EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document c56909a5-7b74-11eb-9ac9-01aa75ed71a1

Consolidated text: Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen työjärjestys

02010Q0423(01) — FI — 14.12.2020 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

EUROOPAN UNIONIN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TYÖJÄRJESTYS

(EUVL L 103 23.4.2010, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS N:o 19-2020, annettu 14 päivänä joulukuuta 2020,

  L 434

66

23.12.2020
▼B

EUROOPAN UNIONIN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TYÖJÄRJESTYS

SISÄLLYS

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ORGANISAATIO

I LUKU:

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

1 artikla

Kollegiaalisuus

1 JAKSO:

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN JÄSENET

2 artikla

Toimikauden alkamispäivä

3 artikla

Jäsenten velvollisuudet ja jäsenten tehtävien hoitainen

4 artikla

Tehtävästä erottaminen ja eläkettä tai muita vastaavia etuuksia koskevien oikeuksien lakkaaminen

5 artikla

Arvojärjestys

6 artikla

Jäsenten tehtävien väliaikainen hoitaminen

2 JAKSO:

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN PRESIDENTTI

7 artikla

Tilintarkastustuomioistuimen presidentin valinta

8 artikla

Presidentin tehtävien väliaikainen hoitaminen

9 artikla

Presidentin tehtävät

3 JAKSO:

JAOSTOT JA KOMITEAT

10 artikla

Jaostojen perustaminen

11 artikla

Jaostojen vastuualueet

12 artikla

Komiteat

4 JAKSO:

PÄÄSIHTEERI

13 artikla

Pääsihteeri

II LUKU:

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TEHTÄVIEN HOITO

14 artikla

Valtuutukset

15 artikla

Tulojen ja menojen hyväksyjän tehtävät

16 artikla

Tilintarkastustuomioistuimen organisaatiorakenne

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TOIMINTA

I LUKU:

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN JA JAOSTOJEN KOKOUKSET

1 JAKSO:

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

17 artikla

Istuntoaikataulu

18 artikla

Esityslistan vahvistaminen

19 artikla

Asioiden käsittely

20 artikla

Istuntojen puheenjohtajuus

21 artikla

Päätösvaltaisuus

22 artikla

Istuntojen julkisuus

23 artikla

Istuntojen pöytäkirjat

2 JAKSO:

JAOSTOT

24 artikla

Jaostojen kokoukset

II LUKU:

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN, JAOSTOJEN JA KOMITEOIDEN PÄÄTÖKSET

25 artikla

Tilintarkastustuomioistuimen päätökset

26 artikla

Jaostojen päätökset

27 artikla

Komiteoiden päätökset

28 artikla

Kieliä koskevat järjestelyt ja asiakirjojen varmentaminen

29 artikla

Asiakirjojen toimittaminen ja julkaiseminen

III LUKU:

TARKASTUSTEN TOIMITTAMINEN SEKÄ KERTOMUSTEN, LAUSUNTOJEN, HUOMAUTUSTEN JA TARKASTUSLAUSUMIEN LAATIMINEN

30 artikla

Tarkastusten toimittamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

31 artikla

Esittelevä jäsen

YLEISET MÄÄRÄYKSET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

32 artikla

Murtolukuina ilmaistut luvut

33 artikla

Sukupuolisidonnaiset ilmaisut

34 artikla

Soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

35 artikla

Oikeus tutustua asiakirjoihin

36 artikla

Voimaantulo

37 artikla

JulkaiseminenI

OSASTO

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ORGANISAATIOI

LUKU

Tilintarkastustuomioistuin

1 artikla

Kollegiaalisuus

Tilintarkastustuomioistuimen toiminta on järjestetty kollegiaalisesti perussopimusten määräysten, varainhoitoasetuksen säännösten sekä tämän työjärjestyksen mukaisesti.1

jakso

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenet

2 artikla

Toimikauden alkamispäivä

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten toimikausi alkaa nimityskirjassa määrättynä päivänä. Jos nimityskirjassa ei ole määräystä tästä päivästä, toimikausi alkaa sinä päivänä, jona nimityskirja on annettu.

