidettävä sähköistä kalastuspäiväkirjaa, joka on integroitu sähköiseen kirjaamis- ja raportointijärjestelmään (ERS).

2.Alus, jolla ei ole ERS-järjestelmää, ei saa lupaa tulla São Tomé ja Príncipen kalastusalueelle harjoittamaan kalastustoimintaa.

3.Päällikkö vastaa sähköiseen kalastuspäiväkirjaan kirjattujen tietojen paikkansapitävyydestä. Kalastuspäiväkirjan on oltava sovellettavien ICCAT:n päätöslauselmien ja suositusten mukainen.

4.Päällikkö kirjaa jokaisen kalastustoimen osalta lajeittain arviot pyydetyistä ja aluksella pidetyistä tai mereen takaisin heitetyistä määristä. Arvio lajin pyydetystä tai poisheitetystä määrästä on kirjattava riippumatta siitä, minkälaisesta painosta on kyse.

5.Jos alus on alueella harjoittamatta kalastustoimintaa, rekisteröidään aluksen sijainti keskipäivällä.

6.Kalastuspäiväkirjan tiedot toimitetaan automaattisesti lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle päivittäin. Näihin tietoihin on sisällyttävä vähintään

(a)kalastusaluksen tunnistenumerot ja nimi;

(b)kunkin lajin FAO:n kolmikirjaiminen koodi;

(c)kyseessä oleva kalastusalue, jolta saaliit on saatu;

(d)päivämäärä ja tapauksen mukaan pyyntiaika;

(e)satamasta lähtö- ja satamaan saapumispäivämäärät ja -kellonajat sekä kalastusmatkan kesto;

(f)pyydyksen tyyppi, tekniset eritelmät ja koko;

(g)kustakin lajista arvioitu aluksella pidetty määrä kilogrammoina elopainona ilmaistuna tai tapauksen mukaan kappalemäärä;

(h)kustakin lajista arvioitu poisheitetty määrä kilogrammoina elopainona ilmaistuna tai tapauksen mukaan kappalemäärä.

7.Lippuvaltio varmistaa tietojen vastaanottamisen ja tallentamisen sähköiseen tietokantaan, jossa niitä voidaan säilyttää suojattuina vähintään 36 kuukautta.

8.Lippuvaltio ja São Tomé ja Príncipe huolehtivat siitä, että niillä on ERS-tietojen automaattiseen toimittamiseen tarvittavat tietotekniset laitteet ja ohjelmat. ERS-tietojen toimittamisessa on käytettävä sähköisiä viestintävälineitä, joita Euroopan komissio hallinnoi kalastukseen liittyvien tietojen vaihtamiseksi vakiomuodossa. Vakiomuotoiseen esittämistapaan tehdyt muutokset on otettava käyttöön kuuden (6) kuukauden kuluessa.

9.Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskus saattaa kalastuspäiväkirjat automaattisesti ERS-järjestelmän kautta São Tomé ja Príncipen kalastuksenseurantakeskuksen käyttöön päivittäin ajalta, jonka alus on alueella, vaikka saaliita ei olisi.

10.Saaliiden ilmoittamista ERS-järjestelmän kautta koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä toimintahäiriön sattuessa käytettävät menettelyt määritellään lisäyksessä 4.

11.São Tomé ja Príncipen viranomaiset käsittelevät yksittäisten alusten kalastustoimintaa koskevia tietoja luottamuksellisesti ja turvallisesti.

2 jakso: Koostetut saalistiedot

1.Lippuvaltio toimittaa neljännesvuosittain kunkin aluksen saaliita ja poisheitettyjä määriä koskevat kuukausittain koostetut tiedot Euroopan komission ylläpitämään tietokantaan. Niistä lajeista, joiden yhteydessä sovelletaan pöytäkirjan tai ICCAT:n suositusten nojalla suurinta sallittua saalista, ilmoitetaan kuukausittain edellisen kuukauden määrät.

2.Lippuvaltio todentaa tiedot tarkastamalla ne ristiin purkamis-, myynti-, tarkastus- ja tarkkailutietojen sekä viranomaisten tiedossa olevien minkä tahansa muiden olennaisten tietojen kanssa. Näiden todentamisten edellyttämät tietokannan päivitykset on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. Todentamisissa käytetään kalastusalueen maantieteellisiä koordinaatteja, jotka on vahvistettu tämän pöytäkirjan mukaisesti.

3.Euroopan unioni toimittaa São Tomé ja Príncipen viranomaisille ennen kunkin vuosineljänneksen loppua koostetut tiedot, jotka on saatu tietokannasta kyseisen vuoden edellisten vuosineljännesten osalta ja joista ilmenevät aluskohtaiset saalismäärät kunkin pyyntikuukauden ja kunkin lajin osalta. Nämä tiedot ovat väliaikaisia ja voivat vielä muuttua.

4.Kumppanimaa analysoi tiedot ja ilmoittaa kaikista merkittävistä epäjohdonmukaisuuksista suhteessa ERS-järjestelmän kautta toimitetuissa sähköisissä kalastuspäiväkirjoissa ilmoitettuihin tietoihin. Lippuvaltio suorittaa tutkimukset ja saattaa tiedot ajan tasalle tarvittaessa.

IV LUKU

SEURANTA, VALVONTA JA TARKKAILU
1 jakso: Valvonta ja tarkastukset

Euroopan unionin kalastusalusten on noudatettava ICCAT:n vahvistamia toimenpiteitä ja suosituksia, jotka koskevat pyydyksiä ja niiden teknisiä määritelmiä, sekä kaikkia muita alusten kalastustoimintaan ja saaliisiin sovellettavia teknisiä toimenpiteitä.

1.Kalastusalueelle saapuminen ja siltä poistuminen

Euroopan unionin alusten, jotka toimivat São Tomé ja Príncipen vesillä tämän pöytäkirjan nojalla, on ilmoitettava São Tomé ja Príncipen toimivaltaisille viranomaisille aikomuksestaan saapua São Tomé ja Príncipen talousvyöhykkeelle tai poistua siltä vähintään kolme (3) tuntia aikaisemmin.

Ilmoittaessaan São Tomé ja Príncipen talousvyöhykkeelle saapumisesta tai siltä poistumisesta alusten on myös kerrottava sijaintinsa sekä ilmoitettava FAO:n kolmikirjaimisella koodilla yksilöitynä aluksella jo olevat saaliit kilogrammoina elopainoa tai tapauksen mukaan kappalemääränä.

Kyseiset ilmoitukset on tehtävä ERS-järjestelmää käyttäen tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse São Tomé ja Príncipen viranomaisten ilmoittamaan osoitteeseen.

Alusta, joka tavataan kalastamasta ilman, että se on ilmoittanut aikomuksestaan saapua São Tomé ja Príncipen vesille, pidetään ilman lupaa kalastavana aluksena, ja siihen sovelletaan kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä seuraamuksia.

