EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C(2022)7842

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) / , asetuksen (EU) 2019/1239 täydentämisestä eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön datajoukon vahvistamisen osalta ja asetuksen liitteen muuttamisesta

C/2022/7842 final

PERUSTELUT

1.DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN TAUSTA

Tämän delegoidun säädöksen tarkoituksena on muuttaa eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta annetun asetuksen (EU) 2019/1239 1 (EMSWe-asetus) liitettä mukauttamalla viittauksia tiettyyn EU:n lainsäädäntöön. Siinä vahvistetaan myös asetuksen (EU) 2019/1239 3 artiklassa säädetty EMSWe-datajoukko. Kyseinen datajoukko sisältää tyhjentävän tietoelementtiluettelon, joka perustuu alusten ilmoitusvelvoitteisiin niiden vieraillessa EU:n satamassa, ja sillä yhdenmukaistetaan nykyiset vakioimattomat tietojen ilmoitusvelvoitteet.

Tämän delegoidun säädöksen liitteessä I oleva luettelo ilmoitusvelvoitteista sisältää kaikki tiedot, jotka aluksen on annettava käydessään satamassa. Yhteisen datajoukon käyttäminen yksinkertaistaa alusten liikenteenharjoittajien ja kansallisten viranomaisten välistä viestintää. Se parantaa myös eri järjestelmien yhteentoimivuutta ja yhteenliittämistä. Tämä mahdollistaa tietojen tehokkaamman jakamisen ja uudelleenkäytön, vähentää ilmoittajien hallinnollista taakkaa ja parantaa kansallisten viranomaisten välistä tietojenvaihtoa.

Liitteessä II vahvistetussa EMSWe-datajoukossa otetaan huomioon EU:n ja kansainvälisessä lainsäädännössä sekä kansallisessa lainsäädännössä säädetyt ilmoitusvelvoitteet. Komissio tarkasteli erityisesti EMSWe-datajoukon yhteensopivuutta asetuksessa (EU) 2015/2446 ja asetuksessa (EU) 2015/2447 vahvistettujen tullialan nykyisten tietovaatimusten kanssa.

2.SÄÄDÖKSEN HYVÄKSYMISTÄ EDELTÄNEET KUULEMISET

Delegoidun säädöksen valmistelemiseksi on toteutettu asianmukaiset ja avoimet kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, koska laatimiseen vaadittiin laajempaa asiantuntemusta. Tämä on linjassa delegoituja säädöksiä koskevan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisymmärrysasiakirjan 4 kohdan kanssa.

Tämän delegoidun säädöksen valmistelu edellytti tietojen keräämistä jäsenvaltioilta. Myös toimialajärjestöjä kuultiin.

Delegoitua säädöstä varten on järjestetty kuulemiset digitaalisen merenkulkujärjestelmän ja digitaalisten merenkulkupalvelujen hallinnointia varten perustetun korkean tason ohjausryhmän (E03450 2 ) ja tullin liiketoimintaryhmän (E03110 3 ) kanssa. Tämän delegoidun säädöksen kaksi pääkohtaa, eli EMSWe-datajoukko ja asetuksen (EU) 2019/1239 liitteeseen tehdyt muutokset, esiteltiin ja niistä keskusteltiin yksityiskohtaisesti useissa asiantuntijakokouksissa, joista ensimmäinen pidettiin 6. joulukuuta 2019. Delegoidun säädöksen luonnoksen ensimmäistä versiota tarkasteltiin 23. helmikuuta 2022 järjestetyssä kokouksessa, johon osallistui asiantuntijoita kaikista jäsenvaltioista. Myös parlamentille ilmoitettiin käynnissä olevista kuulemisista. ”Kerro mielipiteesi” -portaalin kautta saadun julkisen palautteen perusteella lakiin tehtiin pieniä toimituksellisia muutoksia.

Delegoidun säädöksen luonnos jaettiin myös yritysmaailman edustajien kanssa, mukaan lukien merenkulkualalla toimivat toimialajärjestöt, alusten omistajat, linjavarustamot, satamaoperaattorit, satamayhteisöjen verkonhaltijat, terminaalin pitäjät, laiva-asiamiehet ja huolitsijat. Nämä sidosryhmät kutsuttiin tarkkailijoiksi asiantuntijaryhmän kokouksiin.

3.DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN OIKEUDELLINEN SISÄLTÖ

Delegoitu asetus hyväksytään asetuksen (EU) 2019/1239 ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan nojalla.

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) …/…,

annettu 7.11.2022,

asetuksen (EU) 2019/1239 täydentämisestä eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön datajoukon vahvistamisen osalta ja asetuksen liitteen muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta ja direktiivin 2010/65/EU 4 kumoamisesta 20 päivänä kesäkuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1239 ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)Asetuksen (EU) 2019/1239 antamisen jälkeen direktiivi 2000/59/EY 5 kumottiin ja korvattiin direktiivillä (EU) 2019/883 6 . Näin ollen asetuksen (EU) 2019/1239 liitteessä oleva viittaus direktiiviin 2000/59/EY olisi korvattava viittauksella direktiiviin (EU) 2019/883. Lisäksi koska direktiivin (EU) 2019/883 7 artiklan 3 kohdassa säädetään velvoitteesta ilmoittaa jätteen toimittamista koskevaan tositteeseen sisältyvät tiedot, se olisi mainittava myös asetuksen (EU) 2019/1239 liitteessä.

(2)Asetuksen (EU) 2016/399 7 (Schengenin rajasäännöstö) 19 artiklassa säädetään eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön kannalta merkityksellisistä ilmoitusvelvoitteista. Näin ollen on tarpeen muuttaa asetuksen (EU) 2019/1239 liitettä korvaamalla viittaus Schengenin rajasäännöstön 8 artiklaan viittauksella 19 artiklaan.

(3)Direktiivin 2001/96/EY 8 7 artiklan 1 kohdan b alakohta on merkityksellinen asetuksen (EU) 2019/1239 soveltamisen kannalta, kun taas muissa direktiivin 2001/96/EY 7 artiklan säännöksissä ei aseteta ilmoitusvelvoitteita. Näin ollen on tarpeen muuttaa viittausta direktiiviin 2001/96/EY siten, että siinä viitataan ainoastaan kyseisen direktiivin 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan.

(4)Sen vuoksi asetuksen (EU) 2019/1239 liitettä olisi muutettava.

(5)EMSWe-datajoukon olisi sisällettävä asetuksen (EU) 2019/1239 liitteessä luetellussa EU:n ja kansainvälisessä lainsäädännössä sekä kansallisessa lainsäädännössä vaaditut tietoelementit, jotka on toimitettava satamakäynnin yhteydessä. EMSWe-datajoukon vahvistamista koskevassa valmistelutyössä jäsenvaltiot ovat asetuksen (EU) 2019/1239 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoittaneet komissiolle kansallisen lainsäädäntönsä ja kansallisten vaatimustensa mukaiset tietoelementit.

(6)Jokainen EMSWe-datajoukon tietoelementti olisi yksilöitävä nimellä, johon liittyy kuvaus, ja elementeillä olisi oltava tarkat tekniset ominaisuudet, jotka osoittavat merkkityypin ja pituuden. Komissio on jäsenvaltioita kuullen yhdenmukaistanut näiden tietoelementtien nimet, määritelmät ja muodot, jotta vältetään suuri määrä toisistaan poikkeavia tietovaatimuksia ja yksinkertaistetaan ilmoitusten tekemistä meriliikenteessä.

(7)Jotta varmistetaan, että yhteisiä tietovaatimuksia, muotoja ja koodeja noudatetaan ja sovelletaan merenkulkualan kansallisten keskitettyjen palvelupisteiden kautta tehtävässä ilmoittamisessa, on tarpeen vahvistaa yhdenmukaistettujen koodiluetteloiden ja menettelytapasääntöjen soveltaminen EMSWe-datajoukossa soveltuvin osin.

(8)Merenkulkualan kansallisten keskitettyjen palvelupisteiden kautta tapahtuvan sähköisen ilmoittamisen helpottamiseksi EMSWe-datajoukossa olisi ilmoitettava, mitä tietoelementtejä sovelletaan asetuksen (EU) 2019/1239 liitteessä lueteltuun EU:n ja kansainväliseen lainsäädäntöön ja mitä tietoelementtejä sovelletaan kansalliseen lainsäädäntöön.

(9)Alusten suorittaman ilmoittamisen helpottamiseksi ja merenkulun kansainvälisen ulottuvuuden huomioon ottamiseksi EMSWe-datajoukossa olisi viitattava Kansainvälisen merenkulkujärjestön julkaisemassa FAL.5/Circ.44 yleiskirjeessä esitettyyn IMOn meriliikenteen helpottamista ja sähköistä liiketoimintaa koskevaan ohjekokoelmaan. Viittauksessa olisi ilmoitettava EMSWe-datajoukon tietoelementtien ja vastaavien FAL-kokoelmien tietoelementtien väliset yhteydet.

(10)Asetuksen (EU) 2019/1239 liitteessä on useita viittauksia tullia koskeviin ilmoitusvelvoitteisiin. Useimmat näistä velvoitteista on täytettävä soveltamalla komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 9 liitteessä B vahvistettuja tietovaatimuksia sekä komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/2447 10 vahvistettuja muotoja ja koodeja. Sen varmistamiseksi, että tullien tietojenkäsittelyjärjestelmät voivat helposti käsitellä tietoja, joita ilmoittajat toimittavat merenkulun kansallisten keskitettyjen palvelupisteiden kautta mainittujen velvoitteiden täyttämiseksi, tullitietovaatimusten ja EMSWe-datajoukon vastaavien tietoelementtien väliset yhteydet olisi kartoitettava.

(11)Näin ollen asetusta (EU) 2019/1239 olisi täydennettävä vahvistamalla EMSWe-datajoukko.

(12)EMSWe-datajoukon vahvistaminen liittyy läheisesti asetuksen (EU) 2019/1239 liitteessä lueteltuihin ilmoitusvelvoitteisiin. Näin ollen on aiheellista muuttaa asetuksen (EU) 2019/1239 liitettä ja vahvistaa kyseisen asetuksen mukainen EMSWe-datajoukko oikeudellisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi.

(13)Komissio on järjestänyt asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla ja sidosryhmien kanssa.

(14)Koska asetusta (EU) 2019/1239 sovelletaan 15 päivästä elokuuta 2025, tätä asetusta olisi sovellettava samasta päivämäärästä alkaen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) 2019/1239 muuttaminen

Korvataan asetuksen (EU) 2019/1239 liite tämän asetuksen liitteellä I.

2 artikla

EMSWe-datajoukon vahvistaminen

Asetuksen (EU) 2019/1239 3 artiklan 1 kohdassa säädetty EMSWe-datajoukko vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä II.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 15 päivästä elokuuta 2025.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7.11.2022

   Komission puolesta

   Puheenjohtaja
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    ’Eurooppalaisella merenkulkualan yhdennetyllä palveluympäristöllä’ tarkoitetaan oikeudellista ja teknistä kehystä, joka on luotu unionin satamissa käyvien alusten ilmoitusvelvoitteisiin liittyvien tietojen sähköistä siirtämistä varten (ks. asetuksen (EU) 2019/1239 1 artikla).
(2)     https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3450&lang=fi  
(3)     https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3110&lang=fi  
(4)    EUVL L 283, 29.10.2010, s. 1.
(5)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/59/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa (EYVL L 332, 28.12.2000, s. 81).
(6)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/883, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevista vastaanottolaitteista, direktiivin 2010/65/EU muuttamisesta ja direktiivin 2000/59/EY kumoamisesta (EUVL L 151, 7.6.2019, s. 116).
(7)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/399, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) (EUVL L 77, 23.3.2016, s. 1).
(8)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/96/EY, annettu 4 päivänä joulukuuta 2001, irtolastialusten turvallisen lastaamisen ja lastinpurkamisen yhdenmukaistetuista edellytyksistä ja menettelyistä (EYVL L 13, 16.1.2002, s. 9).
(9)    Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 1).
(10)    Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558).
Top

LIITE I

ILMOITUSVELVOITTEET

A. Unionin säädöksistä johtuvat ilmoitusvelvoitteet

Tähän ilmoitusvelvoitteiden luokkaan sisältyvät tiedot on annettava seuraavassa lueteltujen säännösten mukaisesti.

A1 – Ilmoitukset jäsenvaltioiden satamiin saapuvista ja niistä lähtevistä aluksista

Alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/59/EY (EYVL L 208, 5.8.2002, s. 10) 4 artiklan 1 kohta.

A2 – Henkilöiden rajatarkastukset

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 9 päivänä maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 (EUVL L 77, 23.3.2016, s. 1) 19 artikla.

A3 – Ilmoitukset aluksella kuljetettavista vaarallisista tai ympäristöä pilaavista aineista

Alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/59/EY (EYVL L 208, 5.8.2002, s. 10) 13 artikla.

A4.1 – Jätteiden ennakkoilmoitukset

Aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevista vastaanottolaitteista, direktiivin 2010/65/EU muuttamisesta ja direktiivin 2000/59/EY kumoamisesta 17 päivänä huhtikuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/883 (EUVL L 151, 7.6.2019, s. 116) 6 artiklan 1 kohta.

A4.2 – Jätetoimitustosite

Aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevista vastaanottolaitteista, direktiivin 2010/65/EU muuttamisesta ja direktiivin 2000/59/EY kumoamisesta 17 päivänä huhtikuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/883 (EUVL L 151, 7.6.2019, s. 116) 7 artiklan 3 kohta.

A5 – Aluksen saapumista edeltäviin turvatoimiin liittyvät tiedot

Alusten ja satamarakenteiden turvatoimien parantamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 725/2004 (EUVL L 129, 29.4.2004, s. 6) 6 artikla.

Asetuksen (EY) N:o 725/2004 6 artiklassa edellytettyjen tietoelementtien yksilöintiin käytetään tämän liitteen lisäyksessä vahvistettua lomaketta.

A6.1 – Matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden määrä

Yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinnistä 18 päivänä kesäkuuta 1998 annetun neuvoston direktiivin 98/41/EY (EYVL L 188, 2.7.1998, s. 35) 4 artiklan 2 kohta.

A6.2 – Matkustaja-aluksilla olevia henkilöitä koskevat tiedot

Yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinnistä 18 päivänä kesäkuuta 1998 annetun neuvoston direktiivin 98/41/EY (EYVL L 188, 2.7.1998, s. 35) 5 artiklan 2 kohta.

A7 – Tullimuodollisuudet

A7.1 – Tiedonanto saapumisesta (unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1) 133 artikla);

A7.2 – Tavaroiden esittäminen tullille (asetuksen (EU) N:o 952/2013 139 artikla);

A7.3 – Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus (asetuksen (EU) N:o 952/2013 145 artikla);

A7.4 – Tavaroiden tullioikeudellinen asema (asetuksen (EU) N:o 952/2013 153–155 artikla);

A7.5 – Unionin passitusmenettelyyn käytettävät sähköiset kuljetusasiakirjat (asetuksen (EU) N:o 952/2013 233 artiklan 4 kohdan e alakohta);

A7.6 – Tiedonanto poistumisesta (asetuksen (EU) N:o 952/2013 267 artikla);

A7.7 – Poistumisen yleisilmoitus (asetuksen (EU) N:o 952/2013 271 ja 272 artikla);

A7.8 – Jälleenvientitiedonanto (asetuksen (EU) N:o 952/2013 274 ja 275 artikla).

A8 – Irtolastialusten turvallinen lastaaminen ja lastinpurkaminen

Irtolastialusten turvallisen lastaamisen ja lastinpurkamisen yhdenmukaistetuista edellytyksistä ja menettelyistä 4 päivänä joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/96/EY (EYVL L 13, 16.1.2002, s. 9) 7 artiklan 1 kohdan b alakohta.

A9 – Ilmoittaminen sellaisten alusten saapumisesta, joille voidaan tehdä laajennettu tarkastus

Satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/16/EY (EUVL L 131, 28.5.2009, s. 57) 9 artiklan 1 kohta.

A10 – Meriliikenteen tilastot

Tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista 6 päivänä toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/42/EY (EUVL L 141, 6.6.2009, s. 29) 3 artikla.

B. FAL-asiakirjat ja kansainvälisistä oikeudellisista välineistä johtuvat ilmoitusvelvoitteet

Tähän ilmoitusvelvoitteiden luokkaan sisältyvät tiedot on annettava FAL-yleissopimuksen ja muiden asiaankuuluvien kansainvälisten oikeudellisten välineiden mukaisesti.

B1 – FAL 1: Yleisselvitys

B2 – FAL 2: Lastiluettelo

B3 – FAL 3: Luettelo aluksen varastoista

B4 – FAL 4: Luettelo laivaväen omaisuudesta

B5 – FAL 5: Miehistöluettelo

B6 – FAL 6: Matkustajaluettelo

B7 – FAL 7: Luettelo vaarallisista aineista

B8 – Meriterveysilmoitus

C. Kansallisesta lainsäädännöstä ja kansallisista vaatimuksista johtuvat ilmoitusvelvoitteet

Top

LIITE II

1 jakso

Alkuhuomautukset

Tähän liitteeseen sisältyvien tietoelementtien nimiä, muotoja ja määritelmiä sovelletaan asetuksen (EU) 2019/1239 3 artiklassa tarkoitettuun EMSWe-datajoukkoon.

Tietoelementit on lueteltu 2 ja 3 jaksossa tietoryhmittäin. Tietoryhmät on tarkoitettu helpottamaan tietoelementtien lukemista ja lajittelua.

Sarake ”ID” osoittaa tietoryhmän (alkaen etuliitteestä ’DG’) tai tietoelementin (alkaen etuliitteestä ’DE’) yksilöivän tunnistenumeron EMSWe-datajoukossa.

Sarake ”Nimi” osoittaa tietoryhmän tai tietoelementin vakionimen.

Sarake ”Kuvaus” sisältää tietoelementin tekstimuotoisen kuvauksen.

