EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 98ccb08e-704c-11ed-9887-01aa75ed71a1

Consolidated text: Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/1311, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2019, kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta (EKP/2019/21)

02019D0021(01) — FI — 08.11.2022 — 006.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2019/1311,

annettu 22 päivänä heinäkuuta 2019,

kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta (EKP/2019/21)

(EUVL L 204 2.8.2019, s. 100)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2019/1558, annettu 12 päivänä syyskuuta 2019,

  L 238

2

16.9.2019

 M2

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2020/407, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2020,

  L 80

23

17.3.2020

►M3

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2020/614, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020,

  L 141

28

5.5.2020

►M4

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2021/124, annettu 29 päivänä tammikuuta 2021,

  L 38

93

3.2.2021

►M5

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2021/752, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2021,

  L 161

1

7.5.2021

►M6

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2022/2128, annettu 27 päivänä lokakuuta 2022,

  L 285

15

7.11.2022
▼B

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2019/1311,

annettu 22 päivänä heinäkuuta 2019,

kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta (EKP/2019/21)1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

▼M4

(1) 

”nettolainanannon vertailuarvolla” tarkoitetaan huomioon otettavan nettolainanannon määrää, joka osallistujan on ylitettävä toisella vertailujaksolla, erityisellä vertailujaksolla tai ylimääräisellä erityisellä vertailujaksolla, jotta sen lainoihin voidaan soveltaa korkoa, joka on sovellettavaa alkuperäistä korkoa alempi ja joka lasketaan 4 ja 5 artiklassa sekä liitteessä I vahvistettujen periaatteiden ja yksityiskohtaisten säännösten mukaisesti;

▼B

(2) 

”kantatietojen vertailuarvolla” tarkoitetaan osallistujan 31 päivänä maaliskuuta 2019 huomioon otettavan lainakannan ja osallistujan nettolainannon vertailuarvon summaa laskettuna 4 artiklassa ja liitteessä I vahvistettujen periaatteiden ja yksityiskohtaisten säännösten mukaisesti;

(3) 

”tarjouksen ylärajalla” tarkoitetaan enimmäismäärää, jonka osallistuja voi lainata kunkin TLTRO III -operaation yhteydessä laskettuna 4 artiklassa ja liitteessä I vahvistettujen periaatteiden ja yksityiskohtaisten säännösten mukaisesti;

(4) 

”lainakiintiöllä” tarkoitetaan kokonaismäärää, jonka osallistuja voi lainata kaikissa TLTRO III -sarjan operaatioissa laskettuna 4 artiklassa ja liitteessä I vahvistettujen periaatteiden ja yksityiskohtaisten säännösten mukaisesti;

(5) 

”luottolaitoksella” tarkoitetaan Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) ( 1 ) 2 artiklan 14 kohdassa tarkoitettua luottolaitosta;

(6) 

”kantatietojen vertailuarvon poikkeamalla” tarkoitetaan sitä, kuinka monella prosenttiyksiköllä osallistujan huomioon otettavat lainat, joita on myönnetty 1.4.2019–31.3.2021, ovat suurentuneet tai pienentyneet kantatiedon vertailuarvosta, laskettuina 4 artiklassa ja liitteessä I vahvistettujen yksityiskohtaisten säännösten mukaisesti;

(7) 

”huomioon otettavilla lainoilla” tarkoitetaan lainoja, jotka on myönnetty jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro, oleville kotimaisille yrityksille ja kotitalouksille (mukaan lukien kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt), kuten liitteessä II yksityiskohtaisemmin esitetään; tässä yhteydessä ”kotimaisella” tarkoitetaan samaa kuin neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 ( 2 ) 1 artiklan 4 kohdan määritelmässä;

(8) 

”huomioon otettavalla nettolainanannolla” tarkoitetaan huomioon otettavat lainat sisältävää bruttolainanantoa, josta on vähennetty huomioon otettavan lainakannan takaisinmaksut tietyn ajanjakson aikana, kuten liitteessä II yksityiskohtaisemmin esitetään;

(9) 

”erityisyhteisöllä” tarkoitetaan samaa kuin Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1075/2013 1 artiklan 1 alakohdan määritelmässä (EKP/2013/40) ( 3 );

(10) 

”ensimmäisellä vertailujaksolla” tarkoitetaan 1 päivän huhtikuuta 2018 ja 31 päivän maaliskuuta 2019 välistä ajanjaksoa;

(11) 

”erityisyhteisökoodilla” tarkoitetaan erityisyhteisön yksilöllistä tunnistekoodia erityisyhteisöjen luettelossa, jota Euroopan keskuspankki (EKP) ylläpitää ja jonka se julkaisee tilastointia varten asetuksen (EU) N:o 1075/2013 (EKP/2013/40) 3 artiklan mukaisesti;

▼M3

(12) 

”korkokannustimen muutoksella” tarkoitetaan mahdollista korkokannan alennusta, jota sovelletaan TLTRO III -operaatioiden nojalla lainaksi otettuihin määriin, ilmaistuna osuutena keskimääräisestä poikkeamasta enimmäiskoron ja asianomaisen vähimmäiskoron välillä ja laskettuna liitteessä I vahvistettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti;

▼B

(13) 

”oikeushenkilötunnuksella” (LEI) tarkoitetaan oikeushenkilölle annettavaa ISO 17442 -standardin mukaista aakkosnumeerista viitekoodia;

(14) 

”rahalaitoksella” tarkoitetaan samaa kuin Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) ( 4 ) 1 artiklan a alakohdan määritelmässä;

(15) 

”rahalaitoskoodilla” tarkoitetaan rahalaitoksen yksilöllistä tunnistekoodia rahalaitosluettelossa, jota Euroopan keskuspankki (EKP) ylläpitää ja jonka se julkaisee tilastointia varten asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) 4 artiklan mukaisesti;

(16) 

”huomioon otettavalla lainakannalla” tarkoitetaan huomioon otettavaa lainakantaa taseessa ilman huomioon otettavia lainoja, jotka on arvopaperistettu tai muulla tavoin siirretty poistamatta niitä taseesta, kuten liitteessä II yksityiskohtaisemmin esitetään;

▼M5

(17) 

”osallistujalla” tarkoitetaan vastapuolta, joka on kelpoinen osallistumaan eurojärjestelmän avomarkkinaoperaatioihin suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) mukaisesti ja joka tekee tarjouksia kohdennetuissa TLTRO III -huutokaupoissa joko yksin tai ryhmän vastuulaitoksena ja jota koskevat kaikki oikeudet ja velvoitteet, jotka liittyvät sen osallistumiseen TLTRO III -huutokauppoihin, pois lukien luottolaitokset, jotka ovat maksaneet kaikki TLTRO III -operaatioissa lainaamansa määrät kokonaisuudessaan takaisin;

▼B

(18) 

”vertailukannalla” tarkoitetaan hyväksyttävän lainakannan summaa ja, jos 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua vaihtoehtoa on käytetty, arvopaperistajan itsellään pitämien arvopaperistettujen lainojen kantaa 28 päivänä helmikuuta 2019;

(19) 

”asianomaisella kansallisella keskuspankilla” tarkoitetaan tietyn osallistujan yhteydessä sen jäsenvaltion kansallista keskuspankkia, jossa osallistujalla on kotipaikka;

(20) 

”toisella vertailujaksolla” tarkoitetaan 1 päivän huhtikuuta 2019 ja 31 päivän maaliskuuta 2021 välistä ajanjaksoa;

(21) 

”arvopaperistamisella” tarkoitetaan liiketoimea, joka on joko a) perinteinen arvopaperistaminen, siten kuin se on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2017/2402 ( 5 ) 2 artiklan 9 kohdassa; ja/tai b) arvopaperistaminen, siten kuin se on määritelty asetuksen (EU) N:o 1075/2013 (EKP/2013/40) 1 artiklan 2 kohdassa, johon liittyy erityisyhteisölle arvopaperistettavien lainojen siirto;

(22) 

”huomioon otettavilla arvopaperistajan itsellään pitämillä arvopaperistetuilla lainoilla” tarkoitetaan huomioon otettavia lainoja, joissa alullepanijana on osallistuja tai TLTRO III -ryhmän jäsen, joka on arvopaperistanut ne, missä yhteydessä kyseinen osallistuja tai TLTRO III -ryhmän jäsen pitää arvopaperistamisen yhteydessä saadut omaisuusvakuudelliset arvopaperit 100-prosenttisesti itsellään;

▼M6 —————

▼M3

(24) 

”erityisellä korkojaksolla” tarkoitetaan 24 päivän kesäkuuta 2020 ja 23 päivän kesäkuuta 2021 välistä ajanjaksoa;

(25) 

”erityisellä vertailujaksolla” tarkoitetaan 1 päivän maaliskuuta 2020 ja 31 päivän maaliskuuta 2021 välistä ajanjaksoa;

▼M4

(26) 

”ylimääräisellä erityisellä korkojaksolla” tarkoitetaan 24 päivän kesäkuuta 2021 ja 23 päivän kesäkuuta 2022 välistä ajanjaksoa;

(27) 

”ylimääräisellä erityisellä vertailujaksolla” tarkoitetaan 1 päivän lokakuuta 2020 ja 31 päivän joulukuuta 2021 välistä ajanjaksoa;

(28) 

”yritysjärjestelyllä” tarkoitetaan sulautumista tai yritysostoa, johon osallistuu osallistuja tai TLTRO III -ryhmän jäsen ja yksi tai useampi muu luottolaitos, taikka osallistujan tai TLTRO III -ryhmän jäsenen jakautumista, mukaan lukien osallistujan kriisinratkaisusta tai selvitystilasta johtuva jakautuminen;

▼M6

(29) 

”erityistä korkojaksoa edeltävällä korkojaksolla” tarkoitetaan ajanjaksoa, joka alkaa asianomaisen TLTRO III -operaation maksupäivänä ja päättyy 23 päivänä kesäkuuta 2020, eli erityistä korkojaksoa välittömästi edeltävää korkojaksoa;

(30) 

”ylimääräisen erityisen korkojakson jälkeisellä korkojaksolla” tarkoitetaan ajanjaksoa, joka alkaa 24 päivänä kesäkuuta 2022 ja päättyy soveltuvin osin 22 päivänä marraskuuta 2022 tai asianomaisen TLTRO III -operaation aikaistettuna takaisinmaksupäivänä, sen mukaan, kumpi päivistä on aikaisempi, eli ylimääräistä erityistä korkojaksoa välittömästi seuraavaa korkojaksoa;

(31) 

”pääkorkojaksolla” tarkoitetaan ajanjaksoa, joka alkaa asianomaisen TLTRO III -operaation maksupäivänä ja päättyy soveltuvin osin 22 päivänä marraskuuta 2022 tai asianomaisen TLTRO III -operaation aikaistettuna takaisinmaksupäivänä, sen mukaan, kumpi päivistä on aikaisempi, eli ajanjaksoa, joka käsittää erityistä korkojaksoa edeltävän korkojakson, erityisen korkojakson, ylimääräisen erityisen korkojakson ja ylimääräisen erityisen korkojakson jälkeisen korkojakson;

(32) 

”viimeisellä korkojaksolla” tarkoitetaan ajanjaksoa, joka alkaa 23 päivänä marraskuuta 2022 ja päättyy soveltuvin osin asianomaisen TLTRO III -operaation erääntymispäivänä tai asianomaisen TLTRO III -operaation aikaistettuna takaisinmaksupäivänä, sen mukaan, kumpi päivistä on aikaisempi.

▼B

2 artikla

Kolmas kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarja

▼M4

1.  
Eurojärjestelmä toteuttaa kymmenen TLTRO III -operaatiota EKP:n verkkosivuilla julkaistun TLTRO III -operaatioiden viitteellisen aikataulun mukaisesti.

▼M1

2.  
Kukin TLTRO III -operaatio erääntyy EKP:n verkkosivuilla julkaistavan TLTRO III -operaatioiden viitteellisen aikataulun mukaisesti kolme vuotta kunkin maksun suorituspäivän jälkeen päivänä, joka osuu eurojärjestelmän perusrahoitusoperaation maksujen suorituspäiväksi.

▼B

3.  

TLTRO III -operaatiot

a) 

ovat likviditeettiä lisääviä käänteisoperaatioita;

b) 

toteutetaan hajautetusti kansallisissa keskuspankeissa;

c) 

toteutetaan vakiohuutokaupoissa; ja

d) 

toteutetaan kiinteäkorkoisina huutokauppamenettelyinä.

4.  
TLTRO III -operaatioihin sovelletaan vakioehtoja, joiden mukaisesti kansalliset keskuspankit ovat valmiita toteuttamaan luottotoimia, ellei tässä päätöksessä toisin säädetä. Näihin ehtoihin kuuluvat avomarkkinaoperaatioiden toteuttamismenettelyt, vastapuolten ja vakuuksien kelpoisuusvaatimukset eurojärjestelmän luotto-operaatioissa ja seuraamukset, joita sovelletaan vastapuolen laiminlyötyä velvoitteensa. Näistä ehdoista säädetään rahoitusoperaatioihin yleisesti ja väliaikaisesti sovellettavissa oikeussäännöissä sekä niiden täytäntöönpanemiseksi toteutetuissa kansallisissa sopimus- ja/tai sääntelyjärjestyissä.
5.  
Mikäli tämä päätös ja suuntaviivat (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) tai mikä tahansa EKP:n säädös, jossa vahvistetaan pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin sovellettavat oikeussäännöt, ja/tai mitkä tahansa kansalliset toimenpiteet, joilla säädökset pannaan täytäntöön kansallisella tasolla, poikkeavat toisistaan, sovelletaan ensisijaisesti tätä päätöstä.

3 artikla

Osallistuminen

▼M4

1.  
Laitokset voivat osallistua TLTRO III -operaatioihin yksin, jos ne ovat eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin hyväksyttäviä vastapuolia ja kuuluvat asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) 4 artiklan mukaiseen rahalaitosluetteloon.

▼B

2.  

Laitokset voivat osallistua TLTRO III -operaatioihin ryhmässä muodostamalla TLTRO III -ryhmän. Osallistuminen ryhmässä vaikuttaa sovellettavien lainakiintiöiden ja vertailuarvojen laskentaan, siten kuin jäljempänä 4 artiklassa vahvistetaan, sekä asiaankuuluviin raportointivelvoitteisiin, siten kuin jäljempänä 6 artiklassa vahvistetaan. Osallistumiseen ryhmässä sovelletaan seuraavia rajoituksia:

a) 

laitos ei saa olla jäsenenä useammassa kuin yhdessä TLTRO III-ryhmässä;

b) 

laitos, joka osallistuu TLTRO III -operaatioihin ryhmässä, ei saa osallistua niihin yksin;

c) 

laitos, joka nimitetään vastuulaitokseksi, on ainoa TLTRO III -ryhmän jäsen, joka saa osallistua TLTRO III -huutokauppoihin; ja

▼M5

d) 

TLTRO III -ryhmän kokoonpanon ja vastuulaitoksen on pysyttävä samoina kaikissa TLTRO III -operaatiossa, sanotun rajoittamatta tämän artiklan 5, 5a, 6 ja 6a kohdan soveltamista.

