EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 3e36e61e-0193-11ef-a251-01aa75ed71a1

Consolidated text: Komission delegoitu asetus (EU) 2022/1636, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2022, neuvoston direktiivin (EU) 2020/262 täydentämisestä vahvistamalla valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen yhteydessä vaihdettavien asiakirjojen rakenne ja sisältö sekä vahvistamalla tavaroiden luonteesta johtuvan menettämisen raja-arvo

02022R1636 — FI — 13.02.2024 — 001.002


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2022/1636,

annettu 5 päivänä heinäkuuta 2022,

neuvoston direktiivin (EU) 2020/262 täydentämisestä vahvistamalla valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen yhteydessä vaihdettavien asiakirjojen rakenne ja sisältö sekä vahvistamalla tavaroiden luonteesta johtuvan menettämisen raja-arvo

(EUVL L 247 23.9.2022, s. 2)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2024/296, annettu 9 päivänä marraskuuta 2023,

  L 296

1

22.1.2024


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 90069, 2.2.2024, s.  1 ((EU) 2024/2962024/296)
▼B

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2022/1636,

annettu 5 päivänä heinäkuuta 2022,

neuvoston direktiivin (EU) 2020/262 täydentämisestä vahvistamalla valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen yhteydessä vaihdettavien asiakirjojen rakenne ja sisältö sekä vahvistamalla tavaroiden luonteesta johtuvan menettämisen raja-arvo1 artikla

Valmistettujen tupakkatuotteiden luonteesta johtuvan menettämisen raja-arvo

Direktiivin (EU) 2020/262 6 artiklan 7 kohdassa ja 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu osittaisen menettämisen yhteinen raja-arvo on neuvoston direktiivin 2011/64/EU ( 1 ) soveltamisalaan kuuluvan valmistetun tupakan osalta 0 prosenttia.

2 artikla

Tietokoneistettua järjestelmää käyttäen vaihdettavia sanomia koskevat vaatimukset

Direktiivin (EU) 2020/262 20–25 artiklan sekä 36 ja 37 artiklan mukaisesti vaihdettavien sanomien on oltava tämän asetuksen liitteen I mukaisia. Liitteessä II lueteltavia koodeja on käytettävä, jos kyseisten sanomien tiettyjen tietoalkioiden täyttämiseksi tarvitaan koodeja.

3 artikla

Sähköisen hallinnollisen asiakirjan luonnos ja sähköinen hallinnollinen asiakirja

Direktiivin (EU) 2020/262 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettavan sähköisen hallinnollisen asiakirjan luonnoksen ja sellaisen sähköisen hallinnollisen asiakirjan, jolle on mainitun direktiivin 20 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti annettu hallinnollinen viitekoodi, on oltava tämän asetuksen liitteen I taulukon 1 sovellettavissa säännöksissä vahvistettavien vaatimusten mukaiset.

4 artikla

Sähköisen yksinkertaistetun hallinnollisen asiakirjan luonnos ja sähköinen yksinkertaistettu hallinnollinen asiakirja

Direktiivin (EU) 2020/262 36 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimitettavan sähköisen yksinkertaistetun hallinnollisen asiakirjan luonnoksen ja sellaisen sähköisen yksinkertaistetun hallinnollisen asiakirjan, jolle on mainitun direktiivin 36 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti annettu hallinnollinen viitekoodi, on oltava tämän asetuksen liitteen I taulukon 1 sovellettavissa säännöksissä vahvistettujen vaatimusten mukaiset.

5 artikla

Sähköisen hallinnollisen asiakirjan peruuttamista koskevat sanomat

Direktiivin (EU) 2020/262 20 artiklan 6 kohdassa säädettyä sähköisen hallinnollisen asiakirjan peruuttamista koskevien sanomien on oltava tämän asetuksen liitteen I taulukossa 2 vahvistettujen vaatimusten mukaiset.

6 artikla

Valmisteveron alaisten tuotteiden siirron määräpaikan muutosta koskevat sanomat

Direktiivin (EU) 2020/262 20 artiklan 7 kohdassa ja 36 artiklan 5 kohdassa säädettyä määräpaikan muutosta koskevien sanomien on oltava tämän asetuksen liitteen I taulukoissa 3 ja 4 vahvistettujen vaatimusten mukaiset.