3 artikla

Jäsenten velvollisuudet ja jäsenten tehtävien hoitaminen

Jäsenet hoitavat tehtäviänsä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 1, 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

4 artikla

Tehtävästä erottaminen ja eläkettä tai muita vastaavia etuuksia koskevien oikeuksien lakkaaminen

1.  
Jos tilintarkastustuomioistuin jäsentensä enemmistöllä toteaa, että jäsen ei tilintarkastustuomioistuimelle toimitettujen tietojen perusteella enää täytä tehtävänsä edellyttämiä vaatimuksia tai siihen kuuluvia velvollisuuksia (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 6 kohta), tilintarkastustuomioistuin antaa alustavan kertomuksen laatimisen presidentin tai, siinä tapauksessa, että asianomainen jäsen on presidentti, presidenttiä työjärjestyksen 5 artiklan mukaisesti arvojärjestyksessä seuraavan jäsenen tehtäväksi.
2.  
Alustava kertomus ja asianmukainen todentava aineisto toimitetaan kaikille jäsenille sekä asianomaiselle jäsenelle, joka toimittaa vastauksenaan kirjallisen lausunnon presidentin tai, siinä tapauksessa, että asianomainen jäsen on presidentti, presidenttiä arvojärjestyksessä seuraavan jäsenen vahvistamaan kohtuulliseen määräaikaan mennessä.
3.  
Asianomaista jäsentä kehotetaan lisäksi antamaan tilintarkastustuomioistuimelle suullinen selvitys.
4.  
Päätös saattaa asianomaisen jäsenen erottaminen ja/tai hänen eläkettä tai muita vastaavia etuuksia koskevien oikeuksiensa lakkaaminen unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi tehdään salaisella lippuäänestyksellä tilintarkastustuomioistuimen neljän viidesosan jäsenten enemmistöllä. Asianomainen jäsen ei osallistu äänestykseen.

5 artikla

Arvojärjestys

1.  
Jäsenten arvojärjestys määräytyy presidentin jälkeen heidän virkaikänsä mukaan. Jos jäsen tulee uudelleen nimitetyksi, hänen aikaisempien toimikausiensa kesto otetaan virkaikää laskettaessa huomioon siitä riippumatta, ajoittuivatko nimitykset peräkkäisille toimikausille.
2.  
Jos jäsenet ovat virkaiältään samassa asemassa, arvojärjestys määräytyy iän mukaan.

6 artikla

Jäsenten tehtävien väliaikainen hoitaminen

1.  
Kun jäsenen toimi on avoinna, tilintarkastustuomioistuin nimeää yhden tai useamman jäsenen hoitamaan kyseisiä tehtäviä siihen saakka, kunnes uusi jäsen on nimitetty.
2.  
Jos jäsen on poissa tai estynyt, hänen tehtäviään hoitaa väliaikaisesti yksi tai useampi jäsen soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.2

jakso

Tilintarkastustuomioistuimen presidentti

7 artikla

Tilintarkastustuomioistuimen presidentin valinta

1.  
Tilintarkastustuomioistuin valitsee presidentin ennen kuin tehtävässä olevan presidentin toimikausi päättyy. Jos tilintarkastustuomioistuimen presidentin toimikausi kuitenkin päättyy samanaikaisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittaisen vaihtumisen kanssa, presidentti valitaan viipymättä tai viimeistään 15 työpäivän kuluessa kokoonpanoltaan uuden kollegion toimikauden alkamisesta.
2.  
Tilintarkastustuomioistuimen presidentti valitaan vaalilla, joka toimitetaan salaisella äänestyksellä. Presidentiksi valitaan ehdokas, joka saa ensimmäisellä kierroksella kahden kolmasosan enemmistön tilintarkastustuomioistuimen jäsenten äänistä. Jos kukaan ehdokkaaksi asettuneista jäsenistä ei saa tätä ääntenenemmistöä, järjestetään viipymättä toinen äänestyskierros, jolloin valituksi tulee ehdokas, joka saa enemmistön tilintarkastustuomioistuimen jäsenten äänistä. Jos kukaan ehdokkaaksi asettuneista jäsenistä ei saa toisella kierroksella enemmistöä tilintarkastustuomioistuimen jäsenten äänistä, järjestetään uusia äänestyskierroksia soveltamista koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä vahvistettua menettelyä noudattaen.