2.Tarkastusmenettelyt

Kalastusluvan saaneille Euroopan unionin aluksille tarkastuksen merellä, satamassa tai redillä tekevät São Tomé ja Príncipen kalastusalueella São Tomé ja Príncipen tarkastajat, jotka ovat selvästi tunnistettavissa kalastuksen valvontaan osoitetuiksi tahoiksi, São Tomé ja Príncipen viranomaisille kuuluvia aluksia käyttäen.

São Tomé ja Príncipen tarkastajien on ennen Euroopan unionin alukselle nousemista ilmoitettava sille päätöksestään tehdä tarkastus. Tarkastuksen tekee enintään kaksi tarkastajaa, joiden on ennen tarkastuksen tekemistä todistettava henkilöllisyytensä ja tarkastajan pätevyytensä.

São Tomé ja Príncipen tarkastajat ovat Euroopan unionin aluksella ainoastaan sen ajan, joka on tarpeen tarkastustehtävien suorittamiseksi. Heidän on tehtävä tarkastus siten, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa alukselle ja sen kalastustoiminnalle ja lastille.

Tarkastusten aikana otetut kuvat (valokuvat ja videot) osoitetaan kalastuksen valvonnasta ja tarkkailusta vastaaville viranomaisille. Niitä ei voi julkistaa, ellei kansallisessa lainsäädännössä toisin säädetä.

Euroopan unionin aluksen päällikön on helpotettava São Tomé ja Príncipen tarkastajien pääsyä alukselle ja heidän työtään.

São Tomé ja Príncipen tarkastajat laativat jokaisen tarkastuksen lopuksi tarkastusraportin. Euroopan unionin aluksen päälliköllä on oikeus lisätä tarkastusraporttiin huomautuksensa. Raportin laatinut tarkastaja ja Euroopan unionin aluksen päällikkö allekirjoittavat tarkastusraportin.

Tarkastusraportissa oleva aluksen päällikön allekirjoitus ei rajoita varustamon oikeutta puolustautua mahdollisessa oikeudenkäyntimenettelyssä. Aluksen päällikön on toimittava yhteistyössä tarkastusmenettelyn ajan. Jos päällikkö kieltäytyy allekirjoittamasta asiakirjaa, hänen on esitettävä kieltäytymisensä syyt kirjallisena ja tarkastajan on lisättävä maininta ”kieltäytyy allekirjoittamasta”. São Tomé ja Príncipen tarkastajat antavat Euroopan unionin aluksen päällikölle jäljennöksen tarkastusraportista ennen alukselta poistumistaan. São Tomé ja Príncipen viranomaiset ilmoittavat Euroopan unionille suoritetuista tarkastuksista kahdenkymmenenneljän (24) tunnin kuluessa niiden päättymisestä ja mahdollisista todetuista rikkomuksista sekä toimittavat tälle tarkastusraportin. Tarvittaessa jäljennös tähän perustuvasta syyteraportista lähetetään Euroopan unionille seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun tarkastaja on palannut satamaan.

3.Sallitut toimenpiteet aluksella

São Tomé ja Príncipen myöntämissä kalastusluvissa ilmoitetaan toimenpiteet, joiden suorittaminen aluksella on sallittu, kuten sisälmysten poisto ja hainevien osittainen irrottaminen.

4.Saaliiden jälleenlaivaus ja purkaminen

São Tomé ja Príncipen vesillä tämän pöytäkirjan mukaisesti toimivien Euroopan unionin alusten, jotka haluavat jälleenlaivata tai purkaa saaliitaan São Tomé ja Príncipen vesillä, on tehtävä se Fernão Diasin, Nevesin ja Ana Chavesin satamien redillä.

Jos alus haluaa purkaa tai jälleenlaivata saaliitaan, varustamon tai sen edustajan on ilmoitettava São Tomé ja Príncipen toimivaltaisille viranomaisille vähintään neljäkymmentäkahdeksan (48) tuntia etukäteen seuraavat tiedot:

(a)jälleenlaivausta tai purkamista aikovien alusten nimet;

(b)rahtialuksen nimi;

(c)jälleenlaivattava tai purettava määrä tonneina lajeittain;

(d)jälleenlaivaus- tai purkamispäivä;

(e)jälleenlaivattujen tai purettujen saaliiden määräpaikka.

Ilmoitus São Tomé ja Príncipelle voidaan toimittaa ERS-järjestelmän kautta tai sähköpostitse.

Saaliiden jälleenlaivaus merellä on kielletty.

Alusten päälliköt toimittavat São Tomé ja Príncipen toimivaltaisille viranomaisille saalisilmoitukset ja ilmoittavat, aikovatko ne jatkaa kalastusta vai poistua São Tomé ja Príncipen vesiltä.

Kaikki muut saaliiden jälleenlaivaus- tai purkamistoimenpiteet kuin edellä olevissa kohdissa tarkoitetut ovat kiellettyjä São Tomé ja Príncipen vesillä. Tämän määräyksen rikkominen johtaa voimassa olevan São Tomé ja Príncipen lainsäädännön mukaisiin seuraamuksiin.

2 jakso: Alusten satelliittiseurantajärjestelmä (VMS)

Kaikki tämän pöytäkirjan nojalla luvan saaneet Euroopan unionin alukset on varustettava alusten satelliittiseurantajärjestelmällä (VMS), jäljempänä ’VMS-järjestelmä’ (Vessel Monitoring System).

Alukselle tietojen välittämiseksi asennetun satelliittivälitystä käyttävän ja sijainnin jatkuvasti kertovan järjestelmän poistaminen, irtikytkeminen, tuhoaminen, vahingoittaminen ja toimintakyvyttömäksi tekeminen on kiellettyä; samoin on kiellettyä tarkoituksellisesti muuttaa, ohjata muualle tai väärentää kyseisen järjestelmän tuottamia tai rekisteröimiä tietoja.

Euroopan unionin alukset ilmoittavat sijaintinsa automaattisesti ja keskeytymättä, nuotta-alukset vähintään tunnin välein ja kaikki muut alukset vähintään kahden (2) tunnin välein, lippuvaltionsa kalastuksenseurantakeskukselle. Ilmoitusten tiheyttä voidaan lisätä aluksen toimintaa koskevien tutkimustoimien yhteydessä.

Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskus saattaa automaattisesti VMS-sijaintitiedot käytettäväksi siltä ajalta, jonka alus on kalastusalueella.

Kussakin sijainti-ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

(a)aluksen tunnistetiedot;

(b)aluksen viimeisin maantieteellinen sijainti (pituus- ja leveysaste) siten, että virhemarginaali on alle 500 metriä ja luotettavuusväli 99 prosenttia;

(c)sijainnin kirjaamisen päivä ja kellonaika;

(d)aluksen nopeus ja kurssi.

Aluksen VMS-sijaintitietojen ilmoittamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä toimintahäiriön sattuessa käytettävät menettelyt määritellään lisäyksessä 5.

Kalastuksenseurantakeskukset vaihtavat tietoja keskenään osana tarkkailutoimintaa.