Sarake ”Muoto” osoittaa tietotyypin ja tietojen pituuden vaatimukset. Tietotyyppien koodit ovat seuraavat:

a

aakkosellinen

n

numeerinen

an

aakkosnumeerinen.

Koodin jäljessä oleva numero ilmaisee tiedon sallitun pituuden.

Merkinnässä noudatetaan seuraavaa:

Mahdolliset kaksi pistettä ennen pituustunnistetta tarkoittavat, ettei tiedolla ole kiinteää pituutta mutta numeromäärällä on pituustunnisteessa määritelty yläraja. Pilkku tietojen pituudessa tarkoittaa, että määritteessä voi olla desimaaleja, pilkkua edeltävä numero ilmoittaa määritteen kokonaispituuden, ja pilkun jälkeinen numero ilmoittaa pilkkua seuraavien numeroiden enimmäismäärän.

Esimerkkejä kenttien pituudesta ja muodosta:

a1

1 aakkosmerkki, kiinteä pituus

n2

2 numeerista merkkiä, kiinteä pituus

an3

3 aakkosnumeerista merkkiä, kiinteä pituus

a..4

enintään 4 aakkosmerkkiä

n..5

enintään 5 numeerista merkkiä

an..6

enintään 6 aakkosnumeerista merkkiä

n..7,2

enintään 7 numeerista merkkiä, jossa on enintään 2 desimaalia, erotin voi olla kelluva.

Sarake ”IMO:n ohjekokoelma” ilmaisee kansainvälisen merenkulkujärjestön julkaisemassa meriliikenteen helpottamista ja sähköistä liiketoimintaa koskevassa ohjekokoelmassa (FAL.5/Circ.44) olevan vastaavan tietoelementin tunnuksen, jos se on annettu.

Sarake ”UTK:n liite B” ilmaisee delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä B olevan vastaavan tietoelementin menettelykoodin, jos se on annettu.

Jos tietoelementin tiedot ovat koodimuodossa, sovelletaan sarakkeeseen "Koodiluettelo" merkittyä koodiluetteloa. Koodiluettelot määritellään joko 4 jaksossa, muissa EU:n säädöksissä tai kansainvälisissä standardeissa. UTK:n koodiluetteloiden osalta oikeudellinen viite on täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 liitteessä B oleva II osasto.

Kun viitataan GEONOM-koodiluetteloon, käytettävät koodit määritellään täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 liitteessä B olevan 13 alkuhuomautuksen 3 kohdassa.

Sarake ”Menettelytapasäännöt” osoittaa, tietoelementtiin sovellettavat 5 jaksossa esitetyt menettelytapasäännöt, jos sellaiset on annettu.

Tämän liitteen 3 jakson sarakkeet ”A1”–”C” osoittavat, missä asetuksen (EU) 2019/1239 liitteessä luetelluista ilmoitusvelvoitteista tietoelementtiä käytetään.

2 jakso

Tietoelementtien nimet, muodot ja määritelmät

ID

Nimi

Kuvaus

Muoto

IMO:n ohjekokoelma

UTK:n liite B

Koodiluettelo

Menettelytapasäännöt

DG-001

Yleistä

 

 

 

 

 

 

DE-001-01

Mittayksikkö, koodattu

Koodi, joka vastaa mittayksikköjä viitatuille aluksella oleville määrille, kuten laivaväen omaisuudelle, laivan varastoille ja lastille.

an..3

 

 

UN/ECE-suositus 20 (EDIFACT-koodit 6411)

 

DE-001-02

Järjestysnumero

Luettelon elementille annettu järjestysnumero.

n..5

 

 

 

 

DG-002

Viestin otsikko

 

 

 

 

 

 

DE-002-01

Viestin päivämäärä ja aika

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin viesti on lähetetty.

an..35

IMO0078

 

 

BR-001

DE-002-02

Todentamisen päivämäärä ja aika

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin ilmoittaja on vahvistanut muodollisuuden sisältämät tiedot.

an..35

IMO0014

1506000000

 

BR-001

DE-002-03

Viestityyppi, koodattu

Koodi, joka määrittää viestityypin nimen: joko muodollisuustyyppi tai vastaustyyppi.

an..3

IMO0192

 

Ks. koodiluettelo Muodollisuudet ja vastaustyypit

 

DE-002-04

Tulli-ilmoituksen tyyppi

Merkitään asianomainen unionin koodi.

an..5

 

1101000000

Ks. UTK:n koodiluettelot

BR-047

DE-002-05

Viestin lähettäjän tunniste

Viestin lähettävän osapuolen tunniste. Viestin fyysisen lähettäjän (järjestelmän) tunniste.

an..17

IMO0082

 

 

 

DE-002-06

Viestin vastaanottajan tunniste

Viestin vastaanottavan osapuolen tunniste (järjestelmä). Sen vastaanottajan tunniste, jolle viesti on tarkoitettu.

an..17

IMO0275

 

 

 

DE-002-07

Viestin tunniste

Viestin yksilöllinen tunniste. Käytetään asianomaiseen viestiin liittyvissä asynkronisissa virheilmoituksissa tai kuittauksissa.

an..70

IMO0277

 

 

 

DE-002-08

Viestitoiminto, koodattu

Viestin toiminnon osoittava koodi.

an..3

IMO0305

 

UN/EDIFACT-koodit 1225

BR-054

DE-002-09

LRN

Käytetään paikallista viitenumeroa (LRN). Se määritellään kansallisesti, ja ilmoittaja antaa sen toimivaltaisten viranomaisten kanssa sovitun mukaisesti kunkin ilmoituksen yksilöimiseksi.

an..22

 

1209000000

 

 

DG-003

Lisätiedot

 

 

 

 

 

 

DE-003-01

Huomautukset

Ilmoitus kaikista muista aluksen saapumisen, oleskelun tai lähdön kannalta merkityksellisistä tiedoista.

an..512

IMO0196

 

 

 

DE-003-02

Liitteen nimi, koodattu

Koodi, joka viittaa liiteasiakirjan nimeen.

an..17

 

 

Ks. koodiluettelo Liitetyyppi

 

DE-003-03

Liitteen kuvaus

Liiteasiakirjan tekstimuotoinen kuvaus.

an..256

 

 

 

 

DG-004

Ilmoittaja

 

 

 

 

 

 

DE-004-01

Ilmoittajan tunnistenumero

Ilmoittajan EORI-numero.

an..17

IMO0017

1305017000, 1310017000 ja 1317017000

 

 

DE-004-02

Ilmoittajan nimi

Ilmoittajan koko nimi ja tarvittaessa oikeudellinen muoto.

an..70

IMO0016

1305016000

 

 

DE-004-03

Ilmoittajan rooli, koodattu

Koodi, joka osoittaa ilmoittajan roolin.

an3

IMO0128

 

UN/EDIFACT-koodit (3035)

 

DE-004-04

Ilmoittajan viestinnän tunniste

Merkitään puhelinnumero tai sähköpostiosoite, josta viranomaiset voivat pyytää lisätietoja.

an..512

 

1310029015, 1305029015

 

 

DE-004-05

Ilmoittajan viestintätyyppi

Merkitään asianomainen koodi.

an3

 

1310029002, 1305029002

Ks. UTK:n koodiluettelot

 

DE-004-06

Ilmoittajan katuosoite

Merkitään osapuolen katuosoite.

an..70

 

1305018023

 

 

DE-004-07

Ilmoittajan katuosoite, lisärivi

Merkitään osapuolen kadun nimen loppuosa, jos katuosoitteelle varattu kenttä ei riitä.

an..70

 

1305018024

 

 

DE-004-08

Ilmoittajan osoite, numero

Merkitään rakennuksen tai tilojen numero tai nimi.

an..35

 

1305018025

 

 

DE-004-09

Ilmoittajan osoite, postilokero

Merkitään osapuolen postilokeron tiedot.

an..70

 

1305018026

 

 

DE-004-10

Ilmoittajan osoite, alue

Merkitään tietty alue tai maakunta.

an..35

 

1305018027

 

 

DE-004-11

Ilmoittajan osoite, maa

Merkitään asianomaisen maan koodi.

a2

 

1305018020

GEONOM-koodi

 

DE-004-12

Ilmoittajan osoite, postinumero

Merkitään osoitetietoihin liittyvä asiaankuuluva postinumero.

an..17

 

1305018021

 

 

DE-004-13

Ilmoittajan osoite, postitoimipaikka

Merkitään osapuolen postitoimipaikka.

an..35

 

1305018022

 

 

DE-004-14

Ilmoittaja, yhteyshenkilö: Nimi

Merkitään osapuolen koko nimi ja tarvittaessa oikeudellinen muoto.

an..70

 

1305074016

 

 

DE-004-15

Ilmoittaja, yhteyshenkilö: Puhelinnumero

Merkitään yhteyshenkilön puhelinnumero.

an..35

 

1305074075

 

 

DE-004-16

Ilmoittaja, yhteyshenkilö: Sähköpostiosoite

Merkitään yhteyshenkilön sähköpostiosoite.

an..256

 

1305074076

 

 

DG-005

Alus

 

 

 

 

 

 

DE-005-01

Aluksen nimi

Aluksen nimi sellaisena kuin se on esitetty aluksen asiakirjoissa (esim. IMO-todistusasiakirjat).

an..70

IMO0142

 

 

 

DE-005-02

Aluksella on IMO-numero -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, onko aluksella IMO-numero.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

BR-040

DE-005-03

Aluksen IMO-numero

Aluksen yksilöllinen tunnistenumero sellaisena kuin se on esitetty aluksen asiakirjoissa (esim. IMO-todistusasiakirjat).

an7

IMO0140

1905017000, 1906017000 ja 1908017000

 

BR-041

DE-005-04

MMSI-numero

Tunniste, jota käytetään merenkulun digitaalisessa selektiivikutsujärjestelmässä (DSC), automaattisissa tunnistusjärjestelmissä (AIS) ja tietyissä muissa laitteissa aluksen tai rannikkoradioaseman yksilöimiseksi.

an9

 

 

 

 

DE-005-05

Aluksen radiokutsutunniste

Aluksen yksilöivä tunniste, jota käytetään ensisijaisesti radioliikenteessä aluksen asiakirjoissa (esim. IMO-todistusasiakirjat) näkyvällä tavalla.

an..7

IMO0136

 

 

 

DE-005-06

ENI-numero

Euroopan sisävesillä liikennöivien alusten yksilöllinen eurooppalainen tunnistenumero.

an..15

 

 

 

 

DE-005-07

CFR-numero

Unionin kalastuslaivastorekisterinumero EU:n kalastusaluksille.

an..12

 

 

 

 

DE-005-08

Muut aluksen tunnistenumerot

Toinen yksilöllinen numero, jonka avulla voidaan tunnistaa alus tapauksissa, joissa aluksella ei ole IMO-numeroa eikä MMSI-numeroa.

an..70

 

 

 

 

DE-005-09

Aluksen lippuvaltio, koodattu

Aluksen asiakirjoissa (esim. IMO-todistusasiakirjat) oleva aluksen kansallisuutta vastaava koodi.

a2

IMO0138

 

ISO 3166-1 alpha-2 -koodi (UN/EDIFACT-koodit 3207)

BR-025

DE-005-10

Alusrekisteri, koodattu

Sen lippuvaltion rekisteri, johon alus on rekisteröity.

an4

 

 

Ks. direktiivin 2009/42/EY liite V.

BR-046

DE-005-11

Aluksen rekisteröintisataman nimi

Aluksen asiakirjoissa (esim. IMO-todistusasiakirjat) näkyvät rekisteröintisataman nimi ja maa.

an..256

IMO0148

 

 

BR-000

DE-005-12

Aluksen rekisteröintisatama, koodattu

Aluksen asiakirjoissa (esim. IMO-todistusasiakirjat) ilmoitettua aluksen rekisteröintisatamaa vastaava koodi.

an5

IMO0147

 

UN/LOCODE-koodi

 

DE-005-13

Aluksen rekisteröintipäivä

Rekisteritodistuksessa ilmoitettu myöntämispäivä.

an..35

IMO0145

 

 

 

DE-005-14

Alusrekisterinumero

Myöntävän maan rekisteritodistukselle seurantaa varten antama yksilöllinen aakkosnumeerinen tunniste.

an..35

IMO0146

 

 

 

DE-005-15

Lähtökuljetusvälineen kansallisuus

Koodi, joka vastaa sen kuljetusvälineen kansallisuutta, johon tavarat lastataan suoraan viennin tai passitusmuodollisuuksien yhteydessä.

a2

 

1905062000

GEONOM-koodi

 

DE-005-16

Alustyyppi, koodattu

Aluksen asiakirjoissa (esim. IMO-todistusasiakirjat) nimetty alustyyppi.

an..4

IMO0160

1908067000

UN/ECE:n suositus nro 28

BR-060

DE-005-17

Turvallisuussuunnitelman hyväksyntä -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, onko aluksella hyväksytty turvallisuussuunnitelma.

n1

IMO0130

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-005-18

Aluksen nykyinen turvataso, koodattu

ISPS-säännöstön mukainen aluksen turvataso saapumissatamassa.

an..3

IMO0137

 

Ks. IMO:n ohjekokoelma, liite 4, kohta 6

 

DE-005-19

Aluksen satelliittipalvelun numero

Liikenteenharjoittajan alukselle antama yksilöllinen tunnistettu satelliittivälitteisten mobiilipalvelujen kutsunumero, joka on kirjattu liikenteenharjoittajan alushakemistoon, jos sellainen on annettu.

an..14

IMO0141

 

 

 

DE-005-20

Aluksen satelliittipalvelun tarjoaja, koodattu

Aluksen tunnistettu satelliittivälitteisten mobiilipalvelujen tarjoaja.

an..3

IMO0274

 

Ks. IMO:n ohjekokoelma

 

DE-005-21

Aluksen ulkoiset merkinnät

Alusten ulkopinnalla näkyvät numero ja kirjaimet.

an..14

 

 

 

 

DE-005-22

Aluksen kuljetustapa, koodattu

Koodi, joka vastaa alustyyppiin liittyvää kuljetustapaa.

n1

 

 

UN/ECE:n suositus 19 (1: Meriliikenne, 8: Sisävesiliikenne)

 

DG-006

Aluksen todistukset

 

 

 

 

 

 

DE-006-01

Todistuksen tyyppi, koodattu

Todistuksen tyyppiä edustava koodi.

an..10

 

 

Ks. koodiluettelo Todistuksen tyyppi

 

DE-006-02

Voimassa oleva todistus -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, onko aluksella mainittua tyyppiä oleva voimassa oleva todistus.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-006-03

Todistuksen tunniste

Todistuksen myöntävän organisaation määrittämä todistuksen tunnistenumero.

an..35

 

 

 

 

DE-006-04

Todistuksen kuvaus

Todistuksen kuvaus.

an..256

 

 

 

BR-055

DE-006-05

Todistuksen tila, koodattu

Todistuksen tilaa vastaava koodi.

a1

 

 

Ks. koodiluettelo Todistuksen tila

 

DE-006-06

Todistuksen myöntäjän tyyppi, koodattu

Koodi, joka vastaa todistuksen myöntäneen organisaation tyyppiä.

n2

 

 

Ks. koodiluettelo Todistuksen myöntäjän tyyppi

 

DE-006-07

Todistuksen myöntäjän lippuvaltio, koodattu

Koodi, joka yksilöi todistuksen myöntäneen lippuvaltion.

a2

IMO0070

 

ISO 3166-1 alpha-2 -koodi (UN/EDIFACT-koodit 3207)

BR-056

DE-006-08

Todistuksen myöntäjä, koodattu

Todistuksen myöntänyttä laitosta/organisaatiota vastaava koodi (jos se on RO/RSO/luokka).

a3

 

 

Ks. koodiluettelo Todistuksen myöntäjä

BR-057

DE-006-09

Todistuksen myöntäjän nimi

Todistuksen myöntäneen laitoksen/organisaation nimi (jos kyseessä on ilmoitettu laitos, vakuutusyhtiö tai muu laitos).

an..70

IMO0129

 

 

BR-058

DE-006-10

Todistuksen myöntämispäivä

Päivä, jona todistus myönnettiin.

an..35

IMO0145

 

 

 

DE-006-11

Todistuksen voimassaolon päättymispäivä

Todistuksessa näkyvä viimeinen voimassaolopäivä.

an..35

 

 

 

 

DE-006-12

Todistusta koskevat kommentit

Todistukseen liittyvät lisätiedot tai havainnot.

an..256

 

 

 

 

DE-006-13

Todistuksen myöntämispaikka, koodattu

Koodi, joka yksilöi todistuksen myöntämispaikan.

an5

 

 

UN/LOCODE-koodi

 

DE-006-14

Todistuksen myöntämispaikka, nimi

Todistuksen myöntämispaikan nimi.

an..256

 

 

 

 

DE-006-15

Todistuksen voimaantulopäivä

Todistuksen voimaantulopäivä.

an..35

 

 

 

 

DE-006-16

Todistuksen voimassaolon jatkon päättymispäivä

Päivämäärä, johon asti todistuksen voimassaoloa jatketaan.

an..35

 

 

 

 

DG-007

Aluksen tiedonhallinta

 

 

 

 

 

 

DE-007-01

Yrityksen numero IMO:n rekisterissä

Historiarekisterissä (CSR) näkyvä yrityksen yksilöivä tunnistenumero.

an..17

IMO0031

 

 

 

DE-007-02

Yrityksen nimi IMO:n rekisterissä

Historiarekisterissä (CSR) näkyvä yrityksen nimi.

an..70

IMO0032

 

 

 

DE-007-03

Yrityksen katuosoite IMO:n rekisterissä

Aluksen yrityksen osoitteen kadun nimi IMO:n rekisterissä.

an..256

IMO0239

 

 

 

DE-007-04

Yrityksen postinumero IMO:n rekisterissä

Aluksen yrityksen postinumero IMO:n rekisterissä.

an..9

IMO0240

 

 

 

DE-007-05

Yrityksen postitoimipaikka IMO:n rekisterissä

Sen kaupungin nimi IMO:n rekisterissä, jossa aluksen yritys sijaitsee.