8 artikla

Presidentin tehtävien väliaikainen hoitaminen

1.  
Kun presidentin toimi on avoinna, toimikautensa päättävä presidentti hoitaa presidentin tehtäviä väliaikaisesti edellyttäen, että hän on edelleen tilintarkastustuomioistuimen jäsen ja että hän ei ole kykenemätön hoitamaan tehtäviään. Muussa tapauksessa presidentin tehtäviä hoitaa väliaikaisesti 5 artiklassa tarkoitetussa arvojärjestyksessä ensimmäisenä oleva jäsen.
2.  
Tilintarkastustuomioistuimen presidentin tehtäviä väliaikaisesti hoitava henkilö huolehtii toimielimen päivittäisestä johtamisesta ja järjestää uuden presidentin vaalin 7 artiklan mukaisesti. Jos presidentin toimen tullessa avoimeksi toimikauden säännönmukaiseen päättymiseen on kuitenkin aikaa vähemmän kuin kuusi kuukautta, presidentin tehtäviä hoitaa väliaikaisesti 5 artiklassa tarkoitetussa arvojärjestyksessä ensimmäisenä oleva jäsen.
3.  
Jos tilintarkastustuomioistuimen presidentti on poissa tai estynyt, presidentin tehtäviä hoitaa väliaikaisesti 5 artiklassa tarkoitetussa arvojärjestyksessä ensimmäisenä oleva jäsen.

9 artikla

Presidentin tehtävät

1.  

Tilintarkastustuomioistuimen presidentti:

a) 

kutsuu kollegion koolle, toimii puheenjohtajana sen kokouksissa ja huolehtii neuvottelujen moitteettomasta kulusta;

b) 

huolehtii siitä, että tilintarkastustuomioistuimen päätökset pannaan täytäntöön;

c) 

huolehtii siitä, että tilintarkastustuomioistuimen yksiköt toimivat moitteettomasti ja että tilintarkastustuomioistuimen eri tehtäviä hoidetaan moitteettomasti;

d) 

nimeää henkilön, jonka tehtävänä on edustaa tilintarkastustuomioistuinta kaikissa riita-asioihin liittyvissä menettelyissä, joissa tilintarkastustuomioistuin on mukana;

e) 

edustaa tilintarkastustuomioistuinta sen suhteissa ulospäin ja erityisesti sen suhteissa vastuuvapauden myöntämisestä vastaavaan viranomaiseen, unionin muihin toimielimiin sekä jäsenvaltioiden tarkastuselimiin.

2.  
Presidentti voi siirtää osan tehtävistään yhdelle tai useammalle jäsenelle.3

jakso

Jaostot ja komiteat

10 artikla

Jaostojen perustaminen

1.  
Tilintarkastustuomioistuin perustaa jaostoja, jotka hyväksyvät tietyntyyppisiä kertomuksia ja lausuntoja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
2.  
Tilintarkastustuomioistuin päättää jaostojen vastuualueista presidentin ehdotuksen perusteella.
3.  
Tilintarkastustuomioistuin nimeää jäsenet jaostoihin presidentin ehdotuksen perusteella.
4.  
Kukin jaosto valitsee jäsentensä joukosta puheenjohtajan soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisin edellytyksin.

