EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 804f144b-ad05-11eb-9767-01aa75ed71a1

Consolidated text: Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1222/2014, annettu 8 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joilla täsmennetään menetelmä maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten määrittämiseksi ja maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten alaluokkien määrittelemiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

02014R1222 — FI — 30.03.2021 — 002.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1222/2014,

annettu 8 päivänä lokakuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joilla täsmennetään menetelmä maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten määrittämiseksi ja maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten alaluokkien määrittelemiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 330 15.11.2014, s. 27)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/1608, annettu 17 päivänä toukokuuta 2016,

  L 240

1

8.9.2016

►M2

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/539, annettu 11 päivänä helmikuuta 2021,

  L 108

10

29.3.2021




▼B

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1222/2014,

annettu 8 päivänä lokakuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joilla täsmennetään menetelmä maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten määrittämiseksi ja maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten alaluokkien määrittelemiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)



1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä asetuksessa täsmennetään menetelmä, jonka mukaisesti direktiivin 2013/36/EU 131 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu jäsenvaltion viranomainen, jäljempänä ’asianomainen viranomainen’, konsolidoidusti määrittää asianomaisen yhteisön maailmanlaajuiseksi järjestelmän kannalta merkittäväksi laitokseksi (G-SII), sekä menetelmä G-SII:ten alaluokkien määrittelemiseksi ja G-SII:ten jakamiseksi kyseisiin alaluokkiin sen mukaan, mikä on niiden merkitys järjestelmän kannalta, sekä tähän menetelmään liittyvät määräajat ja määrittämistarkoituksessa käytettävät tiedot.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

▼M2

1) 

’asianomaisella yhteisöllä’ ryhmää, jota johtaa EU:ssa emoyrityksenä toimiva laitos, EU:ssa emoyrityksenä toimiva rahoitusalan holdingyhtiö, EU:ssa emoyrityksenä toimiva rahoitusalan sekaholdingyhtiö tai laitos, joka ei ole EU:ssa emoyrityksenä toimi'van laitoksen, EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön tytäryhtiö;

▼B

2) 

’indikaattoriarvolla’ indikaattorin yksittäistä arvoa kunkin 6 artiklassa tarkoitetun indikaattorin ja kunkin otokseen kuuluvan asianomaisen yhteisön osalta sekä yksittäistä vertailukelpoista arvoa, joka on julkistettu kansainvälisesti sovittujen standardien mukaisesti, kunkin kolmannessa maassa toimiluvan saaneen pankin osalta;

3) 

’nimittäjällä’ otokseen kuuluvien asianomaisten yhteisöjen ja kolmansissa maissa toimiluvan saaneiden pankkien indikaattoriarvojen yhteisarvoa kunkin indikaattorin osalta;

4) 

’pisteytyksen raja-arvolla’ pisteytyksen arvoa, joka määrittää alimman raja-arvon ja viiden alaluokan väliset raja-arvot, sellaisena kuin ne ovat määriteltyinä direktiivin 2013/36/EU 131 artiklan 9 kohdassa.

3 artikla

Menetelmän yleiset parametrit

1.  
EPV on määritettävä niiden laitosten tai ryhmien otos, joiden indikaattoriarvoja käytetään viitearvoina, jotka edustavat maailmanlaajuista pankkialaa pisteytysten laskemista varten, ja otettava tässä yhteydessä huomioon kansainvälisesti sovitut standardit, erityisesti Baselin pankkivalvontakomitean käyttämä otos maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien pankkien määrittämiseksi, sekä annettava otokseen kuuluvat asianomaiset yhteisöt tiedoksi asianomaisille viranomaisille viimeistään kunkin vuoden heinäkuun 31 päivänä.

Otos koostuu asianomaisista yhteisöistä ja kolmansissa maissa toimiluvan saaneista pankeista sekä kattaa niistä 75 suurinta kokonaisriskin perusteella, sellaisena kuin se on määriteltynä 6 artiklan 1 kohdassa, mukaan lukien asianomaiset yhteisöt, jotka on nimetty G-SII:ksi, ja kolmansien maiden pankit, jotka oli nimetty maailmanlaajuisesti järjestelmän kannalta merkittäviksi edellisenä vuonna.

EPV poistaa tai lisää asianomaisia yhteisöjä tai kolmansissa maissa toimiluvan saaneita pankkeja, jos ja siinä määrin kuin se on tarpeen sellaisen riittävän vertailujärjestelmän takaamiseksi, jonka avulla voidaan arvioida merkitystä järjestelmän kannalta ja joka heijastaa maailmanlaajuisia rahoitusmarkkinoita ja maailmantaloutta, ottaen huomioon kansainvälisesti sovitut standardit, mukaan lukien Baselin pankkivalvontakomitean käyttämä otos.