V LUKU
MERIMIESTEN OTTAMINEN PALVELUKSEEN

1.Palvelukseen otettavien merimiesten lukumäärä

Harjoittaessaan kalastustoimintaa São Tomé ja Príncipen vesillä Euroopan unionin aluksilla on velvollisuus ottaa palvelukseen São Tomé ja Príncipen merimiehiä seuraavin edellytyksin ja rajoituksin:

(a)nuottaa käyttävät tonnikala-alukset: pöytäkirjan ensimmäisenä soveltamisvuotena kuusi (6) merimiestä koko laivaston osalta, pöytäkirjan toisena soveltamisvuotena kahdeksan (8) merimiestä ja pöytäkirjan kolmena viimeisenä soveltamisvuotena kymmenen (10) merimiestä vuodessa;

(b)pintasiima-alukset: kaikkiaan kaksi (2) merimiestä vuodessa koko laivaston osalta.

2.Palvelukseenottoa koskevan velvoitteen osalta edellytyksenä on, että São Tomé ja Príncipen viranomaiset toimittavat Euroopan unionille ennen pöytäkirjan soveltamispäivää ja sen jälkeen kunkin vuoden tammikuussa luettelon soveltuvista ja pätevistä merimiehistä. Varustamot ottavat palvelukseen merimiehet luettelossa mainittujen joukosta.

3.São Tomé ja Príncipen merimiehiltä vaaditut pätevyydet esitetään lisäyksessä 6.

4.Varustamo tai sen edustaja ilmoittaa São Tomé ja Príncipen toimivaltaiselle viranomaiselle asianomaiselle alukselle otettujen merimiesten nimet mainiten näiden aseman miehistössä.

5.Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista sovelletaan täysimääräisesti Euroopan unionin aluksille otettuihin merimiehiin. Erityisesti kysymykseen tulevat järjestäytymisvapaus ja työntekijöiden kollektiivisen neuvotteluoikeuden tosiasiallinen tunnustaminen sekä syrjimättömyys työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä.

6.São Tomé ja Príncipen merimiesten työsopimukset, joista toimitetaan yksi kappale työministeriöön, kalastusministeriöön ja työsopimusten allekirjoittajille, laaditaan varustamojen tai niiden edustajien sekä merimiesten ja/tai heidän ammattijärjestöjensä tai edustajiensa välillä. Sopimukset takaavat merimiehille sovellettavan lainsäädännön mukaisesti heihin sovellettavan sosiaaliturvajärjestelmän etuudet, joihin kuuluu henki-, sairaus- ja tapaturmavakuutus.

7.Merimiesten palkan maksaa varustamo. Se vahvistetaan varustamojen tai niiden edustajien ja merimiesten ja/tai heidän ammattijärjestöjensä taikka edustajiensa välisellä sopimuksella. Merimiesten palkkausehdot eivät voi kuitenkaan olla huonommat kuin ne, joita sovelletaan heidän kotimaidensa miehistöihin, eivätkä missään tapauksessa ILO:n vaatimuksia huonommat.

8.Jokaisen EU:n alukselle palvelukseen otetun merimiehen on ilmoittauduttava kyseisen aluksen päällikölle aiottua miehistöön tuloa edeltävänä päivänä. Jos merimies ei saavu paikalle palvelukseen ottamiselle vahvistettuna päivänä ja kellonaikana tai jos merimiehellä ei ole vaadittua pätevyyttä, varustamo vapautuu ilman eri toimenpiteitä velvollisuudestaan ottaa merimies palvelukseen.

9.Jos Euroopan unionin alukset eivät varustamojen perustelemista poikkeuksellisista syistä pysty ottamaan alukselle 1 kohdassa määrättyä määrää São Tomé ja Príncipen merimiehiä, niiden on maksettava kiinteä 20 euron määrä jokaisesta merimiehestä, jota ei otettu palvelukseen, ja jokaiselta päivältä, jonka alus on São Tomé ja Príncipen kalastusalueella. Sekakomitea tarkastelee säännöllisesti tilannetta São Tomé ja Príncipen merimiesten palvelukseenoton osalta.

VI LUKU

TARKKAILIJAT

1.Kalastustoiminnan tarkkailu

Ennen kuin alueellisten tarkkailijoiden järjestelmä on otettu käyttöön, on aluksille, joilla on sopimuksen nojalla lupa kalastaa São Tomé ja Príncipen kalastusalueella, päästettävä alueellisten tarkkailijoiden sijaan São Tomé ja Príncipen nimeämiä tarkkailijoita tässä luvussa annettujen sääntöjen mukaisesti.

2.Nimetyt alukset ja tarkkailijat

São Tomé ja Príncipen vesillä tämän pöytäkirjan mukaisesti toimiville Euroopan unionin aluksille on päästettävä São Tomé ja Príncipen kalastusministeriön nimeämiä tarkkailijoita seuraavin edellytyksin:

(a)São Tomé ja Príncipen toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä Euroopan unionin alukset ottavat alukselle kyseisten viranomaisten määräämän tarkkailijan, jonka tehtävänä on todentaa São Tomé ja Príncipen vesillä pyydetyt saaliit;

(b)São Tomé ja Príncipen toimivaltaiset viranomaiset laativat luettelon aluksista, joille on tarkoitus lähettää tarkkailija, sekä luettelon aluksille sijoitettavista tarkkailijoista. Luettelot pidetään ajan tasalla. Ne toimitetaan Euroopan komissiolle heti kun ne on laadittu, ja sen jälkeen joka kolmas (3) kuukausi, jos niitä on päivitetty;

(c)São Tomé ja Príncipen toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat ensisijaisesti sähköpostilla Euroopan unionille ja asianomaisille varustamoille alukselle sijoitettavan tarkkailijan nimen kalastusluvan myöntämisen yhteydessä tai viimeistään viisitoista (15) päivää ennen tarkkailijan suunniteltua alukselle saapumista;

(d)tarkkailija on aluksella yhden kalastusmatkan ajan. São Tomé ja Príncipen toimivaltaisten viranomaisten nimenomaisesta pyynnöstä tarkkailijan oleskelu aluksella voidaan kuitenkin jakaa useamman kalastusmatkan ajalle tietyn aluksen kalastusmatkojen keskimääräisen keston mukaan. Toimivaltainen viranomainen esittää tämän pyynnön ilmoittaessaan alukselle tulevan tarkkailijan nimen.

3.Alukselle ottamista ja alukselta poistumista koskevat edellytykset

(a)Varustamo tai sen edustaja ja toimivaltainen viranomainen sopivat yhdessä tarkkailijan alukselle ottamista koskevista edellytyksistä.

(b)Tarkkailijan alukselle nousu ja alukselta poistuminen tapahtuvat varustamon valitsemassa satamassa. Alukselle nousu tapahtuu ensimmäisen São Tomé ja Príncipen kalastusalueella tehtävän kalastusmatkan alussa sen jälkeen, kun nimettyjen alusten luettelo on annettu tiedoksi.