▼B

3.  

Osallistuminen TLTRO III -operaatioihin TLTRO III -ryhmässä edellyttää seuraavien edellytysten täyttymistä

a) 

Tämän kohdan d alakohdassa tarkoitettua hakemusta edeltävän kuukauden viimeisestä päivästä kunkin ryhmän jokaisen jäsenen on

(i) 

oltava läheisesti sidoksissa ryhmän johonkin toiseen jäseneen, siten kuin ”läheinen sidos” on määritelty suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) 138 artiklassa, jonka viittaukset ”vastapuoleen”, ”takaajaan”, ”liikkeeseenlaskijaan” tai ”velalliseen” on ymmärrettävä siten, että niillä viitataan ryhmän jäseneen; tai

(ii) 

pidettävä vähimmäisvarantotalletuksia eurojärjestelmässä Euroopan keskuspankin asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) ( 6 ) mukaisesti välillisesti ryhmän jonkin toisen jäsenen välityksellä tai oltava itse jäsen, jonka välityksellä ryhmän jokin toinen jäsen pitää vähimmäisvarantotalletuksia välillisesti eurojärjestelmässä.

b) 

Ryhmän on nimitettävä yksi jäsen ryhmän vastuulaitokseksi. Vastuulaitoksen on oltava eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin kuuluvien avomarkkinaoperaatioiden hyväksyttävä vastapuoli.

▼M4

c) 

Kunkin TLTRO III -ryhmän jäsenen on oltava jäsenvaltioon, jonka rahayksikkö on euro, sijoittautunut luottolaitos, täytettävä suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) 55 artiklan a, b ja c alakohdassa vahvistetut kriteerit ja kuuluttava asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) 4 artiklan mukaiseen rahalaitosluetteloon.

▼B

d) 

Jollei e alakohdasta muuta johdu, vastuulaitoksen on haettava ryhmän osallistumista kansalliselta keskuspankiltaan EKP:n verkkosivuilla julkaistavan TLTRO III -operaatioiden viitteellisen aikataulun mukaisesti. Hakemuksessa on mainittava:

(i) 

vastuulaitoksen nimi;

(ii) 

luettelo kaikkien TLTRO III -ryhmään kuuluvien laitosten rahalaitoskoodeista ja nimistä;

(iii) 

selitys ryhmähakemuksen perusteista, mukaan lukien luettelo läheisistä sidoksista ja/tai ryhmän jäsenten välisistä suhteista, jotka koskevat vähimmäisvarantojen pitämistä välillisesti, jolloin jokainen jäsen on yksilöitävä rahalaitoskoodillaan;

(iv) 

jos kyseessä ovat ryhmän jäsenet, jotka täyttävät a kohdan ii alakohdan edellytykset: vastuulaitoksen antama kirjallinen vahvistus siitä, että jokainen sen TLTRO III-ryhmän jäsen on tehnyt virallisen päätöksen jäsenyydestä kyseisessä TLTRO III -ryhmässä eikä osallistu TLTRO III -operaatioihin yksin vastapuolena tai muiden TLTRO III -ryhmien jäsenenä, sekä asianmukainen osoitus siitä, että vastuulaitoksen asianmukaisesti valtuutetut nimenkirjoittajat ovat antaneet kyseisen kirjallisen vahvistuksen. Vastuulaitos voi antaa tarvittavan vahvistuksen oman TLTRO III -ryhmänsä jäsenistä edellyttäen, että on tehty asiaankuuluvia sopimuksia, kuten sopimuksia, jotka koskevat vähimmäisvarantojen pitämistä välillisesti asetuksen (EY) 1745/2003 (EKP/2003/9) 10 artiklan 2 kohdan nojalla ja joissa todetaan nimenomaisesti, että asianomaiset ryhmän jäsenet osallistuvat eurojärjestelmän avomarkkinaoperaatioihin yksinomaan vastuulaitoksen välityksellä. Asianomainen kansallinen keskuspankki voi yhteistyössä asianomaisen ryhmän jäsenten kansallisten keskuspankkien kanssa tarkastaa tällaisen kirjallisen vahvistuksen pätevyyden; ja

(v) 

jos kyseessä on ryhmän jäsen, johon sovelletaan a alakohdan i alakohtaa: 1) asianomaisen ryhmän jäsenen antama kirjallinen vahvistus sen virallisesta päätöksestä tulla jäseneksi kyseiseen TLTRO III-ryhmään ja olla osallistumatta TLTRO III -operaatioihin yksin vastapuolena tai jonkin muun TLTRO III-ryhmän jäsenenä; ja 2) asianomaisen ryhmän jäsenen kansallisen keskuspankin vahvistama asianmukainen todiste siitä, että tämä virallinen päätös on tehty jäsenen yritysrakenteen korkeimmalla päätöksentekotasolla, kuten johtokunnassa tai vastaavassa, sovellettavan lain mukaisesti.

e) 

TLTRO II-ryhmä, joka on hyväksytty päätöksen EKP/2014/34 mukaisesti TLTRO II-operaatioita varten, voi osallistua TLTRO III -operaatioihin TLTRO III -ryhmänä edellyttäen, että vastuulaitos toimittaa tästä kirjallisen vahvistuksen asianomaiselle kansalliselle keskuspankille EKP:n verkkosivuilla julkaistavan TLTRO III -operaatioiden viitteellisen aikataulun mukaan. Vahvistuksessa on oltava:

(i) 

luettelo TLTRO II -ryhmän jäsenistä, jotka ovat virallisesti päättäneet tulla jäseneksi kyseiseen TLTRO III -ryhmään ja olla osallistumatta TLTRO III -operaatioihin yksin vastapuolena tai muun TLTRO III -ryhmän jäsenenä. Vastuulaitos voi antaa tarvittavan vahvistuksen ryhmän sellaisten jäsenten osalta, jotka täyttävät a alakohdan ii alakohdassa vahvistetut edellytykset, edellyttäen että on tehty d alakohdan iv alakohdassa tarkoitettuja sopimuksia, joissa todetaan nimenomaisesti, että asianomaiset ryhmän jäsenet osallistuvat eurojärjestelmän avomarkkinaoperaatioihin yksinomaan vastuulaitoksen välityksellä. Asianomainen kansallinen keskuspankki voi yhteistyössä asianomaisen ryhmän jäsenten kansallisten keskuspankkien kanssa tarkastaa luettelon oikeellisuuden; ja

(ii) 

vastuulaitoksen kansallisen keskuspankin vaatimuksesta asianmukainen osoitus siitä, että asianmukaisesti valtuutetut nimenkirjoittajat ovat antaneet kyseisen kirjallisen vahvistuksen.

f) 

Vastuulaitoksen on saatava kansalliselta keskuspankiltaan vahvistus siitä, että TLTRO III -ryhmä on hyväksytty tällaiseksi ryhmäksi. Ennen kuin asianomainen kansallinen keskuspankki antaa vahvistuksensa, se voi kehottaa vastuulaitosta toimittamaan lisätietoja, joiden perusteella se voi arvioida potentiaalista TLTRO III -ryhmää. Kun kansallinen keskuspankki arvioi ryhmähakemusta, sen on otettava huomioon myös ryhmän jäseniä koskevat kansallisten keskuspankkien mahdolliset arvioinnit, jotka saattavat olla tarpeen, kuten edellä d tai e alakohdan mukaisesti toimitettua asiakirja-aineistoa koskevat selvitykset.

Tätä päätöstä sovellettaessa konsolidoidussa valvonnassa olevia luottolaitoksia, saman luottolaitoksen sivukonttorit mukaan luettuina, pidetään soveltuvina TLTRO III -ryhmähyväksynnän hakijoina, ja niiden edellytetään täyttävän tässä artiklassa vahvistetut edellytykset soveltuvin osin. Tällä edistetään TLTRO III -ryhmien muodostamista tällaisten laitosten kesken, jos ne kuuluvat samaan oikeushenkilöön. Tällaisen TLTRO III -ryhmän muodostamisen tai sen kokoonpanon muutoksen vahvistamiseen sovelletaan vastaavasti 3 kohdan d alakohdan v alakohdan ja 6 kohdan b alakohdan ii alakohdan 5 alakohdan säännöksiä.

4.  
Jos yksi tai useampi TLTRO III -ryhmähyväksyntää koskevaan hakemukseen sisältyvistä laitoksista ei täytä 3 kohdan edellytyksiä, asianomainen kansallinen keskuspankki voi hylätä ehdotetun ryhmän hakemuksen osittain. Tällaisessa tapauksessa hakemuksen tehneet laitokset voivat päättää toimia TLTRO III -ryhmänä kokoonpanossa, jota supistetaan vaadittavat edellytykset täyttäviin ryhmän jäseniin, tai peruuttaa TLTRO III -ryhmän hyväksymistä koskevan hakemuksen.
5.  
EKP:n neuvosto voi poikkeustapauksissa päättää poiketa 2 ja 3 kohdassa mainituista edellytyksistä, mikäli siihen on objektiiviset perusteet.

▼M5

5a.  
EKP:n neuvosto voi poikkeuksellisissa tapauksissa ja objektiivisista syistä päättää sallia laitoksille, jotka osallistuvat TLTRO III -operaatioihin yksin, että ne voivat tulevaisuudessa osallistua TLTRO III -operaatioihin ryhmässä siten, että ne liittyvät olemassa olevaan TLTRO III -ryhmään tai muodostavat uuden TLTRO III -ryhmän. TLTRO III -ryhmän ja sen jokaisen jäsenen on noudatettava 3 artiklan säännöksiä.

▼B

6.  

Edellä 3 kohdan mukaisesti hyväksytyn ryhmän kokoonpano voi muuttua seuraavissa olosuhteissa, sanotun rajoittamatta 5 kohdan soveltamista:

a) 

Jäsen poistetaan TLTRO III -ryhmästä, jos se ei enää täytä 3 kohdan a tai c alakohdassa vahvistettuja vaatimuksia. Asianomaisen jäsenen kansallinen keskuspankki ilmoittaa vastuulaitokselle, että jäsen ei enää täytä näitä vaatimuksia.

Tällaisessa tapauksessa vastuulaitoksen on ilmoitettava asianomaiselle kansalliselle keskuspankilleen ryhmänsä jäsenen aseman muutoksesta.

b) 

►M5  Jos TLTRO III -ryhmän osalta luottolaitos, joka ei ole osallistuja tai TLTRO III -ryhmän jäsen, täyttää 3 artiklan 3 kohdan a alakohdan i tai ii alakohdassa vahvistetut edellytykset 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettua hakemusta edeltävän kuukauden viimeisen päivän jälkeen, mutta ei kyseisenä päivänä tai ennen sitä, kyseisen TLTRO III -ryhmän kokoonpano voi muuttua siten, että otetaan huomioon kyseisen luottolaitoksen asema uutena jäsenenä, sillä edellytyksellä että: ◄

(i) 

vastuulaitos hakee kansalliselta keskuspankiltaan hyväksynnän TLTRO III -ryhmän kokoonpanon muutokselle EKP:n verkkosivuilla julkaistavan TLTRO III -operaatioiden viitteellisen aikataulun mukaisesti;

(ii) 

edellä i kohdassa tarkoitetussa hakemuksessa mainitaan:

1) 

vastuulaitoksen nimi;

2) 

luettelo kaikkien sellaisten laitosten rahalaitoskoodeista ja nimistä, jotka aiotaan sisällyttää TLTRO III -ryhmän uuteen kokoonpanoon;

3) 

selitys hakemuksen perusteista, mukaan lukien tiedot muutoksista, jotka ovat tapahtuneet läheisissä sidoksissa ja/tai ryhmän jäsenten välisissä suhteissa vähimmäisvarantojen pitämiseksi välillisesti; tällöin jokainen jäsen on yksilöitävä rahalaitoskoodillaan;

4) 

jos kyse on ryhmän jäsenistä, joihin sovelletaan 3 kohdan a alakohdan ii alakohtaa: vastuulaitoksen kirjallinen vahvistus siitä, että sen TLTRO III -ryhmän jokainen jäsen on virallisesti päättänyt, että se on jäsenenä kyseisessä TLTRO III -ryhmässä eikä osallistu TLTRO III -operaatioihin yksin vastapuolena tai muun TLTRO III -ryhmän jäsenenä. Vastuulaitos voi antaa tarvittavan vahvistuksen TLTRO III -ryhmänsä jäsenistä edellyttäen, että on tehty asiaankuuluvia sopimuksia, kuten sopimuksia, jotka koskevat vähimmäisvarantojen pitämistä välillisesti asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) 10 artiklan 2 kohdan nojalla ja joissa todetaan nimenomaisesti, että asianomaiset ryhmän jäsenet osallistuvat eurojärjestelmän avomarkkinaoperaatioihin yksinomaan vastuulaitoksen välityksellä. Asianomainen kansallinen keskuspankki voi yhteistyössä asianomaisten jäsenten kansallisten keskuspankkien kanssa tarkastaa kirjallisen vahvistuksen oikeellisuuden; ja

5) 

jos kyse on ryhmän jäsenistä, joihin sovelletaan 3 kohdan a alakohdan i alakohtaa, jokaiselta uudelta jäseneltä kirjallinen vahvistus päätöksestä olla jäsenenä kyseisessä TLTRO III -ryhmässä ja olla osallistumatta TLTRO III -operaatioihin yksin vastapuolena tai muun TLTRO III -ryhmän jäsenenä, sekä jokaisen TLTRO III -ryhmän, sekä vanhan että uuden kokoonpanon, jäsenen kirjallinen vahvistus sen virallisesta päätöksestä suostua TLTRO III -ryhmän uuteen kokoonpanoon asianmukaisine todisteineen, jotka asianomaisen ryhmän jäsenen kansallinen keskuspankki on vahvistanut, kuten edellä 3 kohdan d alakohdan v alakohdassa yksityiskohtaisemmin säädetään; ja

(iii) 

vastuulaitos on saanut kansalliselta keskuspankiltaan vahvistuksen siitä, että muutettu TLTRO III -ryhmä on hyväksytty. Ennen kuin asianomainen kansallinen keskuspankki antaa vahvistuksensa, se voi kehottaa vastuulaitosta toimittamaan lisätietoja, joiden perusteella se voi arvioida TLTRO III -ryhmän uutta kokoonpanoa. Kun kansallinen keskuspankki arvioi ryhmähakemusta, sen on otettava huomioon myös mahdollisesti tarvittavat ryhmän jäseniä koskevat kansallisten keskuspankkien arvioinnit, kuten edellä ii alakohdan mukaisesti toimitettua asiakirja-aineistoa koskevat selvitykset.

c) 

Jos TLTRO III -ryhmän osalta tapahtuu TLTRO III -ryhmän jäseniä koskeva sulautuminen, yrityskauppa tai jakautuminen 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettua hakemusta edeltävän kuukauden viimeisen päivän jälkeen eikä tämä tapahtuma johda huomioon otettavien lainojen joukon muuttumiseen, TLTRO III -ryhmän kokoonpano voi muuttua sulautumisen, yrityskaupan tai jakautumisen huomioon ottamiseksi sillä edellytyksellä, että b alakohdassa luetellut edellytykset täyttyvät.