▼M2

2.  

Asianomaisen viranomaisen on ilmoitettava EPV:lle vuosittain viimeistään 31 päivänä heinäkuuta indikaattoriarvot kustakin lainkäyttöalueellaan toimiluvan saaneesta asianomaisesta yhteisöstä, jonka Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 ( 1 ) 429 artiklan 4 kohdan mukaisesti laskettu vastuiden kokonaismäärä on yli 200 miljardia euroa. Asianomaisen viranomaisen on kerättävä indikaattoriarvot ottaen huomioon perustana olevia tietoja koskevat tarkemmat erittelyt, jotka esitetään EPV:n Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 ( 2 ) 16 artiklan nojalla laatimissa ohjeissa. Asianomaisen viranomaisen on varmistettava, että indikaattoriarvot ovat samat kuin Baselin pankkivalvontakomitealle toimitetut arvot.

▼B

3.  
EPV:n on laskettava nimittäjät niiden indikaattoriarvojen perusteella, jotka asianomaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet 2 kohdan mukaisesti. Nimittäjien laskennassa on otettava huomioon kansainvälisesti sovitut standardit, erityisesti Baselin pankkivalvontakomitean asianomaisen vuoden osalta julkistamat nimittäjät, ja ne on annettava asianomaisille viranomaisille tiedoksi. Indikaattorin nimittäjä on kaikkien otokseen kuuluvien asianomaisten yhteisöjen ja kolmansissa maissa toimiluvan saaneiden pankkien indikaattoriarvojen kokonaismäärä, sellaisina kuin ne ovat ilmoitettuina asianomaisten yhteisöjen osalta 2 kohdan nojalla ja julkistettuina kolmansissa maissa toimiluvan saaneiden pankkien toimesta asianomaisen vuoden heinäkuun 31 päivänä.

▼M2

4 artikla

Määritysmenettely

1.  
Asianomaisen viranomaisen on laskettava viimeistään kunkin vuoden syyskuun 1 päivänä niiden asianomaisten yhteisöjen pisteytykset, jotka kuuluvat EPV:n tiedoksi antamaan otokseen ja joilla on toimilupa sen lainkäyttöalueella.
2.  
Jos asianomainen viranomainen asianmukaista valvontavaltaansa käyttäen määrittelee G-SII:n uudelleen alemmasta alaluokasta ylempään alaluokkaan direktiivin 2013/36/EU 131 artiklan 10 kohdan a alakohdan mukaisesti tai nimeää asianomaisen yhteisön G-SII:ksi saman artiklan 10 kohdan b alakohdan mukaisesti, sen on toimitettava EPV:lle viimeistään kunkin vuoden marraskuun 1 päivänä yksityiskohtainen kirjallinen lausunto arviointinsa perusteista.
3.  
Jos asianomainen viranomainen asianmukaista valvontavaltaansa käyttäen määrittelee G-SII:n uudelleen ylemmästä alaluokasta alempaan alaluokkaan direktiivin 2013/36/EU 131 artiklan 10 kohdan c alakohdan mukaisesti, sen on toimitettava EPV:lle viimeistään kunkin vuoden syyskuun 30 päivänä yksityiskohtainen kirjallinen lausunto arviointinsa perusteista.
4.  
Edellä 2 kohdassa tarkoitettu uudelleenmäärittely tai nimeäminen tulee voimaan sitä kalenterivuotta seuraavan toisen vuoden tammikuun 1 päivänä, jona nimittäjät on annettu tiedoksi asiaankuuluville viranomaisille 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Jos G-SII määritellään alempaan alaluokkaan kuin edellisen vuoden määritysmenettelyssä, alempi G-SII-puskurivaatimus tulee voimaan uudelleenmäärittelemistä seuraavan vuoden tammikuun 1 päivästä, ellei asianomainen viranomainen käytä asianmukaista valvontavaltaansa lykätäkseen kyseisen vaatimuksen soveltamista tämän kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettuun päivämäärään.
5.  
Asianomaisen viranomaisen suorittaman asianomaisen yhteisön G-SII:ksi määrittämisen on sisällettävä kaikkien sellaisten oikeushenkilöiden oikeushenkilötunnukset, jäljempänä ”LEI”, jotka kuuluvat G-SII:n vakavaraisuuteen kohdistuvan konsolidoinnin piiriin. Asianomaisen viranomaisen määrittämän asianomaisen yhteisön on ilmoitettava asianomaiselle viranomaiselle viimeistään määritysmenettelyä seuraavan vuoden maaliskuun 1 päivänä ryhmänsä rakenne esittämällä ryhmään kuuluvien kaikkien konsolidoitujen yhteisöjen LEIt, jos ne ovat saatavilla. Asianomaisen yhteisön on varmistettava, että sen maailmanlaajuisessa LEI-tietokannassa ilmoitettu ryhmän rakenne pidetään ajan tasalla.