(c)Kyseessä olevat varustamot ilmoittavat kahden (2) viikon kuluessa ja kymmenen (10) päivän varoitusajalla tarkkailijoiden alukselle nousemiselle ja alukselta poistumiselle suunnitellut päivämäärät ja osa-alueen satamat.

(d)Jos tarkkailija nousee alukselle São Tomé ja Príncipen ulkopuolella, varustamo vastaa tarkkailijan matkakuluista. Jos alus poistuu São Tomé ja Príncipen kalastusalueelta tarkkailijan ollessa aluksella, on kaikin keinoin pyrittävä varmistamaan tarkkailijan paluu São Tomé ja Príncipeen niin pian kuin mahdollista varustamon kustannuksella.

(e)Jos tarkkailija ei ilmesty sovittuun paikkaan sovittuna aikana tai sitä seuraavien kahdentoista (12) tunnin kuluessa, varustamo vapautuu ilman eri toimenpiteitä velvoitteestaan ottaa kyseinen tarkkailija alukselle.

(f)Aluksen päällikkö toteuttaa kaikki vastuulleen kuuluvat toimenpiteet huolehtiakseen tarkkailijan fyysisestä ja henkisestä turvallisuudesta tämän suorittaessa tehtäviään.

(g)Tarkkailijalla on käytettävissään kaikki tehtäviensä suorittamiseksi tarvittavat varusteet. Aluksen päällikkö antaa tarkkailijan käyttöön tämän tehtävien suorittamiseen tarvittavat viestintävälineet ja aluksen kalastustoimintaan suoraan liittyvät asiakirjat eli kalastuspäiväkirjan ja lokikirjan sekä mahdollistaa tarkkailijan pääsyn aluksen eri osiin tämän tehtävien suorittamisen helpottamiseksi.

(h)Tarkkailijoille järjestetään aluksella olevien mahdollisuuksien mukaan varustamon kustannuksella saman tasoinen ruokailu ja majoitus kuin päällystöllekin.

(i)Tarkkailijan palkasta ja sosiaalimaksuista vastaa São Tomé ja Príncipe.

4.Kiinteämääräinen taloudellinen korvaus

Osallistuakseen tarkkailijoiden sijoittamiseen liittyviin kustannuksiin varustamo maksaa kiinteän ennakkomaksun suorittamisen yhteydessä 250 euroa vuodessa alusta kohden samalle tilille kuin mille kiinteät ennakkomaksut maksetaan.

5.Tarkkailijan tehtävät

Tarkkailijaa on kohdeltava kuten aluksen päällystöä. Kun alus harjoittaa kalastustoimintaa São Tomé ja Príncipen vesillä, tarkkailijan tehtävänä on

(a)tehdä havaintoja alusten kalastustoiminnasta;

(b)todentaa kalastusta harjoittavien alusten sijainti;

(c)laatia luettelo käytetyistä pyydyksistä;

(d)todentaa kalastuspäiväkirjassa ilmoitetut São Tomé ja Príncipen kalastusvesillä pyydettyjä saaliita koskevat tiedot;

(e)todentaa sivusaaliiden prosenttiosuudet ja tehdä arvio kaupan pidettävien kalalajien poisheitetyistä määristä;

(f)ilmoittaa soveltuvin keinoin toimivaltaiselle viranomaiselleen kalastustiedot, mukaan lukien aluksella olevien pääasiallisten saaliiden ja sivusaaliiden määrä.

6.Tarkkailijan velvollisuudet

Aluksella olonsa aikana tarkkailijan on

(a)kaikin mahdollisin tavoin huolehdittava siitä, ettei hänen alukselle tulonsa ja siellä olonsa keskeytä tai haittaa kalastustoimintaa;

(b)kohdeltava huolella aluksella olevia varusteita ja laitteistoja sekä kunnioitettava aluksen kaikkien asiakirjojen luottamuksellisuutta;

(c)laadittava tarkkailujakson lopussa ennen alukselta poistumistaan toimintakertomus, joka toimitetaan São Tomé ja Príncipen toimivaltaisille viranomaisille ja josta toimitetaan jäljennös Euroopan komissiolle. Hän allekirjoittaa sen aluksen päällikön läsnä ollessa; tämä voi lisätä tai pyytää lisäämään siihen kaikki tarpeellisina pitämänsä huomiot, jotka hän vahvistaa allekirjoituksellaan. Tarkkailija antaa päällikölle jäljennöksen kertomuksesta poistuessaan alukselta.

VII LUKU
RIKKOMUKSET

1.Rikkomusten käsittely

Kaikista rikkomuksista, joihin tämän liitteen määräysten mukaisen kalastusluvan saanut Euroopan unionin alus on syyllistynyt, on laadittava syyteraportti, joka toimitetaan Euroopan unionille ja lippuvaltiolle viipymättä.

2.Aluksen pysäyttäminen/käännyttäminen – tiedotuskokous

(a)Jos voimassa olevassa São Tomé ja Príncipen lainsäädännössä niin säädetään, rikkomukseen syyllistynyt Euroopan unionin alus voidaan pakottaa keskeyttämään kalastustoimintansa ja, jos alus on merellä, palaamaan johonkin São Tomé ja Príncipen satamaan.

(b)São Tomé ja Príncipen on ilmoitettava Euroopan unionille kahdenkymmenenneljän (24) tunnin kuluessa kaikista kalastusluvan saaneiden Euroopan unionin alusten pysäyttämisistä. Ilmoitukseen on liitettävä todisteet paljastuneesta rikkomuksesta.

(c)Ennen kuin aluksen, päällikön, miehistön tai lastin suhteen toteutetaan toimenpiteitä, lukuun ottamatta rikkomusta koskevien todisteiden säilyttämiseksi tarkoitettuja toimenpiteitä, São Tomé ja Príncipe järjestää Euroopan unionin pyynnöstä yhden (1) työpäivän kuluessa aluksen pysäyttämisilmoituksesta tiedotuskokouksen niiden seikkojen selventämiseksi, jotka ovat johtaneet aluksen pysäyttämiseen, ja mahdollisten jatkotoimien esittämiseksi. Tiedotuskokoukseen voi osallistua aluksen lippuvaltion edustaja.

3.Rikkomuksesta määrättävä seuraamus – sovittelumenettely

(a)São Tomé ja Príncipe vahvistaa ilmoitetusta rikkomuksesta määrättävän seuraamuksen voimassa olevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

(b)Jos rikkomuksen ratkaisu edellyttää oikeudellista menettelyä ja jos rikkomukseen ei liity rikosta, São Tomé ja Príncipen ja Euroopan unionin välillä aloitetaan ennen oikeudellisen menettelyn käynnistämistä sovittelumenettely seuraamuksen ehtojen ja tason määrittämiseksi. Kyseiseen sovittelumenettelyyn voi osallistua edustajia aluksen lippuvaltiosta ja Euroopan unionista. Sovittelumenettely päättyy viimeistään kolmen (3) päivän kuluttua aluksen pysäyttämisilmoituksesta.