▼M5

6a.  

Laitos, joka osallistuu TLTRO III -operaatioihin yksin, voi vaihtoehtoisesti osallistua tuleviin TLTRO III -operaatioihin ryhmässä muodostamalla TLTRO III -ryhmän, sanotun rajoittamatta 5a kohdan soveltamista ja sillä edellytyksellä että:

a) 

TLTRO III -ryhmän jäsenet ovat luottolaitoksia, jotka eivät osallistu TLTRO III -operaatioihin yksin tai toisen TLTRO III -ryhmän jäsenenä ja jotka täyttävät 3 artiklan 3 kohdan a alakohdan i tai ii alakohdassa vahvistetut edellytykset 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettua hakemusta edeltävän kuukauden viimeisen päivän jälkeen, mutta ei kyseisenä päivänä tai ennen sitä; ja

b) 

TLTRO III -ryhmä ja sen jokainen jäsen noudattaa 3 artiklan säännöksiä.

▼M4

7.  

►M5  Jos EKP:n neuvosto on hyväksynyt TLTRO III -ryhmän kokoonpanossa tapahtuneet muutokset 5 kohdan mukaisesti, uusi TLTRO III -ryhmä on muodostettu 5a tai 6a kohdan mukaisesti tai TLTRO III -ryhmien kokoonpanossa on tapahtunut muutoksia 6 kohdan mukaisesti, sovelletaan seuraavaa, ellei EKP:n neuvosto toisin päätä: ◄

a) 

niiden muutosten osalta, joihin sovelletaan 5 kohtaa, 5 a kohtaa tai 6 kohdan b tai c alakohtaa, vastuulaitos saa osallistua TLTRO III -operaatioihin TLTRO III -ryhmänsä uudessa kokoonpanossa ensi kertaa vasta saatuaan kansalliselta keskuspankiltaan vahvistuksen siitä, että TLTRO III -ryhmän uusi kokoonpano on hyväksytty; ja

b) 

laitos, joka ei ole enää TLTRO III -ryhmän jäsen, ei saa osallistua enää mihinkään TLTRO III -operaatioon yksin eikä minkään muun TLTRO III -ryhmän jäsenenä, ellei se tee osallistumista koskevaa uutta hakemusta 1, 3 tai 6 kohdan mukaisesti.

▼B

8.  
Jos vastuulaitos menettää kelpoisuutensa osallistua vastapuolena eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin kuuluviin avomarkkinaoperaatioihin, sen TLRTO III -ryhmä menettää hyväksyntänsä ja tällainen vastuulaitos on velvoitettu maksamaan kaikki TLTRO III -operaatioissa lainaamansa määrät takaisin.

4 artikla

Lainakiintiöt, tarjousten ylärajat ja vertailuarvot

1.  
Yksin osallistuvan laitoksen lainakiintiö lasketaan lainatietojen perusteella osallistujan vertailukannan mukaan. TLTRO III -ryhmän vastuulaitokseen sovellettavat lainakiintiö lasketaan TLTRO III -ryhmän kaikkien jäsenten yhteenlaskettujen lainatietojen perusteella niiden vertailukannan mukaan.

▼M4

2.  
Kunkin osallistujan lainakiintiö on 55 prosenttia sen kokonaisvertailukannasta, vähennettynä määrillä, jotka kyseinen TLTRO III -osallistuja on aikaisemmin lainannut TLTRO II -operaatioissa päätöksen (EU) 2016/810 (EKP/2016/10) mukaisesti ja jotka ovat maksamatta TLTRO III -operaation maksupäivänä, ottaen huomioon mahdolliset aikaistettua takaisinmaksua koskevat oikeudellisesti sitovat ilmoitukset, jotka osallistuja on toimittanut päätöksen (EU) 2016/810 (EKP/2016/10) 6 artiklan mukaisesti. Asiaankuuluvat tekniset laskelmat on esitetty liitteessä I.

▼B

3.  
Jos päätöksen (EU) 2016/810 (EKP/2016/10) mukaisesti TLTRO II -operaatioita varten hyväksytyn TLTRO-ryhmän jäsen ei halua olla vastaavan TLTRO III -ryhmän jäsen laskettaessa kyseisen luottolaitoksen osalta TLTRO III -sarjan lainakiintiötä sille yksittäisenä vastapuolena, tämän luottolaitoksen katsotaan lainanneen määrän, joka vastaa TLTRO II -vastuulaitoksen TLTRO II -operaatioissa lainaamaa ja TLTRO III -maksupäivänä vielä maksamatta olevaa määrää, kerrottuna kyseisen jäsenen huomioon otettavien lainojen osuudella suhteessa TLTRO II -ryhmän huomioon otettaviin lainoihin 31 päivänä tammikuuta 2016. Vastuulaitoksen lainakiintiötä laskettaessa TLTRO III -operaatioita varten tämä jälkimmäinen määrä vähennetään määrästä, jonka vastaavan TLTRO III -ryhmän katsotaan lainanneen TLTRO II -operaatioissa.

▼M4

4.  
Kunkin osallistujan tarjouksen yläraja kussakin TLTRO III -operaatiossa on sen lainakiintiö vähennettynä määrillä, jotka se on lainannut edellisissä TLTRO III -operaatioissa, ja lisättynä määrillä, jotka osallistuja on maksanut takaisin tai joiden osalta se on ilmoittanut sitovasti asianomaiselle kansalliselle keskuspankille aikomuksestaan maksaa ne takaisin 5 a artiklassa täsmennettyä aikaistettua takaisinmaksua koskevan menettelyn mukaisesti. Näin laskettu määrä on kunkin osallistujan tarjousten yläraja, ja tarjousten ylärajan ylittäviin tarjouksiin sovelletaan suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) 36 artiklassa vahvistettuja sääntöjä. Asiaankuuluvat tekniset laskelmat on esitetty liitteessä I.

▼B

5.  

Osallistujan nettolainanannon vertailuarvo lasketaan ensimmäisen vertailujakson huomioon otettavan nettolainanannon perusteella seuraavasti:

a) 

nettolainanannon vertailuarvo on nolla sellaisten osallistujien osalta, joiden raportoima huomioon otettava nettolainananto ensimmäisen vertailujakson aikana on positiivinen tai nolla;

b) 

nettolainanannon vertailuarvo vastaa ensimmäisen vertailujakson huomioon otettavaa nettolainanantoa sellaisten osallistujien osalta, joiden ensimmäisenä vertailujaksona raportoima huomioon otettava nettolainananto on negatiivinen.

Asiaankuuluvat tekniset laskelmat on esitetty liitteessä I. Nettolainanannon vertailuarvo on nolla sellaisten osallistujien osalta, joiden toimilupa on myönnetty 28 päivän helmikuuta 2019 jälkeen, paitsi jos EKP:n neuvosto päättää objektiivisesti perustellussa tapauksessa toisin.

6.  
Osallistujan kantatietojen vertailuarvo lasketaan lisäämällä nettolainanannon vertailuarvo huomioon otettavaan lainakantaan, sellaisena kuin se oli 31 päivänä maaliskuuta 2019. Asiaankuuluvat tekniset laskelmat on esitetty liitteessä I.

▼M6

5 artikla

Korko

1.  

Osallistujien, joiden huomioon otettava nettolainananto erityisen vertailujakson aikana on yhtä suuri tai suurempi kuin niiden nettolainanannon vertailuarvo ja joiden huomioon otettava nettolainananto ylimääräisen erityisen vertailujakson aikana on pienempi kuin niiden nettolainanannon vertailuarvo, kussakin seitsemässä ensimmäisessä TLTRO III -operaatiossa lainaksi ottamiin määriin sovellettava korko lasketaan seuraavasti, jollei 6 artiklan 3 a kohdassa säädetyistä edellytyksistä johdu muuta:

a) 

erityisen korkojakson aikana korko on yhtä suuri kuin kyseisen ajanjakson talletusmahdollisuuden keskikorko vähennettynä 50 peruspisteellä. Näin laskettu korko on joka tapauksessa enintään miinus 100 peruspistettä;

b) 

ylimääräisen erityisen korkojakson aikana korko on alempi seuraavista koroista:

i) 

perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla vähennettynä 50 peruspisteellä;

ii) 

talletusmahdollisuuden keskikorko asianomaisen TLTRO III -operaation pääkorkojaksolla;

c) 

asianomaisen TLTRO III -operaation erityistä korkojaksoa edeltävän korkojakson ja ylimääräisen erityisen korkojakson jälkeisen korkojakson aikana korko on asianomaisen TLTRO III -operaation pääkorkojakson talletusmahdollisuuden keskikorko;

d) 

asianomaisen TLTRO III -operaation viimeisen korkojakson aikana korko on kyseisen ajanjakson talletusmahdollisuuden keskikorko.

2.  

Osallistujien, joiden huomioon otettava nettolainananto erityisellä vertailujaksolla ja ylimääräisellä erityisellä vertailujaksolla on pienempi kuin niiden nettolainanannon vertailuarvo mutta joiden huomioon otettava nettolainananto toisella vertailujaksolla ylittää niiden nettolainanannon vertailuarvon, kussakin seitsemässä ensimmäisessä TLTRO III -operaatiossa lainaksi ottamiin määriin sovellettava korko lasketaan seuraavasti:

a) 

erityisen korkojakson aikana korko on alempi seuraavista koroista:

i) 

perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisellä jaksolla, vähennettynä 50 peruspisteellä;

ii) 

korko, joka lasketaan riippuen poikkeamasta kantatietojen vertailuarvoon nähden, kuten c alakohdassa on täsmennetty;

b) 

ylimääräisen erityisen korkojakson aikana korko on alempi seuraavista koroista:

i) 

perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisellä jaksolla, vähennettynä 50 peruspisteellä;

ii) 

korko, joka lasketaan riippuen poikkeamasta kantatietojen vertailuarvoon nähden, kuten c alakohdassa on täsmennetty;

c) 

asianomaisen TLTRO III -operaation erityistä korkojaksoa edeltävän korkojakson ja ylimääräisen erityisen korkojakson jälkeisen korkojakson aikana korko on alempi kuin perusrahoitusoperaatioiden keskikorko asianomaisen TLTRO III -operaation pääkorkojaksolla, ja se voi olla yhtä alhainen kuin talletusmahdollisuuden keskikorko asianomaisen TLTRO III -operaation pääkorkojaksolla, riippuen poikkeamasta kantatietojen vertailuarvoon nähden;

d) 

asianomaisen TLTRO III -operaation viimeisen korkojakson aikana korko on alempi kuin perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla, ja se voi olla yhtä alhainen kuin talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla, riippuen poikkeamasta kantatietojen vertailuarvoon nähden.

3.  

Niiden osallistujien, joiden huomioon otettava nettolainananto alittaa niiden nettolainanannon vertailuarvon toisella vertailujaksolla, erityisellä vertailujaksolla ja ylimääräisellä erityisellä vertailujaksolla, kussakin seitsemässä ensimmäisessä TLTRO III -operaatiossa lainaksi ottamiin määriin sovellettava korko lasketaan seuraavasti:

a) 

erityisen korkojakson aikana korko on kyseisen ajanjakson perusrahoitusoperaatioiden keskikorko vähennettynä 50 peruspisteellä;

b) 

ylimääräisen erityisen korkojakson aikana korko on kyseisen ajanjakson perusrahoitusoperaatioiden keskikorko vähennettynä 50 peruspisteellä;

c) 

asianomaisen TLTRO III -operaation erityistä korkojaksoa edeltävän korkojakson ja ylimääräisen erityisen korkojakson jälkeisen korkojakson aikana korko on asianomaisen TLTRO III -operaation pääkorkojakson perusrahoitusoperaatioiden keskikorko;

d) 

asianomaisen TLTRO III -operaation viimeisen korkojakson aikana korko on kyseisen ajanjakson perusrahoitusoperaatioiden keskikorko.

3 a.  

Osallistujien, joiden huomioon otettava nettolainananto ylimääräisen erityisen vertailujakson aikana on yhtä suuri tai suurempi kuin niiden nettolainanannon vertailuarvo, kussakin seitsemässä ensimmäisessä TLTRO III -operaatiossa lainaksi ottamiin määriin sovellettava korko lasketaan seuraavasti, jollei 6 artiklan 3 b kohdassa asetetuista edellytyksistä johdu muuta:

a) 

asianomaisen TLTRO III -operaation erityistä korkojaksoa edeltävän korkojakson aikana korko lasketaan soveltuvin osin 1 kohdan c alakohdan, 2 kohdan c alakohdan tai 3 kohdan c alakohdan mukaisesti;

b) 

erityisen korkojakson aikana korko lasketaan soveltuvin osin 1 kohdan a alakohdan, 2 kohdan a alakohdan tai 3 kohdan a alakohdan mukaisesti;

c) 

ylimääräisen erityisen korkojakson aikana korko on kyseisen ajanjakson talletusmahdollisuuden keskikorko vähennettynä 50 peruspisteellä. Näin laskettu korko on joka tapauksessa enintään miinus 100 peruspistettä;

d) 

asianomaisen TLTRO III -operaation ylimääräisen erityisen korkojakson jälkeisen korkojakson aikana korko on asianomaisen TLTRO III -operaation pääkorkojakson talletusmahdollisuuden keskikorko;

e) 

asianomaisen TLTRO III -operaation viimeisen korkojakson aikana korko on kyseisen ajanjakson talletusmahdollisuuden keskikorko.

3 b.  