▼M1

6 a artikla

Väliaikaisesti valmisteverottomina vietäviä valmisteveron alaisia tavaroita koskevat sanomat

1.  
Direktiivin (EU) 2020/262 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sähköisen hallinnollisen asiakirjan ja vienti-ilmoitutuksen välistä tarkistusta koskevien sanomien on täytettävä tämän asetuksen liitteen I taulukoissa 7 ja 8 vahvistetut vaatimukset.
2.  
Sanomien, jotka koskevat direktiivin (EU) 2020/262 21 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta siitä, että tavaroita ei enää viedä unionin tullialueelta, on täytettävä tämän asetuksen liitteessä I olevassa taulukossa 9 vahvistetut vaatimukset.

▼B

7 artikla

Väliaikaisesti valmisteverottomien energiatuotteiden siirtojen jakamista koskevat sanomat

Direktiivin (EU) 2020/262 23 artiklassa säädettyä väliaikaisesti valmisteverottomien energiatuotteiden siirtojen jakamista koskevien sanomien on oltava tämän asetuksen liitteen I taulukoissa 4 ja 5 vahvistettujen vaatimusten mukaiset.

8 artikla

Valmistusveron alaisten tuotteiden siirron päättymistä koskevat sanomat

Direktiivin (EU) 2020/262 24 artiklan 1 kohdan tai 37 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimitettavan vastaanottoraportin ja mainitun direktiivin 25 artiklan mukaisesti annettavan vientiraportin on oltava tämän asetuksen liitteen I taulukossa 6 vahvistettujen vaatimusten mukaiset.

9 artikla

Vara-asiakirjat

1.  
Direktiivin (EU) 2020/262 26 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 38 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa vara-asiakirjoissa on oltava tämän asetuksen liitteen I taulukon 1 sarakkeissa A ja B vahvistetut tietoalkiot, tietoryhmät ja alaryhmät. Tietoalkiot sekä tietoryhmät ja alaryhmät, joihin tietoalkiot kuuluvat, on yksilöitävä tämän asetuksen liitteen I taulukon 1 sarakkeisiin A ja B merkityillä numeroilla ja kirjaimilla.
2.  
Tavaroiden määräpaikan muutosta ja energiatuotteiden siirron jakamista koskevat tiedot, jotka lähettäjän on annettava lähtöjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille direktiivin (EU) 2020/262 26 artiklan 4 kohdan ja 38 artiklan 4 kohdan mukaisesti, on esitettävä tapauksen mukaan tämän asetuksen liitteen I taulukon 3 sarakkeissa A ja B tai tämän asetuksen liitteen I taulukon 5 sarakkeissa A ja B olevien tietoelementtien, tietoryhmien ja alaryhmien muodossa. Kaikki tietoalkiot sekä tietoryhmät ja alaryhmät, joihin tietoalkiot kuuluvat, on yksilöitävä tämän asetuksen liitteen I taulukon 3 sarakkeisiin A ja B tai tämän asetuksen liitteen I taulukon 5 sarakkeisiin A ja B merkityillä numeroilla ja kirjaimilla.

▼M1

3.  
Direktiivin (EU) 2020/262 27 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 39 artiklassa tarkoitettujen vara-asiakirjojen otsikon on tapauksen mukaan oltava ”Valmisteveron alaisten tavaroiden siirtoja koskevan vastaanottoraportin vara-asiakirja” tai ”Valmisteveron alaisten tavaroiden väliaikaisesti verottomia siirtoja koskevan vientiraportin vara-asiakirja” tai ”Lähtöjäsenvaltion viranomaisille annettava vienti-ilmoituksen mitätöintitiedoksiannon vara-asiakirja”. Tiedot on esitettävä liitteen I taulukon 6 sarakkeissa A ja B tai liitteen I taulukon 9 sarakkeissa A ja B olevien tietoelementtien, tietoryhmien ja alaryhmien muodossa. Kaikki tietoalkiot sekä tietoryhmät ja alaryhmät, joihin tietoalkiot kuuluvat, on yksilöitävä liitteen I taulukon 6 sarakkeisiin A ja B tai liitteen I taulukon 9 sarakkeisiin A ja B merkityillä numeroilla ja kirjaimilla.

▼B

10 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetukset (ETY) N:o 3649/92 ja (EY) N:o 684/2009 13 päivästä helmikuuta 2023.

Sen estämättä, mitä ensimmäisessä kohdassa säädetään, asetusta (ETY) N:o 3649/92 sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2023 asti sellaisten tavaroiden siirtojen osalta, jotka on aloitettu ennen 13 päivää helmikuuta 2023.