4.Oikeudellinen menettely – pankkivakuus

Jos sovittelumenettely epäonnistuu ja rikkomus viedään toimivaltaisen oikeusviranomaisen käsiteltäväksi, varustamon on asetettava São Tomé ja Príncipen osoittamaan pankkiin São Tomé ja Príncipen vahvistama vakuus, jonka määrä kattaa kaikki aluksen pysäyttämisestä, arvioidusta sakosta ja mahdollisista korvausten maksuista aiheutuvat kustannukset. Vakuutta ei vapauteta ennen kuin oikeuskäsittely on päättynyt.

Pankkivakuus vapautetaan ja palautetaan tuomion antamisen jälkeen viipymättä varustamolle

(a)kokonaisuudessaan, jos seuraamuksia ei määrätä;

(b)jäljellä olevan määrän osalta, jos seuraamukseksi määrätään pankkivakuutta pienempi sakko.

São Tomé ja Príncipe ilmoittaa oikeudellisen menettelyn tulokset Euroopan unionille seitsemän (7) päivän kuluessa tuomion antamisesta.

5.Aluksen ja miehistön vapauttaminen

Alus ja sen miehistö saavat poistua satamasta heti, kun sovittelumenettelyssä määrätty seuraamus on suoritettu tai kun pankkivakuus on asetettu.

LISÄYS

Lisäys 1    São Tomé ja Príncipen ja Nigerian yhteiseen käyttöön tarkoitetun alueen koordinaatit

Lisäys 2    Lupahakemuksen malli kalastusalusta tai tukialusta varten

Lisäys 3    Tekninen selvitys

Lisäys 4    Kalastustoiminnan sähköisen kirjaamis- ja raportointijärjestelmän käyttöönotto (ERS-järjestelmä)

Lisäys 5    Alusten satelliittiseurantajärjestelmä (VMS)

Lisäys 6    Pätevyysvaatimukset São Tomé ja Príncipen merimiesten ottamiseksi palvelukseen Euroopan unionin nuottaa käyttäville aluksille ja siima-aluksilleLisäys 1
São Tomé ja Príncipen ja Nigerian yhteiseen käyttöön tarkoitetun alueen koordinaatit

Leveysaste    Pituusaste

(asteet minuutit sekunnit)

03 02 22 N    07 07 31 E

02 50 00 N    07 25 52 E

02 42 38 N    07 36 25 E

02 20 59 N    06 52 45 E

01 40 12 N    05 57 54 E

01 09 17 N    04 51 38 E

01 13 15 N    04 41 27 E

01 21 29 N    04 24 14 E

01 31 39 N    04 06 55 E

01 42 50 N    03 50 23 E

01 55 18 N    03 34 33 E

01 58 53 N    03 53 40 E

02 02 59 N    04 15 11 E

02 05 10 N    04 24 56 E

02 10 44 N    04 47 58 E

02 15 53 N    05 06 03 E

02 19 30 N    05 17 11 E

02 22 49 N    05 26 57 E

02 26 21 N    05 36 20 E

02 30 08 N    05 45 22 E

02 33 37 N    05 52 58 E

02 36 38 N    05 59 00 E

02 45 18 N    06 15 57 E

02 50 18 N    06 26 41 E

02 51 29 N    06 29 27 E

02 52 23 N    06 31 46 E

02 54 46 N    06 38 07 E

03 00 24 N    06 56 58 E

03 01 19 N    07 01 07 E

03 01 27 N    07 01 46 E

03 01 44 N    07 03 07 E

03 02 22 N    07 07 31 ELisäys 2
Hakulomake

LUPAHAKEMUS KALASTUSALUSTA TAI TUKIALUSTA VARTEN
SÃO TOMÉ JA PRÍNCIPEN JA EUROOPAN UNIONIN VÄLINEN KALASTUSSOPIMUS

- HAKIJA

1.Varustamon nimi: …………………    Kansalaisuus:        

2.Varustamoyhdistyksen tai varustamon edustajan nimi:        

…………………………………………………………………..

3.Varustamoyhdistyksen tai varustamon edustajan osoite:    

………………………………………………………………..

4.Puhelin:        

5.Sähköposti:        

6.Aluksen päällikön nimi: ...........................................................    Kansalaisuus:        

7.São Tomé ja Príncipessä olevan edustajan nimi ja osoite (tapauksen mukaan):    

…………………………………………………………………………………..

- ALUS JA SEN TUNNISTETIEDOT

8.Aluksen nimi: .......................................................................................    

9.Lippuvaltio: ……………………………………….    

10.Mahdollinen aiempi lippuvaltio:    …………………………..

11.Päivämäärä, jona siirtyi nykyisen lipun alle: ............................................    

12.Ulkoinen rekisterinumero: …....................................................    

13.Rekisteröintisatama: .....................................................................    MMSI: ………….    

14.IMO-tunnistenumero: ….........    ICCAT-numero:    …………….

15.Rakennusvuosi ja -paikka: ……………………………………….    

16.Radiokutsutunnus: ...................................    Radion kutsutaajuus: ................................    

17.Rungon materiaali:    □ teräs    □ puu     □ polyesteri    □ muu

- ALUKSEN TEKNISET OMINAISUUDET JA VARUSTUS

18.Suurin pituus: ..................................................................    Leveys: ……….    

19.Vetoisuus (GT): …………………………….

20.Päämoottorin teho kilowatteina: ...........    Merkki: ……..    Tyyppi: ...................

21.Alustyyppi: ...............    Kalastusluokka: …………

22.Pyydykset: ……………………………………………………    

23.Kalastusalueet: ............................................................................    

24.Kohdelajit: □ tonnikalat □ miekkakalat □ sallitut hait    

25.Sivusaalislajit: □ tonnikalat □ miekkakalat □ sallitut hait

26.Suunniteltu jalostus aluksella: □ sisälmysten poisto □ evien osittainen irrottaminen

27.    □ muu, tarkentakaa: ………………………….

28.Aluksella olevan miehistön henkilömäärä: ...............................    

29.Saaliin säilytystapa aluksella: □ tuoreena    □ kylmäsäilytys    □ molemmat    □ pakastus

30.Jäädytyskapasiteetti 24:ää tuntia kohden (tonneina): ....................    

31.Ruumien tilavuus: ……………………    Lukumäärä: ………………………    

Tehty    (päiväys)        

Hakijan allekirjoitusLisäys 3
Tekninen selvitys

Nuottaa käyttävät tonnikalan pakastusalukset ja siima-alukset

1.Rauhoitetut lajit

Muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen ja ICCAT:n suositusten mukaisesti paholaisrauskun (Manta birostris), jättiläishain (Cetorhinus maximus), valkohain (Carcharodon carcharías), isosilmäkettuhain (Alopias superciliosus), Sphyrnidae-heimon vasarahaiden (lukuun ottamatta nuijahaita (Sphyrna tiburo)), valkopilkkahain (Carcharhinus longimanus) ja haukkahain (Carcharhinus falciformis) pyynti on kiellettyä. Lisäksi valashain (Rhincodon typus) pyynti on kiellettyä.