Osallistujien, joiden huomioon otettava nettolainananto ylimääräisen erityisen vertailujakson aikana on yhtä suuri tai suurempi kuin niiden nettolainanannon vertailuarvo, kahdeksannessa tai sitä seuraavissa TLTRO III -operaatioissa lainaksi ottamiin määriin sovellettava korko lasketaan seuraavasti, jollei 6 artiklan 3 b kohdassa asetetuista edellytyksistä johdu muuta:

a) 

ylimääräisen erityisen korkojakson aikana korko on kyseisen ajanjakson talletusmahdollisuuden keskikorko vähennettynä 50 peruspisteellä. Näin laskettu korko on joka tapauksessa enintään miinus 100 peruspistettä;

b) 

asianomaisen TLTRO III -operaation ylimääräisen erityisen korkojakson jälkeisen korkojakson aikana korko on asianomaisen TLTRO III -operaation pääkorkojakson talletusmahdollisuuden keskikorko; ja

c) 

asianomaisen TLTRO III -operaation viimeisen korkojakson aikana korko on kyseisen ajanjakson talletusmahdollisuuden keskikorko.

3 c.  

Osallistujien, joiden huomioon otettava nettolainananto ylimääräisen erityisen vertailujakson aikana on pienempi kuin niiden nettolainanannon vertailuarvo, kahdeksannessa tai jossakin sitä seuraavassa TLTRO III -operaatiossa lainaamiin määriin sovellettava korko lasketaan seuraavasti:

a) 

ylimääräisen erityisen korkojakson aikana korko on kyseisen ajanjakson perusrahoitusoperaatioiden keskikorko vähennettynä 50 peruspisteellä;

b) 

asianomaisen TLTRO III -operaation ylimääräisen erityisen korkojakson jälkeisen korkojakson aikana korko on asianomaisen TLTRO III -operaation pääkorkojakson perusrahoitusoperaatioiden keskikorko;

c) 

asianomaisen TLTRO III -operaation viimeisen korkojakson aikana korko on kyseisen ajanjakson perusrahoitusoperaatioiden keskikorko.

4.  
Tarkemmat tiedot koron laskemisesta esitetään liitteessä I. Lopulliset korot ja niiden laskennan perusteena olevat asiaankuuluvat tiedot ilmoitetaan osallistujille EKP:n verkkosivuilla julkaistun TLTRO III -operaatioita koskevan ohjeellisen aikataulun mukaisesti.
5.  
Korko maksetaan erissä kunkin TLTRO III -operaation erääntyessä tai aikaistetun takaisinmaksun yhteydessä siten kuin 5 a artiklassa soveltuvin osin säädetään.
6.  
Jos kansallinen keskuspankki käyttää sopimus- tai sääntelyjärjestelyjensä mukaan käytettävissä olevia keinoja ja osallistujalta vaaditaan sen johdosta seitsemässä ensimmäisessä TLTRO III -operaatioissa lainaamiensa määrien takaisinmaksua ennen kuin toiseen vertailujaksoon ja erityiseen vertailujaksoon liittyvät korkotiedot on ilmoitettu kyseiselle osallistujalle, osallistujan kussakin seitsemässä ensimmäisessä TLTRO III -operaatiossa lainaksi ottamiin määriin, joita koskee pakollinen takaisinmaksu, sovellettava korko on seuraava: a) erityisen korkojakson aikana perusrahoitusoperaatioiden keskikorko asianomaisen jakson aikana vähennettynä 50 peruspisteellä; b) ylimääräisen erityisen korkojakson aikana perusrahoitusoperaatioiden keskikorko asianomaisen jakson aikana vähennettynä 50 peruspisteellä; ja c) erityistä korkojaksoa edeltävän korkojakson aikana perusrahoitusoperaatioiden keskikorko asianomaisen TLTRO III -operaation pääkorkojaksolla siihen päivään saakka, jona kansallinen keskuspankki vaati takaisinmaksua. Jos takaisinmaksua vaaditaan sen jälkeen, kun toiseen vertailujaksoon ja erityiseen vertailujaksoon liittyvät korkotiedot on ilmoitettu osallistujalle, mutta ennen kuin ylimääräiseen erityiseen vertailujaksoon liittyvät korkotiedot on ilmoitettu osallistujalle, osallistujan kussakin seitsemässä ensimmäisessä TLTRO III -operaatiossa lainaksi ottamiin määriin, joita koskee pakollinen takaisinmaksu, sovellettava korko määritetään 1–3 kohdan mukaisesti. Jos takaisinmaksua vaaditaan sen jälkeen, kun ylimääräiseen erityiseen vertailujaksoon liittyvät korkotiedot on ilmoitettu osallistujalle, osallistujan kussakin seitsemässä ensimmäisessä TLTRO III -operaatiossa lainaksi ottamiin määriin, joita vaaditaan takaisinmaksettaviksi, sovellettava korko vahvistetaan 1–3 a kohdan mukaisesti.

Jos kansallinen keskuspankki käyttää sopimus- tai sääntelyjärjestelyjensä mukaan käytettävissä olevia keinoja ja osallistujan on sen johdosta maksettava takaisin kahdeksannessa tai sen jälkeisissä TLTRO III -operaatioissa lainaamiaan määriä ennen kuin ylimääräiseen erityiseen vertailujaksoon liittyvä korko on ilmoitettu kyseiselle osallistujalle, tämän osallistujan kahdeksannessa tai sen jälkeisissä TLTRO III -operaatioissa lainaamiin määriin, joita koskee pakollinen takaisinmaksu, sovellettava korko vahvistetaan 3 c kohdan mukaisesti. Jos takaisinmaksua vaaditaan sen jälkeen, kun ylimääräiseen erityiseen vertailujaksoon liittyvät korkotiedot on ilmoitettu osallistujalle, osallistujan kahdeksannessa tai sen jälkeisissä TLTRO III -operaatioissa lainaamiin määriin, joita koskee pakollinen takaisinmaksu, sovellettava korko vahvistetaan 3 b ja 3 c kohdan mukaisesti.

7.  
Jos vastapuolet maksavat vapaaehtoisesti seitsemässä ensimmäisessä TLTRO III -operaatiossa lainaksi ottamiaan määriä takaisin aikaistetusti 5 a artiklan mukaisesti, ennen kuin ylimääräistä erityistä vertailujaksoa koskevat korkotiedot on ilmoitettu niille, ylimääräiseen erityiseen korkojaksoon sovellettava korko lasketaan 1 kohdan b alakohdan, 2 kohdan b alakohdan ja 3 kohdan b alakohdan mukaisesti.

▼M1

5 a artikla

Aikaistettu takaisinmaksu

▼M4

1.  
Seitsemän ensimmäisen TLTRO III -operaation osalta syyskuusta 2021 lähtien osallistujilla on neljännesvuosittain, aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua kunkin TLTRO III -operaation maksusta, mahdollisuus päättää kyseinen TLTRO III -operaatio tai pienentää TLTRO III -lainojen määrää ennen niiden erääntymistä. Kahdeksannen tai sitä seuraavien TLTRO III -operaatioiden osalta osallistujilla on tämä mahdollisuus neljännesvuosittain alkaen kesäkuusta 2022.

▼M1

2.  
Aikaistetun takaisinmaksun päivämäärät vahvistetaan päiviksi, jotka osuvat eurojärjestelmän perusrahoitusoperaation maksujen suorituspäiviksi ja jotka eurojärjestelmä täsmentää.

▼M4

3.  
Hyötyäkseen aikaistettua takaisinmaksua koskevasta menettelystä osallistujan on ilmoitettava asianomaiselle kansalliselle keskuspankille vähintään kaksi viikkoa ennen aikaistettua takaisinmaksupäivää, että se aikoo suorittaa maksun kyseisenä päivänä aikaistettua takaisinmaksua koskevaa menettelyä soveltaen.
4.  
Edellä 3 kohdassa tarkoitettu ilmoitus tulee kyseessä olevaa osallistujaa sitovaksi kaksi viikkoa ennen siinä tarkoitettua aikaistetun takaisinmaksun määräpäivää. Jos osallistuja laiminlyö suorittaa aikaistetun takaisinmaksumenettelyn mukaisen maksun kokonaan tai osittain takaisinmaksupäivään mennessä, sille voidaan määrätä taloudellinen seuraamus. Sovellettava taloudellinen seuraamus lasketaan suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) liitteen VII mukaisesti, ja sen on vastattava taloudellista seuraamusta, joka määrätään laiminlyönnistä noudattaa rahapoliittisissa käänteisoperaatioissa velvollisuutta huolehtia koko operaation ajan vakuuksien riittävyydestä ja suorittaa vastapuolelle jaettua määrää vastaavat maksut. Taloudellisten seuraamusten määrääminen ei vaikuta kansallisen keskuspankin oikeuteen käyttää suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) 166 artiklassa laiminlyöntitapauksia varten säädettyjä keinoja.

▼M6

5.  

Edellä 1 kohdassa säädetyn aikaistetun takaisinmaksumahdollisuuden lisäksi osallistujilla on myös mahdollisuus päättää asianomainen TLTRO III -operaatio tai pienentää TLTRO III -lainojen määrää ennen niiden erääntymistä seuraavina ylimääräisinä aikaistettuina takaisinmaksupäivinä:

a) 

23 päivänä marraskuuta 2022;

b) 

25 päivänä tammikuuta 2023;

c) 

22 päivänä helmikuuta 2023.

Ensimmäisen alakohdan a alakohtaa sovellettaessa ja poiketen siitä, mitä 3 ja 4 kohdassa säädetään aikaistettua takaisinmaksua koskevan ilmoituksen määräajoista ja sen sitovasta vaikutuksesta, osallistujan on, jos se päättää asianomaisen TLTRO III -operaation tai pienentää TLTRO III -lainojen määrää 23 päivänä marraskuuta 2022, ilmoitettava asianomaiselle kansalliselle keskuspankille vähintään viikkoa ennen aikaistettua takaisinmaksupäivää siitä, että se aikoo suorittaa maksun kyseisenä aikaistettuna takaisinmaksupäivänä aikaistettua takaisinmaksua koskevan menettelyn mukaisesti. Ilmoitus tulee kyseessä olevaa osallistujaa sitovaksi viikkoa ennen kyseistä aikaistettua takaisinmaksupäivää.

▼B

6 artikla

Raportointivaatimukset

▼M4

1.  

Jokainen TLTRO III -operaatioiden osallistuja toimittaa asianomaiselle kansalliselle keskuspankille liitteessä II olevissa raportointipohjissa esitetyt tiedot seuraavasti:

a) 

vertailukanta osallistujan lainakiintiön ja tarjouksen ylärajojen määrittämiseksi ja ensimmäiseen vertailujaksoon liittyvät tiedot osallistujan vertailuarvojen määrittämiseksi (jäljempänä ”ensimmäinen raportti”);

b) 

i) toiseen vertailujaksoon ja ii) valinnaisesti erityiseen vertailujaksoon liittyvät tiedot sen koron määrittämiseksi, jota sovelletaan kussakin seitsemässä ensimmäisessä TLTRO III -operaatiossa lainattuihin määriin (jäljempänä ”toinen raportti”); ja

c) 

ylimääräiseen erityiseen vertailujaksoon liittyvät tiedot sovellettavien korkojen määrittämiseksi (jäljempänä ”kolmas raportti”).

Sen estämättä, mitä edellisessä virkkeessä säädetään, osallistujien, jotka osallistuvat ensimmäisen kerran kahdeksanteen tai johonkin sitä seuraavaan TLTRO III -operaatioon, on toimitettava asianomaiselle kansalliselle keskuspankille i) ensimmäinen raportti ja ii) kolmas raportti.

▼B

2.  

Tietoja toimitettaessa noudatetaan:

a) 

EKP:n verkkosivuilla julkaistua TLTRO III -operaatioiden viitteellistä aikataulua;

b) 

liitteessä II vahvistettuja suuntaviivoja; ja

c) 

asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) liitteessä IV vahvistettuja tarkkuutta ja käsitteellistä vastaavuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia.

3.  

Osallistujien, jotka aikovat sisällyttää itsellään pitämiään huomioon otettavia arvopaperistettuja lainoja lainakiintiötään koskevaan laskelmaan, on käyttäessään tätä vaihtoehtoa toimitettava lisätietoja kaikista itsellään pitämistään huomioon otettavista arvopaperistetuista lainoista liitteessä II yksityiskohtaisesti esitetyllä tavalla, samoin kuin tilintarkastajan arviointi näistä lisätiedoista seuraavien sääntöjen mukaisesti:

a) 

Osallistujat, jotka osallistuvat ensimmäiseen tai toiseen TLTRO III -operaatioon, voivat osallistua ensimmäisen raportin perusteella, vaikka siinä ei mainittaisi lisätietoja. Jotta arvopaperistajan itsellään pitämät arvopaperistetut lainat voitaisiin sisällyttää niiden lainakiintiötä ja tarjouksen ylärajoja koskeviin laskelmiin toisesta tai kolmannesta operaatiosta lukien, lisätiedot ja lisätietoja koskeva tilintarkastajan arviointi on kuitenkin toimitettava asianomaiselle kansalliselle keskuspankille EKP:n verkkosivuilla julkaistavan TLTRO III -operaatioita koskevan viitteellisen aikataulun mukaisessa määräajassa, joka koskee jommankumman operaation ensimmäistä raporttia.

b) 

Osallistujat, jotka osallistuvat ensin kolmanteen tai sitä seuraaviin TLTRO III -operaatioihin, on toimitettava asianomaiselle kansalliselle keskuspankille EKP:n verkkosivuilla julkaistavan TLTRO III -operaatioita koskevan viitteellisen aikataulun mukaisessa määräajassa sekä ensimmäinen raportti, joka sisältää lisätiedot, että lisätietoja koskeva tilintarkastajan arviointi.

▼M4

3 a.  
Osallistujien, jotka aikovat hyödyntää mahdollisuutta 5 artiklan 1 kohdassa vahvistettuihin korkoihin, on toisessa raportissa toimitettava tätä varten erikseen erityistä vertailujaksoa koskevat tiedot sekä näitä tietoja koskevan tilintarkastajan arvioinnin tulokset 6 artiklan 6 kohdan b alakohdan mukaisesti. Jos nämä edellytykset eivät täyty, osallistujien lainaamiin määriin sovellettava korko lasketaan 5 artiklan 2, 3 ja 3 a kohdan mukaisesti. Erityiseen vertailujaksoon ja/tai sitä koskevan tilintarkastajan arvioinnin tuloksiin liittyvien tietojen toimittamatta jättämiseen ei sovelleta seuraamuksia.

▼M4

3b.  
Osallistujien, jotka aikovat hyödyntää mahdollisuutta 5 artiklan 3 a ja 3 b kohdassa vahvistettuihin korkoihin, on kolmannessa raportissa toimitettava tätä varten erikseen ylimääräistä erityistä vertailujaksoa koskevat tiedot sekä näitä tietoja koskevan tilintarkastajan arvioinnin tulokset tämän artiklan 6 kohdan bb alakohdan mukaisesti. Jos nämä edellytykset eivät täyty, osallistujien lainaamiin määriin sovellettava korko lasketaan 5 artiklan 1, 2, 3 ja 3 c kohdan mukaisesti.

