EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document e47570a2-fcb3-11ec-b94a-01aa75ed71a1

Consolidated text: Komission delegoitu asetus (EU) 2021/630, annettu 16 päivänä helmikuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä tiettyjen rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta vapautettujen tavaraluokkien osalta ja komission päätöksen 2007/275/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

02021R0630 — FI — 27.06.2022 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/630,

annettu 16 päivänä helmikuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä tiettyjen rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta vapautettujen tavaraluokkien osalta ja komission päätöksen 2007/275/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 132 19.4.2021, s. 17)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2022/887, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2022,

  L 154

23

7.6.2022


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 156, 9.6.2022, s.  164 (2021/630)
▼B

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/630,

annettu 16 päivänä helmikuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä tiettyjen rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta vapautettujen tavaraluokkien osalta ja komission päätöksen 2007/275/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat seuraavia seikkoja:

1. 

tapaukset ja edellytykset, joissa ja joiden nojalla yhdistelmätuotteet on vapautettu rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta, ja milloin tällainen vapautus on perusteltu;

2. 

erityisen virallisen valvonnan suorittaminen yhdistelmätuotteille, jotka on vapautettu rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1. 

’yhdistelmätuotteilla’ delegoidun asetuksen (EU) 2019/625 2 artiklan 14 alakohdassa määriteltyjä yhdistelmätuotteita;

2. 

’huoneenlämmössä säilyvillä yhdistelmätuotteilla’ tuotteita, joita ei tarvitse kuljettaa tai varastoida valvotuissa lämpötiloissa.

3 artikla

Rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta vapautetut yhdistelmätuotteet

▼M1

1.  

Seuraavat huoneenlämmössä säilyvät yhdistelmätuotteet vapautetaan rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta:

a) 

huoneenlämmössä säilyvät yhdistelmätuotteet, jotka eivät sisällä ternimaitotuotteita eivätkä muita lihajalosteita kuin gelatiinia, kollageenia tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 ( 1 ) liitteessä III olevassa XVI jaksossa tarkoitettuja pitkälle jalostettuja tuotteita, edellyttäen, että ne täyttävät seuraavat vaatimukset:

i) 

ne täyttävät delegoidun asetuksen (EU) 2019/625 12 artiklan 2 kohdassa säädetyt unioniin tuloa koskevat vaatimukset;

ii) 

kaikki huoneenlämmössä säilyviin yhdistelmätuotteisiin sisältyvät maito- ja munatuotteet täyttävät delegoidun asetuksen (EU) 2020/692 163 artiklan 1 kohdan mukaiset vaatimukset;

iii) 

ne on varustettu merkinnöillä, joiden mukaisesti ne on tarkoitettu ihmisravinnoksi;

iv) 

ne on pakattu tai sinetöity turvallisesti; ja

v) 

ne luetellaan tämän asetuksen liitteessä;

b) 

huoneenlämmössä säilyvät yhdistelmätuotteet, joissa kaikki lopullisessa yhdistelmätuotteessa olevat eläinperäiset tuotteet kuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1332/2008 ( 2 ), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 ( 3 ) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 ( 4 ) soveltamisalaan, tai joissa ainoa kyseinen eläinperäinen tuote on D3-vitamiini.

▼B

2.  
Kun 1 kohdassa tarkoitetut huoneenlämmössä säilyvät yhdistelmätuotteet saatetaan markkinoille, niiden mukana on oltava komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2235 ( 5 ) liitteessä V vahvistetun mallin mukainen yksityinen varmennus.

4 artikla

Rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta vapautettuja yhdistelmätuotteita koskeva virallinen valvonta

▼M1

1.  
Toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava 3 artiklassa tarkoitettujen huoneenlämmössä säilyvien yhdistelmätuotteiden virallista valvontaa säännöllisesti, riskiperusteisesti ja sopivalla tiheydellä ottaen huomioon asetuksen (EU) 2017/625 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut perusteet.

▼B

2.  

Edellä 1 kohdassa tarkoitettu virallinen valvonta on suoritettava missä tahansa seuraavista paikoista unionin tullialueella:

a) 

määräpaikka;

b) 

paikka, jossa luovutus vapaaseen liikkeeseen unionissa tapahtuu;

c) 

lähetyksestä vastaavan toimijan varastot ja tilat.

3.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu virallinen valvonta on suoritettava asetuksen (EU) 2017/625 45 ja 46 artiklan mukaisesti.

5 artikla

Päätöksen 2007/275/EY muuttaminen

Muutetaan päätös 2007/275/EY seuraavasti:

1) 

kumotaan 6 artikla;

2) 

kumotaan liite II.

6 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 21 päivästä huhtikuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE

Luettelo rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta vapautetuista yhdistelmätuotteista (3 artikla)

Tässä luettelossa mainitaan unionissa käytössä olevan yhdistetyn nimikkeistön (CN) mukaisesti ne yhdistelmätuotteet, joiden osalta ei tarvitse suorittaa virallista valvontaa rajatarkastusasemilla.