11 artikla

Jaostojen vastuualueet

1.  
Jaostot hyväksyvät soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti kertomuksia ja lausuntoja lukuun ottamatta Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevaa vuosikertomusta ja Euroopan kehitysrahastoja koskevaa vuosikertomusta.
2.  
Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti asiakirjan hyväksymisestä vastaava jaosto voi antaa asiakirjan tilintarkastustuomioistuimen hyväksyttäväksi soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisin edellytyksin.
3.  
Jaostojen vastuulla on valmistella tilintarkastustuomioistuimen hyväksyttäviksi tarkoitetut asiakirjat, kuten huomautus- ja lausuntoluonnokset, työohjelmaehdotukset ja muut tarkastusten alaan kuuluvat asiakirjat lukuun ottamatta niitä, joiden osalta 12 artiklan mukaisesti perustetuilla komiteoilla on valmisteluvastuu.
4.  
Jaostot jakavat tehtävät jäsenilleen soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisin edellytyksin.
5.  
Jäsenet ovat vastuussa heille annettujen tehtävien hoidosta jaostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle.

12 artikla

Komiteat

1.  
Komiteat perustetaan ja muodostetaan soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.
2.  
Komiteat vastaavat asioista, jotka eivät kuulu jaostojen vastuulle 11 artiklan mukaisesti, soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisin edellytyksin.4

jakso

Pääsihteeri

13 artikla

Pääsihteeri

1.  
Tilintarkastustuomioistuin valitsee pääsihteerinsä vaalilla, joka toimitetaan salaisella äänestyksellä soveltamista koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä vahvistettua menettelyä noudattaen.
2.  
Pääsihteeri on vastuussa tilintarkastustuomioistuimelle ja antaa sille säännöllisin väliajoin selvityksen tehtäviensä hoidosta.
3.  
Pääsihteeri vastaa tilintarkastustuomioistuimen alaisuudessa tilintarkastustuomioistuimen sihteeristön tehtävistä.
4.  
Pääsihteeri käyttää nimittävälle viranomaiselle kuuluvaa toimivaltaa Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 2 artiklan mukaisesti ja työsopimusten tekemiseen valtuutetulle viranomaiselle kuuluvaa toimivaltaa Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 6 artiklan mukaisesti, mikäli tilintarkastustuomioistuimen päätöksessä nimittävälle viranomaiselle ja työsopimusten tekemiseen valtuutetulle viranomaiselle kuuluvan toimivallan käytöstä ei toisin määrätä.
5.  
Pääsihteeri on vastuussa henkilöstöhallinnosta ja tilintarkastustuomioistuimen hallinnosta sekä muista tilintarkastustuomioistuimen hänelle osoittamista tehtävistä.
6.  
Jos pääsihteeri on poissa tai estynyt, pääsihteerin tehtäviä hoidetaan väliaikaisesti soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.II

LUKU

Tilintarkastustuomioistuimen tehtävien hoito

14 artikla

Valtuutukset

1.  
Tilintarkastustuomioistuin voi valtuuttaa yhden tai useamman jäsenistään toteuttamaan nimissään ja valvonnassaan selkeästi määriteltyjä hallintotoimenpiteitä ja erityisesti sellaisia päätöksiä koskevia valmistelutoimenpiteitä, jotka tilintarkastustuomioistuin tekee myöhemmin kollegiaalisesti, edellyttäen, että kollegisen vastuun periaatetta noudatetaan. Asianomaiset jäsenet antavat kollegiolle selvityksen tällä tavoin toteutetuista toimenpiteistä.
2.  
Jäsenet voivat valtuuttaa yhden tai useamman virkamiehen tai muuhun henkilöstöön kuuluvan allekirjoittamaan tehtäviinsä liittyviä asiakirjoja soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

15 artikla

Tulojen ja menojen hyväksyjän tehtävät

1.  
Tilintarkastustuomioistuimen jäsenet ja pääsihteeri, joka toimii valtuutettuna tulojen ja menojen hyväksyjänä, hoitavat tulojen ja menojen hyväksyjän tehtäviä talousarvion toteuttamisesta annettujen sisäisten sääntöjen mukaisesti.
2.  
Tilintarkastustuomioistuin vahvistaa tulojen ja menojen hyväksyjän ja valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän tehtävien hoidon valvontaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt talousarvion toteuttamisesta annettuja sisäisiä sääntöjä koskevassa päätöksessä.