Euroopan unionin lainsäädännön (neuvoston asetus (EY) N:o 1185/2003, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2003) mukaisesti hainevien irrottaminen aluksella, säilyttäminen aluksella, jälleenlaivaaminen ja purkaminen aluksesta on kielletty. Siitä huolimatta hainevät voidaan aluksella säilyttämisen helpottamiseksi leikata osittain irti ja taittaa ruhoa vasten, mutta niitä ei saa irrottaa ruhosta ennen saaliin purkamista.

ICCAT:n suositusten mukaisesti osapuolet pyrkivät vähentämään kalastustoiminnan vuoksi kilpikonniin ja merilintuihin kohdistuvia tahattomia vaikutuksia ottamalla käyttöön toimenpiteitä tahattomasti pyydettyjen yksilöjen eloonjäämismahdollisuuksien parantamiseksi.

NUOTTAA KÄYTTÄVÄT TONNIKALA-ALUKSET

(1)Sallittu pyydys: nuotta.

(2)Kohdelajit: keltaevätonnikala (Thunnus albacares), isosilmätonnikala (Thunnus obesus), boniitti (Katsuwonus pelamis).

(3)Sivusaaliit: ICCAT:n ja FAO:n suositusten mukaisesti.

PINTASIIMA-ALUKSET

(1)Sallittu pyydys: pintasiima.

(2)Kohdelajit: miekkakala (Xiphias gladius), sinihai (Prionace glauca), keltaevätonnikala (Thunnus albacares), isosilmätonnikala (Thunnus obesus).

(3)Sivusaaliit: ICCAT:n ja FAO:n suositusten mukaisesti.

2.Varustamojen maksut – alusten lukumäärä:

Lisämaksu pyydettyä tonnia kohden

70 euroa tonnilta pöytäkirjan koko voimassaoloajalta

Kiinteämääräinen vuosimaksu

nuottaa käyttävät tonnikala-alukset: 9 100 euroa

pintasiima-alukset: 3 255 euroa

Kiinteämääräinen tarkkailijamaksu

250 euroa/alus/vuosi

Tukialusmaksu

3 500 euroa/alus/vuosi

Kalastamaan oikeutettujen

28 nuottaa käyttävää tonnikala-alusta

alusten määrä

6 pintasiima-alusta

Lisäys 4
Kalastustoiminnan sähköisen kirjaamis- ja raportointijärjestelmän käyttöönotto (ERS-järjestelmä)

1.ERS-viestit

(1)Lippuvaltio ja São Tomé ja Príncipe nimeävät kumpikin ERS-vastaavan, joka toimii yhteystahona näiden määräysten täytäntöönpanoon liittyvissä asioissa. Lippuvaltio ja São Tomé ja Príncipe ilmoittavat toisilleen ERS-vastaavansa yhteystiedot ja päivittävät niitä tarvittaessa viipymättä.

(2)Alus toimittaa ERS-tiedot lippuvaltiolleen, joka saattaa ne automaattisesti São Tomé ja Príncipen käyttöön.

(3)UN/CEFACT-muodossa olevat tiedot välitetään käyttäen FLUX-verkkoa, jonka Euroopan komissio antaa käyttöön.

(4)Osapuolet voivat kuitenkin sopia siirtymäkaudesta, jonka aikana tiedot voidaan toimittaa EU-ERS (v 3.1) -muodossa sähköisellä viestintävälineellä DEH (Data Exchange Highway).

(5)Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskus toimittaa alukselta tulleet luonteeltaan hetkelliset viestit (COE, COX, PNO) automaattisesti ja viipymättä São Tomé ja Príncipen kalastuksenseurantakeskukselle. Myös muuntyyppiset viestit välitetään automaattisesti kerran päivässä UN/CEFACT-formaatin tosiasiallisesta käyttöpäivästä alkaen tai, sitä odotellessa, ne saatetaan viipymättä automaattisesti São Tomé ja Príncipen kalastuksenseurantakeskuksen käyttöön pyynnöstä, jonka lippuvaltion kalastuksenseurantakeskus esittää automaattisesti Euroopan komission keskussolmun kautta. Kun uusi formaatti on otettu kunnolla käyttöön, viimeksi mainittua tapaa saattaa tiedot käytettäväksi käytetään vain aikaisempia tietoja koskevissa pyynnöissä.

(6)São Tomé ja Príncipen kalastuksenseurantakeskus vahvistaa sille toimitettujen hetkellisten ERS-tietojen vastaanottamisen vastaanottokuittauksen muodostavalla vastausviestillä ja vahvistaa vastaanotetun viestin pätevyyden. Vastaanottoilmoitusta ei toimiteta tiedoista, jotka São Tomé ja Príncipe saa vastauksena itse esittämäänsä pyyntöön. São Tomé ja Príncipe käsittelee kaikkia ERS-tietoja luottamuksellisesti.

2.Aluksella olevan sähköisen tiedonsiirtojärjestelmän tai tietoliikennejärjestelmän häiriö

(1)Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskus ja São Tomé ja Príncipen kalastuksenseurantakeskus ilmoittavat toisilleen viipymättä kaikista tapahtumista, jotka todennäköisesti vaikuttavat yhden tai useamman aluksen ERS-tietojen toimittamiseen.

(2)Jos São Tomé ja Príncipen kalastuksenseurantakeskus ei saa tietoja, jotka aluksen olisi toimitettava, sen on ilmoitettava tästä viipymättä lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle. Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskus selvittää mahdollisimman pian syyt siihen, miksi ERS-tiedot ovat jääneet vastaanottamatta, ja ilmoittaa tämän tutkimuksen tuloksen São Tomé ja Príncipen kalastuksenseurantakeskukselle.

(3)Silloin kun aluksen ja lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen välisessä tietojen siirrossa ilmenee häiriö, viimeksi mainittu ilmoittaa asiasta viipymättä aluksen päällikölle tai käyttäjälle tai tämän edustajalle. Ilmoituksen saatuaan aluksen päällikön on toimitettava puuttuvat tiedot lippuvaltion toimivaltaisille viranomaisille millä tahansa muulla asianmukaisella televiestintävälineellä päivittäin viimeistään klo 00:00.

(4)Jos kyseessä on alukselle asennetun sähköisen tiedonsiirtojärjestelmän häiriö, aluksen päällikön tai käyttäjän on huolehdittava siitä, että ERS-järjestelmä korjataan tai korvataan uudella kymmenen (10) päivän kuluessa häiriön toteamisesta. Tämän määräajan jälkeen alus ei enää saa kalastaa alueella ja sen on poistuttava siltä tai poikettava johonkin São Tomé ja Príncipen satamaan kahdenkymmenenneljän 24 tunnin kuluessa. Alus saa lähteä kyseisestä satamasta tai palata kalastusalueelle vasta sitten, kun sen lippuvaltion kalastuksenseurantakeskus on todennut ERS-järjestelmän toimivan taas asianmukaisesti.