11 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 13 päivästä helmikuuta 2023.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼M1
LIITE I

Sanomat, joita käytetään sellaisten väliaikaisen valmisteverottomuuden järjestelmässä olevien valmisteveron alaisten tavaroiden siirroissa, jotka on luovutettu kulutukseen yhden jäsenvaltion alueella ja jotka siirretään toisen jäsenvaltion alueelle luovutettaviksi siellä kaupallisessa tarkoituksessa

SELITTÄVÄT HUOMAUTUKSET

1. Direktiivin (EU) 2020/262 20–25 artiklan sekä 36 ja 37 artiklan mukaisesti vaihdettavien sähköisten sanomien tietoalkiot ( 2 ) on jäsenneltävä tämän liitteen taulukoissa 1–9 oleviin tietoryhmiin ja tarvittaessa alaryhmiin. Taulukoiden 1–9 sarakkeissa on oltava seuraavat tiedot:

a) 

sarake A: kullekin tietoryhmälle ja alaryhmälle annettu numeerinen koodi (numero). Kunkin alaryhmän järjestysnumero pohjautuu siihen tietoryhmään (alaryhmään), josta se muodostaa osan (esimerkki: jos tietoryhmän numero on 1, yhdellä sen alaryhmistä on numero 1.1 ja yhdellä tämän alaryhmän alaryhmistä on numero 1.1.1);

b) 

sarake B: kullekin tietoryhmän (alaryhmän) tietoalkiolle annettu aakkosellinen koodi (kirjain);

c) 

sarake C: tietoryhmän (alaryhmän) tai tietoalkion tunnistetiedot;

d) 

sarake D: kunkin tietoryhmän (alaryhmän) tai tietoalkion osalta merkintä, joka ilmaisee, onko kyseessä oleva tieto:

i) 

”R” (pakollinen), jolloin tieto on pakko antaa. Jos tietoryhmä (alaryhmä) on ”O” (vapaaehtoinen) tai ”C” (ehdollinen), kyseisen ryhmän tietoalkiot voivat silti olla ”R” (pakollisia), kun jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat päättäneet, että kyseisen tietoryhmän (alaryhmän) asianomaiset tiedot on merkittävä, tai kun sovelletaan ehdollisuutta;

ii) 

”O” (vapaaehtoinen), jolloin sanoman toimittaja (lähettäjä tai vastaanottaja) voi vapaavalintaisesti lisätä tämän tiedon, paitsi jos jäsenvaltio on määrännyt, että tiedon merkintä on pakollinen joillekin tietoryhmille (alaryhmille) tai tietoalkioille sarakkeessa E olevien vaatimusten mukaisesti;

iii) 

”C” (ehdollinen), jolloin tietoryhmän (alaryhmän) tai tietoalkion käyttö riippuu saman sanoman muista tietoryhmistä (alaryhmistä) tai tietoalkioista;

iv) 

”D” (riippuvainen), jolloin tietoryhmän (alaryhmän) tai tietoalkion käyttö riippuu sarakkeisiin E ja F merkitystä edellytyksestä, jota ei voida tarkastaa tietokoneistettua järjestelmää käyttäen;

e) 

sarakkeessa E mainitaan sellaisia tietoja koskeva yksi tai useampi edellytys, joiden merkitseminen on ehdollista, täsmennetään vapaaehtoisten ja riippuvaisten tietojen käyttöä ja ilmoitetaan, mitä tietoja toimivaltaisten viranomaisten on annettava;

f) 

sarakkeessa F on tarvittaessa ohjeita sanoman täyttämisestä;

g) 

sarakkeessa G on:

i) 

eräiden tietoryhmien (alaryhmien) kohdalla numero ja sen jäljessä oleva merkki ”x”, joka ilmaisee, kuinka monta kertaa tietoryhmä (alaryhmä) voidaan toistaa sanomassa (oletusarvo = 1);

ii) 

tiedon tyyppiä ja pituutta ilmaisevat merkinnät kunkin tietoalkion kohdalla, lukuun ottamatta sellaisia tietoalkioita, jotka ilmaisevat aikaa ja/tai päivämäärää. Tietotyyppien koodit ovat ”a” (kirjain), ”n” (numero) ja ”an” (aakkosnumeerinen).