16 artikla

Tilintarkastustuomioistuimen organisaatiorakenne

1.  
Tilintarkastustuomioistuin määrittää oman organisaatiorakenteensa.
2.  
Tilintarkastustuomioistuin jakaa pääsihteerin ehdotuksen perusteella henkilöstötaulukkoon sisältyvät toimet soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisin edellytyksin.II

OSASTO

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TOIMINTAI

LUKU

Tilintarkastustuomioistuimen ja jaostojen kokoukset1

jakso

Tilintarkastustuomioistuin

17 artikla

Istuntoaikataulu

1.  
Tilintarkastustuomioistuin laatii alustavan istuntoaikataulun kerran vuodessa edellisen vuoden loppuun mennessä.
2.  
Ylimääräisiä istuntoja voidaan järjestää tilintarkastustuomioistuimen presidentin aloitteesta tai kun vähintään neljännesosa tilintarkastustuomioistuimen jäsenistä sitä pyytää.

18 artikla

Esityslistan vahvistaminen

1.  
Presidentti laatii kunkin istunnon esityslistaluonnoksen.
2.  
Esityslistaluonnos ja sitä koskevat mahdolliset muutosehdotukset annetaan tilintarkastustuomioistuimen käsiteltäviksi, ja se vahvistaa esityslistan kunkin istunnon alussa.

Esityslistan ja siihen liittyvien asiakirjojen jakelua koskevat määräajat vahvistetaan soveltamista koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä.

▼M1

19 artikla

Asioiden käsittely

1.  
Tilintarkastustuomioistuin hyväksyy päätöksensä istunnossa, jollei noudateta 25 artiklan 5 kohdassa vahvistettua kirjallista menettelyä.
2.  
Sellaisissa asianmukaisesti perustelluissa ja poikkeuksellisissa olosuhteissa, jotka muodostavat tilintarkastustuomioistuimen presidentin määrittämän ylivoimaisen esteen, kuten erityisesti merkittävät kansanterveydelliset kriisit, luonnonkatastrofit tai terroriteot, tilintarkastustuomioistuin voi hyväksyä päätöksensä istunnossa etäkokouksen avulla, nimittäin video- tai puhelinkokouksessa, johon jäsenet voivat osallistua joko tilintarkastustuomioistuimesta tai muusta paikasta käsin. Presidentti kutsuu tällaiset kokoukset koolle, toimii niissä puheenjohtajana ja huolehtii niiden moitteettomasta kulusta. Työjärjestyksen 25 artiklan 5 kohdassa vahvistettua kirjallista menettelyä sovelletaan soveltuvin osin.
3.  
Edellä olevaa 2 kohtaa sovelletaan jaostojen ja komiteoiden kokouksiin. Asiaankuuluvan jaoston tai komitean puheenjohtaja kutsuu tällaiset kokoukset koolle, toimii niissä puheenjohtajana ja huolehtii niiden moitteettomasta kulusta.
4.  
Tilintarkastustuomioistuin voi hyväksyä 4 artiklan 4 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa ja 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut päätökset, jotka tehdään salaisella äänestyksellä, tämän artiklan 2 kohdan mukaisessa etäkokouksessa edellyttäen, että äänestyssalaisuus taataan.

▼B

20 artikla

Istuntojen puheenjohtajuus

Tilintarkastustuomioistuimen istuntojen puheenjohtajana toimii presidentti. Jos presidentti on poissa tai estynyt, istuntojen puheenjohtajana toimii jäsen, joka 8 artiklan mukaisesti hoitaa presidentin tehtäviä väliaikaisesti.

21 artikla

Päätösvaltaisuus

Tilintarkastustuomioistuin on päätösvaltainen, kun kaksi kolmasosaa sen jäsenistä on läsnä.