▼B

5 artikla

Määrittäminen G-SII:ksi, pisteyttäminen ja määritteleminen alaluokkiin

1.  
Indikaattoriarvot perustuvat ilmoitettuihin asianomaisen yhteisön edellisen tilikauden lopun tietoihin konsolidoidulla tasolla ja kolmansissa maissa toimiluvan saaneiden pankkien osalta kansainvälisesti sovittujen standardien mukaisesti julkistettuihin tietoihin. Sellaisten asianomaisten yhteisöjen osalta, joiden tilikausi päättyy 30 päivänä kesäkuuta, asianomaiset viranomaiset voivat käyttää indikaattoriarvoja, jotka perustuvat kyseisten yhteisöjen rahoitusasemaan 31 päivänä joulukuuta.
2.  
Asianomaisen viranomaisen on määritettävä kunkin otokseen kuuluvan asianomaisen yhteisön pisteytys yksittäisten luokkien pisteytysten yksinkertaisena keskiarvona, kuitenkin siten, että korvattavuuden mittaamista koskevassa luokassa enimmäispisteytys on 500 peruspistettä. Kunkin luokan pisteytys lasketaan niiden arvojen yksinkertaisena keskiarvona, jotka saadaan jakamalla asianomaisen luokan kukin indikaattoriarvo EPV:n tiedoksi antamalla indikaattorin nimittäjällä. Pisteytykset ilmaistaan peruspisteinä ja pyöristetään lähimpään kokonaiseen peruspisteeseen.
3.  

Alin pisteytyksen raja-arvo on 130 peruspistettä. Alaluokat määritellään seuraavasti:

a) 

alaluokka 1 käsittää 130–229 peruspisteen pisteytykset;

b) 

alaluokka 2 käsittää 230–329 peruspisteen pisteytykset;

c) 

alaluokka 3 käsittää 330–429 peruspisteen pisteytykset;

d) 

alaluokka 4 käsittää 430–529 peruspisteen pisteytykset;

e) 

alaluokka 5 käsittää 530–629 peruspisteen pisteytykset.

4.  
Asianomaisen viranomaisen on määritettävä asianomainen yhteisö G-SII:ksi, kun kyseisen yhteisön pisteytys on vähintään yhtä suuri kuin alin raja-arvo. Päätöksen nimetä asianomainen yhteisö G-SII:ksi asianmukaista valvontavaltaa käyttäen direktiivin 2013/36/EU 131 artiklan 10 kohdan b alakohdan mukaisesti on perustuttava arvioon siitä, olisiko yhteisön konkurssilla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia maailmanlaajuisiin rahoitusmarkkinoihin ja maailmantalouteen.
5.  
Asianomaisen viranomaisen on määriteltävä G-SII alaluokkaan sen pisteytyksen perusteella. Päätöksen määritellä G-SII uudelleen alemmasta alaluokasta ylempään alaluokkaan asianmukaista valvontavaltaa käyttäen direktiivin 2013/36/EU 131 artiklan 10 kohdan a alakohdan mukaisesti on perustuttava arvioon siitä, olisiko yhteisön konkurssilla voimakkaampia kielteisiä vaikutuksia maailmanlaajuisiin rahoitusmarkkinoihin ja maailmantalouteen.

▼M2

5 a  
Asianomaisen viranomaisen on määritettävä lisäkokonaispisteytys kullekin asianomaiselle yhteisölle, joka harjoittaa rajat ylittävää toimintaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2014 ( 3 ) 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa osallistuvissa jäsenvaltioissa, noudattaen tämän artiklan 2 kohdassa vahvistettua menettelyä, mutta sen on korvattava 6 artiklan 5 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut asianomaisen yhteisön indikaattoriarvot tämän kohdan toisen alakohdan mukaisesti lasketuilla arvoilla ja korvattava vastaavat nimittäjät EPV:n antamilla tarkistetuilla nimittäjillä.

Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa asianomaisen viranomaisen on pidettävä kotimaisina kaikkia saatavia ja velkoja asetuksen (EU) N:o 806/2014 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin osallistuviin jäsenvaltioihin sijoittautuneisiin vastapuoliin nähden. Direktiivin 2013/36/EU 131 artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa tarkoitettujen luokkien osalta asianomaisen viranomaisen on otettava huomioon samat muuttamattomat indikaattoriarvot, jotka asianomainen yhteisö on ilmoittanut, ja EPV:n ilmoittamia nimittäjiä.

5 b  
Edellä 5 a kohdassa tarkoitetun lisäkokonaispisteytyksen perusteella päätöksen määritellä G-SII uudelleen ylemmästä alaluokasta alempaan alaluokkaan asianmukaista valvontavaltaa käyttäen direktiivin 2013/36/EU 131 artiklan 10 kohdan c alakohdan mukaisesti on perustuttava arvioon siitä, olisiko G-SII:n konkurssilla vähemmän kielteisiä vaikutuksia maailmanlaajuisiin rahoitusmarkkinoihin ja maailmantalouteen. Arvioinnissa on tarvittaessa otettava huomioon mahdolliset lausunnot tai varaukset, jotka Baselin pankkivalvontakomitea on hyväksynyt julkisesti saatavilla olevan menetelmänsä mukaisesti arvioidessaan maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien pankkien merkitystä järjestelmän kannalta.

Edellä 5 a kohdassa tarkoitettu lisäkokonaispisteytys voi saada asianomaisen viranomaisen määrittelemään G-SII:n uudelleen tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun seuraavaan alempaan alaluokkaan. G-SII:n uudelleenmäärittelemisen alempaan alaluokkaan on rajoituttava enintään yhden alaluokan pudotukseen.

▼M2

6.  
Edellä 4, 5 ja 5 b kohdassa tarkoitettuja päätöksiä on tuettava oheisindikaattoreilla, jotka eivät saa olla asianomaisen yhteisön konkurssin todennäköisyyttä osoittavia. Kyseisten päätösten on perustuttava hyvin dokumentoituihin ja todennettaviin määrällisiin ja laadullisiin tietoihin.

▼M1

6 artikla

Indikaattorit

1.  
Ryhmän kokoon perustuva luokka koostuu yhdestä indikaattorista, joka vastaa ryhmän kokonaisriskiä.
2.  

Ryhmän rahoitusjärjestelmään kytkeytymiseen perustuva luokka koostuu kaikista seuraavista indikaattoreista:

a) 

rahoitusjärjestelmän sisäiset varat;

b) 

rahoitusjärjestelmän sisäiset velat;

c) 

liikkeessä olevat arvopaperit.

3.  

Ryhmän tarjoamien palvelujen tai saataville asettaman rahoitusinfrastruktuurin korvattavuuteen perustuva luokka koostuu kaikista seuraavista indikaattoreista:

a) 

säilytyksessä olevat varat;

b) 

maksutoiminta;

c) 

merkintäsitoumusliiketoimet oman ja vieraan pääoman markkinoilla.

4.  

Ryhmän kompleksisuuteen perustuva luokka koostuu kaikista seuraavista indikaattoreista:

a) 

OTC-johdannaisten nimellismäärä;

b) 

tason 3 varat käypien arvojen hierarkiassa komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1255/2012 ( 4 ) mukaisesti;

c) 

kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät ja myytävissä olevat arvopaperit.

5.  

Ryhmän rajatylittävään toimintaan perustuva luokka koostuu seuraavista indikaattoreista:

a) 

eri lainkäyttöalueiden väliset saamiset;

b) 

eri lainkäyttöalueiden väliset velat.

6.  
Muuna valuuttana kuin euroina ilmoitettujen tietojen osalta asianomaisen viranomaisen on käytettävä asianmukaista vaihtokurssia ottaen huomioon Euroopan keskuspankin julkaiseman 31 päivänä joulukuuta sovellettavan viitekurssin ja kansainväliset standardit. Edellä 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetun maksutoimintaindikaattorin osalta asianomaisen viranomaisen on käytettävä asianomaisen vuoden keskimääräisiä vaihtokursseja.

▼M2 —————

▼B

8 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼M1 —————



( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

( 2 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

( 3 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 806/2014, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2014, yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta (EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1).

( 4 ) Komission asetus (EU) N:o 1255/2012, annettu 11 päivänä joulukuuta 2012, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien IAS 12, IFRS 1 ja IFRS 13 sekä kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean tulkinnan IFRIC 20 osalta (EUVL L 360, 29.12.2012, s. 78).

Top