an..35

IMO0241

 

 

 

DE-007-06

Yrityksen maa IMO:n rekisterissä

Koodi, joka yksilöi maan, jossa aluksen yrityksen osoite sijaitsee IMO:n rekisterin mukaan.

a2

IMO0242

 

ISO 3166-1 alpha-2 -koodi (UN/EDIFACT-koodit 3207)

 

DE-007-07

Yrityksen puhelinnumero IMO:n rekisterissä

Aluksen yrityksen puhelinnumero IMO:n rekisterissä.

an..50

 

 

 

 

DE-007-08

Yrityksen sähköpostiosoite IMO:n rekisterissä

Aluksen yrityksen sähköpostiosoite IMO:n rekisterissä.

an..256

 

 

 

 

DE-007-09

Rekisteröidyn omistajan IMO-numero

Aluksen rekisteröidyn omistajan IMO-numero.

an..17

 

 

 

 

DE-007-10

Rekisteröidyn omistajan nimi

Aluksen rekisteröidyn omistajan nimi.

an..70

 

 

 

 

DE-007-11

Rekisteröidyn omistajan katuosoite

Aluksen rekisteröidyn omistajan kadun nimi ja numero.

an..99

 

 

 

 

DE-007-12

Rekisteröidyn omistajan postinumero

Aluksen rekisteröidyn omistajan postinumero.

an..24

 

 

 

 

DE-007-13

Rekisteröidyn omistajan postitoimipaikka

Aluksen rekisteröidyn omistajan postitoimipaikka.

an..99

 

 

 

 

DE-007-14

Rekisteröidyn omistajan maa, koodattu

Koodi, joka yksilöi maan, jossa aluksen rekisteröidyn omistajan osoite sijaitsee.

a2

 

 

ISO 3166-1 alpha-2 -koodi (UN/EDIFACT-koodit 3207)

 

DE-007-15

P&I-ryhmän nimi

Laivanomistajan vastuu (P&I) -vakuutusryhmän nimi.

an..70

 

 

 

 

DE-007-16

Vuokralaisen nimi

Aluksen vuokraajan nimi, jos alus toimii vuokrasopimuksen alaisena.

an..70

 

 

 

 

DE-007-17

Liiketoimintavastaavan nimi

Aluksen liiketoimintavastaavan nimi.

an..70

 

 

 

 

DE-007-18

Liiketoimintavastaavan katuosoite

Aluksen liiketoimintavastaavan osoite, kadun nimi ja numero.

an..99

 

 

 

 

DE-007-19

Liiketoimintavastaavan postinumero

Aluksen liiketoimintavastaavan osoite, postinumero.

an..24

 

 

 

 

DE-007-20

Liiketoimintavastaavan postitoimipaikka

Sen kaupungin nimi, jossa aluksen liiketoimintavastaavan osoite sijaitsee.

an..99

 

 

 

 

DE-007-21

Liiketoimintavastaavan maa, koodattu

Koodi, joka yksilöi maan, jossa aluksen liiketoimintavastaavan osoite sijaitsee.

a2

 

 

ISO 3166-1 alpha-2 -koodi (UN/EDIFACT-koodit 3207)

 

DE-007-22

Teknisen hallinnoijan nimi

Aluksen teknisen hallinnoijan nimi.

an..70

 

 

 

 

DE-007-23

Teknisen hallinnoijan katuosoite

Aluksen teknisen hallinnoijan osoite, kadun nimi ja numero.

an..99

 

 

 

 

DE-007-24

Teknisen hallinnoijan postinumero

Aluksen teknisen hallinnoijan osoite, postinumero.

an..24

 

 

 

 

DE-007-25

Teknisen hallinnoijan postitoimipaikka

Aluksen teknisen hallinnoijan postitoimipaikka.

an..99

 

 

 

 

DE-007-26

Teknisen hallinnoijan maa, koodattu

Koodi, joka yksilöi maan, jossa aluksen teknisen hallinnoijan osoite sijaitsee.

a2

 

 

ISO 3166-1 alpha-2 -koodi (UN/EDIFACT-koodit 3207)

 

DE-007-27

Rahtaajatyyppi, koodattu

Rahtaajatyyppiä vastaava koodi.

an..17

 

 

Ks. koodiluettelo Rahtaajatyyppi

 

DE-007-28

Rahtaajan nimi

Aluksen rahtaajan nimi.

an..70

 

 

 

 

DE-007-29

Rahtaajan katuosoite

Aluksen rahtaajan osoite, kadun nimi ja numero.

an..99

 

 

 

 

DE-007-30

Rahtaajan postinumero

Aluksen rahtaajan osoite, postinumero.

an..24

 

 

 

 

DE-007-31

Rahtaajan postitoimipaikka

Aluksen rahtaajan postitoimipaikka.

an..99

 

 

 

 

DE-007-32

Rahtaajan maa, koodattu

Koodi, joka yksilöi maan, jossa aluksen rahtaajan osoite sijaitsee.

a2

 

 

ISO 3166-1 alpha-2 -koodi (UN/EDIFACT-koodit 3207)

 

DE-007-33

NOx-rahaston yritysnumero

Aluksen liikenteenharjoittajan organisaationumero NOx-rahaston rekisterissä.

an..11

 

 

 

 

DE-007-34

NOx-rahaston liittymisnumero

Aluksen liikenteenharjoittajan NOx-rahaston liittymisnumero.

an..10

 

 

 

 

DE-007-35

Aluksen yrityksen SMDG-koodi

Aluksen yritystunniste SMDG:n linjaliikennealusten koodiluettelon mukaisesti.

a3

 

 

SMDG:n reittialusten koodiluettelo

 

DG-008

Aluksen tiedot, mitat

 

 

 

 

 

 

DE-008-01

Perpendikkelipituus

Aluksen perpendikkeleiden välinen mitta metreinä.

n..4,2

 

 

 

 

DE-008-02

Samansuuntaisen rungon pituus aluksen keulasta sen keskellä olevaan kokoojaputkeen, täydessä lastissa

Sen aluksen osan pituus, jossa keskilaiva-alue on alueeltaan ja muodoltaan muuttumaton ja joka ulottuu aluksen keulasta sen keskellä olevaan kokoojaputkeen, kun alus on täydessä lastissa, metreinä.

n..4,2

 

 

 

 

DE-008-03

Samansuuntaisen rungon pituus aluksen perästä sen keskellä olevaan kokoojaputkeen, täydessä lastissa

Sen aluksen osan pituus, jossa keskilaiva-alue on alueeltaan ja muodoltaan muuttumaton ja joka ulottuu aluksen perästä sen keskellä olevaan kokoojaputkeen, kun alus on täydessä lastissa, metreinä.

n..4,2

 

 

 

 

DE-008-04

Samansuuntaisen rungon pituus aluksen keulasta sen keskellä olevaan kokoojaputkeen, painolastattuna

Sen aluksen osan pituus metreinä, jossa keskilaiva-alue on alueeltaan ja muodoltaan muuttumaton ja joka ulottuu aluksen keulasta sen keskellä olevaan kokoojaputkeen, kun alus on painolastattu.

n..4,2

 

 

 

 

DE-008-05

Samansuuntaisen rungon pituus aluksen perästä sen keskellä olevaan kokoojaputkeen, painolastattuna

Sen aluksen osan pituus metreinä, jossa keskilaiva-alue on alueeltaan ja muodoltaan muuttumaton ja joka ulottuu aluksen perästä sen keskellä olevaan kokoojaputkeen, kun alus on painolastattu.

n..4,2

 

 

 

 

DE-008-06

Samansuuntaisen rungon pituus

Sen aluksen osan pituus, jossa keskilaiva-alue on alueeltaan ja muodoltaan muuttumaton.

n..4,2

 

 

 

 

DE-008-07

Pituus keulasta komentosillalle

Keulan ja komentosillan välinen etäisyys metreinä.

n..4,2

 

 

 

 

DE-008-08

Pituus perästä komentosillalle

Perän ja komentosillan välinen etäisyys metreinä.

n..4,2

 

 

 

 

DE-008-09

Kantavuus kesäsyväyksessä

Kantavuus kesäsyväyksessä metrisinä tonneina.

n..16,6

 

 

 

 

DE-008-10

Aluksen suurin TEU-kapasiteetti

Aluksen enimmäiskapasiteetti laskettuna 20 jalkaa pitkään ISO-konttiin perustuvana standardiyksikkönä (’Twenty Foot Equivalent Unit’, TEU).

n..5

 

 

 

 

DE-008-11

Kesäsyväys

Aluksen enimmäissyväys korjattuna pahimpien kausiolosuhteiden mukaan.

n..4,2

 

 

 

 

DE-008-12

Makeavesisyväys

Sisävesialusten syväys makeassa vedessä metreinä.

n..4,2

 

 

 

 

DE-008-13

Aluksen leveys

Aluksen suurin leveys metreinä.

n..4,2

 

 

 

 

DE-008-14

Peräsimen pinta

Peräsimen pinta-ala neliömetreinä.

n..3,2

 

 

 

 

DE-008-15

Ilmanvastushäviöalue

Sen pinnan pinta-ala neliömetreinä, jolle voi kohdistua tuulivoimaa, mikä aiheuttaa ajelehtimista.

n..4,2

 

 

 

 

DE-008-16

Vähennetty bruttovetoisuus

Vähennetyn bruttovetoisuuden mitta, joka lasketaan MSC 82/24/Add.2 -päätöslauselman mukaisesti.

n..6,1

 

 

 

 

DE-008-17

Maston korkeus

Korkeus metreinä kölin alimmasta pisteestä aluksen korkeimpaan kiinteään pisteeseen.

n..4,2

 

 

 

 

DE-008-18

Köli-mastoetäisyys

Korkeus metreinä kölin alimmasta pisteestä aluksen korkeimpaan kiinteään pisteeseen.

n..4,2

 

 

 

 

DE-008-19

Lisäpituus

Aluksen kokonaispituuden ylittävä lisäpituus metreinä esim. kokkapuusta tai helikopterikannelta.

n..4,2

 

 

 

 

DE-008-20

Lisäleveys tyyrpuuri

Aluksen rungon mallileveyteen lisätty leveys metreinä tyyrpuurin puolella, esim. komentosillan siivet, helikopterikansi.

n..4,2

 

 

 

 

DE-008-21

Lisäleveys paapuuri

Aluksen rungon mallileveyteen lisätty leveys metreinä paapuurin puolella, esim. komentosillan siivet.

n..4,2

 

 

 

 

DE-008-22

Enimmäissyväys

Aluksen rungon pohjan ja vesiviivan välinen pystysuora etäisyys suurimmillaan metreinä.

n..4,2

 

 

 

 

DE-008-23

Aluksen syvyys

Syvyysmitta, joka on pystysuora etäisyys kölin yläosasta yläkannen alaosaan sivusta mitattuna, metreinä.

n..4,2

 

 

 

 

DE-008-24

Aluksen enimmäisuppouma

Aluksen uppouma sen ollessa täydessä lastissa, mukaan lukien rahti, matkustajat, polttoaine, varastot jne., metrisinä tonneina.

n..6,1

 

 

 

 

DE-008-25

Aluksen kokonaispituus

Aluksen etummaisten ja takimmaisten osien välinen etäisyys metreinä.

n..5,2

 

 

 

 

DE-008-26

Lastialueen pituus

Sen alueen pituus, johon lasti lastataan tai josta lasti puretaan, mitattuna keulanpuoleisen lastiluukun etummaisesta kehyksestä peränpuoleisen lastiluukun taaimmaiseen kehykseen (metreinä).

n..5,2

 

 

 

 

DE-008-27

Aluksen bruttovetoisuus

Aluksen kansainvälisessä mittakirjassa tai muussa lippuvaltion tai hyväksytyn laitoksen antamassa asiakirjassa ilmoitettu bruttovetoisuus.

n..14,3

IMO0139

 

 

BR-003, BR-009

DE-008-28

Aluksen nettovetoisuus

Aluksen kansainvälisessä mittakirjassa tai muussa lippuvaltion tai hyväksytyn laitoksen antamassa asiakirjassa ilmoitettu nettovetoisuus.

n..14,3

IMO0143

 

 

BR-003, BR-009

DE-008-29

Aluksen kantavuus

Aluksen kantavuus metrisinä tonneina.

n..14,3

 

 

 

 

DG-009

Laivatiedot, rakenne

 

 

 

 

 

 

DE-009-01

Erillisten painolastisäiliöiden lukumäärä

Erillisten painolastisäiliöiden kokonaismäärä.

n..2

 

 

 

 

DE-009-02

Erillisten painolastisäiliöiden kokonaistilavuus

Erillisten painolastisäiliöiden kokonaistilavuus kuutiometreinä.

n..16,6

 

 

 

 

DE-009-03

Jääluokka, koodattu

Suomalais-ruotsalaisen merkintätavan mukainen jääluokkaa edustava koodi, jota sovelletaan jäisissä vesissä liikennöitäviin aluksiin kevyistä jääolosuhteista jäänmurtoon.

an..10

 

 

Ks. koodiluettelo Jääluokka

 

DE-009-04

Valmistuspäivämäärä

Aluksen valmistumisen päivämäärä.

an..35

 

 

 

 

DE-009-05

Kölin laskemispäivä

Aluksen kölin laskemispäivä.

an..35

 

 

 

 

DE-009-06

Rakentamissopimuksen päivämäärä

Aluksen rakentamissopimuksen päivämäärä.

an..35

 

 

 

 

DE-009-07

Rampin pituus

Rampin kokonaispituus metreinä.

an..10

 

 

 

 

DE-009-08

Rampin sijainti, koodattu

Rampin sijainti.

an..17

 

 

Ks. koodiluettelo Aluksen puoli

 

DE-009-09

Rampin leveys

Kunkin rampin kokonaisleveys metreinä.

n..2,1

 

 

 

 

DE-009-10

Laituroimisvinttureiden sijainti, koodattu

Koodi, joka osoittaa laituroimisvinttureiden sijainnin.

an..17

 

 

Ks. koodiluettelo Aluksen puoli

 

DE-009-11

Laituroimisvintturien tyypin kuvaus

Vintturityypin kuvaus. Vintturit voidaan luokitella ohjaustyypin (automaattinen tai manuaalinen kiristys), voimansiirtotyypin (höyry, hydraulinen tai sähköinen), kuhunkin käyttövoimaan liittyvän rumpujen määrän, rumputyypin (jaettu, jakamaton) sekä jarrutyypin ja jarrusovelluksen (hihna, levy, mekaaninen ruuvi, jousi) mukaan.

an..20

 

 

 

 

DE-009-12

Laituroimisvintturien lukumäärä

Laituroimisvintturien lukumäärä.

n..2

 

 

 

 

DE-009-13

Laituroimisvintturien käyttökuormitusraja

Kuinka paljon kuormitusta metrisinä tonneina laituroimisvinssit kestävät turvallisen hyötykuorman luokituksen mukaisesti.

n..10,1

 

 

 

 

DE-009-14

Säiliöiden lukumäärä

Säiliöiden lukumäärä.

n..2

 

 

 

 

DE-009-15

Säiliöiden kokonaistilavuus

Kaikkien lastisäiliöiden kokonaistilavuus kuutiometreinä.

n..16,6

 

 

 

 

DE-009-16

Suurimman säiliön tilavuus

Suurimman lastisäiliön kokonaistilavuus kuutiometreinä.

n..16,6

 

 

 

 

DE-009-17

Inerttikaasujärjestelmä-indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, onko alus varustettu inerttikaasujärjestelmällä.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-009-18

Aluksen rakenneominaisuuksien kuvaus

Aluksen rakenteeseen liittyvien erityispiirteiden kuvaus.

an..99

 

 

 

 

DE-009-19

Bulbillinen keula -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, onko aluksessa bulbillinen keula.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-009-20

Säiliöaluksen rungon rakenne, koodattu

Rakenne: yksirunkoinen, yksirunkoinen erillisillä painolastisäiliöillä, kaksoisrungolla varustettu.

an..17

 

 

Ks. koodiluettelo Säiliöaluksen rungon rakenne

 

DE-009-21

Lastinkäsittelylaitteisto aluksella -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, onko aluksella oma lastinkäsittelylaitteisto (esim. nostureita).