Taulukon alaviitteet:

Sarake (1) – CN-koodi
Sarakkeessa 1 ilmoitetaan CN-koodi. CN-koodi, joka on vahvistettu asetuksella (ETY) N:o 2658/87, perustuu harmonoituun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmään (HS-järjestelmään). Järjestelmän on laatinut tulliyhteistyöneuvosto, jonka nimi on sittemmin muutettu Maailman tullijärjestöksi, ja se on hyväksytty neuvoston päätöksellä 87/369/ETY ( 6 ). CN-nimikkeistö noudattaa HS-järjestelmän ryhmiä ja alaryhmiä kuusinumeroisiin ryhmiin asti. Seitsemäs ja kahdeksas numero yksilöivät tarkemmat CN-alanimikkeet.
Jos käytetään neli-, kuusi- tai kahdeksannumeroista koodia, eikä koodin edessä ole tunnusta ”ex”, kaikki yhdistelmätuotteet, jotka kyseiset neljä-, kuusi- tai kahdeksannumeroiset koodit kattavat, on vapautettava virallisesta valvonnasta rajatarkastusasemilla, jollei toisin määrätä.
Jos johonkin neli-, kuusi- tai kahdeksannumeroiseen koodiin kuuluvista yhdistelmätuotteista vain osa sisältää eläintuotteita eikä CN-nimikkeistössä ole kyseisen koodin kohdalla tarkempaa alanimikettä, koodin edessä on ”ex”. Esimerkiksi nimikkeen ”ex 2001 90 65 ” osalta rajatarkastusasemilla tehtäviä tarkastuksia ei vaadita sarakkeessa (2) mainituilta tuotteilta.
Sarake (2) – Selitys
Tässä sarakkeessa annetaan tarkat tiedot niistä yhdistelmätuotteista, jotka kuuluvat rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta myönnettävän poikkeuksen piiriin.CN-koodit

Selitykset

(1)

(2)

1704 , ex 1806 20 , ex 1806 31 00 , ex 1806 32 , ex 1806 90 11 , ex 1806 90 19 , ex 1806 90 31 , ex 1806 90 39 , ex 1806 90 50 , ex 1806 90 90

Makeistuotteet (myös makeiset), suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet, jotka täyttävät 3 artiklan 1 kohdan vaatimukset

ex 1902 19 , ex 1902 30 , ex 1902 40

Makaronivalmisteet, nuudelit ja couscous, jotka täyttävät 3 artiklan 1 kohdan vaatimukset

ex 1905 10 , ex 1905 20 , ex 1905 31 , ex 1905 32 , ex 1905 40 , ex 1905 90

Leipä, kakut, keksit ja pikkuleivät, vohvelit ja vohvelikeksit, korput, paahdettu leipä ja niiden kaltaiset paahdetut tuotteet, jotka täyttävät 3 artiklan 1 kohdan vaatimukset

ex 2001 90 65 , ex 2005 70 00 , ex  16 04

Kalalla täytetyt oliivit, jotka täyttävät 3 artiklan 1 kohdan vaatimukset

2101

Kahvi-, tee- ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin tuotteisiin tai kahviin, teehen tai mateen perustuvat valmisteet, jotka täyttävät 3 artiklan 1 kohdan vaatimukset Paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet, jotka täyttävät 3 artiklan 1 kohdan vaatimukset

ex  21 04

►C1  Loppukuluttajaa varten pakatut keittoliemet ja aromiaineet, jotka täyttävät 3 artiklan 1 kohdan vaatimukset ◄

ex  21 06

Loppukuluttajaa varten pakatut ravintolisät, jotka sisältävät 3 artiklan 1 kohdan vaatimukset täyttäviä jalostettuja eläinperäisiä tuotteita (mukaan lukien glukosamiini, kondroitiini tai kitosaani)

ex 2208 70

Liköörit, jotka täyttävät 3 artiklan 1 kohdan vaatimukset( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55).

( 2 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1332/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvike-entsyymeistä sekä neuvoston direktiivin 83/417/ETY, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999, direktiivin 2000/13/EY, neuvoston direktiivin 2001/112/EY ja asetuksen (EY) N:o 258/97 muuttamisesta (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 7).

( 3 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1333/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikelisäaineista (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16).

( 4 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1334/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikkeissa käytettävistä aromeista ja tietyistä ainesosista, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91, asetusten (EY) N:o 2232/96 ja (EY) N:o 110/2008 sekä direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 34).

( 5 ) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2235, annettu 16 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429 ja (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse eläinterveystodistusten malleista, virallisten todistusten malleista ja yhdistettyjen eläinterveys- ja virallisten todistusten malleista tiettyjen eläinten ja tavaroiden luokkien lähetysten unioniin tuloa ja unionin sisällä tapahtuvia siirtoja varten, tällaisia todistuksia koskevasta virallisesta sertifioinnista sekä asetuksen (EY) N:o 599/2004, täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 636/2014 ja (EU) 2019/628, direktiivin 98/68/EY ja päätösten 2000/572/EY, 2003/779/EY ja 2007/240/EY kumoamisesta (EUVL L 442, 30.12.2020, s. 1).

( 6 ) Neuvoston päätös 87/369/ETY, tehty 7 päivänä huhtikuuta 1987, harmonisoitua tavarankuvaus- ja -koodausjärjestelmää koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja siihen liittyvän muutospöytäkirjan hyväksymisestä (EYVL L 198, 20.7.1987, s. 1).

Top