22 artikla

Istuntojen julkisuus

Tilintarkastustuomioistuimen istunnot eivät ole julkisia, ellei tilintarkastustuomioistuin asiasta toisin päätä.

23 artikla

Istuntojen pöytäkirjat

Kustakin tilintarkastustuomioistuimen istunnosta laaditaan pöytäkirja.2

Jakso

Jaostot

24 artikla

Jaostojen kokoukset

Jollei soveltamista koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä muuta määrätä, jaostojen kokouksiin sovelletaan 1 jakson määräyksiä.II

LUKU

Tilintarkastustuomioistuimen, jaostojen ja komiteoiden päätökset

25 artikla

Tilintarkastustuomioistuimen päätökset

1.  
Tilintarkastustuomioistuin tekee päätökset kollegiaalisesti sen jälkeen kun kysymystä on käsitelty jaostossa tai komiteassa, lukuun ottamatta päätöksiä, jotka tilintarkastustuomioistuin tekee nimittävänä viranomaisena ja työsopimusten tekemiseen valtuutettuna viranomaisena.
2.  
Tilintarkastustuomioistuin hyväksyy jäsentensä enemmistöllä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan kolmannessa alakohdassa mainitut asiakirjat niitä asiakirjoja lukuun ottamatta, jotka jaostot hyväksyvät 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa mainitun tarkastuslausuman.
3.  
Muut päätökset tehdään tilintarkastustuomioistuimen istunnossa läsnä olevien jäsenten enemmistöllä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan 4 kohdan ja 7 artiklan 2 kohdan soveltamista. Tilintarkastustuomioistuin voi kuitenkin jäsenen tekemästä ehdotuksesta istunnossa läsnä olevien jäsenten enemmistöllä ilmoittaa, että tietystä sen käsiteltävänä olevasta kysymyksestä päätetään jäsenten enemmistöllä.
4.  
Kun päätöksen tekemiseksi vaaditaan tilintarkastustuomioistuimen istunnossa läsnä olevien jäsenten äänten enemmistö, puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan.
5.  
Tilintarkastustuomioistuin määrittelee tapauskohtaisesti päätökset, jotka tehdään kirjallisella menettelyllä. Tätä menettelyä koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan soveltamista koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä.

26 artikla

Jaostojen päätökset

1.  
Jaosto tekee päätökset jäsentensä enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan tai hänen tilallaan väliaikaisesti toimivan jäsenen ääni on ratkaiseva.
2.  
Kaikki tilintarkastustuomioistuimen jäsenet voivat osallistua jaostojen kokouksiin, mutta he voivat äänestää ainoastaan siinä jaostossa, jonka jäseniä he ovat. Kun jäsen toimittaa asiakirjan käsiteltäväksi jaostolle, jonka jäsen hän ei ole, hänellä on kuitenkin oikeus äänestää kyseisestä asiakirjasta tässä jaostossa.
3.  
Puheenjohtaja ilmoittaa jaoston 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksymistä asiakirjoista kaikille tilintarkastustuomioistuimen jäsenille soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisin edellytyksin.
4.  
Jaoston 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksymästä asiakirjasta tulee lopullinen, kun tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta ilmoituspäivästä on kulunut viisi työpäivää, jollei soveltamista koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä määrätty määrä jäseniä ole siihen mennessä esittänyt presidentille perusteltua pyyntöä, jonka mukaan kyseisestä asiakirjasta keskustelisi ja päättäisi tilintarkastustuomioistuin.
5.  
Jaosto määrittää tapauskohtaisesti päätökset, jotka tehdään kirjallisella menettelyllä. Tätä menettelyä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä määrätään soveltamista koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä.

27 artikla

Komiteoiden päätökset

Jollei soveltamista koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä muuta määrätä, komiteoiden päätöksentekomenettelyyn sovelletaan 26 artiklan määräyksiä.