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DG-010

Laivatiedot, moottorit

 

 

 

 

 

 

DE-010-01

Päämoottori käytettävissä -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, käykö alus omalla voimallaan ja onko päämoottori toimintakunnossa.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-010-02

Päämoottoreiden lukumäärä

Päämoottoreiden lukumäärä.

n1

 

 

 

 

DE-010-03

Pääasiallinen pakokaasupäästöjen luokka, koodattu

Koodi, joka edustaa päämoottorin (-moottorien) pakokaasupäästöjen luokkia sisävesiliikenteessä (RNKK/NRMM).

n1

 

 

Ks. koodiluettelo Pääasiallinen pakokaasupäästöjen luokka

 

DE-010-04

Päämoottorin valmistajan nimi

Aluksen päämoottorin (tai päämoottorien) valmistajan nimi.

an..70

 

 

 

 

DE-010-05

Päämoottorin viimeisin testauspäivämäärä

Viimeisin päivämäärä, jolloin päämoottoritesti on suoritettu.

an..35

 

 

 

 

DE-010-06

Päämoottorin teho

Päämoottorin teho kilowatteina.

n..16,6

 

 

 

 

DE-010-07

Päämoottori, nopeus täydessä lastissa

Enimmäisnopeus päämoottoria käytettäessä, kun alus on täydessä lastissa, solmuina.

n..2,2

 

 

 

 

DE-010-08

Päämoottorin kierrosluku täydessä painolastissa

Enimmäisnopeus päämoottoria käytettäessä, kun aluksen painolastisäiliöt ovat täynnä, solmuina.

n..2,2

 

 

 

 

DE-010-09

Apumoottoreiden lukumäärä

Apumoottoreiden lukumäärä.

n2

 

 

 

 

DE-010-10

Apumoottorin teho

Apumoottorin teho kilowatteina yksikköä kohti.

n..16,6

 

 

 

 

DE-010-11

Potkurien lukumäärä

Potkurien lukumäärä.

n2

 

 

 

 

DE-010-12

Potkurityyppi, koodattu

Potkurityyppiä vastaava koodi.

an..25

 

 

Ks. koodiluettelo Potkurityyppi

 

DE-010-13

Potkurin sijainti, koodattu

Potkurien sijaintia vastaava koodi.

an..17

 

 

Ks. koodiluettelo Aluksen puoli

 

DE-010-14

Potkurien teho

Potkurien teho hevosvoimina.

n..16,6

 

 

 

 

DE-010-15

Kiintosäätöinen potkuri -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, onko aluksessa kiintosäätöinen potkuri.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-010-16

Säätöpotkurin kiertosuunta, koodattu

Koodi, joka osoittaa, onko potkuri myötä- (eteenpäinajovaihteella pyörii perästä katsottuna myötäpäivään) vai vastapäivään pyörivä potkuri.

an..5

 

 

Ks. koodiluettelo Potkurin kiertosuunta -indikaattori

 

DE-010-17

Potkurit-indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, onko aluksessa potkureita.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-010-18

Keulapotkurien lukumäärä

Keulapotkurien lukumäärä.

n2

 

 

 

 

DE-010-19

Peräpotkurien lukumäärä

Peräpotkurien lukumäärä.

n2

 

 

 

 

DE-010-20

Keulapotkuriteho

Keulapotkurien teho kilowatteina.

n..16,6

 

 

 

 

DE-010-21

Peräpotkuriteho

Peräpotkurien teho kilowatteina.

n..16,6

 

 

 

 

DE-010-22

Aluksen operatiivinen nopeus

Aluksen operatiivinen käyttönopeus solmuina.

n..2,2

 

 

 

 

DE-010-23

Peräsimien lukumäärä

Peräsimien lukumäärä.

n2

 

 

 

 

DE-010-24

Voimansiirtotyyppi, koodattu

Voimansiirtotyyppiä vastaava koodi (sekä käytetyn polttoaineen että asennetun työntövoimatekniikan osalta).

an..20

 

 

Ks. koodiluettelo Aluksen voimansiirtotyyppi

 

DE-010-25

Sähkökytkentä maalle -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, onko aluksella käytettävissä sähkökytkentä maalle.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-010-26

Päämoottorin tyyppi, koodattu

Päämoottorin tyyppiä vastaava koodi.

an..20

 

 

Ks. koodiluettelo Päämoottorin tyyppi

 

DG-011

Aluksen ympäristölaitteet

 

 

 

 

 

 

DE-011-01

Jäteveden käsittelylaitteistojen käsittelyn kuvaus

Asennetun jäteveden käsittelylaitteiston tyyppi.

an..256

 

 

 

 

DE-011-02

Pakokaasujen puhdistusjärjestelmän indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, onko alus varustettu pakokaasujen puhdistusjärjestelmällä.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-011-03

Pesurijärjestelmän indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, onko alukseen asennettu pesurijärjestelmä.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-011-04

Pesurijärjestelmän tyyppi, koodattu

Koodi, joka osoittaa asennetun pesurijärjestelmän tyypin.

an..11

 

 

Ks. koodiluettelo Pesurijärjestelmän tyyppi

 

DE-011-05

Aluksen IGF-säännöstö -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, sovelletaanko alukseen IGF-säännöstöä (kaasuja tai muita alhaisessa lämpötilassa leimahtavia polttoaineita käyttäviä aluksia koskeva kansainvälinen turvallisuussäännöstö).

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-011-06

Moottoriluokka, koodattu

MARPOL-yleissopimuksen (VI liitteen) mukainen NOx-päästöstandardi, joka sisältyy kansainväliseen ilmansuojelutodistuskirjaan.

an..8

 

 

Ks. koodiluettelo NOx-päästöstandardi

 

DE-011-07

Moottorin IGF-säännöstö -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, toimiiko moottori IGF-säännöstön (kaasuja tai muita alhaisessa lämpötilassa leimahtavia polttoaineita käyttäviä aluksia koskeva kansainvälinen turvallisuussäännöstö) mukaisesti.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-011-08

NOx-päästövähennysjärjestelmän kuvaus

Asennetun NOx-päästövähennysjärjestelmän tyyppi.

an..256

 

 

 

 

DE-011-09

Jätteenpolttolaitos-indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, onko aluksella jätteenpolttolaitos.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-011-10

Jätteenpolttolaitoksen kuvaus

Jätteenpolttolaitoksen tyypin kuvaus. Aluksen jätteet huomioon ottaen nämä tiedot liittyvät talletettavan tuhkan määrään, ja ne otetaan tarvittaessa huomioon myös jäljellä olevan varastointikapasiteetin määrittämiseksi seuraavaan satamaan pääsemiseksi.

an..200

 

 

 

 

DG-012

Aluksen yhteyshenkilö

 

 

 

 

 

 

DE-012-01

Aluksen päällikön nimi

Aluksesta vastaavan henkilön nimi.

an..70

IMO0083

 

 

 

DE-012-02

Aluksen päällikön kansallisuus, koodattu

Aluksen päällikön kansalaisuuden osoittava koodi.

a2

 

 

ISO 3166-1 alpha-2 -koodi (UN/EDIFACT-koodit 3207)

 

DE-012-03

Aluksen päällikön alukseennousemisen päivämäärä

Päivämäärä, jona aluksen päällikkö nousi alukseen.

an..35

 

 

 

 

DE-012-04

Aluksen yhteyshenkilön nimi

Sen henkilön nimi, jolta voidaan saada yksityiskohtaisia tietoja satamakäynneistä.

an..70

 

 

 

 

DE-012-05

Aluksen yhteyshenkilön puhelinnumero

Sen henkilön puhelinnumero, jolta voidaan saada yksityiskohtaisia tietoja satamakäynneistä.

an..35

 

 

 

 

DE-012-06

Aluksen yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Sen henkilön sähköpostiosoite, jolta voidaan saada yksityiskohtaisia tietoja satamakäynneistä.

an..256

 

 

 

 

DE-012-07

Aluksen yhteyshenkilön osoite

Sen henkilön osoite, jolta voidaan saada yksityiskohtaisia tietoja satamakäynneistä.

an..256

 

 

 

 

DG-013

Aluksen viat

 

 

 

 

 

 

DE-013-01

Vika aluksella -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, onko aluksen elintärkeissä laitteissa vikoja tai ongelmia, jotka rajoittavat aluksen navigointi- tai ohjauskykyä.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-013-02

Vika aluksella, koodattu

Koodi, joka osoittaa vian laitteessa aluksella tai rajoituksia sen navigointi- tai ohjauskyvyssä.

an..48

 

 

Ks. koodiluettelo Aluksen vian tyyppi

 

DE-013-03

Aluksen vian kuvaus

Kuvaus aluksen vioista.

an..255

 

 

 

 

DG-014

Satamakäynti

 

 

 

 

 

 

DE-014-01

Vierailutunniste

Merenkulkualan kansallisen keskitetyn palvelupisteen tai satamaviranomaisen satamassa oleskelua varten antama viitenumero.

an..35

IMO0153

 

 

 

DE-014-02

Matkan numero

Liikenteenharjoittajan aluksen matkalle antama viitekoodi.

an..17

IMO0191

1902000000

 

 

DE-014-03

Kuljetusmuoto rajalla

Koodi, joka osoittaa aktiivista kuljetusvälinettä vastaavan kuljetusmuodon, jolla tavaroiden oletetaan saapuvan unionin tullialueelle.

n1

 

1903000000

Aina 1 (merikuljetus)

 

DE-014-04

Käyntisatama, koodattu

Aluksen käyntisatamaa vastaava koodi.

an5

IMO0108, IMO0111

 

UN/LOCODE-koodi

 

DE-014-05

Satamarakenne, koodattu

Käyntisataman satamarakennetta edustava koodi (esim. NLRTM-0406).

an..35

IMO0184

 

UN/LOCODE – laitoksen tunniste (esim. NLRTM-0406)

BR-006

DE-014-06

Sijainti satamassa

Sen kiinnityspaikan, terminaalin tai aseman nimi, jossa alus sijaitsee viitatussa satamassa.

an..70

IMO0144

 

 

 

DE-014-07

Mahdollinen ankkuripaikka -indikaattori

Osoittaa, onko alus matkalla käyntisataman alueella sijaitsevaan ankkuripaikkaan ja onko aluksen ja sataman välillä vuorovaikutusta.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-014-08

Turvallisuus, muut ilmoitettavat asiat

Selvitys muista ilmoitettavista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

an..512

IMO0131

 

 

 

DE-014-09

Risteilyalus risteilymatkalla -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, onko alus risteilyalus, joka suorittaa risteilymatkaa. Tavanomaista lauttaliikennettä harjoittavia aluksia ei lueta mukaan, vaikka jotkut matkustajat pitävät palvelua risteilynä. Mukaan ei lueta myöskään lastialuksia, jotka voivat kuljettaa vain hyvin suppean määrän matkustajia, joilla on oma hytti. Myöskään aluksia, jotka on tarkoitettu yksinomaan päiväristeilyihin, ei lueta mukaan.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-014-10

Käynnin ensisijainen tarkoitus, koodattu

Koodi, joka osoittaa ensisijaisen syyn, jonka vuoksi alus saapuu viitattuun satamaan.

an..3

IMO0172

 

UN/EDIFACT-koodit (8025)

 

DE-014-11

Vaarallisten aineiden kuljetus -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, onko aluksella vaarallisia aineita.

n1

IMO0046

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-014-12

Suunnitellut toimet

Suunnitellut toimet määräsatamassa tai -ankkuripaikassa (lastaus, lastin purku, muut).

an..256

 

 

 

 

DE-014-13

Suunnitellut työt

Suunnitellut lakisääteiset katsastukset sekä merkittävät huolto- ja korjaustyöt, jotka on tarkoitus tehdä määräsatamassa.

an..256

 

 

 

 

DE-014-14

Lastisäiliöiden ja painolastisäiliöiden tila

Lastisäiliöiden ja painolastisäiliöiden tila: täynnä, tyhjä, inertoitu.

an..256

 

 

 

 

DE-014-15

Vierailu ankkuripaikassa -indikaattori

Osoittaa, onko käyntisataman alueella sijaitsevassa ankkuripaikassa vierailua ja onko aluksen ja sataman välillä vuorovaikutusta.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-014-16

Lastin lyhyt kuvaus

Yleiskuvaus aluksella kuljetettavasta lastista.

an..256

IMO0019

 

 

 

DE-014-17

Lastin määrä ja laatu

Säiliöaluksella olevan lastin määrä ja laatu.

an..256

 

 

 

 

DE-014-18

Kiinnitysköydet, lukumäärä

Kiinnitysköysien lukumäärä.

n..2

 

 

 

 

DE-014-19

Kiinnitysköydet, tyyppi

Kiinnitysköysien tyyppi.

an..70

 

 

 

 

DE-014-20

Säännöllinen liikenne -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, liikennöikö alus säännöllistä liikennettä, jonka reitille käyntisatama sisältyy.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-014-21

Säännöllisen liikenteen tunniste

Säännöllisen liikenteen tunnistenumero.

an..17

 

 

 

 

DE-014-22

Matkan tyyppi, koodattu

Koodi, joka kuvaa matkan tyyppiä, kun alus on matkalla käyntisatamaan.

an..17

 

 

Ks. koodiluettelo Navigoinnin tyyppi

 

DE-014-23

Kabotaasi-indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, onko aluksella oikeus kabotaasiin.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-014-24

Linjavarustamo, koodattu

Linjavarustamon tunnistenumero.

an..20

 

 

 

 

DE-014-25

Linjaliikenne-indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, liikennöikö alus linjaliikennettä vai hakurahtiliikennettä.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-014-26

Linjaliikennetoimijan nimi

Linjaliikennetoimijan nimi.

an..70

 

 

 

 

DE-014-27

Laivausalue, koodattu

Koodi, joka vastaa aluksen laivausaluetta.

an..17

 

 

Ks. koodiluettelo Laivausalue

 

DE-014-28

Valtion alus -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, harjoittaako alus ainoastaan ei-kaupallista julkista palvelua.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-014-29

Lähetys 6 GHz:n taajuudella -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, toimiiko aluksen lähetin 6 gigahertsin [GHz] taajuudella.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-014-30

Ulkonevien osien kuvaus

Aluksen äärimmäisten mittojen ulkopuolelle ulottuvien esineiden kuvaus.

an..256

 

 

 

 

DE-014-31

Tarve terveyslautakunnan toimelle -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, tarvitaanko terveyslautakunnan toimea saapumisen yhteydessä.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-014-32

Terveysviraston komitean lausunto, koodattu

Vastaanottokomitean lausunto (terveysvirasto tai asiamies valitsee valikosta).

an..17

 

 

Ks. koodiluettelo Komitean lausunto

 

DE-014-33

Pidennetyn oleskelun järjestelmä -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, sovelletaanko aluksen satamakäyntiin pitkäaikaista oleskelua.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-014-34

Tarve maatalousviraston komitealle -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, tarvitaanko maatalousviraston komiteaa saapumisen yhteydessä.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-014-35

Maatalousviraston komitean lausunto, koodattu

Vastaanottokomitean lausunto (maatalousvirasto tai asiamies valitsee valikosta).

an..17

 

 

Ks. koodiluettelo Komitean lausunto

 

DE-014-36

Tarve eläinlääkintä- ja elintarvikeviraston komitealle -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, tarvitaanko eläinlääkintä- ja elintarvikeviraston komiteaa saapumisen yhteydessä.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-014-37

Eläinlääkintä- ja elintarvikeviraston komitean lausunto, koodattu

Vastaanottokomitean lausunto (eläinlääkintä- ja elintarvikevirasto tai asiamies valitsee valikosta).

an..17

 

 

Ks. koodiluettelo Komitean lausunto

 

DE-014-38

Elintarvike- ja eläinlääkintäviranomaisen valvonta -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, onko aluksella eläinten tai kasvien terveyden tai elintarviketurvallisuuden valvonnan alaisia tavaroita tai turvallisuuden valvonnan alaisia muita kuin elintarviketuotteita, jotka puretaan aluksesta tai lastataan alukselle.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-014-39

Valmis tarkastusta varten -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, onko alus, joka ei aiemmin ollut valmis vastaanottamaan satamavaltion valvontatarkastajia, nyt valmis satamavaltion valvontatarkastukseen.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-014-40

Ensimmäinen satama maassa -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, onko käyntisatama ensimmäinen vierailtu satama kyseisessä maassa.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-014-41

Risteily kääntyy -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, loppuuko risteily ja alkaako uusi risteily käyntisatamassa uusien matkustajien kanssa.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-014-42

Aluksen vierailijat -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, odotetaanko aluksen vierailijoita satamarakenteessa, jossa alus käy.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-014-43

Perustelut aiempien vierailujen puuttumiselle

Syy siihen, miksi kymmenen viimeisimmän satamarakennevierailun luetteloa ei ole ilmoitettu.

an..500

 

 

 

 

DE-014-44

Suunnittelutyyppi purjehtimista koskevassa pyynnössä, koodattu

Koodi, joka edustaa satama-alueella purjehtimista koskevaan pyyntöön sisältyvien suunnittelutietojen tyyppiä.

an2

 

 

Ks. koodiluettelo Suunnittelutyyppi

BR-059

DE-014-45

Luotsi pakollinen -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, onko luotsauksen pyytäminen pakollista.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-014-46

On käynyt GNB-alueella aiemmin -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, onko alus tai sisaralus aiemmin käynyt GNB-työalueella (Gemeenschappelijk Nautisch Beheer – Scheldt-alueen yhteinen merihallinto).