Koodia seuraava numero ilmaisee asianomaisen tietoalkion sallitun pituuden. Mahdolliset kaksi pistettä ennen pituustunnistetta tarkoittavat, ettei tiedolla ole kiinteää pituutta, mutta numeromäärällä voi olla pituustunnisteessa määritelty yläraja. Pilkku tietojen pituudessa tarkoittaa, että määritteessä voi olla desimaaleja, pilkkua edeltävä numero ilmoittaa määritteen kokonaispituuden ja pilkun jälkeinen numero ilmoittaa pilkkua seuraavien numeroiden enimmäismäärän;

iii) 

aikaa ja/tai päivämäärää ilmaisevien tietoalkioiden kohdalla maininta ”päivämäärä”, ”aika” tai ”päivämäärä/aika”, joka tarkoittaa, että päivämäärä, aika tai sekä päivämäärä että aika on annettava päivämäärän ja ajan esittämistapaa koskevaa ISO 8601 -standardia noudattaen.

2. Taulukoissa 1–9 käytetään seuraavia lyhenteitä:

a) 

”e-AD”: sähköinen hallinnollinen asiakirja;

b) 

”e-SAD”: sähköinen yksinkertaistettu hallinnollinen asiakirja;

c) 

”ARC”: hallinnollinen viitekoodi;

d) 

”SEED”: valmisteverotietojen vaihtojärjestelmä (neuvoston asetuksen (EU) N:o 389/2012 ( 3 ) 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu sähköinen tietokanta);

e) 

”Tuonnin hallinnollinen yhtenäisasiakirja”: tuontia koskeva hallinnollinen yhtenäisasiakirja;

f) 

”CN-koodi”: yhdistetyn nimikkeistön koodi;

g) 

”MRN”: yleisviitenumero.Taulukko 1

(3 ja 4 artiklassa sekä 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu)

Sähköisen (yksinkertaistetun) hallinnollisen asiakirjan luonnos ja sähköinen (yksinkertaistettu) hallinnollinen asiakirja

A

B

C

D

E

F

G

 

MÄÄRITE

R

 

 

 

 

a

Lähetyssanoman tyyppi

R

 

Mahdolliset arvot ovat seuraavat:

1 = Vakiomuotoinen toimitus

2 = (varattu)

3 = Toimitus, josta vero on maksettu (käytetään kulutukseen jo luovutettujen tavaroiden siirroissa).

Tällaista sanomatyyppiä ei saa käyttää e-AD:ssä eikä e-SAD:ssä, jolle on annettu ARC, eikä tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa vara-asiakirjassa

n1

 

b

Tiedot syötetty jälkikäteen

D

”R”, kun e-AD tai e-SAD toimitetaan 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua vara-asiakirjaa käyttäen aloitetusta siirrosta.

Mahdolliset arvot:

0 = Ei

1 = Kyllä

Oletusarvona on ”ei”

Tällaista tietoalkiota ei saa käyttää e-AD:ssä eikä e-SAD:ssä, jolle on annettu ARC, eikä tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa vara-asiakirjassa.

n1

1

VALMISTEVERON ALAINEN SIIRTO

R

 

 

 

 

a

Määräpaikan koodi

R

 

Merkitään siirron määräpaikka käyttäen jotakin seuraavista arvoista:

1 = Veroton varasto (direktiivin (EU) 2020/262 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan i luetelmakohta)

2 = Rekisteröity vastaanottaja (direktiivin (EU) 2020/262 16 artiklan 1 kohta)

3 = Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja (direktiivin (EU) 2020/262 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii luetelmakohta ja 18 artiklan 3 kohta)

4 = Suora luovutus (direktiivin (EU) 2020/262 16 artiklan 4 kohta)

5 = Verosta vapautettu vastaanottaja (direktiivin (EU) 2020/262 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv luetelmakohta)

6 = Vienti (direktiivin (EU) 2020/262 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii ja v alakohta)

7 = (varattu)

8 = Määräpaikka ei tiedossa (vastaanottaja ei tiedossa; direktiivin (EU) 2020/262 22 artikla)

9 = Määräpaikka – Luotettavaksi tunnustettu vastaanottaja (direktiivin (EU) 2020/262 33 artiklan 1 kohta)

10 = Määräpaikka – Väliaikaisesti luotettavaksi tunnustettu vastaanottaja (direktiivin (EU) 2020/262 33 artiklan 1 kohta ja 35 artiklan 8 kohta),

11 = Määräpaikka – Palautus lähettäjän lähetyspaikkaan.

n..2

 

b

Matka-aika

R

 