▼B

4.  
Osallistujien raporteissa olevia käsitteitä tulkitaan asetuksessa (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) olevien määritelmien mukaisesti.
5.  
TLTRO III -ryhmien vastuulaitosten toimittamissa raporteissa on oltava kaikkien TLTRO III -ryhmän jäsenten yhteenlasketut tiedot. Lisäksi vastuulaitoksen kansallinen keskuspankki – tai TLTRO III -ryhmän jäsenen kansallinen keskuspankki – voi yhteistyössä vastuulaitoksen kansallisen keskuspankin kanssa vaatia vastuulaitosta toimittamaan eritellyt tiedot ryhmän kunkin yksittäisen jäsenen osalta.

▼M4

6.  

Kunkin osallistujan on varmistettava, että ulkopuolinen tilintarkastaja arvioi 1–3 b kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen laadun seuraavien sääntöjen mukaisesti:

a) 

tilintarkastajan arviointi ensimmäisestä raportista on toimitettava asianomaiselle kansalliselle keskuspankille EKP:n verkkosivuilla julkaistun TLTRO III -operaatioiden viitteellisen aikataulun mukaiseen määräpäivään mennessä;

b) 

toista raporttia koskevat tilintarkastajan arvioinnin tulokset on toimitettava asianomaiselle kansalliselle keskuspankille EKP:n verkkosivuilla julkaistun TLTRO III -operaatioiden viitteellisen aikataulun mukaiseen määräpäivään mennessä;

bb) 

kolmatta raporttia koskevat tilintarkastajan arvioinnin tulokset on toimitettava asianomaiselle kansalliselle keskuspankille EKP:n verkkosivuilla julkaistun TLTRO III -operaatioiden viitteellisen aikataulun mukaiseen määräpäivään mennessä;

c) 

tilintarkastajan arviointien painopisteen on oltava 2, 3 a, 3 b ja 4 kohdassa vahvistetuissa vaatimuksissa. Tilintarkastajan on erityisesti

i) 

arvioitava ilmoitettujen tietojen paikkansapitävyys tarkastamalla, että osallistujan huomioon otettavien lainojen joukko, mukaan lukien vastuulaitoksen tapauksessa TLTRO III -ryhmän jäsenten huomioon otettavat lainat, täyttää kelpoisuusehdot;

ii) 

tarkastettava, että raportoidut tiedot ovat liitteessä II vahvistettujen ohjeiden sekä asetuksessa (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) esitettyjen käsitteiden mukaisia;

iii) 

tarkastettava, että ilmoitetut tiedot ovat yhdenmukaisia asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) nojalla koottujen tietojen kanssa;

iv) 

tarkastettava, että käytössä on tarkistuskeinot ja -menettelyt tietojen yhtenäisyyden, tarkkuuden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi; ja

v) 

varmistettava lisätietojen osalta positiivisen vakuutuksen antamista koskevassa menettelyssä eli menettelyssä, jossa varmennetaan, että toimitetut tiedot ovat tarkkoja ja asiaankuuluvia, että arvopaperistajan itsellään pitämät huomioon otettavat arvopaperistetut lainat, jotka on sisällytetty osallistujan vertailukantaa koskevaan laskelmaan, vastaavat asianomaisia omaisuusvakuudellisia arvopapereita, jotka osallistuja tai TLTRO III -ryhmän jäsen, joka oli arvopaperistajan itsellään pitämien huomioon otettavien arvopaperistettujen lainojen alullepanijana, on pitänyt 100-prosenttisesti itsellään.

Jos osallistuminen tapahtuu ryhmänä, tilintarkastajan arvioinnin tuloksista on ilmoitettava TLTRO III -ryhmän muiden jäsenten kansallisille keskuspankeille. Tämän kohdan mukaisesti tehtyjen arviointien yksityiskohtaiset tulokset on osallistujan kansallisen keskuspankin pyynnöstä toimitettava kyseiselle kansalliselle keskuspankille, ja jos osallistuja kuuluu ryhmään, tämän jälkeen myös ryhmän jäsenten kansallisille keskuspankeille.

d) 

tilintarkastajan arviointeihin on sisällytettävä ainakin seuraavat tiedot:

i) 

sovelletun tarkastusmenettelyn tyyppi;

ii) 

tarkastuksen kohteena ollut ajanjakso;

iii) 

tarkastetut asiakirjat;

iv) 

kuvaus menetelmistä, joita tarkastajat ovat käyttäneet suorittaessaan c alakohdassa täsmennettyjä tehtäviä;

v) 

soveltuvin osin tunnisteet, kuten erityisyhteisökoodit ja/tai LEI-tunnukset, kustakin arvopaperistamiseen osallistuvasta erityisyhteisöstä, jolla on hallussaan c alakohdan v alakohdassa tarkoitettuja arvopaperistajan itsellään pitämiä huomioon otettavia arvopaperistettuja lainoja, ja tällaisten huomioon otettavien arvopaperistettujen lainojen alullepanijana olleen osallistujan tai TLTRO III -ryhmän jäsenen rahalaitostunnus;

vi) 

mahdolliset korjaukset, joita on tehty iv alakohdassa kuvattujen menetelmien soveltamisen jälkeen;

vii) 

vahvistus siitä, että raportointipohjiin sisältyvät tiedot vastaavat osallistujien sisäisiin järjestelmiin sisältyviä tietoja; ja

viii) 

ulkopuoliseen tilintarkastukseen perustuvat loppuhuomautukset tai arviointi.

Eurojärjestelmä voi antaa lisäohjeita tavasta, jolla tilintarkastajan arviointi on suoritettava, ja tällöin osallistujien on varmistettava, että tilintarkastajat noudattavat näitä ohjeita tarkastuksissaan.

7.  

Jos osallistujan huomioon otettavien lainojen joukko muuttuu TLTRO III -ryhmän kokoonpanon muutoksen tai yritysjärjestelyn johdosta, on toimitettava tarkistettu ensimmäinen raportti osallistujan kansallisen keskuspankin ohjeiden mukaisesti ja kuten jäljempänä täsmennetään, sanotun rajoittamatta 8 kohdan soveltamista.

a) 

Jos TLTRO III -ryhmän kokoonpano muuttuu tai yritysjärjestely tapahtuu ennen 31 päivää maaliskuuta 2021, tarkistettu ensimmäinen raportti on toimitettava noudattaen määräaikaa, joka on täsmennetty EKP:n verkkosivuilla julkaistussa TLTRO III -operaatioiden viitteellisessä aikataulussa TLTRO III -ryhmän kokoonpanon muutosta tai yritysjärjestelyä seuraavan TLTRO III -operaation osalta;

b) 

Jos TLTRO III -ryhmän kokoonpano muuttuu tai yritysjärjestely tapahtuu 1 päivän huhtikuuta 2021 ja sen määräpäivän välillä, jota noudattaen vastuulaitosten on toimitettava kotimaansa kansalliselle keskuspankille TLTRO III -ryhmän kokoonpanon muutosten hyväksymistä koskeva hakemus, siten kuin se on täsmennetty viimeisimmän TLTRO III -operaation osalta EKP:n verkkosivuilla julkaistussa TLTRO III -operaatioiden viitteellisessä aikataulussa, tarkistettu ensimmäinen raportti on toimitettava noudattaen määräaikaa, joka on täsmennetty EKP:n verkkosivuilla julkaistussa TLTRO III -operaatioiden viitteellisessä aikataulussa TLTRO III -ryhmän kokoonpanon muutosta tai yritysjärjestelyä seuraavan TLTRO III -operaation osalta;

c) 

Jos TLTRO III -ryhmän kokoonpano muuttuu tai yritysjärjestely tapahtuu sen määräpäivän, jota noudattaen vastuulaitosten on toimitettava kotimaansa kansalliselle keskuspankille TLTRO III -ryhmän kokoonpanon muutosten hyväksymistä koskeva hakemus, siten kuin se on täsmennetty viimeisimmän TLTRO III -operaation osalta EKP:n verkkosivuilla julkaistussa TLTRO III -operaatioiden viitteellisessä aikataulussa, ja 31 päivän joulukuuta 2021 välillä, tarkistettu ensimmäinen raportti on toimitettava noudattaen määräaikaa, jota sovelletaan ensimmäistä raporttia koskevaan tilintarkastajan arvion tulokseen ja joka on täsmennetty EKP:n verkkosivuilla julkaistussa TLTRO III -operaatioiden viitteellisessä aikataulussa niiden osallistujien osalta, jotka osallistuvat ensimmäisen kerran kahdeksanteen tai johonkin sitä seuraavista TLTRO III -operaatioista.

Asianomainen kansallinen keskuspankki arvioi tarkistuksen vaikutukset ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin. Tällaisiin toimiin voi kuulua vaatimus sellaisten määrien takaisinmaksusta, jotka TLTRO III -ryhmän kokoonpanon muutosten tai yritysjärjestelyn seurauksena ylittävät asianomaisen lainakiintiön. Kyseessä olevan osallistujan (joka voi olla yritysjärjestelyssä perustettu uusi yhteisö) tulee myötävaikuttaa tarkistusten vaikutusten arviointiin antamalla kaikki asianomaisen kansallisen keskuspankin pyytämät asiaankuuluvat lisätiedot.

▼M5

7a.  
Jos ensimmäinen tarkistettu raportti on toimitettu TLTRO III -ryhmän kokoonpanossa tapahtuneen muutoksen tai yritysjärjestelyn johdosta 7 kohdan a alakohdan mukaan, tällainen TLTRO III -ryhmän kokoonpanon muutos tai yritysjärjestely otetaan huomioon toimitettaessa toinen ja kolmas raportti edellä 1 kohdan mukaan.

Jos ensimmäinen tarkistettu raportti on toimitettu TLTRO III -ryhmän kokoonpanossa tapahtuneen muutoksen tai yritysjärjestelyn johdosta 7 kohdan b ja c alakohdan mukaan, tällainen TLTRO III -ryhmän kokoonpanon muutos tai yritysjärjestely otetaan huomioon toimitettaessa kolmas raportti edellä 1 kohdan nojalla, eikä toiseen raporttiin tehdä tarkistuksia.

▼M4

8.  

Edellä 7 kohdasta poiketen ei edellytetä ensimmäisen raportin tarkistusta, vaan huomioon otettaviin lainoihin kohdistuva olennainen vaikutus voidaan sen sijaan soveltuvin osin kirjata muutokseksi toisessa tai kolmannessa raportissa, jos

a) 

yritysjärjestelyyn osallistuu laitoksia, jotka olivat ennen yritysjärjestelyä valvonta- tai kriisinratkaisutoimenpiteiden kohteena ja nämä toimenpiteet kansallisen keskuspankin antaman vahvistuksen mukaisesti tosiasiallisesti heikensivät niiden lainanantokykyä vähintään puolet toisen vertailujakson ajasta tai vähintään puolet ylimääräisen erityisen vertailujakson ajasta;

b) 

yritysjärjestely on toteutettu yritysostona, jossa joko osallistuja tai TLTRO III -ryhmän jäsen hankkii luottolaitoksen, joka ei ole osallistuja eikä TLTRO III -ryhmän jäsen, ja yritysjärjestely on saatu päätökseen ylimääräisen erityisen viiteajanjakson kuuden viimeisen kuukauden aikana; tai

c) 

asianomainen kansallinen keskuspankki arvioi, että muutos ryhmän kokoonpanossa tai yritysjärjestely ei edellytä tarkistettua ensimmäistä raporttia.

Edellä b ja c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa osallistujat voivat päättää tarkistaa ensimmäistä raporttia yritysjärjestelyjen huomioon ottamiseksi.

▼M5

8 a.  

Osallistujan, joka toimittaa tarkistetun ensimmäisen raportin 7 kohdan mukaisesti, on varmistettava, että ulkopuolinen tilintarkastaja arvioi kyseisessä tarkistetussa ensimmäisessä kertomuksessa toimitettujen tietojen laadun 6 kohdassa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Tarkistettua ensimmäistä raporttia koskeva tilintarkastajan arviointi toimitetaan asianomaiselle kansalliselle keskuspankille seuraavasti:

a) 

jos tarkistukset koskevat lisätietoja, näitä lisätietoja koskeva tilintarkastajan arviointi toimitetaan yhdessä tarkistetun ensimmäisen raportin kanssa;

b) 

jos osallistuja toimittaa tarkistetun ensimmäisen raportin 7 a kohdan mukaan, näitä tarkistuksia koskeva tilintarkastajan arviointi on toimitettava asianomaiselle kansalliselle keskuspankille 30 päivään heinäkuuta 2021 mennessä, kuten EKP:n verkkosivuilla julkaistussa TLTRO III -operaatioiden viitteellisessä aikataulussa täsmennetään;

c) 

jos osallistuja toimittaa tarkistetun ensimmäisen raportin 7 b tai 7 c kohdan mukaan, näitä tarkistuksia koskeva tilintarkastajan arviointi on toimitettava asianomaiselle kansalliselle keskuspankille noudattaen määräaikaa, joka on täsmennetty EKP:n verkkosivuilla julkaistun TLTRO III -operaatioiden viitteellisessä aikataulussa tilintarkastajan arvioinnin tulosten toimittamiseksi niiden osallistujien osalta, jotka osallistuvat ensimmäisen kerran kahdeksanteen tai sitä seuraaviin TLTRO III -operaatioihin.

▼M5

8 b.  

Edellä 8 a kohdasta poiketen osallistujan, joka on antanut ensimmäistä raporttia koskevan tilintarkastajan arvioinnin tulokset asianomaiselle kansalliselle keskuspankille ja joka sen jälkeen toimittaa tarkistetun ensimmäisen raportin 7 kohdan mukaisesti, ei tarvitse antaa asianomaiselle kansalliselle keskuspankille uutta tilintarkastajan arviointia kyseisestä tarkistetusta ensimmäisestä raportista, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) 

yritysjärjestely on sulautuminen tai yritysosto, jossa on mukana yksi tai useampi hankittu luottolaitos, jotka kaikki osallistuvat TLTRO III -operaatioihin yksin, tai jossa on mukana luotolaitoksia, jotka muodostavat kokonaisen TLTRO III -ryhmän;

b) 

tilintarkastajan arviointi ensimmäisestä raportista kunkin hankitun osallistujan osalta yksittäin tai hankitun TLTRO III -ryhmän osalta on annettu erikseen asianomaisen kansallisen keskuspankin saataville ennen yritysjärjestelyn toteutumista; ja

c) 

tarkistukset eivät koske ensimmäisessä kertomuksessa tarkoitettuja lisätietoja.