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-014-47

Yhtenäinen transversaali vaihtokeskuskorkeus

Aluksen yhtenäinen transversaali vaihtokeskuskorkeus metreinä.

n..4,2

 

 

 

 

DE-014-48

Korjausluku nesteen vapaalle pinnalle

Aluksen korjausluku nesteen vapaalle pinnalle metreinä.

n..4,2

 

 

 

 

DE-014-49

Keinuntaperiodi

Aluksen keinuntaperiodi sekunteina.

n..4,2

 

 

 

 

DE-014-50

Painolastivedet vaihdettu -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, onko painolastivesisäiliöt vaihdettu.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DG-015

Satamakäynti, saapuminen

 

 

 

 

 

 

DE-015-01

Odotettu satama-alue, tunnisteteksti

Sen satama-alueen tunniste, johon alus on matkalla.

an..70

 

 

 

 

DE-015-02

Arvioitu saapumisaika satama-alueelle

Arvioitu päivämäärä ja kellonaika, jona alus saapuu satama-alueelle, ei satamarakenteeseen.

an..35

 

 

 

 

DE-015-03

Saapumispaikka käyntisatamassa

Saapumispaikka, jossa alus saapuu käyntisatamaan, esimerkiksi meren puoli tai sisämaayhteys.

an..70

 

 

 

 

DE-015-04

Odotettu ensimmäinen sijainti

Satamakäynnin odotetun ensimmäisen käyntipaikan tunniste (kiinnityspaikka tai ankkuri).

an..70

 

 

 

 

DE-015-05

ETA satamakäynnin ensimmäisessä sijainnissa

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin alus odottaa saapuvansa satamakäynnin ensimmäiseen sijaintiin (ETA).

an..35

 

 

 

 

DE-015-06

Tosiasiallinen ensimmäinen sijainti

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin alus tosiasiallisesti saapuu satamakäynnin ensimmäiseen sijaintiin (ETA).

an..70

 

 

 

 

DE-015-07

ATA satamakäynnin ensimmäisessä sijainnissa

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin alus tosiasiallisesti saapuu satamakäynnin ensimmäiseen sijaintiin (ATA).

an..35

 

 

 

 

DE-015-08

Henkilöiden lukumäärä ensimmäisessä sijainnissa

Ensimmäiseen saapumispaikkaan saapuvien henkilöiden kokonaismäärä aluksella satamakäynnin aikana.

n..4

 

 

 

 

DE-015-09

Odotettu ensimmäinen satamarakenne, koodattu

Koodi, joka vastaa odotettua ensimmäistä satamarakennetta, jossa aluksen on tarkoitus käydä satamakäynnin aikana.

an..35

IMO0184

 

UN/LOCODE – laitoksen tunniste (esim. NLRTM-0406)

BR-006

DE-015-10

Tosiasiallinen ensimmäinen satamarakenne, koodattu

Koodi, joka vastaa tosiasiallista ensimmäistä satamarakennetta, jossa alus käy satamakäynnin aikana.

an..35

IMO0184

 

UN/LOCODE – laitoksen tunniste (esim. NLRTM-0406)

BR-006

DE-015-11

Palvelutarve saapuessa -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, tarvitaanko tiettyjä palveluja aluksen saapuessa satamaan.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DG-016

Satamakäynti, lähtö

 

 

 

 

 

 

DE-016-01

ETD satama-alueelta

Arvioitu päivämäärä ja kellonaika, jona alus lähtee satama-alueelta, ei satamarakenteesta (ETD).

an..35

 

 

 

 

DE-016-02

Käyntisatama, poistumispaikka

Paikka, jossa alus poistuu käyntisatamasta, esimerkiksi meren puoli tai sisämaayhteys.

an..70

 

 

 

 

DE-016-03

Satamakäynnin viimeinen odotettu sijainti

Satamakäynnin viimeisen odotetun käyntipaikan tunniste (kiinnityspaikka tai ankkuri).

an..70

 

 

 

 

DE-016-04

ETD viimeisestä satamakäynnin sijainnista

Aluksen arvioitu lähtöaika (ETD) satamakäynnin viimeisestä sijainnista (päivämäärä ja kellonaika).

an..35

 

 

 

 

DE-016-05

Syy ETD:n lykkäämiselle

Kuvaus syistä ETD:n lykkäämiselle.

an..250

 

 

 

 

DE-016-06

Satamakäynnin viimeinen tosiasiallinen sijainti

Satamakäynnin tosiasiallisen viimeisen käyntipaikan tunniste (kiinnityspaikka tai ankkuri).

an..70

 

 

 

 

DE-016-07

ATD viimeisestä satamakäynnin sijainnista

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin alus tosiallisesti lähtee satamakäynnin viimeisestä sijainnista (ATD).

an..35

 

 

 

 

DE-016-08

Henkilöiden lukumäärä viimeisimmässä sijainnissa

Aluksella olevien henkilöiden kokonaismäärä satamakäynnin viimeisimmästä sijainnista lähdettäessä.

n..4

 

 

 

 

DE-016-09

Merirajan ylitys lähdön jälkeen -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, ylittääkö alus merirajan lähdön jälkeen.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-016-10

Odotettu viimeinen satamarakenne, koodattu

Koodi, joka vastaa odotettua viimeistä satamarakennetta, jossa aluksen on tarkoitus käydä satamakäynnin aikana.

an..35

 

 

UN/LOCODE – laitoksen tunniste (esim. NLRTM-0406)

BR-006

DE-016-11

Tosiasiallinen viimeinen satamarakenne, koodattu

Koodi, joka vastaa tosiasiallista viimeistä satamarakennetta, jossa alus käy satamakäynnin aikana.

an..35

 

 

UN/LOCODE – laitoksen tunniste (esim. NLRTM-0406)

BR-006

DE-016-12

Palvelutarve lähdettäessä

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, tarvitaanko tiettyjä palveluja aluksen lähtiessä satamasta.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DG-017

Todellinen syväys

 

 

 

 

 

 

DE-017-01

Keulasyväys

Aluksen keulan rungon pohjan ja vesiviivan välinen pystysuora etäisyys (metreinä).

n..4,2

 

 

 

 

DE-017-02

Peräsyväys

Aluksen perän rungon pohjan ja vesiviivan välinen pystysuora etäisyys (metreinä).

n..4,2

 

 

 

 

DE-017-03

Todellinen enimmäissyväys

Liikkeellä olevan aluksen syväys metreinä ottaen huomioon squat-ilmiön, kallistuman jne.

n..4,2

 

 

 

 

DE-017-04

Dynaaminen syväys

Liikkeellä olevan aluksen syväys metreinä ottaen huomioon squat-ilmiön, kallistuman jne.

n..4,2

 

 

 

 

DE-017-05

Syväys aluksen keskellä

Aluksen syväys sen keskellä metreinä.

n..4,2

 

 

 

 

DE-017-06

Aluksen suurin korkeus vedenpinnasta

Vesiviivan ja aluksen korkeimman kohdan välinen pystysuora etäisyys (metreinä).

n..4,2

 

 

 

 

DE-017-07

Kölin ja pohjan välinen etäisyys

Tarvittava etäisyys kölin ja pohjan välillä metreinä

n..4,2

 

 

 

 

DE-017-08

Arvioitu enimmäissyväys

Liikkeellä olevan aluksen arvioitu syväys metreinä ottaen huomioon squat-ilmiön, kallistuman jne.

n..4,2

 

 

 

 

DG-018

Siirtyminen

 

 

 

 

 

 

DE-018-01

Siirtymisen arvioitu aloitusaika

Siirtymisen arvioitu aloituspäivä ja -aika.

an..35

 

 

 

 

DE-018-02

Siirtymisen arvioitu päättymisaika

Siirtymisen arvioitu päättymispäivä ja -aika.

an..35

 

 

 

 

DE-018-03

Siirtymisen lähtöpaikka

Kiinnityspaikalta toiselle siirtymisen lähtökiinnityspaikka.

an..70

 

 

 

 

DE-018-04

Siirtymisen saapumispaikka

Kiinnityspaikalta toiselle siirtymisen saapumiskiinnityspaikka.

an..70

 

 

 

 

DE-018-05

Aluksella olevien henkilöiden lukumäärä siirtymisen saapumispaikassa

Aluksella olevien henkilöiden lukumäärä siirtymisen saapumispaikassa.

n..4

 

 

 

 

DE-018-06

Siirtymisen lähtösatamarakenne, koodattu

Koodi, joka edustaa kiinnityspaikasta toiseen siirtyvän aluksen lähtösatamarakennetta.

an..35

 

 

UN/LOCODE – laitoksen tunniste (esim. NLRTM-0406)

BR-006

DE-018-07

Siirtymisen saapumissatamarakenne, koodattu

Koodi, joka edustaa kiinnityspaikasta toiseen siirtyvän aluksen saapumissatamarakennetta.

an..35

 

 

UN/LOCODE – laitoksen tunniste (esim. NLRTM-0406)

BR-006

DE-018-08

Palvelutarve aluksen lähtiessä siirtymään -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, tarvitaanko tiettyjä palveluja aluksen lähtiessä kiinnityspaikasta toiseen.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-018-09

Palvelutarve aluksen siirryttyä -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, tarvitaanko tiettyjä palveluja aluksen saapuessa kiinnityspaikasta toiseen.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DG-019

Kiinnityspaikan tiedot

 

 

 

 

 

 

DE-019-01

Kiinnityspaikan käytön alkamisajankohta

Arvioitu päivämäärä ja kellonaika, jolloin alus kiinnitetään.

an..35

 

 

 

 

DE-019-02

Kiinnityspaikan käytön loppumisajankohta

Arvioitu päivämäärä ja kellonaika, jolloin alus irrotetaan.

an..35

 

 

 

 

DE-019-03

Kiinnitystyyppi, koodattu

Kiinnitystyyppiä vastaava koodi.

an..15

 

 

Ks. koodiluettelo Kiinnitystyyppi

 

DE-019-04

Odotettu kiinnityssuunta, koodattu

Koodi, joka osoittaa aluksen suunnan kiinnityskohdassa.

an..17

 

 

Ks. koodiluettelo Aluksen puoli

 

DE-019-05

Odotettu kiinnityssuunta, syy

Syy odotetulle kiinnityssuunnalle.

an..256

 

 

 

 

DE-019-06

Aluksen tarpeet kiinnityspaikassa, kuvaus

Erityispiirteet, jotka on otettava huomioon aluksen saapuessa kiinnityspaikkaan ja sen siellä ollessa.

an..256

 

 

 

 

DE-019-07

Ensimmäisen pollarin tunniste

Ensimmäisen pollarin tunniste (numero), johon alus aikoo kiinnittyä.

an..70

 

 

 

 

DE-019-08

Viimeisen pollarin tunniste

Viimeisen pollarin tunniste (numero), johon alus aikoo kiinnittyä.

an..70

 

 

 

 

DG-020

Satamakäynti, sisävesiliikenteen alukset

 

 

 

 

 

 

DE-020-01

Ryhmittymä saapumishetkellä -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, tarvitaanko aluksen saapumishetkellä työntö- ja hinausyksikköjen ryhmittymää.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-020-02

Ryhmittymä lähtöhetkellä -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, tarvitaanko aluksen lähtöhetkellä työntö- ja hinausyksikköjen ryhmittymää.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-020-03

Saapumissuunta, koodattu

Saapumissuunnan osoittava koodi.

an..17

 

 

Ks. koodiluettelo Virtauksen suunta

 

DE-020-04

Lähtösuunta, koodattu

Lähtösuunnan osoittava koodi.

an..17

 

 

Ks. koodiluettelo Virtauksen suunta

 

DE-020-05

Täydessä lastissa lähtiessä -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, onko alus lähtöhetkellä täyteen lastattu.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DG-021

Hinaajaponttoniveneen tiedot

 

 

 

 

 

 

DE-021-01

Ponttoniveneen nimi

Ponttoniveneen nimi.

an..70

 

 

 

 

DE-021-02

Ponttoniveneen bruttovetoisuus

Ponttoniveneen bruttovetoisuus.

n..14,3

 

 

 

 

DE-021-03

Ponttoniveneen kokonaispituus

Ponttoniveneen kokonaispituus.

n..4,2

 

 

 

 

DE-021-04

Ponttoniveneen leveys

Ponttoniveneen leveys.

n..4,2

 

 

 

 

DE-021-05

Ponttoniveneen käynnin tarkoitus

Yksittäisen ponttoniveneen käynnin tarkoitus.

an..70

 

 

 

 

DE-021-06

Ponttoniveneen todellinen syväys

Ponttoniveneen todellinen syväys.

n..4,2

 

 

 

 

DE-021-07

Ponttoniveneen liikenteenharjoittajan yrityksen nimi

Ponttoniveneen liikenteenharjoittajan yrityksen nimi.

an..70

 

 

 

 

DE-021-08

Ponttoniveneen liikenteenharjoittajan yrityksen osoite, kadun nimi ja numero

Ponttoniveneen liikenteenharjoittajan yrityksen postin toimituspaikka, kuten katuosoite tai postilokero.

an..256

 

 

 

 

DE-021-09

Ponttoniveneen liikenteenharjoittajan yrityksen osoite, postinumero

Ponttoniveneen liikenteenharjoittajan yrityksen osoite, postinumero.

an..12

 

 

 

 

DE-021-10

Ponttoniveneen liikenteenharjoittajan yrityksen osoite, postitoimipaikka

Ponttoniveneen liikenteenharjoittajan yrityksen osoite, postitoimipaikka.

an..35

 

 

 

 

DE-021-11

Ponttoniveneen liikenteenharjoittajan yrityksen osoite, maa, koodattu

Ponttoniveneen liikenteenharjoittajan yrityksen osoitteen maakoodi.

a2

 

 

ISO 3166-1 alpha-2 -koodi (UN/EDIFACT-koodit 3207)

 

DE-021-12

Ponttoniveneen liikenteenharjoittajan yrityksen yhteyshenkilön puhelinnumero

Ponttoniveneen liikenteenharjoittajan yrityksen puhelinnumero.

an..70

 

 

 

 

DE-021-13

Ponttoniveneen liikenteenharjoittajan yrityksen yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Ponttoniveneen liikenteenharjoittajan yrityksen sähköpostiosoite.

an..256

 

 

 

 

DG-022

Matka

 

 

 

 

 

 

DE-022-01

Saapumispäivä ja -aika – todellinen

Päivä ja kellonaika, jolloin alus saapuu tulosatamaan.

an..35

IMO0063

1505000000

 

BR-001

DE-022-02

Saapumispäivä ja -aika – arvioitu

Päivä ja kellonaika, jolloin aluksen arvioidaan saapuvan tulosatamaan.

an..35

IMO0064

1504000000

 

BR-001

DE-022-03

Saapumispäivä ja -aika – arvioitu saapumisen yleisilmoituksessa

Päivä ja kellonaika, jolloin alus saapuu tulosatamaan aikataulun mukaan (niin kuin saapumisen yleisilmoituksessa on ilmoitettu).

an..35

 

1503000000

 

BR-001

DE-022-04

Lähtöpäivä ja -aika – todellinen

Päivä ja kellonaika, jolloin alus lähtee lähtösatamasta.

an..35

IMO0065

 

 

BR-001

DE-022-05

Lähtöpäivä ja -aika – arvioitu

Päivä ja kellonaika, jolloin aluksen arvioidaan lähtevän lähtösatamasta.

an..35

IMO0066, IMO0123

 

 

BR-001

DE-022-06

Viimeisin käyntisatama, koodattu

Tulosatamaa välittömästi edeltävää satamaa vastaava koodi.

an5

IMO0076

 

UN/LOCODE-koodi

BR-024

DE-022-07

Arvioitu lähtöpäivä ja -aika viimeisimmästä käyntisatamasta

Arvioitu lähtöaika ja -päivä satamasta, joka edelsi välittömästi tulosatamaa.

an..35

 

 

 

BR-001

DE-022-08

Seuraava käyntisatama, koodattu

Lähtösatamaa seuraava satama.

an5

IMO0084

 

UN/LOCODE-koodi

BR-024, BR-026, BR-045

DE-022-09

Seuraavaan käyntisatamaan saapumisen arvioitu päivämäärä ja kellonaika

Arvioitu saapumisaika ja -päivä siihen satamaan, joka seuraa välittömästi lähtösatamaa.

an..35

 

 

 

BR-001

DE-022-10

Reittisuunnitelman mukainen alkamispäivä

Reittisuunnitelman mukainen alkamispäivä, jolloin alus lähtee tai lähti ensimmäisestä satamasta.

an..35

 

 

 

 

DE-022-11

Rajasatama saavuttaessa, koodattu

Koodi, joka yksilöi ensimmäisen sataman, jonka mereltä sisävesisatamaan tuleva alus ohittaa ulkorajalla.

an5

 

 

UN/LOCODE-koodi

 

DE-022-12

Rajasatama lähdettäessä, koodattu

Koodi, joka yksilöi viimeisen sataman, jonka sisävesisatamasta merelle tuleva alus ohittaa ulkorajalla.

an5

 

 

UN/LOCODE-koodi

 

DG-023

Edeltävä käyntisatama

 

 

 

 

 

 

DE-023-01

Edeltävä käyntisatama, koodattu

Koodi, joka vastaa edeltävää käyntisatamaa.

an5

IMO0127

 

UN/LOCODE-koodi

BR-044

DE-023-02

Edeltävä satamarakenne, koodattu

Koodi, joka edustaa edeltävää satamarakennetta, jossa alus vieraili edeltävän satamakäynnin aikana.

an..35

IMO0189

 

UN/LOCODE – laitoksen tunniste (esim. NLRTM-0406)

BR-006

DE-023-03

Aluksen turvataso edeltävässä satamassa, koodattu

ISPS-säännöstön mukainen aluksen turvataso edeltävässä satamassa.

an..3

IMO0149

 

Ks. IMO:n ohjekokoelma, liite 4, kohta 6

 

DE-023-04

Edeltävän satamarakennevierailun alkamispäivä

Edeltävän satamarakennevierailun alkamispäivä.

an..35

IMO0124

 

 

BR-001

DE-023-05

Edeltävän satamarakennevierailun päättymispäivä

Edeltävän satamarakennevierailun päättymispäivä.

an..35

IMO0125

 

 

BR-001, BR-044

DE-023-06

Aluksen lisäturvatoimenpiteet, koodattu

Koodi, joka kuvaa erityisiä tai täydentäviä turvatoimista, joita on sovellettu turvallisuussuunnitelmaan sisältyvien toimien sijasta.

an..3

IMO0133

 

Ks. IMO:n ohjekokoelma, liite 4, kohta 5

 

DE-023-07

Aluksen lisäturvatoimenpiteet, kuvaus

Kuvaus erityisistä tai täydentävistä turvatoimista, joita on sovellettu turvallisuussuunnitelmaan sisältyvien toimien sijasta.

an..256

IMO0135

 

 

 

DE-023-08

Korkeamman turvatason syy

Aluksen lausunto korkeamman turvallisuustason syystä (jos sellainen on) yhdessä kymmenestä viimeisestä satamasta.

an..512

 

 

 

 

DG-024

Seuraava satamakäynti

 

 

 

 

 

 

DE-024-01

Seuraava käyntisatama, koodattu

Koodi, joka vastaa seuraavaa käyntisatamaa.

an5

IMO0169

 

UN/LOCODE-koodi

 

DG-025

Risteilyaluksen reittisuunnitelma

 

 

 

 

 

 

DE-025-01

Reittisuunnitelmaan kuuluva satama, koodattu

Aluksen reittisuunnitelmaan kuuluvaa satamaa edustava koodi (koskee risteilyaluksia).

an5

 

 

UN/LOCODE-koodi

BR-024

DE-025-02

Reittisuunnitelman mukainen arvioitu saapumispäivä ja -aika

Arvioitu saapumispäivä ja -aika aluksen reittisuunnitelmaan kuuluvaan satamaan (koskee risteilyaluksia).

an..35

 

 

 

BR-001

DG-026

Sotilaallinen raportointi

 

 

 

 

 

 

DE-026-01

Kansallisille vesille saapumisen päivämäärä ja aika

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin alus saapui kansallisille vesille.

an..35

 

 

 

BR-001

DE-026-02

Kansallisille vesille saapumisen leveysaste

Leveysaste, jolla alus saapui kansallisille vesille.