(5)Jos syynä siihen, ettei São Tomé ja Príncipe ole saanut ERS-tietoja, on häiriö Euroopan unionin tai São Tomé ja Príncipen valvonnassa olevissa sähköisissä järjestelmissä, kyseisen osapuolen on toteutettava nopeasti kaikki toimenpiteet häiriön korjaamiseksi mahdollisimman pian. Ongelman ratkaisemisesta on ilmoitettava välittömästi toiselle osapuolelle.

(6)Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskus lähettää São Tomé ja Príncipen kalastuksenseurantakeskukselle 24 tunnin välein millä tahansa käytettävissä olevalla sähköisellä viestintävälineellä kaikki lippuvaltion edellisen ilmoituksen jälkeen vastaanottamat ERS-tiedot. Samaa menettelyä voidaan käyttää São Tomé ja Príncipen pyynnöstä silloin, kun on kyse yli kaksikymmentäneljä (24) tuntia kestävästä ylläpitotoimesta, joka vaikuttaa Euroopan unionin valvomiin järjestelmiin. São Tomé ja Príncipen on ilmoitettava asiasta toimivaltaisille valvontayksiköilleen, jotta Euroopan unionin alusten ei katsottaisi laiminlyövän ERS-tietojensa toimittamiseen liittyviä velvoitteita. Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen on varmistuttava siitä, että puuttuvat tiedot on viety sen lisäyksessä 5 olevan 1 kohdan mukaisesti ylläpitämään sähköiseen tietokantaan.

3.Vaihtoehtoiset viestintävälineet

São Tomé ja Príncipen kalastuksenseurantakeskuksen sähköpostiosoite, jota on käytettävä ERS/VMS-viestintään liittyvässä häiriötilanteessa, ilmoitetaan ennen pöytäkirjan voimaantuloa.

Sitä on käytettävä seuraavissa tilanteissa:

tulo- ja lähtöilmoitukset sekä tulo- ja lähtöhetkellä aluksella olevia saaliita koskevat ilmoitukset,

purkamis- ja jälleenlaivausilmoitukset sekä jälleenlaivattuja, purettuja tai aluksella olevia saaliita koskevat ilmoitukset,

väliaikaisesti korvaavien ERS- ja VMS-tietojen toimittaminen häiriötilanteessa.Lisäys 5
ALUSTEN SATELLIITTISEURANTAJÄRJESTELMÄ (VMS)

1.Alusten sijainti-ilmoitukset – VMS-järjestelmä

Ensimmäinen kirjattu sijainti São Tomé ja Príncipen alueelle saapumisen jälkeen merkitään koodilla ”ENT”. Kaikki sitä seuraavat sijainnit merkitään koodilla ”POS” lukuun ottamatta ensimmäistä kirjattua sijaintia São Tomé ja Príncipen kalastusalueelta poistumisen jälkeen, joka merkitään koodilla ”EXI”.

Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskus huolehtii sijainti-ilmoitusten automaattisesta käsittelystä ja tarvittaessa sähköisestä toimittamisesta. Sijainti-ilmoitukset on kirjattava suojatussa muodossa ja säilytettävä kolmen (3) vuoden ajan.

2.Aluksen sijainnin ilmoittaminen VMS-järjestelmän vioittuessa

Päällikön on varmistettava, että hänen aluksensa VMS-järjestelmä on jatkuvasti täysin toimintakykyinen ja että sijainti-ilmoitukset välittyvät lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle asianmukaisesti.

Jos aluksen VMS-järjestelmään tulee vika, järjestelmä on korjattava tai korvattava uudella kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa. Tämän määräajan jälkeen aluksella ei ole enää lupaa kalastaa São Tomé ja Príncipen kalastusalueella.

São Tomé ja Príncipen alueella kalastavien alusten, joiden VMS-järjestelmä on viallinen, on toimitettava kaikki pakolliset tiedot sisältävät sijainti-ilmoituksensa lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle sähköpostitse, radioitse tai faksitse vähintään joka neljäs tunti.

3.Sijainti-ilmoitusten toimittaminen suojatussa muodossa São Tomé ja Príncipelle

Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskus välittää asianomaisten alusten sijainti-ilmoitukset automaattisesti São Tomé ja Príncipen kalastuksenseurantakeskukselle. Lippuvaltion ja São Tomé ja Príncipen kalastuksenseurantakeskukset vaihtavat tiedot sähköpostiosoitteistaan ja ilmoittavat toisilleen viipymättä kaikista näihin osoitteisiin tehdyistä muutoksista.

Sijainti-ilmoitukset toimitetaan lippuvaltion ja São Tomé ja Príncipen kalastuksenseurantakeskusten välillä sähköisesti suojatun viestintäjärjestelmän avulla.

Jos alus ei ole ilmoittanut poistuneensa kalastusalueelta, São Tomé ja Príncipen kalastuksenseurantakeskus ilmoittaa viipymättä lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle ja unionille kaikista keskeytyksistä kalastusluvan saaneen aluksen peräkkäisten sijainti-ilmoitusten vastaanottamisessa.

4.Viestintäjärjestelmän toimintahäiriö

São Tomé ja Príncipe varmistaa, että sen sähköiset laitteet ovat yhteensopivia lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen laitteiden kanssa ja ilmoittaa Euroopan unionille viipymättä kaikista viestintään ja sijainti-ilmoitusten vastaanottamiseen liittyvistä toimintahäiriöistä teknisen ratkaisun löytämiseksi mahdollisimman pian. Jos asiasta syntyy riita, se viedään sekakomitean käsittelyyn.

Päällikön katsotaan olevan vastuussa kaikenlaisesta aluksen VMS-järjestelmään puuttumisesta, jonka tarkoituksena on häiritä järjestelmän toimintaa tai väärentää sijainti-ilmoituksia. Kaikkiin rikkomuksiin sovelletaan voimassa olevassa São Tomé ja Príncipen lainsäädännössä vahvistettuja seuraamuksia.

5.Sijainti-ilmoitusten toimittamistiheyden tarkistaminen

São Tomé ja Príncipe voi rikkomuksen todistamiseksi esittämiensä perusteltujen seikkojen pohjalta osoittaa lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle pyynnön, jonka jäljennös toimitetaan Euroopan unionille ja jonka mukaan aluksen sijainti-ilmoitusten toimittamistiheys olisi nostettava määritellyn tutkintajakson ajaksi kolmeenkymmeneen (30) minuuttiin. São Tomé ja Príncipen on toimitettava kyseiset todisteet viipymättä lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle ja Euroopan unionille. Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen on noudatettava viipymättä uutta toimitustiheyttä sijainti-ilmoitusten lähettämisessä São Tomé ja Príncipelle.

Määritellyn tutkintajakson lopuksi São Tomé ja Príncipe ilmoittaa lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle ja Euroopan unionille mahdollisista jatkotoimista.

6.VMS-viestien välittäminen São Tomé ja Príncipessä

Viestin loppu ilmoitetaan koodilla ”ER”, jota seuraa kaksinkertainen vinoviiva (//).