▼B

9.  
Eurojärjestelmä voi käyttää osallistujien tämän artiklan mukaisesti toimittamia tietoja TLTRO III -operaatioita koskevien sääntöjen täytäntöönpanoa ja tehokkuuden analysointia varten sekä muihin eurojärjestelmän analyysitarkoituksiin. Näitä tarkoituksia varten kansalliset keskuspankit, jotka ottavat vastaan tämän artiklan nojalla raportoituja tietoja, voivat vaihtaa näitä tietoja eurojärjestelmän kanssa. Tämän artiklan nojalla raportoituja tietoja voidaan myös jakaa eurojärjestelmän sisällä toimitettujen tietojen oikeellisuustarkastuksia varten.

▼M5

6a artikla

Koron laskenta siinä tapauksessa, että TLTRO III -ryhmän kokoonpano muuttuu tai yritysjärjestely tapahtuu 1 päivän huhtikuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 2021 välisenä aikana

1.  

Siinä tapauksessa, että TLTRO III -ryhmän kokoonpanon muutoksessa tai yritysjärjestelyssä on mukana osallistujia, jotka ovat osallistuneet seitsemään ensimmäiseen TLTRO III -operaation yksin tai ryhmässä, ja muutos tapahtuu 1 päivän huhtikuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 2021 välisenä aikana, kussakin seitsemässä ensimmäisessä TLTRO III -operaatiossa lainattuihin määriin sovellettava korko lasketaan seuraavasti:

a) 

korko lasketaan ajanjaksolla 23 päivään kesäkuuta 2021 saakka toiseen vertailujaksoon ja erityiseen vertailujaksoon liittyvien korkotietojen perusteella, ottaen huomioon kunkin osallistujan lainanannon yksittäin ja myös ottaen huomioon tämän päätöksen 5 artiklan säännökset koron laskennasta;

b) 

korko lasketaan 24 päivästä kesäkuuta 2021 alkavalla ja maturiteettiin saakka jatkuvalla ajanjaksolla niiden ylimääräiseen erityiseen vertailujaksoon liittyvien korkotietojen perusteella, jotka koskevat yritysjärjestelyn johdosta syntynyttä laitosta tai ryhmän kokoonpanon muutoksen jälkeistä TLTRO III -ryhmää (ellei toiseen vertailujaksoon ja erityiseen vertailujaksoon – ottaen huomioon kunkin osallistujan lainananto yksittäin – liittyvien korkotietojen perusteella laskettu korko ole edullisempi), ja myös ottaen huomioon tämän päätöksen 5 artiklan säännökset koron laskennasta.

2.  
Siinä tapauksessa, että TLTRO III -ryhmän kokoonpanon muutoksessa tai yritysjärjestelyssä on mukana osallistujia, jotka ovat osallistuneet seitsemään ensimmäiseen TLTRO III -operaation yksin tai ryhmässä, ja muutos tapahtuu 1 päivän huhtikuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 2021 välisenä aikana, kahdeksannessa ja sitä seuraavissa TLTRO III -operaatioissa lainattuihin määriin sovellettava korko lasketaan niiden ylimääräiseen erityiseen vertailujaksoon liittyvien korkotietojen perusteella, jotka koskevat yritysjärjestelyn johdosta syntynyttä laitosta tai ryhmän kokoonpanon muutoksen jälkeistä TLTRO III -ryhmää.

▼M5

7 artikla

Raportointivaatimusten laiminlyönti

1.  

Jos osallistuja ei toimita raporttia tai noudata tilintarkastusvaatimuksia, tai jos raportoiduissa tiedoissa havaitaan virheitä, sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a) 

jos osallistuja ei toimita ensimmäistä raporttia asianomaiselle kansalliselle keskuspankille sovellettavaan määräpäivään mennessä, sen lainakiintiöksi määritetään nolla;

b) 

jos osallistuja ei anna ensimmäistä raporttia koskevan tilintarkastajan arvioinnin tuloksia asianomaiselle kansalliselle keskuspankille EKP:n verkkosivuilla julkaistussa TLTRO III -operaatioiden viitteellisessä aikataulussa vahvistettuun määräaikaan mennessä, sovelletaan seuraavia sääntöjä:

i) 

jos asianomainen kansallinen keskuspankki saa ensimmäistä raporttia koskevan tilintarkastajan arvioinnin 14 kalenteripäivän kuluessa asianomaisen määräajan päättymisen jälkeen, osallistujalle määrätään kultakin päivältä arvioinnin saamiseen saakka seuraamus, joka on yhtä suuri kuin osallistujan TLTRO III -operaatioissa lainaksi ottama ja maksamatta oleva kokonaismäärä jaettuna 1 000 000 :lla (tai jos määrä on alle 1 000 euroa, seuraamus on 1 000 euroa kultakin päivältä ensimmäisen raportin vastaanottamiseen asti). Asianomainen kansallinen keskuspankki laskee yhteen päiväkohtaiset seuraamukset ja veloittaa määrän osallistujalta saatuaan ensimmäistä raporttia koskevan tilintarkastajan arvioinnin;

ii) 

jos asianomainen kansallinen keskuspankki ei saa ensimmäistä raporttia koskevaa tilintarkastajan arviointia i alakohdassa täsmennettyjen 14 kalenteripäivän kuluessa, osallistujan on maksettava takaisin kyseisissä TLTRO III -operaatioissa lainaksi otetut ja maksamatta olevat määrät, joiden osalta lainakiintiö on laskettu perustuen ensimmäiseen raporttiin, jota koskeva tilintarkastajan arviointi puuttuu. Osallistujan on maksettava nämä määrät takaisin seuraavan perusrahoitusoperaation suorituspäivänä soveltaen kunkin TLTRO III -operaation voimassaoloajan perusrahoitusoperaatioiden keskikorkoa takaisinmaksun suorituspäivään asti, paitsi erityisen korkojakson ja ylimääräisen erityisen korkojakson aikana, jolloin sovelletaan kyseisen jakson perusrahoitusoperaatioiden keskikorkoa vähennettynä 50 peruspisteellä;

c) 

jos osallistuja jossakin seitsemästä ensimmäisestä TLTRO III -operaatiosta laiminlyö antaa toisen raportin toiseen vertailujaksoon liittyvät tiedot tai näitä tietoja koskevan tilintarkastajan arvioinnin tulokset asianomaiselle kansalliselle keskuspankille EKP:n verkkosivuilla julkaistussa TLTRO III -operaatioiden viitteellisessä aikataulussa vahvistettuun määräaikaan mennessä, sovelletaan seuraavia sääntöjä:

i) 

jos asianomainen kansallinen keskuspankki saa toisessa raportissa toista vertailujaksoa koskevat tiedot tai näitä tietoja koskevan tilintarkastajan arvioinnin 14 kalenteripäivän kuluessa asianomaisen määräajan päättymispäivästä, osallistujalle määrätään kultakin päivältä tietojen vastaanottamiseen saakka seuraamus, joka on yhtä suuri kuin osallistujan TLTRO III -operaatioissa lainaksi ottama ja maksamatta oleva kokonaismäärä jaettuna 1 000 000 :lla (tai jos määrä on alle 1 000 euroa, seuraamus on 1 000 euroa kultakin päivältä tietojen vastaanottamiseen saakka). Asianomainen kansallinen keskuspankki laskee yhteen päiväkohtaiset seuraamukset ja veloittaa määrän osallistujalta saatuaan kaikki toisen raportin toista vertailujaksoa koskevat tiedot tai kyseisiä tietoja koskevan tilintarkastajan arvioinnin tulokset. Asianomainen kansallinen keskuspankki ilmoittaa toiseen vertailujaksoon liittyvät korkotiedot osallistujalle 1 päivänä lokakuuta 2021;

ii) 

jos asianomainen kansallinen keskuspankki ei saa toisessa raportissa toista vertailujaksoa koskevia tietoja tai näitä tietoja koskevaa tilintarkastajan arviointia i alakohdassa täsmennettyjen 14 kalenteripäivän kuluessa, kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatioissa lainaksi ottamiin määriin sovelletaan kunkin asianomaisen TLTRO III -operaation voimassaoloajan perusrahoitusoperaatioiden keskikorkoa, lukuun ottamatta erityistä korkojaksoa ja ylimääräistä erityistä korkojaksoa, joiden aikana sovelletaan kyseisen jakson perusrahoitusoperaatioiden keskikorkoa vähennettynä 50 peruspisteellä, paitsi jos osallistujalle on myönnetty edullisempi korko kolmannen vertailujakson lainanannon perusteella. Jos asianomainen kansallinen keskuspankki ei saa toisessa raportissa toista vertailujaksoa koskevia tietoja i alakohdassa täsmennettyjen 14 kalenteripäivän kuluessa, osallistujalle määrätään myös 5 000 euron suuruinen seuraamus, jonka asianomainen kansallinen keskuspankki veloittaa osallistujalta sen jälkeen, kun se on saanut kaikki toista viitejaksoa koskevat tiedot toisessa raportissa.

Jos osallistuja toimittaa ainoastaan toisen raportin erityistä vertailujaksoa koskevat tiedot ja näitä tietoja koskevan tilintarkastajan arvioinnin ja jos osallistujan huomioon otettava nettolainananto erityisen vertailujakson aikana on yhtä suuri tai suurempi kuin sen nettolainanannon vertailuarvo, osallistujan lainaksi ottamiin määriin sovellettava korko lasketaan 5 artiklan 1 tai 3a kohdan mukaisesti ja soveltaen tapauksen mukaan 6 artiklan 3a ja 3b kohdan ehtoja, sanotun rajoittamatta tämän ii alakohdan edellisen alakohdan soveltamista;

d) 

jos osallistuja jossakin seitsemästä ensimmäisestä TLTRO III -operaatiosta laiminlyö antaa toiseen vertailujaksoon liittyvät tiedot tai näitä tietoja koskevan tilintarkastajan arvioinnin tulokset asianomaiselle kansalliselle keskuspankille EKP:n verkkosivuilla julkaistussa TLTRO III -operaatioiden viitteellisessä aikataulussa vahvistettuun määräaikaan mennessä, sovelletaan seuraavia sääntöjä:

i) 

jos asianomainen kansallinen keskuspankki saa toisessa raportissa erityistä vertailujaksoa koskevat tiedot tai näitä tietoja koskevan tilintarkastajan arvioinnin 14 kalenteripäivän kuluessa asianomaisen määräajan päättymispäivästä, osallistujalle määrätään kultakin päivältä tietojen vastaanottamiseen saakka seuraamus, joka on yhtä suuri kuin osallistujan TLTRO III -operaatioissa lainaksi ottama ja maksamatta oleva kokonaismäärä jaettuna 1 000 000 :lla (tai jos määrä on alle 1 000 euroa, seuraamus on 1 000 euroa kultakin päivältä tietojen vastaanottamiseen saakka). Asianomainen kansallinen keskuspankki laskee yhteen päiväkohtaiset seuraamukset ja veloittaa määrän osallistujalta saatuaan kaikki toisen raportin erityistä vertailujaksoa koskevat tiedot tai kyseisiä tietoja koskevan tilintarkastajan arvioinnin tulokset. Asianomainen kansallinen keskuspankki ilmoittaa toiseen vertailujaksoon liittyvät korkotiedot osallistujalle 1 päivänä lokakuuta 2021;

ii) 

jos asianomainen kansallinen keskuspankki ei saa toisessa raportissa erityistä vertailujaksoa koskevia tietoja tai näitä tietoja koskevan tilintarkastajan arvioinnin tuloksia i alakohdassa täsmennettyjen 14 kalenteripäivän kuluessa, osallistujan hyväksyttävä nettolainananto erityisellä vertailujaksolla katsotaan sen nettolainanannon vertailuarvoa alhaisemmaksi, eikä osallistuja voi hyödyntää 5 artiklan 1 kohdassa täsmennettyä korkoa;

e) 

Jos asianomainen kansallinen keskuspankki veloittaa rahallisen seuraamuksen c alakohdan i alakohdan mukaan, d alakohdan i alakohdan mukaista rahallista seuraamusta ei peritä. Vastaavasti jos asianomainen kansallinen keskuspankki perii rahallisen seuraamuksen d alakohdan i alakohdan mukaan, c alakohdan i alakohdan mukaista rahallista seuraamusta ei peritä;

▼M6

f) 

Jos osallistuja laiminlyö antaa kolmanteen raporttiin liittyvät tiedot tai näitä tietoja koskevan tilintarkastajan arvioinnin tulokset asianomaisen kansallisen keskuspankin saataville EKP:n verkkosivuilla julkaistussa TLTRO III -operaatioiden viitteellisessä aikataulussa vahvistettuun määräaikaan mennessä, sovelletaan seuraavia sääntöjä:

i) 

jos asianomainen kansallinen keskuspankki saa kolmatta raporttia koskevat tiedot tai näitä tietoja koskevan tilintarkastajan arvioinnin 14 kalenteripäivän kuluessa asianomaisen määräajan päättymispäivästä, osallistujalle määrätään kultakin päivältä raportin vastaanottamiseen saakka seuraamus, joka on yhtä suuri kuin osallistujan TLTRO III -operaatioissa lainaksi ottama ja maksamatta oleva kokonaismäärä jaettuna 1 000 000 :lla (tai jos määrä on alle 1 000  euroa, seuraamus on 1 000  euroa kultakin päivältä raportin vastaanottamiseen saakka). Asianomainen kansallinen keskuspankki laskee yhteen päiväkohtaiset seuraamukset ja veloittaa määrän osallistujalta saatuaan kaikki kolmatta raporttia koskevat tiedot tai kyseisiä tietoja koskevan tilintarkastajan arvioinnin. Asianomainen kansallinen keskuspankki ilmoittaa toiseen vertailujaksoon liittyvät korkotiedot osallistujalle 1 päivänä heinäkuuta 2022;

ii) 

jos asianomainen kansallinen keskuspankki ei saa kolmatta raporttia koskevia tietoja tai näitä tietoja koskevan tilintarkastajan arvioinnin tuloksia i alakohdassa täsmennettyjen 14 kalenteripäivän kuluessa, täydentävän erityisen korkojakson aikana sovelletaan 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan, 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan tai 5 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti (jos osallistuja on jo osallistunut johonkin seitsemästä ensimmäisestä TLTRO III -operaatiosta) tai 5 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti (jos osallistuja on osallistunut kahdeksanteen tai johonkin sen jälkeiseen TLTRO III -operaatioon) laskettua korkoa kyseisen osallistujan kyseisissä TLTRO III -operaatioissa lainaksi ottamiin määriin, soveltuvin osin. Ylimääräisen erityisen korkojakson jälkeisen korkojakson aikana korko lasketaan soveltuvin osin 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan, 5 artiklan 2 kohdan c alakohdan, 5 artiklan 3 kohdan c alakohdan tai 5 artiklan 3 c kohdan b alakohdan mukaisesti. Asianomaisen TLTRO III -operaation viimeisen korkojakson aikana korko lasketaan soveltuvin osin 5 artiklan 1 kohdan d alakohdan, 5 artiklan 2 kohdan d alakohdan, 5 artiklan 3 kohdan d alakohdan tai 5 artiklan 3 c kohdan c alakohdan mukaisesti. Jos asianomainen kansallinen keskuspankki ei saa kolmatta raporttia koskevia tietoja i alakohdassa täsmennettyjen 14 kalenteripäivän kuluessa, osallistujalle määrätään myös 5 000 euron suuruinen seuraamus, jonka asianomainen kansallinen keskuspankki veloittaa osallistujalta kaikki kolmatta raporttia koskevat tiedot saatuaan;

g) 

jos osallistuja laiminlyö muulla tavoin 6 artiklan 6, 7 tai 8 a kohdassa vahvistetut velvoitteet, korko on yhtä suuri kuin perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kunkin asianomaisen TLTRO III -operaation pääkorkojakson aikana kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatioissa lainaamien määrien osalta, lukuun ottamatta erityistä korkojaksoa ja ylimääräistä erityistä korkojaksoa, joiden ajalta sovelletaan kunkin tällaisen jakson perusrahoitusoperaatioiden keskikorkoa vähennettynä 50 peruspisteellä, ja lukuun ottamatta asianomaisen TLTRO III -operaation viimeistä korkojaksoa, jonka ajalta sovelletaan asianomaisen TLTRO III -operaation viimeisen korkojakson perusrahoitusoperaatioiden keskikorkoa;