an..10

 

 

 

 

DE-026-03

Kansallisille vesille saapumisen pituusaste

Pituusaste, jolla alus saapui kansallisille vesille.

an..11

 

 

 

 

DE-026-04

Kansallisilta vesiltä poistumisen päivämäärä ja aika

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin alus poistui kansallisilta vesiltä.

an..35

 

 

 

BR-001

DE-026-05

Kansallisilta vesiltä poistumisen leveysaste

Leveysaste, jolla alus poistui kansallisilta vesiltä.

an..10

 

 

 

 

DE-026-06

Kansallisilta vesiltä poistumisen pituusaste

Pituusaste, jolla alus poistui kansallisilta vesiltä.

an..11

 

 

 

 

DG-027

Navigointi

 

 

 

 

 

 

DE-027-01

Kielin kanavan kauttakulku suunniteltu -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, kulkeeko alus Kielin kanavaa pitkin matkalla Saksassa sijaitsevaan käyntisatamaan tai sieltä pois.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-027-02

Kielin kanavan kauttakulun alkamispäivämäärä ja -aika

Arvioitu saapumispäivä ja -aika Kielin kanavan sululle (ETA-NOK) matkalla käyntisatamaan Saksassa.

an..35

 

 

 

 

DE-027-03

Kielin kanavan kauttakulun päättymispäivämäärä ja -aika

Arvioitu saapumispäivä ja -aika Kielin kanavan sululle (ETA-NOK) matkalla käyntisatamasta Saksassa.

an..35

 

 

 

 

DG-028

Alusten välinen toiminto

 

 

 

 

 

 

DE-028-01

Alusten välinen toiminto, koodattu

Koodi, joka edustaa viimeisten kymmenen käynnin aikana suoritettua alusten välistä toimintoa.

an..3

IMO0161

 

UN/EDIFACT-koodit (8025)

 

DE-028-02

Alusten välinen toiminto, kuvaus

Viimeisten kymmenen käynnin aikana suoritetun alusten välisen toiminnon kuvaus.

an..512

IMO0162

 

 

 

DE-028-03

Alusten välisen toiminnon sijainnin nimi

Nimi ja maa, jotka kuvaavat, missä alusten välinen toiminto on suoritettu kymmenen viimeksi kuluneen satamakäynnin aikana.

an..256

IMO0164

 

 

BR-008

DE-028-04

Alusten välisen toiminnon sijainti, koodattu

Koodi, joka edustaa alusten välisen toiminnon sijaintia viimeisten kymmenen satamakäynnin aikana.

an5

IMO0167

 

UN/LOCODE-koodi

BR-008

DE-028-05

Alusten välisen toiminnon aloituspäivä

Viimeisten kymmenen satamakäynnin aikana suoritetun alusten välisen toiminnon aloituspäivä.

an..35

IMO0166

 

 

 

DE-028-06

Alusten välisen toiminnon päättymispäivä

Viimeisten kymmenen satamakäynnin aikana suoritetun alusten välisen toiminnon päättymispäivä.

an..35

IMO0163

 

 

 

DE-028-07

Alusten välisen toiminnon sijainti, leveysaste

Viimeisten kymmenen satamakäynnin aikana suoritetun alusten välisen toiminnon sijainnin leveysaste (maantieteellinen koordinaatti).

an..10

IMO0194

 

 

BR-008, BR-029

DE-028-08

Alusten välisen toiminnon sijainti, pituusaste

Viimeisten kymmenen satamakäynnin aikana suoritetun alusten välisen toiminnon sijainnin pituusaste (maantieteellinen koordinaatti).

an..10

IMO0195

 

 

BR-008, BR-029

DE-028-09

Aluksen turvatoimenpiteet, koodattu

Koodi, joka kuvaa turvatoimenpiteitä, jotka alus on toteuttanut alusten välisen toiminnon aikana aluksen turvamenettelyjen sijasta.

an..3

IMO0150

 

Ks. IMO:n ohjekokoelma, liite 4, kohta 5

 

DE-028-10

Aluksen turvatoimenpiteet, kuvaus

Kuvaus turvatoimenpiteistä, jotka alus on toteuttanut alusten välisen toiminnon aikana aluksen turvamenettelyjen sijasta.

an..256

IMO0151

 

 

 

DE-028-11

Alusten välinen toiminto, toisen aluksen nimi

Viitattuun alusten väliseen toimintoon osallistuvan toisen aluksen nimi.

an..70

 

 

 

 

DG-029

Asiamies satamassa

 

 

 

 

 

 

DE-029-01

Asiamiehen tunnistenumero

Aluksen asiamiehen käyntisatamassa käyttämä tunnustettu tunnistenumero.

an..17

IMO0007

 

 

 

DE-029-02

Asiamiehen nimi

Asiamiehen nimi käyntisatamassa.

an..70

IMO0010

 

 

 

DE-029-03

Lisäasiamiehen nimi

Aluksen nimitetyn paikallisen lisäasiamiehen nimi.

an..70

 

 

 

 

DE-029-04

Asiamiehen yhteyshenkilön nimi

Asiamiehen yhteyshenkilön (työntekijä) nimi.

an..70

IMO0002

 

 

BR-023

DE-029-05

Lisäasiamiehen yhteyshenkilön nimi

Lisäasiamiehen yhteyshenkilön nimi.

an..70

 

 

 

 

DE-029-06

Asiamiehen lankapuhelinnumero

Satamassa olevan asiamiehen lankapuhelinnumero (kansainvälisellä suuntanumerolla).

an..50

IMO0008

 

 

 

DE-029-07

Asiamiehen matkapuhelinnumero

Satamassa olevan asiamiehen matkapuhelinnumero (kansainvälisellä suuntanumerolla).

an..50

IMO0009

 

 

 

DE-029-08

Asiamiehen sähköposti

Satamassa olevan asiamiehen sähköpostiosoite.

an..256

IMO0006

 

 

 

DE-029-09

Asiamiehen katuosoite/ postilokero

Satamassa olevan asiamiehen postin toimituspaikka, kuten katuosoite tai postilokero.

an..256

IMO0012

 

 

 

DE-029-10

Asiamiehen postinumero

Aakkosnumeerinen koodi, joka vastaa viitatun satamassa olevan asiamiehen postialuetta.

an..9

IMO0011

 

 

 

DE-029-11

Asiamiehen postitoimipaikka

Viitatun satamassa olevan asiamiehen postitoimipaikka.

an..35

IMO0001

 

 

 

DE-029-12

Asiamiehen maan alueen nimi

Viitatun satamassa olevan asiamiehen alueen nimi.

an..35

IMO0004

 

 

 

DE-029-13

Asiamiehen maa, koodattu

Koodi, joka vastaa viitatun satamassa olevan asiamiehen maaosoitetta.

a2

IMO0003

 

ISO 3166-1 alpha-2 -koodi (UN/EDIFACT-koodit 3207)

 

DG-030

Aluksen kansainvälinen turvatodistus

 

 

 

 

 

 

DE-030-01

Voimassa oleva ISSC -indikaattori

Tieto siitä, onko aluksella voimassa oleva väliaikainen aluksen kansainvälinen turvatodistus tai voimassa oleva aluksen kansainvälinen turvatodistus.

n1

IMO0067

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-030-02

Syy siihen, miksi aluksella ei ole voimassa olevaa ISSC:tä tai väliaikaista ISSC:tä

Selvitys siitä, miksi alukselle ei ole annettu voimassa olevaa ISSC:tä tai väliaikaista ISSC:tä.

an..512

IMO0068

 

 

BR-015

DE-030-03

Syy siihen, miksi aluksella ei ole voimassa olevaa ISSC:tä tai väliaikaista ISSC:tä, koodattu

Koodattu selitys sille, miksi alukselle ei ole annettu voimassa olevaa ISSC:tä tai väliaikaista ISSC:tä.

an..3

IMO0069

 

Ks. IMO:n ohjekokoelma, liite 4, kohta 4

BR-015

DE-030-04

ISSC-sopimusvaltio, koodattu

ISSC:n tai väliaikaisen ISSC:n myöntänyttä valtiota edustava koodi.

a2

 

 

ISO 3166-1 alpha-2 -koodi (UN/EDIFACT-koodit 3207)

 

DE-030-05

RSO:n nimi

ISSC:n tai väliaikaisen ISSC:n myöntäneen hyväksytyn turvaorganisaation nimi.

an..70

IMO0129

 

 

 

DE-030-06

ISSC:n viimeinen voimassaolopäivä

ISSC:ssä tai väliaikaisessa ISSC:ssä ilmoitettu viimeinen voimassaolopäivä.

an..35

IMO0071

 

 

 

DE-030-07

ISSC-tyyppi, koodattu

Ilmoitetaan, onko aluksella kansainvälinen turvatodistus vai väliaikainen kansainvälinen turvatodistus.

an..17

 

 

Ks. koodiluettelo ISSC-tyyppi

 

DE-030-08

ISSC-tunniste

Aluksen kansainvälisen turvatodistuksen myöntävän organisaation määrittämä todistuksen tunnistenumero.

an..35

 

 

 

 

DG-031

Yhtiön turvapäällikkö

 

 

 

 

 

 

DE-031-01

Yhtiön turvapäällikön nimi

Aluksen turvasuunnitelmassa esiintyvä yhtiön turvapäällikön nimi.

an..70

IMO0036

 

 

BR-023

DE-031-02

Yhtiön turvapäällikön aseman tai luokituksen nimi

Aluksen turvasuunnitelmassa esiintyvä yhtiön turvapäällikön aseman tai luokituksen kuvaus.

an..70

 

 

 

 

DE-031-03

Yhtiön turvapäällikön matkapuhelinnumero

Aluksen turvasuunnitelmassa esiintyvä yhtiön turvapäällikön matkapuhelinnumero. Lisää kansainvälinen suuntanumero.

an..50

IMO0035

 

 

 

DE-031-04

Yhtiön turvapäällikön sähköposti

Aluksen turvasuunnitelmassa esiintyvä yhtiön turvapäällikön sähköpostiosoite.

an..256

IMO0033

 

 

 

DE-031-05

Yhtiön turvapäällikön lankapuhelinnumero

Aluksen turvasuunnitelmassa esiintyvä yhtiön turvapäällikön lankapuhelinnumero.

an..50

IMO0034

 

 

 

DE-031-06

Yhtiön turvapäällikön osoite

Aluksen turvasuunnitelmassa esiintyvä yhtiön turvapäällikön osoite.

an..255

 

 

 

 

DG-032

Terveys

 

 

 

 

 

 

DE-032-01

Käynti tartunta-alueella -indikaattori

Onko alus käynyt Maailman terveysjärjestön tunnistamalla tartunta-alueella? Tietoelementti on kyllä/ei.

n1

IMO0203

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-032-02

Käyntisatama tartunta-alueella, koodattu

Jos alus vieraili WHO:n tunnistamalla tartunta-alueella, tämä on käyntisatama kyseisellä tartunta-alueella.

an5

IMO0204

 

UN/LOCODE-koodi

BR-034

DE-032-03

Satamakäynnin päivämäärä tartunta-alueella

Jos alus vieraili WHO:n tunnistamalla tartunta-alueella, tämä on käynnin päivämäärä kyseisellä tartunta-alueella.

an..35

IMO0205

 

 

BR-034

DE-032-04

Henkilö kuoli -indikaattori

Onko kukaan kuollut aluksella matkan aikana muutoin kuin onnettomuuden seurauksena? Tietoelementti on kyllä/ei.

n1

IMO0206

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

BR-035

DE-032-05

Tauti aluksella -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, onko kansainvälisen matkan aikana esiintynyt tautitapauksia, joiden epäillään olevan tarttuvia. Jos aluksella ei ole lääkäriä, aluksen päällikön olisi pidettävä seuraavia oireita perusteena epäillä tartuntatautia: a) kuume, joka kestää useita päiviä tai johon liittyy i) uupumus; ii) tietoisuuden väheneminen; iii) rauhasten turpoaminen; iv) keltatauti; v) yskä tai hengenahdistus; vi) epätavallinen verenvuoto; tai vii) halvaus. b) kuumeen kanssa tai ilman sitä: i) akuutti ihottuma tai ihotulehdus; ii) vakava oksentelu (muu kuin merisairaus); iii) vakava ripuli; tai iv) toistuvat kouristukset.

n1

IMO0207

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

BR-035

DE-032-06

Odotettua enemmän sairastuneita -indikaattori

Onko sairastavien henkilöiden lukumäärä ollut tavanomaista/odotettua suurempi matkan aikana? Tietoelementti on kyllä/ei.

n1

IMO0208

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-032-07

Sairaat henkilöt tällä hetkellä -indikaattori

Onko aluksella sairaita henkilöitä tällä hetkellä? Tietoelementti on kyllä/ei.

n1

IMO0209

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

BR-035

DE-032-08

Lääkäriä konsultoitu -indikaattori

Onko lääkäriä konsultoitu? Tietoelementti on kyllä/ei.

n1

IMO0210

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

BR-035

DE-032-09

Infektiotila aluksella -indikaattori

Oletko tietoinen aluksella olevasta sairaudesta, joka voi johtaa infektioon tai taudin leviämiseen? Tietoelementti on kyllä/ei.

n1

IMO0211

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

BR-035

DE-032-10

Terveystoimenpide toteutettu -indikaattori

Onko aluksella toteutettu terveystoimenpiteitä (esim. karanteeni, eristys, desinfiointi tai puhdistus)? Tietoelementti on kyllä/ei.

n1

IMO0212

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-032-11

Sairas eläin -indikaattori

Onko aluksella sairas eläin tai lemmikki? Tietoelementti on kyllä/ei.

n1

IMO0218

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-032-12

Sairaiden lukumäärä

Sairaiden lukumäärä matkan aikana.

n..4

IMO0238

 

 

BR-036

DE-032-13

Terveystoimenpiteen kuvaus

Sovelletun terveystoimenpiteen kuvaus.

an..256

IMO0213

 

 

 

DE-032-14

Terveystoimenpiteen sijainti

Sovelletun terveystoimenpiteen sijainti.

an..256

IMO0214

 

 

BR-037

DE-032-15

Terveystoimenpiteen päivämäärä

Terveystoimenpiteen päivämäärä.

an..35

IMO0215

 

 

BR-037

DE-032-16

Allekirjoittavan lääkärin nimi

Aluksen lääkärin nimi, joka tarvittaessa allekirjoittaa meriterveysilmoituksen.

an..70

 

 

 

 

DG-033

Saniteettihuoltotodistus

 

 

 

 

 

 

DE-033-01

Voimassa oleva aluksen saniteettihuoltoa koskeva vapautus tai saniteettihuoltotodistus, indikaattori

Indikaattori, joka kertoo, onko aluksella voimassa oleva aluksen saniteettihuoltoa koskeva vapautus tai saniteettihuoltotodistus.

n1

IMO0199

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-033-02

Saniteettihuoltotodistuksen myöntänyt satama, koodattu

Paikka, jossa saniteettihuoltoa koskeva vapautus tai saniteettihuoltotodistus on myönnetty.

an5

IMO0200

 

UN/LOCODE-koodi

BR-028

DE-033-03

Saniteettihuollon tarkastustodistuksen myöntämispäivämäärä

Päivämäärä, jona saniteettihuoltoa koskeva vapautus tai saniteettihuollon tarkastustodistus on myönnetty.

an..35

IMO0201

 

 

BR-028

DE-033-04

Tarve uudelle tarkastukselle -indikaattori

Indikaattori kertoo, tarvitaanko uusi tarkastus. Tietoelementti on kyllä/ei.

n1

IMO0202

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DG-034

Aluksella olevat henkilöt, yleiskatsaus

 

 

 

 

 

 

DE-034-01

Aluksella olevien henkilöiden lukumäärä

Aluksella olevien henkilöiden kokonaismäärä miehistö ja matkustajat mukaan luettuina.

n..4

IMO0088

 

 

BR-009

DE-034-02

Matkustajamäärä

SOLAS-yleissopimuksen määritelmän mukaisten matkustajien lukumäärä aluksella.

n..4

IMO0087

 

 

BR-003, BR-009

DE-034-03

Laivaväen lukumäärä

Sellaisten henkilöiden lukumäärä, jotka on tosiasiallisesti otettu alukseen toimeen suorittamaan laivatyötä tai -palvelusta matkan aikana ja merkitty miehistöluetteloon.

n..4

IMO0086

 

 

BR-003, BR-009

DE-034-04

Salamatkustajia löydetty -indikaattori

Onko alukselta löydetty salamatkustajia? Tietoelementti on kyllä/ei.

n1

IMO0216

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-034-05

Kuljettajien lukumäärä

Ro-ro-aluksella olevien kuljettajien lukumäärä.

n..4

 

 

 

 

DG-035

Aluksella oleva henkilö

 

 

 

 

 

 

DE-035-01

Henkilötyyppi, koodattu

Koodi, joka vastaa aluksella olevan henkilön tyyppiä, kuten kapteeni, miehistön jäsen tai matkustaja.

an..3

IMO0107

 

UN/EDIFACT-koodit (3035)

BR-043

DE-035-02

Henkilön sukunimi

Sukunimi sellaisena kuin se esiintyy passissa tai voimassa olevassa henkilötodistuksessa.

an..70

IMO0098

 

 

 

DE-035-03

Henkilön etunimi

Etunimi sellaisena kuin se esiintyy passissa tai voimassa olevassa henkilötodistuksessa.

an..70

IMO0100

 

 

 

DE-035-04

Henkilön kansalaisuus, koodattu

Henkilötodistuksessa ilmoitettu tai tosiasiallinen kansalaisuus (maa).

a3

IMO0105

 

ISO 3166-1 alpha-3 -koodit, mukaan lukien käyttäjän määrittämät koodit ISO/IEC 7501-1 -standardista (erityisille koneluettaville passeille), jotka on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole määriteltyä kansalaisuutta, kuten XXA, XXB, XXC ja XXX

 

DE-035-05

Henkilön syntymäaika

Viitatun henkilön syntymäaika sellaisena kuin se esiintyy hänen henkilötodistuksessaan.