28 artikla

Kieliä koskevat järjestelyt ja asiakirjojen varmentaminen

1.  
Kertomukset, lausunnot, huomautukset, tarkastuslausumat ja muut julkaistavat asiakirjat laaditaan kaikilla virallisilla kielillä.
2.  
Asiakirjojen varmentaminen tapahtuu siten, että presidentti allekirjoittaa kaikki kielitoisinnot.

29 artikla

Asiakirjojen toimittaminen ja julkaiseminen

Tilintarkastustuomioistuimen kertomusten sekä sen lausuntojen, huomautusten, tarkastuslausumien ja muiden päätösten toimittamista ja julkaisemista koskevat säännöt vahvistetaan soveltamista koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä perussopimusten ja erityisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asianomaisten varainhoitoasetuksen säännösten soveltamista.III

LUKU

Tarkastusten toimittaminen sekä kertomusten, lausuntojen, huomautusten ja tarkastuslausumien laatiminen

30 artikla

Tarkastusten toimittamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

1.  
Tilintarkastustuomioistuin vahvistaa niitä tarkastuksia koskevat yksityiskohtaiset säännöt, jotka sille perussopimusten nojalla kuuluvat.
2.  
Tilintarkastustuomioistuin toimittaa tarkastuksensa työohjelmassa vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti.

31 artikla

Esittelevä jäsen

1.  
Jaosto nimeää yhden tai useamman esittelevän jäsenen kutakin tehtävää varten. Tilintarkastustuomioistuin nimeää tapauskohtaisesti yhden tai useamman esittelevän jäsenen jaoston oman toimintakehyksen ulkopuolista tehtävää varten.
2.  
Heti kun lausuntopyyntö on annettu tilintarkastustuomioistuimen käsiteltäväksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287, 322 tai 325 artiklan mukaisesti tai kun tilintarkastustuomioistuin haluaa esittää huomautuksia Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti, tilintarkastustuomioistuin nimeää jäsentensä keskuudesta esittelevän jäsenen, jonka tehtävänä on tutkia asiakirja-aineisto ja valmistella luonnos.III

OSASTO

YLEISET MÄÄRÄYKSET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

32 artikla

Murtolukuina ilmaistut luvut

Murtolukuina ilmaistut luvut pyöristetään tätä työjärjestystä sovellettaessa seuraavaan ylempään kokonaislukuun.

33 artikla

Sukupuolisidonnaiset ilmaisut

Tässä työjärjestyksessä käytetyillä sukupuolisidonnaisilla ilmaisuilla tarkoitetaan sekä nais- että miessukupuolen edustajia.

34 artikla

Soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

1.  
Tilintarkastustuomioistuin hyväksyy jäsentensä enemmistön päätöksellä tämän työjärjestyksen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.
2.  
Soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt julkaistaan tilintarkastustuomioistuimen internetsivustolla.

35 artikla

Oikeus tutustua asiakirjoihin

Avoimuuden ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti kaikilla unionin kansalaisilla sekä luonnollisilla henkilöillä, joiden asuinpaikka on jossakin jäsenvaltiossa, ja oikeushenkilöillä, joiden sääntömääräinen kotipaikka on jossakin jäsenvaltiossa, on oikeus tutustua tilintarkastustuomioistuimen asiakirjoihin niiden edellytysten mukaisesti, jotka vahvistetaan tilintarkastustuomioistuimen hallussa oleviin asiakirjoihin liittyvien tiedonsaantipyyntöjen käsittelyä koskevista sisäisistä säännöistä tehdyssä päätöksessä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 143 artiklan 2 kohdan ja 144 artiklan 1 kohdan soveltamista.

36 artikla

Voimaantulo

Tällä työjärjestyksellä kumotaan ja korvataan tilintarkastustuomioistuimen 8 päivänä joulukuuta 2004 antama työjärjestys.

Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2010.

37 artikla

Julkaiseminen

Tämä työjärjestys julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Top