▼M5

h) 

osallistujan on niin nopeasti kuin mahdollista ilmoitettava asianomaiselle kansalliselle keskuspankille virheistä, joita se on 6 artiklan 6 tai 8 a kohdassa tarkoitetun tarkastuksen yhteydessä tai muutoin huomannut toimittamiensa raporttien tiedoissa; myös epätarkat ja puutteelliset tiedot katsotaan virheeksi. Kun kansalliselle keskuspankille on ilmoitettu tällaisista virheistä, epätarkkuuksista tai laiminlyönneistä tai kun tällaiset virheet, epätarkkuudet tai laiminlyönnit tulevat sen tietoon muulla tavoin, i) osallistujan tulee myötävaikuttaa kyseisten virheiden, epätarkkuuksien tai laiminlyöntien vaikutusten arviointiin antamalla kaikki asianomaisen kansallisen keskuspankin pyytämät lisätiedot ja ii) asianomainen kansallinen keskuspankki voi ryhtyä asiaankuuluviin toimiin, jotka voivat käsittää sellaisten arvojen uudelleenlaskennan, jotka voivat puolestaan vaikuttaa osallistujan TLTRO III -operaatioissa lainattuihin määriin sovellettavaan korkoon, sekä sellaisten lainattujen määrien takaisinmaksun vaatimisen, jotka virheen, epätarkkuuden tai laiminlyönnin johdosta ylittävät osallistujan lainakiintiön. Osallistujien on osoitettava, että 6 artiklan 6 ja 8a kohdassa tarkoitetussa tarkastuksessa havaitut puutteet on korjattu kansallisille keskuspankeille raportoitavissa tiedoissa asianomaisen kansallisen keskuspankin edellyttämässä aikataulussa, jos tilintarkastajan toista raporttia tai kolmatta raporttia koskevassa arvioinnissa on havaittu puutteita, noudattaen määräaikaa, joka mahdollistaa sen, että asianomainen kansallinen keskuspankki voi vastaaviin tietoihin perustuen ilmoittaa korkoihin liittyvät tiedot EKP:n verkkosivuilla julkaistun TLTRO III -operaatioita koskevan viitteellisen aikataulun mukaisesti.

2.  
Edellä 1 kohdan säännöksillä ei rajoiteta asetuksessa (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) vahvistettuihin raportointivelvoitteisiin liittyvien seuraamusten määräämistä Euroopan keskuspankin päätöksen EKP/2010/10 ( 7 ) mukaisesti.
3.  
Selvyyden vuoksi todetaan, että 1 kohdassa säädettyjä raportointivaatimuksia ja niihin liittyviä seuraamuksia laiminlyöntien johdosta sovelletaan ainoastaan, jos osallistuja osallistuu TLTRO III -operaatioon.

▼B

8 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä elokuuta 2019.
ANNEX I

KOHDENNETTUJEN PITEMPIAIKAISTEN RAHOITUSOPERAATIOIDEN KOLMANNEN SARJAN TOTEUTUS

1.    Lainakiintiöiden ja tarjouksen ylärajan laskeminen

Kolmanteen sarjaan kuuluvan kohdennetun pitempiaikaisen rahoitusoperaation (TLTRO III -operaatio) osallistujiin, jotka toimivat yksin tai TLTRO III -ryhmän vastuulaitoksena, sovelletaan lainakiintiöitä. Laskettu lainakiintiö pyöristetään ylöspäin seuraavaan 10 000 euroon.

TLTRO III -operaatioon yksin osallistuvaan laitokseen sovellettava lainakiintiö lasketaan 28 päivänä helmikuuta 2019 huomioon otettavan lainakannan ja, jos 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua vaihtoehtoa on käytetty, arvopaperistajan itsellään pitämät huomioon otettavat arvopaperistetut lainat sisältävän 28 päivän helmikuuta 2019 vertailukannan perusteella. TLTRO III -ryhmän vastuulaitokseen sovellettava lainakiintiö lasketaan kyseisen TLTRO III -ryhmän kaikkien jäsenten osaltavertailukannan perusteella.

▼M4

Lainakiintiö on 55 prosenttia osallistujan ( 8 ) vertailukannasta vähennettynä määrillä, jotka kyseinen osallistuja on lainannut päätöksen (EU) 2016/810 (EKP/2016/10) mukaisesti toteutetuissa kohdennetuissa pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa (TLTRO II -operaatiot) ja jotka ovat maksamatta TLTRO III -operaation maksupäivänä, tai nolla, jos tämä erotus on negatiivinen, eli:

imagekun k = 1,…,10.

Kun BAk on lainakiintiö TLTRO III -operaatiossa k (jossa k = 1,…,10), ORFeb 2019 on vertailukanta 28 päivänä helmikuuta 2019 ja OBk on määrä, jonka TLTRO III -operaation osallistuja on lainannut ja joka on vielä maksamatta TLTRO III -operaation k maksupäivänä.

Kuhunkin osallistujaan sovellettava tarjouksen yläraja kussakin TLTRO III -operaatiossa on sen lainakiintiö BAk vähennettynä määrillä, jotka se on lainannut edellisissä TLTRO III -operaatioissa, ja lisättynä määrillä, jotka osallistuja on maksanut takaisin tai joiden osalta se on ilmoittanut sitovasti asianomaiselle kansalliselle keskuspankille aikomuksestaan maksaa ne takaisin 5 a artiklassa täsmennettyä aikaistettua takaisinmaksua koskevan menettelyn mukaisesti. Olkoon Ck ≥ 0 osallistujan lainanotto TLTRO III -operaatiossa k ja olkoon Rk ≥ 0 TLTRO III:n vapaaehtoisten takaisinmaksujen määrä, jolloin Ck BLk jossa BLk on tämän osallistujan tarjouksen yläraja operaatiossa k ja määritellään seuraavasti:

image

kun k = 2,…,10.

▼B

2.    Vertailuarvojen laskeminen

Olkoon NLm osallistujan huomioon otettava nettolainananto kalenterikuukautena m, laskettuna osallistujan kyseisen kuukauden huomioon otettavien uusien lainojen bruttovirran ja huomioon otettavien lainojen takaisinmaksujen erotuksena liitteessä II täsmennetyllä tavalla.

Merkitään NLB:llä tämän osallistujan nettolainanannon vertailuarvo. Se määritetään seuraavasti:

NLB = min (NLApr 2018 + NLMay 2018 + … + NLMar 2019, 0)

Tätä merkitsee sitä, että jos osallistujan huomioon otettava nettolainananto ensimmäisenä vertailujaksona on positiivinen tai nolla, NLB = 0. Jos osallistujan huomioon otettava nettolainananto ensimmäisenä vertailujaksona on kuitenkin negatiivinen, NLB = NLApr 2018 + NLMay 2018 + … + NLMar 2019.

Merkitään OAB:lla osallistujan lainakannan vertailuarvo. Se määritetään seuraavasti:

OAB = max (OLMar 2019 + NLB,0),

missä OLMar 2019 on huomioon otettava lainakanta maaliskuun 2019 lopussa.

▼M6

3.    Koron laskeminen

A. 

Olkoon NLSpecial huomioon otettavan nettolainanannon määrä 1 päivän maaliskuuta 2020 ja 31 päivän maaliskuuta 2021 välisenä erityisenä vertailujaksona.

image

B. 

Olkoon NLADSpecial huomioon otettavan nettolainanannon määrä 1 päivän lokakuuta 2020 ja 31 päivän joulukuuta 2021 välisenä ylimääräisenä erityisenä vertailujaksona.

image

C. 

Olkoon NSMar 2021 määrä, joka saadaan laskemalla yhteen huomioon otettava nettolainananto 1 päivän huhtikuuta 2019 ja 31 päivän maaliskuuta 2021 välisenä ajanjaksona ja huomioon otettava lainakanta 31 päivänä maaliskuuta 2019; tämä lasketaan kaavalla

image

Merkitään nyt EX:llä NSMar 2021:n prosentuaalinen poikkeama lainakannan vertailuarvosta 1 päivän huhtikuuta 2019 ja 31 päivän maaliskuuta 2021 välisenä ajanjaksona eli

image

EX pyöristetään lähimpään 15. desimaaliin. Kun OAB on yhtä suuri kuin nolla, EX:n katsotaan olevan yhtä suuri kuin 1,15.

E. 

Olkoon k pre erityistä korkojaksoa edeltävä korkojakso, joka alkaa asianomaisen TLTRO III -operaation maksupäivänä ja päättyy 23 päivänä kesäkuuta 2020, k special erityinen korkojakso, joka alkaa 24 päivänä kesäkuuta 2020 ja päättyy 23 päivänä kesäkuuta 2021, k adspecial ylimääräinen erityinen korkojakso, joka alkaa 24 päivänä kesäkuuta 2021 ja päättyy 23 päivänä kesäkuuta 2022, k post ylimääräisen erityisen korkojakson jälkeinen korkojakso, joka alkaa 24 päivänä kesäkuuta 2022 ja päättyy soveltuvin osin 22 päivänä marraskuuta 2022 tai asianomaisen TLTRO III -operaation aikaistettuna takaisinmaksupäivänä, riippuen siitä, kumpi päivistä on aikaisempi, k main pääkorkojakso, joka alkaa asianomaisen TLTRO III -operaation maksupäivänä ja päättyy soveltuvin osin 22 päivänä marraskuuta 2022 tai asianomaisen TLTRO III -erän aikaistettuna takaisinmaksupäivänä, riippuen siitä, kumpi päivistä on aikaisempi, ja k last korkojakso, joka alkaa 23 päivänä marraskuuta 2022 ja päättyy soveltuvin osin asianomaisen TLTRO III -operaation erääntymispäivänä tai asianomaisen TLTRO III -erän aikaistettuna takaisinmaksupäivänä, riippuen siitä, kumpi päivistä on aikaisempi.

Olkoon
image perusrahoitusoperaatioiden keskikorko, jota sovelletaan TLTRO III -operaation k erityisen korkojakson eli 24 päivän kesäkuuta 2020 ja 23 päivän kesäkuuta 2021 välisenä aikana, ilmaistuna todellisena vuosikorkona, ja olkoon
image talletusmahdollisuuden keskikorko, jota sovelletaan TLTRO III -operaation k erityisen korkojakson eli 24 päivän kesäkuuta 2020 ja 23 päivän kesäkuuta 2021 välisenä aikana, kussakin tapauksessa ilmaistuna todellisena vuosikorkona eli:

image

image

Edellä olevissa yhtälöissä
image on TLTRO III -operaation k jakson k special päivien lukumäärä, ja jos perusrahoitusoperaatio toteutetaan kiinteäkorkoisena huutokauppana, jossa tarjoukset hyväksytään täysimääräisesti,
image on perusrahoitusoperaatioon sovellettava korko TLTRO III -operaation k jakson k special päivänä t, tai jos perusrahoitusoperaatio toteutetaan vaihtuvakorkoisena huutokauppana,
image on perusrahoitusoperaatioon sovellettava vähimmäistarjouskorko TLTRO III -operaation k jakson k special päivänä t, ja kaikissa tapauksissa
image ilmaistaan todellisena vuosikorkona. Edellä olevissä yhtälöissä
image on talletusmahdollisuuteen sovellettava korko TLTRO III -operaation k k special jakson päivänä t, ilmaistuna todellisena vuosikorkona.

Olkoon
image perusrahoitusoperaatioiden keskikorko, jota sovelletaan TLTRO III -operaation k ylimääräisen erityisen korkojakson eli 24 päivän kesäkuuta 2021 ja 23 päivän kesäkuuta 2022 välisenä aikana, ilmaistuna todellisena vuosikorkona, ja olkoon
image talletusmahdollisuuden keskikorko, jota sovelletaan TLTRO III -operaation k ylimääräisen erityisen korkojakson eli 24 päivän kesäkuuta 2021 ja 23 päivän kesäkuuta 2022 välisenä aikana, kussakin tapauksessa ilmaistuna todellisena vuosikorkona eli:

image

image

Edellä olevissa yhtälöissä
image on TLTRO III -operaation k jakson k adspecial päivien lukumäärä, ja jos perusrahoitusoperaatio toteutetaan kiinteäkorkoisena huutokauppana jossa tarjoukset hyväksytään täysimääräisesti,
image on perusrahoitusoperaatioon sovellettava korko TLTRO III -operaation k jakson k adspecial päivänä t, tai jos perusrahoitusoperaatio toteutetaan vaihtuvakorkoisena huutokauppana,
image on perusrahoitusoperaatioon sovellettava vähimmäistarjouskorko TLTRO III -operaation k jakson k adspecial päivänä t, ja kaikissa tapauksissa
image ilmaistaan todellisena vuosikorkona. Edellä olevissa yhtälöissä
image on talletusmahdollisuuteen sovellettava korko TLTRO III -operaation k k adspecial jakson päivänä t, ilmaistuna todellisena vuosikorkona.