an..35

IMO0097

 

 

 

DE-035-06

Henkilön syntymäpaikan nimi

Viitatun henkilön syntymäpaikan nimi sellaisena kuin se esiintyy hänen henkilötodistuksessaan tai matka-asiakirjassaan.

an..35

IMO0106

 

 

BR-020

DE-035-07

Henkilön syntymämaa, koodattu

Koodi, joka vastaa viitatun henkilön syntymämaata sellaisena kuin se esiintyy hänen henkilötodistuksessaan.

a..4

IMO0096

 

ISO 3166-1 alpha-3 -koodit ja ISO 3166-3 alpha-4 -koodit maiden aiemmin käytettyjen nimien osalta

BR-020

DE-035-08

Henkilön sukupuoli, koodattu

Viitatun henkilön sukupuolta vastaava koodi.

n..3

IMO0099

 

UN/EDIFACT-koodit (3499)

 

DE-035-09

Henkilön alukseennoususatama, koodattu

Sen sataman koodi, josta viitattu henkilö nousi alukseen.

an5

IMO0091

 

UN/LOCODE-koodi

BR-024

DE-035-10

Henkilön alukseennousun päivämäärä ja kellonaika

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin henkilö on noussut alukseen, joko kutsuttuna tai ilman kutsua.

an..35

IMO0219

 

 

BR-001, BR-050

DE-035-11

Henkilön aluksestapoistumissatama, koodattu

Sen sataman koodi, jossa viitattu henkilö aikoo poistua aluksesta.

an5

IMO0093

 

UN/LOCODE-koodi

BR-024

DE-035-12

Henkilön aluksestapoistumispäivämäärä

Päivä, jolloin henkilö poistui aluksesta.

an..35

 

 

 

 

DE-035-13

Kauttakulkumatkustaja -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, onko henkilö kauttakulkumatkalla ulkomaille.

n1

IMO0089

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-035-14

Miehistön jäsenen asema tai luokitus, koodattu

Koodi, joka edustaa viitatun miehistön jäsenen asemaa tai luokitusta aluksella.

an..5

IMO0043

 

Tullaan määrittelemään IMO:n ohjekokoelmassa

 

DE-035-15

Miehistön jäsenen aseman tai luokituksen nimi

Kuvaus viitatun miehistön jäsenen asemasta tai luokituksesta aluksella.

an..70

IMO0042

 

 

 

DE-035-16

Henkilön henkilötodistuksen tai matkustusasiakirjan tyyppi, koodattu

Koodi, joka osoittaa viitatun henkilön esittämän henkilötodistuksen tai matkustusasiakirjan tyypin.

an..3

IMO0104

 

UN/EDIFACT-koodit (1001)

BR-010

DE-035-17

Henkilön henkilötodistuksen tai matkustusasiakirjan numero

Myöntävän maan viitatun henkilön henkilötodistukselle tai matkustusasiakirjalle antama yksilöllinen tarkastusnumero.

an..70

IMO0103

 

 

 

DE-035-18

Henkilön henkilötodistuksen tai matkustusasiakirjan myöntänyt valtio, koodattu

Koodi, joka osoittaa viitatun henkilön esittämän henkilötodistuksen tai matkustusasiakirjan myöntäneen maan.

a2

IMO0102

 

ISO 3166-1 alpha-2 -koodi (UN/EDIFACT-koodit 3207)

 

DE-035-19

Henkilön henkilötodistuksen tai matkustusasiakirjan myöntäjän nimi

Henkilötodistuksen tai matkustusasiakirjan myöntäneen tahon nimi.

an..70

 

 

 

 

DE-035-20

Henkilön henkilötodistuksen tai matkustusasiakirjan myöntämispaikka, teksti

Henkilötodistuksen tai matkustusasiakirjan myöntämispaikan nimi.

an..70

 

 

 

 

DE-035-21

Henkilön henkilötodistuksen tai matkustusasiakirjan myöntämispäivä

Viitatun henkilön henkilötodistuksessa näkyvä myöntämispäivä.

an..35

IMO0259

 

 

 

DE-035-22

Henkilön henkilötodistuksen tai matkustusasiakirjan viimeinen voimassaolopäivä

Viitatun henkilön henkilötodistuksessa näkyvä viimeinen voimassaolopäivä.

an..35

IMO0101

 

 

 

DE-035-23

Henkilön henkilötodistuksen tai matkustusasiakirjan hallussapito, koodattu

Koodi, jolla yksilöidään henkilö tai viranomainen, jolla on hallussaan viitatun henkilön henkilötodistus tai matkustusasiakirja.

an..24

 

 

Ks. koodiluettelo Henkilötodistuksen hallussapito

 

DE-035-24

Henkilön viisumin numero

Myöntävän maan kyseisen henkilön viisumille antama yksilöllinen numero.

an..70

IMO0095

 

 

 

DE-035-25

Henkilön erityishuolenpidon tai -avun kuvaus

Kuvaus erityishuolenpidosta tai -avusta, jota kyseinen henkilö tarvitsee hätätilanteessa, jos henkilö siitä vapaaehtoisesti kertoo.

an..256

 

 

 

 

DE-035-26

Henkilön liikkumisen tyyppi, koodattu

Koodi, joka osoittaa, onko henkilö nousemassa alukseen vai poistumassa aluksesta vai pysyykö hän aluksella käyntisatamassa.

a1

 

 

Ks. koodiluettelo Henkilön liikkumisen tyyppi

 

DE-035-27

Henkilön kommentti

Henkilöiden kommentit vastuuviranomaisille.

an..256

 

 

 

 

DE-035-28

Luvatonta maihinnousua koskeva ilmoitus

Aluksen päällikön ilmoitus miehistön jäsenen luvattomasta maihinnoususta.

an..1024

 

 

 

 

DE-035-29

Henkilön hätäyhteyshenkilön puhelinnumero

Yhteyshenkilön puhelinnumero, johon soitetaan kyseistä henkilöä koskevassa hätätilanteessa, jos henkilö sellaisen vapaaehtoisesti ilmoittaa.

an..256

 

 

 

 

DE-035-30

Matkustajan puhelinnumero

Matkustajan puhelinnumero.

an..50

 

 

 

 

DE-035-31

Matkustajan sähköpostiosoite

Matkustajan sähköpostiosoite.

an..256

 

 

 

 

DE-035-32

Matkustajan osoite, katu

Matkustajan osoitteen kadun nimi.

an..70

 

 

 

 

DE-035-33

Matkustajan katuosoite, lisärivi

Matkustajan katuosoitteen lisärivi.

an..70

 

 

 

 

DE-035-34

Matkustajan osoite, numero

Matkustajan osoitteen talon numero.

an..35

 

 

 

 

DE-035-35

Matkustajan osoite, postilokero

Matkustajan osoitteen postilokeron numero.

an..70

 

 

 

 

DE-035-36

Matkustajan osoite, postinumero

Matkustajan osoitteen postinumero.

an..17

 

 

 

 

DE-035-37

Matkustajan osoite, postitoimipaikka

Matkustajan osoitteen postitoimipaikka.

an..35

 

 

 

 

DE-035-38

Matkustajan osoite, alue

Matkustajan osoitteen alueen nimi.

an..35

 

 

 

 

DE-035-39

Matkustajan osoite, maa, koodattu

Matkustajan osoitemaan yksilöivä koodi.

a2

 

 

ISO 3166-1 alpha-2 -koodi (UN/EDIFACT-koodit 3207)

 

DE-035-40

Matkustajan yksilöivä tekninen tunniste

Tekninen tunniste, joka yksilöi matkustajan/kuljettajan eikä muutu, jos varaukseen tehdään muutoksia.

an..30

 

 

 

 

DG-036

Laivaväen omaisuus

 

 

 

 

 

 

DE-036-01

Laivaväen omaisuus, kuvaus

Viitatun laivaväen omaisuuden tyypin kuvaus.

an..256

IMO0040

 

 

 

DE-036-02

Laivaväen omaisuus, koodattu

Koodi, joka vastaa viitatun laivaväen omaisuutta.

an..3

IMO0037

 

Tullaan määrittelemään IMO:n ohjekokoelmassa

 

DE-036-03

Laivaväen omaisuuden määrä aluksella

Viitatun laivaväen omaisuuden määrä.

n..16,6

IMO0039

 

 

BR-003, BR-005, BR-009, BR-018

DG-037

Henkilön terveystiedot

 

 

 

 

 

 

DE-037-01

Sairaus

Sairauden laatu.

an..256

IMO0220

 

 

 

DE-037-02

Oireiden alkamispäivämäärä

Oireiden alkamispäivämäärä.

an..35

IMO0221

 

 

 

DE-037-03

Terveydentilasta ilmoitettu -indikaattori

Onko satamalääkärille ilmoitettu? Tietoelementti on kyllä/ei.

n1

IMO0222

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-037-04

Terveydentila, koodattu

Onko henkilö toipunut, sairas vai kuollut.

an..3

IMO0223

 

Ks. IMO:n ohjekokoelma

BR-051

DE-037-05

Tapauksen käsittely, koodattu

Onko henkilö edelleen aluksella, evakuoitu vai haudattu mereen.

an..3

IMO0224

 

Ks. IMO:n ohjekokoelma

BR-052

DE-037-06

Evakuoinnin sijainti, koodattu

Sen sataman tai lentokentän koodi, johon henkilö evakuoitiin.

an5

IMO0226

 

UN/LOCODE-koodi

 

DE-037-07

Evakuoinnin sijainnin nimi

Sen sataman tai lentokentän nimi, jossa henkilö evakuoitiin.

an..256

IMO0225

 

 

 

DE-037-08

Käsittely

Potilaalle annetut lääkkeet tai muu hoito.

an..256

IMO0227

 

 

 

DE-037-09

Henkilön terveystiedot, kommentit

Meriterveysilmoituksen liitteen yksittäistä tapausta koskevat huomautukset.

an..256

IMO0228

 

 

 

DG-038

Matkustajan varaustiedot

 

 

 

 

 

 

DE-038-01

Matkustajan yksilöllinen viitenumero

Matkustajan yksilöllinen viitenumero (UNR) tai usein matkustavan henkilön viitenumero.

an..20

 

 

 

 

DE-038-02

Matkustajan matkalipun numero

Viitatun matkustajan matkalipun numero tai varausnumero.

an..16

 

 

 

 

DE-038-03

Matkalipun myyjän yritystunniste

Lipun myyneen varustamon kansallinen rekisterinumero.

an..17

 

 

 

 

DE-038-04

Varaustyyppi, koodattu

Varaustyyppiä edustava koodi.

an3

 

 

Ks. koodiluettelo Varaustyyppi

 

DE-038-05

Varausmaa, koodattu

Varausmaan yksilöivä koodi.

a2

 

 

ISO 3166-1 alpha-2 -koodi (UN/EDIFACT-koodit 3207)

 

DE-038-06

Varauspäivä ja -aika

Päivämäärä, jolloin varaus tehtiin.

an..35

 

 

 

 

DE-038-07

Varaukseen tehdyn viimeisimmän muutoksen päivämäärä ja aika

Viimeisimmän varaukseen tehdyn muutoksen päivämäärä ja kellonaika.

an..35

 

 

 

 

DE-038-08

Matkustajan istumapaikan tai matkustamon numero

Matkustajan istumapaikan tai matkustamon numero.

an..5

 

 

 

 

DE-038-09

Lemmikkikenneli-indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, onko matkustaja varannut lemmikkikennelin.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-038-10

Passituksen interline-järjestelmää hyödyntävä matkustustyyppi, koodattu

Koodi, joka edustaa passituksen tyyppiä tai interline-järjestelmää hyödyntävää matkatyyppiä.

a1

 

 

Ks. koodiluettelo Passituksen interline-järjestelmää hyödyntävä matkustustyyppi

 

DE-038-11

Lähtöselvityksen päivämäärä ja kellonaika

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin lähtöselvitys tehtiin.

an..35

 

 

 

 

DE-038-12

Maksutapa, koodattu

Maksutapaa vastaava koodi.

an2

 

 

Ks. koodiluettelon EU:n tullitietomalli tietoelementti 14 02 038 000 – Kuljetusmaksut – Maksutapa

 

DE-038-13

Varauksen hinta

Varauksesta maksetun summan rahallinen arvo.

n..10

 

 

 

 

DE-038-14

Maksuvaluutta, koodattu

Maksuvaluutan osoittava koodi.

an3

 

 

ISO 4217 -koodiluettelo

 

DE-038-15

Saatu valuuttakurssi

Saadun valuuttakurssin arvo.

n..16,6

 

 

 

 

DE-038-16

Luottokortin numero

Luottokortin numeron neljä viimeistä numeroa.

an4

 

 

 

 

DE-038-17

Luottokorttipalveluntarjoajan nimi

Luottokorttipalveluntarjoajan nimi.

an..70

 

 

 

 

DE-038-18

Luottokortin haltijan nimi

Luottokortin haltijan nimi.

an..70

 

 

 

 

DE-038-19

Varauksen tehneen henkilön nimi

Varauksen tehneen henkilön nimi.

an..70

 

 

 

 

DE-038-20

Varauksen tehneen henkilön osoite, katu

Varauksen tehneen henkilön osoitteen kadun nimi.

an..70

 

 

 

 

DE-038-21

Varauksen tehneen henkilön osoite, lisärivi

Varauksen tehneen henkilön kadun nimen loppuosa, jos kadun nimelle varattu kenttä ei riitä.

an..70

 

 

 

 

DE-038-22

Varauksen tehneen henkilön osoite, numero

Varauksen tehneen henkilön osoitteen rakennuksen tai rakennelman numero tai nimi.

an..35

 

 

 

 

DE-038-23

Varauksen tehneen henkilön osoite, postilokero

Varauksen tehneen henkilön osoitteen postilokerotiedot.

an..70

 

 

 

 

DE-038-24

Varauksen tehneen henkilön osoite, postinumero

Varauksen tehneen henkilön osoitteen postinumero.

an..17

 

 

 

 

DE-038-25

Varauksen tehneen henkilön osoite, postitoimipaikka

Varauksen tehneen henkilön osoitteen postitoimipaikka.

an..35

 

 

 

 

DE-038-26

Varauksen tehneen henkilön osoite, alanimike

Varauksen tehneen henkilön osoitteen alueen nimi.

an..35

 

 

 

 

DE-038-27

Varauksen tehneen henkilön osoite, maa, koodattu

Varauksen tehneen henkilön osoitteen maan yksilöivä koodi.

a2

 

 

ISO 3166-1 alpha-2 -koodi (UN/EDIFACT-koodit 3207)

 

DE-038-28

Varauksen tehneen henkilön puhelinnumero

Varauksen tehneen henkilön puhelinnumero.

an..50

 

 

 

 

DE-038-29

Varauksen tehneen henkilön sähköpostiosoite

Varauksen tehneen henkilön sähköpostiosoite.

an..256

 

 

 

 

DE-038-30

Paluumatka varattu -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, onko matkustaja varannut paluumatkan.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-038-31

Paluumatkan päivämäärä ja aika

Paluumatkan päivämäärä ja aika.

an..35

 

 

 

 

DG-039

Henkilön rajatarkastustiedot

 

 

 

 

 

 

DE-039-01

Lupa olla maissa -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, onko kyseisellä henkilöllä lupa saapua maihin.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DE-039-02

Matkustajan akkreditointityyppi, koodattu

Koodi, joka edustaa kunkin matkustajan akkreditointityyppiä.

an2

 

 

Ks. koodiluettelo Matkustajan akkreditointityyppi

 

DE-039-03

Oleskeluluvan tyyppi, koodattu

Koodi, joka edustaa kunkin matkustajan oleskeluluvan tyyppiä.

an..24

 

 

Ks. koodiluettelo Oleskeluluvan tyyppi

 

DE-039-04

Oleskeluluvan myöntänyt maa, koodattu

Oleskeluluvan myöntäneen maan yksilöivä koodi.

a2

 

 

ISO 3166-1 alpha-2 -koodi (UN/EDIFACT-koodit 3207)

 

DE-039-05

Henkilön reittisuunnitelma

Matkustajan reittisuunnitelma tekstimuodossa.

an..256

 

 

 

 

DE-039-06

Alukseltapoistumisen jälkeinen ensimmäinen rajanylitys, koodattu

Koodi, joka osoittaa ensimmäisen rajanylityspaikan lähtömaasta poistumisen jälkeen.

an5

 

 

UN/LOCODE-koodi

 

DE-039-07

Alukseltapoistumisen jälkeiseen ensimmäiseen rajanylitykseen lähtemisen liikennemuoto, koodattu

Koodi, joka edustaa liikennemuotoa lähtemisestä ensimmäiseen rajanylitykseen.

an..12

 

 

UN/ECE:n suositus nro 19

 

DE-039-08

Vapautus henkilövakuutuksesta -indikaattori

Kyllä/ei-indikaattori, joka kertoo, onko henkilö vapautettu pakollisesta matkavakuutuksesta.

n1

 

 

Kyllä/ei-indikaattori (1 = kyllä, 0 = ei)

 

DG-040

Miehistön kulkukortin tiedot

Miehistön kulkukortti, jolla pääsee vyöhykkeelle satama-alueella.

