EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 476f7758-af17-11ee-b164-01aa75ed71a1

Consolidated text: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/46, annettu 14 päivänä tammikuuta 2015, diklatsuriilin hyväksymisestä broilereiden ja teuraskalkkunoiden sekä lihotukseen ja jalostukseen tarkoitettujen helmikanojen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Huvepharma NV) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

02015R0046 — FI — 28.12.2023 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/46,

annettu 14 päivänä tammikuuta 2015,

diklatsuriilin hyväksymisestä broilereiden ja teuraskalkkunoiden sekä lihotukseen ja jalostukseen tarkoitettujen helmikanojen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Huvepharma NV)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 009 15.1.2015, s. 5)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2023/2733, annettu 7 päivänä joulukuuta 2023,

  L 

1

8.12.2023
▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/46,

annettu 14 päivänä tammikuuta 2015,

diklatsuriilin hyväksymisestä broilereiden ja teuraskalkkunoiden sekä lihotukseen ja jalostukseen tarkoitettujen helmikanojen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Huvepharma NV)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)1 artikla

Hyväksyminen

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”kokkidiostaatit ja histomonostaatit” kuuluva diklatsuriili, CAS-numero 101831-37-2, eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITELisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Jäämien enimmäismäärät asianomaisissa eläinperäisissä elintarvikkeissa

mg tehoainetta/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Kokkidiostaatit ja histomonostaatit

51775

Huvepharma NV.

Diklatsuriili: 0,5 g/100 g (Coxiril)

Lisäaineen koostumus

Diklatsuriili: 5 g/kg

Tärkkelys: 15 g/kg.

Vehnäjauho: 700 g/kg

Kalsiumkarbonaatti: 280 g/kg

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus

Diklatsuriili, C17H9Cl3N4O2, (±)-4-klorofenyyli[2,6-dikloori-4- (2,3,4,5- tetrahydro-3,5-diokso-1,2,4-triatsin-2- yyli)-fenyyli]asetonitriili,

CAS-numero: 101831-37-2

Epäpuhtaus D (1): ≤ 0,1 %.

Muut yksittäiset epäpuhtaudet: ≤ 0,5 %.

Epäpuhtaudet yhteensä: ≤ 1,5 %

Analyysimenetelmä (2)

Diklatsuriilin määrittäminen rehusta: korkean erotuskyvyn käänteisfaasinestekromatografia (HPLC) ja mittaukset UV-aallonpituusalueella 280 nm (asetus (EY) N:o 152/2009 (3))

Broilerit

Teuraskalkkunat

Helmikanat lihotukseen ja jalostukseen

0,8

1,2

1.  Lisäaine on sekoitettava rehuseokseen esiseoksena

2.  Diklatsuriilia ei saa sekoittaa muihin kokkidiostaatteihin

3.  Turvallisuus: käsittelyn aikana on käytettävä hengityssuojaa sekä suojalaseja ja -käsineitä

4.  Hyväksynnän haltijan on toteutettava markkinoille saattamisen jälkeinen ohjelma, jolla seurataan bakteeri- ja Eimeria spp. -resistenssiä

4. helmikuuta 2025

►M1

 Asetus (EU) N:o 37/2010 

(4)  ◄

— 1 500 μg diklatsuriilia/kg tuoretta maksaa

— 1 000 μg diklatsuriilia/kg tuoretta munuaista

— 500 μg diklatsuriilia/kg tuoretta lihasta

— 500 μg diklatsuriilia/kg tuoretta nahkaa/rasvaa

(1)   

European Pharmacopoeia monograph 1718 (diklatsuriili eläinlääkintäkäyttöön).

(2)   

Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(3)   

Komission asetus (EY) N:o 152/2009, annettu 27 päivänä tammikuuta 2009, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä rehujen virallista valvontaa varten (EUVL L 54, 26.2.2009, s. 1).

(4)   

Komission asetus (EU) N:o 37/2010, annettu 22 päivänä joulukuuta 2009, farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta (EUVL L 15, 20.1.2010, s. 1).

Top