Olkoon
image perusrahoitusoperaatioiden keskikorko, jota sovelletaan TLTRO III -operaation k maksupäivästä soveltuvin osin 22 päivään marraskuuta 2022 tai TLTRO III -operaation k aikaistettuun takaisinmaksupäivään, sen mukaan, kumpi päivistä on aikaisempi, ilmaistuna todellisena vuosikorkona, ja olkoon
image talletusmahdollisuuden keskikorko, jota sovelletaan TLTRO III -operaation k maksupäivästä soveltuvin osin 22 päivään marraskuuta 2022 tai TLTRO III -operaation k aikaistettuun takaisinmaksupäivään, sen mukaan, kumpi päivistä on aikaisempi, ilmaistuna todellisena vuosikorkona eli:

image

image

Edellä olevissa yhtälöissä
image on TLTRO III -operaation k jakson k main päivien lukumäärä, ja jos perusrahoitusoperaatio toteutetaan kiinteäkorkoisena huutokauppana, jossa tarjoukset hyväksytään täysimääräisesti,
image on perusrahoitusoperaatioon sovellettava korko TLTRO III -operaation k jakson k main päivänä t, tai jos perusrahoitusoperaatio toteutetaan vaihtuvakorkoisena huutokauppana,
image on perusrahoitusoperaatioon sovellettava vähimmäistarjouskorko TLTRO III -operaation k jakson k main päivänä t, ja kaikissa tapauksissa
image ilmaistaan todellisena vuosikorkona. Edellä olevissa yhtälöissä
image on talletusmahdollisuuteen sovellettava korko TLTRO III -operaation k k main jakson päivänä t, ilmaistuna todellisena vuosikorkona.

Olkoon
image perusrahoitusoperaatioiden keskikorko, jota sovelletaan 23 päivästä marraskuuta 2022 soveltuvin osin TLTRO III -operaation k erääntymispäivään tai TLTRO III -operaation k aikaistettuun takaisinmaksupäivään, sen mukaan, kumpi päivistä on aikaisempi, ilmaistuna todellisena vuosikorkona, ja olkoon
image talletusmahdollisuuden keskikorko, jota sovelletaan 23 päivästä marraskuuta 2022 soveltuvin osin TLTRO III -operaation k erääntymispäivään tai TLTRO III -operaation k aikaistettuun takaisinmaksupäivään, sen mukaan, kumpi päivistä on aikaisempi, ilmaistuna todellisena vuosikorkona eli:

image

image

Edellä olevissa yhtälöissä
image on TLTRO III -operaation k jakson k last päivien lukumäärä, ja jos perusrahoitusoperaatio toteutetaan kiinteäkorkoisena huutokauppana, jossa tarjoukset hyväksytään täysimääräisesti,
image on perusrahoitusoperaatioon sovellettava korko TLTRO III -operaation k jakson k last päivänä t, tai jos perusrahoitusoperaatio toteutetaan vaihtuvakorkoisena huutokauppana,
image on perusrahoitusoperaatioon sovellettava vähimmäistarjouskorko TLTRO III -operaation k jakson k last päivänä t, ja kaikissa tapauksissa
image ilmaistaan todellisena vuosikorkona. Edellä olevissa yhtälöissä
image on talletusmahdollisuuteen sovellettava korko TLTRO III -operaation k k last jakson päivänä t, ilmaistuna todellisena vuosikorkona.

F. 

Olkoon korkokannustimen muutos, soveltuvin osin, merkittynä lyhenteellä iri ja mitattuna keskimääräisen korkokäytävän osuutena seuraavien välillä:

i) 

image

ja

image

asianomaisen TLTRO III -operaation pääkorkojakson aikana; tai
ii) 

image

ja

image

asianomaisen TLTRO III -operaation viimeisen korkojakson aikana.
G. 

Olkoon TLTRO III -operaation k voimassaoloaikana sovellettava korko (lopullinen korko) merkittynä lyhenteellä rk , ilmaistuna todellisena vuosikorkona. Olkoon TLTRO III -operaation k jakson kj aikana sovellettava korko, kun j = pre, special, adspecial, post tai last TLTRO III -operaatiossa k, ilmaistuna todellisena vuosikorkona,
image .

H. 

Korko rk määritellään seuraavasti:

image

Edellä olevassa yhtälössä
image merkitsee päivien lukumäärää TLTRO III -operaation k ajanjaksolla k pre ja
image merkitsee päivien lukumäärää TLTRO III -operaation k ajanjaksolla k post .

TLTRO III -operaatioihin k sovellettava korko lasketaan seuraavasti:

1. 

Seitsemässä ensimmäisessä operaatiossa lainattujen määrien osalta, jos k = 1,...,7:

a) 

Jos osallistuja saavuttaa tai ylittää erityisellä vertailujaksolla tai ylimääräisellä erityisellä vertailujaksolla nettolainanannon vertailuarvonsa, kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatiossa lainaamiin määriin sovellettava korko on

i) 

erityisen korkojakson aikana: talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla vähennettynä 50 peruspisteellä, kuitenkin niin, että se joka tapauksessa on enintään miinus 100 peruspistettä eli

jos NLSpecial ≥ NLB, niin

image

;
ii) 

ylimääräisen erityisen korkojakson aikana: talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla vähennettynä 50 peruspisteellä, kuitenkin niin, että se joka tapauksessa on enintään miinus 100 peruspistettä eli

jos NLADSpecial ≥ NLB, niin

image

;
iii) 

asianomaisen TLTRO III -operaation erityistä korkojaksoa edeltävän korkojakson ja ylimääräisen erityisen korkojakson jälkeisen korkojakson aikana: talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisen TLTRO III -operaation pääkorkojaksolla eli

jos NLSpecial ≥ NLB ja NLADSpecial ≥ NLB, niin

image

.
iv) 

Asianomaisen TLTRO III -operaation viimeisen korkojakson aikana: talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisen TLTRO III -operaation viimeisellä korkojaksolla eli:

jos NLSpecial ≥ NLB ja NLADSpecial ≥ NLB, niin

image

.
b) 

Jos osallistuja saavuttaa tai ylittää nettolainanannon vertailuarvonsa erityisellä vertailujaksolla, mutta ei saavuta tai ylitä nettolainanannon vertailuarvoaan ylimääräisellä erityisellä vertailujaksolla, kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatiossa lainaamiin määriin sovellettava korko on

i) 

erityisen korkojakson aikana: talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla vähennettynä 50 peruspisteellä, kuitenkin niin, että se joka tapauksessa on enintään miinus 100 peruspistettä eli

jos NLSpecial ≥ NLB,
niin

image

;
ii) 

ylimääräisen erityisen korkojakson aikana alempi seuraavista: perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla, vähennettynä 50 peruspisteellä, ja talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisen TLTRO III -operaation pääkorkojaksolla eli

jos NLSpecial ≥ NLB ja NLADSpecial < NLB,
niin

image

;
iii) 

asianomaisen TLTRO III -operaation erityistä korkojaksoa edeltävän korkojakson ja ylimääräisen erityisen korkojakson jälkeisen korkojakson aikana: talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisen TLTRO III -operaation pääkorkojaksolla eli

jos NLSpecial ≥ NLB ja NLADSpecial < NLB, niin

image

.
(iv) 

asianomaisen TLTRO III -operaation viimeisen korkojakson aikana: talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisen TLTRO III -operaation viimeisellä korkojaksolla eli

jos NLSpecial ≥ NLB ja NLADSpecial < NLB, niin

image

.
c) 

Jos osallistuja ei saavuta tai ylitä nettolainanannon vertailuarvoaan erityisellä vertailujaksolla, mutta saavuttaa tai ylittää nettolainanannon vertailuarvonsa ylimääräisellä erityisellä jaksolla ja ylittää huomioon otettavan lainakannan vertailuarvon toisella vertailujaksolla vähintään 1,15 prosentilla, kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatiossa lainaamiin määriin sovellettava korko on

i) 

erityisen korkojakson aikana alempi seuraavista: perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla, vähennettynä 50 peruspisteellä, ja talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisen TLTRO III -operaation pääkorkojaksolla eli

jos NLSpecial < NLB ja EX ≥ 1,15,
niin iri = 100 % ja

image

;
ii) 

ylimääräisen erityisen korkojakson aikana: talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla vähennettynä 50 peruspisteellä, kuitenkin niin, että se joka tapauksessa on enintään miinus 100 peruspistettä eli

jos NLADSpecial ≥ NLB, NLSpecial < NLB ja EX ≥ 1,15,
niin

image

;
iii) 

asianomaisen TLTRO III -operaation erityistä korkojaksoa edeltävän korkojakson ja ylimääräisen erityisen korkojakson jälkeisen korkojakson aikana: talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisen TLTRO III -operaation pääkorkojaksolla eli

jos NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB ja EX ≥ 1,15,
niin iri = 100 % ja

image

iv) 

asianomaisen TLTRO III -operaation viimeisen korkojakson aikana: talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisen TLTRO III -operaation viimeisellä korkojaksolla eli

jos NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB ja EX ≥ 1,15, niin iri = 100 % ja

image

d) 

Jos osallistuja ei saavuta tai ylitä nettolainanannon vertailuarvoaan erityisellä vertailujaksolla eikä saavuta tai ylitä nettolainanannon vertailuarvoaan ylimääräisellä erityisellä vertailujaksolla, mutta ylittää huomioon otettavan lainakannan vertailuarvonsa toisella vertailujaksolla vähintään 1,15 prosentilla, kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatiossa lainaamiin määriin sovellettava korko on

i) 

erityisen korkojakson aikana alempi seuraavista: perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla, vähennettynä 50 peruspisteellä, ja talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisen TLTRO III -operaation pääkorkojaksolla eli

jos NLSpecial < NLB ja EX ≥ 1,15,
niin iri = 100 % ja

image

;
ii) 

ylimääräisen erityisen korkojakson aikana alempi seuraavista: perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla, vähennettynä 50 peruspisteellä, ja talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisen TLTRO III -operaation pääkorkojaksolla eli

jos NLADSpecial < NLB, NLSpecial < NLB ja EX ≥ 1,15,
niin iri = 100 % ja

image

;
iii) 

asianomaisen TLTRO III -operaation erityistä korkojaksoa edeltävän korkojakson ja ylimääräisen erityisen korkojakson jälkeisen korkojakson aikana: talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisen TLTRO III -operaation pääkorkojaksolla eli

jos NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB ja EX ≥ 1,15,
niin iri = 100 % ja

image

iv) 

asianomaisen TLTRO III -operaation viimeisen korkojakson aikana: talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisen TLTRO III -operaation viimeisellä korkojaksolla eli

jos NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB ja EX ≥ 1,15,
niin iri = 100 % ja

image

e) 

Jos osallistuja ei saavuta tai ylitä nettolainanannon vertailuarvoaan erityisellä vertailujaksolla, mutta saavuttaa tai ylittää nettolainanannon vertailuarvonsa ylimääräisellä erityisellä jaksolla ja ylittää huomioon otettavan lainakannan vertailuarvon toisella vertailujaksolla alle 1,15 prosentilla, kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatiossa lainaamiin määriin sovellettava korko on

i) 

asianomaisen TLTRO III -operaation erityistä korkojaksoa edeltävän korkojakson aikana: korko, jota korotetaan lineaarisesti riippuen siitä prosenttiosuudesta, jolla osallistuja ylittää kantatietojen vertailuarvonsa eli

jos NLSpecial < NLB ja 0 < EX < 1,15,
niin

image

ja

image

;
ii) 

erityisen korkojakson aikana alempi seuraavista: perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla, vähennettynä 50 peruspisteellä, ja i alakohdan mukaisesti laskettu korko eli

jos NLSpecial < NLB ja 0 < EX < 1,15,
niin

image

ja

image

;
iii) 

ylimääräisen erityisen korkojakson aikana: talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla vähennettynä 50 peruspisteellä, kuitenkin niin, että se joka tapauksessa on enintään miinus 100 peruspistettä eli

jos NLADSpecial ≥ NLB, NLSpecial < NLB ja 0 < EX < 1,15, niin

image

;
iv) 

asianomaisen TLTRO III -operaation ylimääräisen erityisen korkojakson jälkeisen korkojakson aikana: talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisen TLTRO III -operaation pääkorkojaksolla eli

jos NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB ja 0 < EX < 1,15,
niin

image

.
v) 

asianomaisen TLTRO III -operaation viimeisen korkojakson aikana: talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisen TLTRO III -operaation viimeisellä korkojaksolla eli

jos NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB ja 0 < EX < 1,15,
niin

image

.
f) 

Jos osallistuja ei saavuta tai ylitä nettolainanannon vertailuarvoaan erityisellä vertailujaksolla eikä saavuta tai ylitä nettolainanannon vertailuarvoaan ylimääräisellä erityisellä vertailujaksolla, mutta ylittää huomioon otettavan lainakannan vertailuarvonsa toisella vertailujaksolla alle 1,15 prosentilla, kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatiossa lainaamiin määriin sovellettava korko on

i) 

erityisen korkojakson aikana alempi seuraavista: perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla, vähennettynä 50 peruspisteellä, ja iii alakohdan mukaisesti laskettu korko eli

jos NLSpecial < NLB ja 0 < EX < 1,15,
niin

image

ja

image

;
ii) 

ylimääräisen erityisen korkojakson aikana alempi seuraavista: perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla, vähennettynä 50 peruspisteellä, ja iii alakohdan mukaisesti laskettu korko eli

jos NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB ja 0 < EX < 1,15,
niin

image

ja

image

;
iii) 

asianomaisen TLTRO III -operaation erityistä korkojaksoa edeltävän korkojakson ja ylimääräisen erityisen korkojakson jälkeisen korkojakson aikana: korko, jota korotetaan lineaarisesti riippuen siitä prosenttiosuudesta, jolla osallistuja ylittää kantatietojen vertailuarvonsa eli

jos NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB ja 0 < EX < 1,15,
niin

image

ja

image

.
iv) 

asianomaisen TLTRO III -operaation viimeisen korkojakson aikana: korko, jota korotetaan lineaarisesti riippuen siitä prosenttiosuudesta, jolla osallistuja ylittää kantatietojen vertailuarvonsa eli

jos NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB ja 0 < EX < 1,15,
niin

image

ja

image

g) 

Jos osallistuja ei saavuta tai ylitä nettolainanannon vertailuarvoaan erityisellä vertailujaksolla eikä ylitä lainakannan vertailuarvoaan toisella vertailujaksolla, mutta saavuttaa tai ylittää nettolainanannon vertailuarvonsa ylimääräisen erityisen vertailujakson aikana, kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatiossa lainaamiin määriin sovellettava korko on

i) 

asianomaisen TLTRO III -operaation erityistä korkojaksoa edeltävän korkojakson aikana: perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisen TLTRO III -operaation pääkorkojaksolla eli

jos NLSpecial < NLB ja EX ≤ 0, niin iri = 0 % ja

image

;
ii) 

erityisen korkojakson aikana: perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla vähennettynä 50 peruspisteellä eli

jos NLSpecial < NLB ja EX ≤ 0, niin