 

 

 

 

 

DE-040-01

Miehistön kulkukortin numero

Miehistön jäsenen kulkukortin numero.

an..35

 

 

 

 

DE-040-02

Miehistön kulkukortin voimassaolon alkamispäivä

Miehistön kulkukortin voimassaolon alkamispäivä.

an..35

 

 

 

 

DE-040-03

Miehistön kulkukortin voimassaolon päättymispäivä

Miehistön kulkukortin voimassaolon päättymispäivä.

an..35

 

 

 

 

DE-040-04

Miehistön kulkukortin myöntämispäivä

Päivämäärä, jona kulkukortti myönnetään tai jona sitä aletaan käyttää.

an..35

 

 

 

 

DG-041

Vierailija

 

 

 

 

 

 

DE-041-01

Henkilön kotiosoite, maa, koodattu

Koodi, joka yksilöi maan, jossa viitatun henkilön kotiosoite sijaitsee.

a2

 

 

ISO 3166-1 alpha-2 -koodi (UN/EDIFACT-koodit 3207)

 

DE-041-02

Henkilön kotiosoite, kadun nimi ja numero

Viitatun henkilön kotiosoitteen postin toimituspaikka, kuten katuosoite tai postilokero.

an..256

 

 

 

 

DE-041-03

Henkilön kotiosoite, postitoimipaikka

Viitatun henkilön kotiosoitteen postitoimipaikka.

an..35

 

 

 

 

DE-041-04

Henkilön kotiosoite, postinumero

Viitatun henkilön kotiosoitteen postinumero.

an..9

 

 

 

 

DE-041-05

Miehistön jäsenen suhteen kuvaus

Kuvaus vierailijan suhteesta miehistön jäseneen.

an..256

 

 

 

 

DG-042

Salamatkustaja

 

 

 

 

 

 

DE-042-01

Salamatkustajan tunnettu nimi

Nimi, jolla viitattu salamatkustaja tunnetaan.

an..70

IMO0252

 

 

 

DE-042-02

Salamatkustajan ilmoittama kansalaisuus, koodattu

Salamatkustajan ilmoittaman kansalaisuuden yksilöivä koodi.

a2

IMO0253

 

ISO 3166-1 alpha-2 -koodi (UN/EDIFACT-koodit 3207)

 

DE-042-03

Päiväys ja kellonaika, jolloin salamatkustaja löydettiin alukselta

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin viitattu salamatkustaja löydettiin alukselta.

an..35

IMO0244

 

 

 

DE-042-04

Satama, jossa salamatkustaja nousi alukselle, koodattu

Koodi, joka vastaa satamaa, jossa viitattu salamatkustaja on noussut alukseen.

an5

IMO0217

 

UN/LOCODE-koodi

 

DE-042-05

Satamarakenne, jossa salamatkustaja nousi alukselle, koodattu

Koodi, joka vastaa satamarakennetta, josta viitattu salamatkustaja on noussut alukseen.

an..17

IMO0245

 

UN/LOCODE – laitoksen tunniste (esim. NLRTM-0406)

 

DE-042-06

Sen kiinnityspaikan nimi, jossa salamatkustaja nousi alukselle

Koodi, joka vastaa kiinnityspaikkaa, jossa viitattu salamatkustaja on noussut alukseen.

an..256

IMO0247

 

 

 

DE-042-07

Maa, jossa salamatkustaja nousi alukseen, koodattu

Koodi, joka vastaa maata, jossa viitattu salamatkustaja on noussut alukseen.

a2

IMO0248

 

ISO 3166-1 alpha-2 -koodi (UN/EDIFACT-koodit 3207)

BR-053

DE-042-08

Salamatkustajan alukseen nousun päivämäärä ja aika

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin viitattu salamatkustaja nousi alukseen.

an..35

 

 

 

 

DE-042-09

Salamatkustajan aluksellenousumenetelmän kuvaus

Aluksellenousumenetelmän kuvaus, mukaan lukien muut asiaan liittyvät henkilöt, sekä tieto siitä, onko salamatkustaja salakuljetettu lastin seassa tai kontissa tai onko hänet piilotettu alukseen.

an..512

IMO0268

 

 

 

DE-042-10

Salamatkustajan alukseen nousun perustelut

Salamatkustajan ilmoittamat syyt alukseen nousuun.

an..512

IMO0251

 

 

 

DE-042-11

Salamatkustajan lopullisen määränpään nimi

Sen lopullisen määränpään nimi, johon salamatkustaja aikoi mennä.

an..256

IMO0250

 

 

 

DE-042-12

Salamatkustajan kotiosoite, maakoodi

Koodi, joka vastaa maata, jossa salamatkustajan kotiosoite sijaitsee.

a2

IMO0258

 

ISO 3166-1 alpha-2 -koodi (UN/EDIFACT-koodit 3207)

 

DE-042-13

Salamatkustajan kotiosoite, postitoimipaikka

Salamatkustajan kotiosoitteen postitoimipaikka.

an..35

IMO0256

 

 

 

DE-042-14

Salamatkustajan aluksellenousumaan osoite

Osoite maassa, jossa viitattu salamatkustaja on noussut alukseen.

an..256

 

 

 

 

DE-042-15

Salamatkustajan fyysinen kuvaus

Salamatkustajan yleinen fyysinen kuvaus, mukaan lukien erityiset tuntomerkit ja ominaisuudet.

an..512

IMO0261

 

 

 

DE-042-16

Salamatkustajan pituus

Salamatkustajan pituus metreinä.

n..1,2

 

 

 

 

DE-042-17

Salamatkustajan silmien väri

Salamatkustajan silmien väri.

an..70

 

 

 

 

DE-042-18

Salamatkustajan ensimmäinen puhuttu kieli, koodattu

Koodi, joka ilmoittaa salamatkustajan ensimmäisen puhutun kielen.

a2

IMO0262

 

ISO 639-1 2A (UN/EDIFACT 3453)

 

DE-042-19

Salamatkustajan ensimmäinen kirjoitettu kieli, koodattu

Koodi, joka ilmoittaa salamatkustajan ensimmäisen kirjoitetun kielen.

a2

IMO0264

 

ISO 639-1 2A (UN/EDIFACT 3453)

 

DE-042-20

Salamatkustajan ensimmäinen luettu kieli, koodattu

Koodi, joka ilmoittaa salamatkustajan ensimmäisen luetun kielen.

a2

IMO0263

 

ISO 639-1 2A (UN/EDIFACT 3453)

 

DE-042-21

Salamatkustajan muu puhuttu kieli, koodattu

Koodi, joka yksilöi viitatun salamatkustajan käyttämän toisen kielen.

a2

IMO0265

 

ISO 639-1 2A (UN/EDIFACT 3453)

 

DE-042-22

Salamatkustajan muu kirjoitettu kieli, koodattu

Koodi, joka yksilöi viitatun salamatkustajan kirjoittaman toisen kielen.

a2

IMO0267

 

ISO 639-1 2A (UN/EDIFACT 3453)

 

DE-042-23

Salamatkustajan muu luettu kieli, koodattu

Koodi, joka yksilöi viitatun salamatkustajan lukeman toisen kielen.

a2

IMO0266

 

ISO 639-1 2A (UN/EDIFACT 3453)

 

DE-042-24

Salamatkustajan yleisen tilan kuvaus

Yleinen tila, josta salamatkustaja löydettiin (fyysinen kunto ja muut asiaankuuluvat tiedot).

an..256

 

 

 

 

DE-042-25

Salamatkustajan henkilökohtaisten esineiden kuvaus

Luettelo salamatkustajan henkilökohtaisista esineistä.

an..512

IMO0269

 

 

 

DE-042-26

Salamatkustajan hallussa olevan tavaran kuvaus

Kuvaus henkilökohtaisesta omaisuudesta, jota ei voida vapauttaa tulleista eikä veroista tai johon sovelletaan kieltoja tai rajoituksia.

an..256

 

 

 

 

DE-042-27

Salamatkustajia avustaneet

Niiden henkilöiden, matkustajien tai miehistön jäsenien tunnistetiedot, jotka avustivat salamatkustajaa alukseen nousussa, jos salamatkustajaa avustettiin alukseen nousussa.

an..1024

 

 

 

 

DE-042-28

Salamatkustajan maksu

Tiedot maksusta, jos salamatkustaja on maksanut avustuksesta alukseen nousussa.

an..1024

 

 

 

 

DE-042-29

Salamatkustajalle annettu hoiva

Salamatkustajalle annettu hoiva, kuten ensiapu, vaatteet, ruoka.

an..512

IMO0272

 

 

 

DE-042-30

Salamatkustajan lausunto

Salamatkustajan antama lausunto.

an..512

IMO0270

 

 

 

DE-042-31

Salamatkustaja, aluksen päällikön lausunto

Aluksen päällikön lausunto, mukaan lukien mahdolliset havainnot salamatkustajan antamien tietojen uskottavuudesta.

an..512

IMO0271

 

 

 

DE-042-32

Salamatkustajan haastattelun päivämäärä

Päivämäärä, jona salamatkustajaa haastateltiin.

an..35

IMO0273

 

 

 

DE-042-33

Salamatkustajan luovutuksen syy, koodattu

Koodi, joka vastaa salamatkustajan luovutuksen syytä.

an..70

 

 

Ks. koodiluettelo Salamatkustajan luovutuksen syy

 

DE-042-34

Syy salamatkustajan alukseen ottamiselle, koodattu

Koodi, joka vastaa syytä salamatkustajan alukseen ottamiselle.

an..62

 

 

Ks. koodiluettelo Syy salamatkustajan alukseen ottamiselle

 

DG-043

Poissaoleva henkilö

 

 

 

 

 

 

DE-043-01

Poissaolotyyppi, koodattu

Luettelo poissaolotyyppiä kuvaavista vaihtoehdoista.

an..50

 

 

Ks. koodiluettelo Poissaolotyyppi

 

DE-043-02

Poissaolon kuvaus

Poissaolon tekstimuotoinen selitys (pakollinen, jos poissaolotyyppi on Muu).

an..256

 

 

 

 

DE-043-03

Poissaolopäivä

Päivä, jona poissaolo tapahtui, ja jos varmuutta ei ole, päivä, jona poissaolo havaittiin.

an..35

 

 

 

 

DE-043-04

Poissaoleva henkilö nähty viimeksi

Päivämäärä ja aika, jolloin viitattu poissaoleva miehistön jäsen nähtiin viimeksi.

an..35

 

 

 

 

DE-043-05

Poissaolevan henkilön viimeksi nähnyt henkilö

Sen henkilön nimi, joka viimeksi näki viitatun poissaolevan henkilön.

an..70

 

 

 

 

DE-043-06

Poissaolevan henkilön pituus

Viitatun poissaolevan henkilön pituus metreinä.

n..1,2

 

 

 

 

DE-043-07

Fyysinen kuvaus poissaolevasta henkilöstä

Poissaolevan henkilön yleinen fyysinen kuvaus, mukaan lukien erityiset tuntomerkit ja ominaisuudet.

an..512

 

 

 

 

DE-043-08

Poissaolevan henkilön hallussa olevien tavaroiden kuvaus

Kuvaus viitatun poissaolevan henkilön henkilökohtaisista tavaroista (esim. koruista tai matkatavaroista).

an..512

 

 

 

 

DE-043-09

Poissaolevan henkilön vaatteiden kuvaus

Viitatun poissaolevan henkilön vaatteiden kuvaus.

an..1024

 

 

 

 

DE-043-10

Poissaolevan henkilön matkatavaroiden sijainti, koodattu

Poissaolevan henkilön matkatavaroiden nykyisen sijainnin koodattu kuvaus.

an..256

 

 

Ks. koodiluettelo Poissaolevan matkatavaroiden sijainti

 

DE-043-11

Poissaolevan henkilön osoite

Poissaolevan miehistön jäsenen virallinen osoite.

an..256

 

 

 

 

DG-044

Sairaalan joutunut miehistön jäsen

 

 

 

 

 

 

DE-044-01

Sairaalan nimi

Sen sairaalan nimi, johon viitattu miehistön jäsen vietiin hoidettavaksi.

an..256

 

 

 

 

DE-044-02

Sairaalahoidon aloituspäivämäärä

Todellinen päivämäärä, jolloin miehistön jäsen on viety nimettyyn sairaalaan.

an..35

 

 

 

 

DE-044-03

Sairaalahoidon kesto – arvioitu

Arvioitu aika, jonka sairaalaan joutuneen miehistön jäsenen on vietettävä nimetyssä sairaalassa.

an..256

 

 

 

 

DE-044-04

Takauskirjeen päivämäärä

Sairaalaan joutuneen miehistön jäsenen alukselta maihin jäämistä koskevan takauskirjeen päivämäärä.

an..35

 

 

 

 

DG-045

Lasti

 

 

 

 

 

 

DE-045-01

Tavaraluettelotyyppi, koodattu

Tavaraluettelotyyppiä vastaava koodi.

an..17

 

 

Ks. koodiluettelo Tavaraluettelotyyppi

 

DE-045-02

Lastattavien ajoneuvojen lukumäärä

Lastattavien ajoneuvojen lukumäärä.

n..5

 

 

 

 

DE-045-03

Lastattavien ulkomaisten ajoneuvojen lukumäärä

Lastattavien ulkomaisten ajoneuvojen lukumäärä.

n..5

 

 

 

 

DE-045-04

Purettavien ulkomaisten ajoneuvojen lukumäärä

Purettavien ulkomaisten ajoneuvojen lukumäärä.

n..5

 

 

 

 

DE-045-05

Lastattavien kotimaisten ajoneuvojen lukumäärä

Lastattavien kotimaisten ajoneuvojen lukumäärä.

n..5

 

 

 

 

DE-045-06

Purettavien kotimaisten ajoneuvojen lukumäärä

Purettavien kotimaisten ajoneuvojen lukumäärä.

n..5

 

 

 

 

DE-045-07

Aluksella olevien konttien lukumäärä TEU

Aluksella olevien konttien lukumäärä laskettuna 20 jalkaa pitkään ISO-konttiin perustuvana standardiyksikkönä (’Twenty Foot Equivalent Unit’, TEU).

n..5

 

 

 

 

DE-045-08

Aluksella olevien tyhjien konttien lukumäärä TEU

Aluksella olevien tyhjien konttien lukumäärä laskettuna 20 jalkaa pitkään ISO-konttiin perustuvana standardiyksikkönä (’Twenty Foot Equivalent Unit’, TEU).

n..5

 

 

 

 

DE-045-09

Lastattujen konttien lukumäärä

Käyntisatamassa lastattujen konttien kokonaismäärä (tavaralla tai ilman).

n..5

 

 

 

 

DE-045-10

Purettujen konttien lukumäärä

Käyntisatamassa purettujen konttien kokonaismäärä (tavaralla tai ilman).

n..5

 

 

 

 

DE-045-11

Lastattujen tyhjien konttien lukumäärä

Käyntisatamassa lastattujen tyhjien konttien kokonaismäärä.

n..5

 

 

 

 

DE-045-12

Purettujen tyhjien konttien lukumäärä

Käyntisatamassa purettujen tyhjien konttien kokonaismäärä.

n..5

 

 

 

 

DE-045-13

Lastattujen liikkuvien yksiköiden lukumäärä

Käyntisatamassa lastattujen liikkuvien (ro-ro) yksiköiden kokonaismäärä (tavaralla ja ilman).

n..5

 

 

 

 

DE-045-14

Purettujen liikkuvien yksiköiden lukumäärä

Käyntisatamassa purettujen liikkuvien (ro-ro) yksiköiden kokonaismäärä (tavaralla ja ilman).

n..5

 

 

 

 

DE-045-15

Lastattujen tyhjien liikkuvien yksiköiden lukumäärä

Käyntisatamassa lastattujen tyhjien liikkuvien (ro-ro) yksiköiden kokonaismäärä.

n..5

 

 

 

 

DE-045-16

Purettujen tyhjien liikkuvien yksiköiden lukumäärä

Käyntisatamassa purettujen tyhjien liikkuvien (ro-ro) yksiköiden kokonaismäärä.

n..5

 

 

 

 

DE-045-17

Rahtityyppi, koodattu

Rahtityyppi direktiivin 2009/42/EY liitteessä II olevan nimikkeistön mukaisesti.

an2

 

 

Ks. direktiivin 2009/42/EY liite II

 

DE-045-18

Lastatun rahdin määrä

Satamakäynnin yhteydessä lastattujen viitattujen rahtityyppien kokonaismäärä.

n..8

 

 

 

 

DE-045-19

Puretun rahdin määrä

Satamakäynnin yhteydessä purettujen viitattujen rahtityyppien kokonaismäärä.

n..8

 

 

 

 

DE-045-20

Lastatun rahdin paino

Satamakäynnin yhteydessä lastatun viitatun rahtityypin kokonaispaino.

n..16,6

 

 

 

 

DE-045-21

Puretun rahdin paino

Satamakäynnin yhteydessä puretun viitatun rahtityypin kokonaispaino.

n..16,6

 

 

 

 

DE-045-22

Rahtimäärä aluksella

Viitattujen rahtityyppien kokonaismäärä aluksella.

n..8

 

 

 

 

DE-045-23

Aluksen lastin paino

Aluksella olevien viitattujen rahtityyppien kokonaispaino.

n..16,6

 

 

 

 

DE-045-24

Lastivirran tunnistenumero

Sataman ja aluksen välisen tasaisen lastivirran rekisterissä oleva tunnistenumero.

an..128

 

 

 

 

DE-045-25

Lastin lähdön tarkoitus, koodattu

Lastiin liittyvän lähdön tarkoitusta kuvaava koodi.

an..17

 

 

Ks. koodiluettelo Lähdön tarkoitus

 

DE-045-26

Kuljetettavan rahdin määrä

Aluksella satamakäynnin aikana olevan viitatun rahtityypin kokonaismäärä.

n..8

 

 

 

 

DE-045-27

Kuljetettavan rahdin paino

Aluksella satamakäynnin aikana olevan viitatun rahtityypin kokonaispaino.

n..16,6

 

 

 

 

DG-046

Vaaralliset ja ympäristöä pilaavat aineet

 

 

 

 

 

 

DE-046-01

INF-alusluokka, koodattu

Alus, jota tarvitaan INF-lastin kuljettamiseen, sellaisena kuin se on määritelty säännössä VII/14.2 / aluksen lisenssiä vastaava INF-koodin mukainen koodi. Ilmoitettava vain, jos aluksella on luokan 7 rahtia.

an4

 

 

Ks. koodiluettelo INF-alusluokka

 

DE-046-02

DPG-luettelo aluksella -indikaattori

Kyllä-ei-indikaattori, joka kertoo, onko aluksella asianmukainen tavaraluettelo tai lastaussuunnitelma, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti alukseen lastatut vaaralliset tai ympäristöä pilaavat aineet sekä niiden sijainti aluksella.

n1