Tieto

Koodi

Pakollinen /

Valinnainen

Sisältö

Tietueen alku

SR

0

Järjestelmätieto, joka osoittaa tietueen alun

Vastaanottaja

AD

0

Lähetystieto – Vastaanottaja – kolmikirjaiminen maakoodi (ISO-3166)

Lähettäjä

FR

0

Lähetystieto – Lähettäjä – kolmikirjaiminen maakoodi (ISO-3166)

Lippuvaltio

FS

0

Lähetystieto – Lippuvaltion kolmikirjaiminen maakoodi (ISO-3166)

Viestityyppi

TM

0

Lähetystieto – Viestityyppi (ENT, POS, EXI

MAN)

Radiokutsutunnus (IRCS)

RC

0

Alusta koskeva tieto – Aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus (IRCS)

Osapuolen sisäinen viitenumero

IR

0

Alusta koskeva tieto – Sopimuspuolen yksilöllinen numero – kolmikirjaiminen maakoodi (ISO-3166), jota seuraa numero

Ulkoinen

rekisteri

numero

XR

0

Alusta koskeva tieto – aluksen kyljessä oleva numero (ISO 8859.1)

Leveysaste

LT

0

Aluksen sijaintitieto – sijainti asteina ja desimaaliasteina N/S AA.ddd (WGS84)

Pituusaste

LG

0

Aluksen sijaintitieto – sijainti asteina ja desimaaliasteina E/W AA.ddd (WGS84)

Kurssi

CO

0

Aluksen kurssi 360°:n asteikolla

Nopeus

SP

0

Aluksen nopeus solmuina kymmenyksen tarkkuudella

Päivämäärä

DA

0

Aluksen sijaintitieto – sijainnin kirjaamisen päivämäärä (UTC) (vvvvkkpp)

Kellonaika

TI

0

Aluksen sijaintitieto – sijainnin kirjaamisen kellonaika (UTC) (hhmm)

Tietueen loppu

ER

0

Järjestelmätieto, joka osoittaa tietueen lopun

NAF-muodossa käytetään tietojen välittämisessä seuraavaa rakennetta:

Käytettyjen kirjasinten on oltava standardin ISO 8859.1 mukaisia. Viestin alku ilmoitetaan kaksinkertaisella vinoviivalla (//) ja kentän koodilla ”SR”.

Jokainen tietoelementti merkitään omalla koodillaan ja erotetaan muista tietoelementeistä kaksinkertaisella vinoviivalla (//).

Kentän koodi ja tieto erotetaan yksinkertaisella vinoviivalla (/).

São Tomé ja Príncipe ilmoittaa ennen pöytäkirjan väliaikaista soveltamista, onko VMS-tiedot toimitettava FLUX TL:n kautta UN/CEFACT-muodossa.

Lisäys 6
Pätevyysvaatimukset São Tomé ja Príncipen merimiesten ottamiseksi palvelukseen Euroopan unionin nuottaa käyttäville aluksille ja siima-aluksille

São Tomé ja Príncipen viranomaisten on varmistettava, että henkilöstö, joka on palkattu työskentelemään EU:n aluksilla, täyttää seuraavat vaatimukset:

1.Merimiesten vähimmäisikä on 18.

2.Merimiehillä on voimassa oleva lääkärintodistus, joka vahvistaa heidän olevan terveytensä puolesta soveltuvia suorittamaan tehtävänsä merellä. Todistuksen on antanut asianmukaisesti laillistettu lääkäri.

3.Merimiehillä on voimassa olevat rokotukset, joita ennalta varautuva terveydenhuolto alueella edellyttää.

4.Merimiehillä on todistus vähintään seuraavan turvallisuutta koskevan peruskoulutuksen surittamisesta:

(a)henkilökohtaisen pelastautumisen tekniikat, mukaan lukien pelastusliivien pukeminen;

(b)palonsammutus ja palontorjunta;

(c)perustason ensiaputaidot;

(d)henkilökohtainen turvallisuus ja sosiaalinen vastuu, ja

(e)meren pilaantumisen ehkäisy.

5.Erityisesti suurilla kalastusaluksilla merimiesten olisi hyvä

(a)tuntea kalastusaluksilla yleisesti käytössä olevat merenkulkualan säännöt ja määräykset;

(b)tuntea kalastustoimintaan liittyvät vaarat;

(c)ymmärtää hyvin kalastusalusten toimintaolosuhteet sekä niistä mahdollisesti aiheutuvat vaarat;

(d)tuntea kurenuottakalastuksessa käytettävät pyyntivälineet ja osata käyttää niitä;

(e)tuntea ja ymmärtää kattavasti aluksen vakavuus ja navigoitavuus, ja

(f)omata yleistä tietoa aluksen kiinnittämisestä ja kiinnitysköysien käsittelystä ja käytöstä.

LIITE II
Sekakomiteassa hyväksyttäviä pöytäkirjan muutoksia koskeva hyväksymismenettely

Silloin, kun sekakomiteaa pyydetään hyväksymään pöytäkirjaan muutoksia pöytäkirjan 6 artiklan tai 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti, komissio valtuutetaan hyväksymään unionin puolesta ehdotetut muutokset seuraavassa esitetyin edellytyksin.

(1)Komissio varmistaa, että unionin puolesta annettava hyväksyntä

(a)vastaa yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteita;

(b)sopii yhteen alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen hyväksymien asiaankuuluvien sääntöjen kanssa ja ottaa huomioon rantavaltioiden toteuttaman yhteisen hallinnoinnin;

(c)ottaa huomioon komissiolle toimitetut uusimmat tilastolliset ja biologiset tiedot ja muut asian kannalta olennaiset tiedot.

(2)Ennen kuin ehdotetut muutokset hyväksytään unionin puolesta, komissio esittää ne neuvostolle riittävän ajoissa ennen asianomaista sekakomitean kokousta.

(3)Neuvosto arvioi, ovatko ehdotetut muutokset tässä liitteessä olevassa 1 kohdassa esitettyjen kriteerien mukaisia.

(4)Jollei Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 4 kohdan mukainen jäsenvaltioiden määrävähemmistö vastusta ehdotettuja muutoksia, komissio hyväksyy muutokset unionin puolesta. Jos mainittu määräenemmistö muodostuu, komissio hylkää ehdotetut muutokset unionin puolesta.

(5)Jos sekakomitean seuraavissa kokouksissa, mukaan lukien paikalla pidettävät kokoukset, ei päästä yksimielisyyteen uusien seikkojen ottamisesta huomioon unionin kannassa, asia saatetaan uudelleen neuvoston käsiteltäväksi 2–4 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

(6)Komissiota kehotetaan toteuttamaan hyvissä ajoin kaikki sekakomitean päätöksen noudattamisen edellyttämät toimet, mukaan lukien tarvittaessa asianomaisen päätöksen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja tämän päätöksen täytäntöönpanon mahdollisesti edellyttämien ehdotusten toimittaminen.

(7)Sekakomiteassa otettava unionin kanta muihin asioihin, jotka eivät koske pöytäkirjan muutoksia sen 6 artiklan ja 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti, määritellään perussopimusten ja vakiintuneen käytännön mukaisesti.

Top