Merkitään matkaan tavallisesti tarvittava aika kuljetusväline ja kyseessä oleva välimatka huomioon ottaen. Aika merkitään tunteina (H) tai päivinä (D), jonka jälkeen seuraa kaksi numeroa (esim. H12 tai D04). Koodia ”H” seuraava numero saa olla enintään 24. Koodia ”D” seuraava numero saa olla enintään liitteen II koodiluettelossa 12 esitetty enimmäismatka-ajan mahdollinen arvo kuljetusmuotoa kohti.

an3

 

c

Kuljetusjärjestely

R

 

Merkitään ensimmäisen kuljetuksen järjestämisestä vastaava henkilö käyttäen jotakin seuraavista arvoista:

1 = Lähettäjä

2 = Vastaanottaja

3 = Tavaroiden omistaja

4 = Muu.

n1

 

d

ARC

R

Merkinnän tekevät lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset e-AD- tai e-SAD-luonnoksen hyväksymisen jälkeen

Ks. liitteen II koodiluettelo 2

an21

 

e

E-AD:n tai e-SAD:n hyväksymispäivä ja -aika

R

Merkinnän tekevät lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset e-AD- tai e-SAD-luonnoksen hyväksymisen jälkeen

Merkittävä aika on paikallisaika

päivämäärä/aika

 

f

Järjestysnumero

R

Merkinnän tekevät lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset e-AD- tai e-SAD-luonnoksen hyväksymisen jälkeen kustakin määräpaikan muutoksesta

Alkuperäisen hyväksytyn e-AD:n tai e-SAD:n versionumero on 1. Jokainen määräpaikan muutos kasvattaa lähtöjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten luoman e-AD:n tai e-SAD:n versionumeroa yhdellä

n..2

 

g

Päivityksen hyväksymispäivä ja -aika

C

Lähtöjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten merkitsemän taulukossa 3 olevan määräpaikan muutossanoman hyväksymisaika ja -päivä silloin, kun määräpaikka on muuttunut

Merkittävä aika on paikallisaika

päivämäärä/aika

2

KAUPAN ALAN TOIMIJA Lähettäjä

R

 

 

 

 

a

Kaupan alan toimijan valmisteveronumero

R

 

Merkitään valtuutetun varastonpitäjän, rekisteröidyn lähettäjän, luotettavaksi tunnustetun lähettäjän tai väliaikaisesti luotettavaksi tunnustetun lähettäjän SEED-rekisteröintinumero

an13

 

b

Kaupan alan toimijan nimi

R

 

 

an..182

 

c

Kadun nimi

R

 

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

 

an..11

 

e

Postinumero

R

 

 

an..10

 

f

Postitoimipaikka

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

3

KAUPAN ALAN TOIMIJA Lähtöpaikka

C

”R”, jos kohdassa 9 d oleva alkamispaikkakoodi on ”1” tai ”3”

 

 

 

a

Verottoman varaston viite

C

”R”, jos kohdassa 9 d oleva alkamispaikkakoodi on ”1”

Merkitään lähtöpaikkana olevan verottoman varaston SEED-rekisteröintinumero

an13

 

b

Kaupan alan toimijan nimi

C

Kohdat 3b, 3c, 3e ja 3f:

”R”, jos kohdassa 9 d oleva alkamispaikkakoodi on ”3”

 

an..182

 

c

Kadun nimi

C

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

an..11

 

e

Postinumero

C

 

an..10

 

f

Postitoimipaikka

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

4

LÄHTÖTOIMIPAIKKA – Tuonti

C

”R”, jos kohdassa 9 d oleva alkamispaikkakoodi on ”2”

 

 

 

a

Toimipaikan viitenumero

R

 

Merkitään vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta vastaavan tullitoimipaikan koodi. Ks. liitteen II koodiluettelo 4

an8

5

KAUPAN ALAN TOIMIJA Vastaanottaja

C

”R” määräpaikan koodille 8

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 1 a)

 

 

 

a

Kaupan alan toimijan tunnistetiedot

C

— ”R”, kun määräpaikan koodi on 1, 2, 3, 4, 9, 10 tai 11

— ”O”, kun määräpaikan koodi on 6

— Tätä tietoalkiota ei käytetä, kun määräpaikan koodi on 5

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 1 a)

Kun määräpaikan koodi on

— 1, 2, 3, 4, 9 tai 10: merkitään valtuutetun varastonpitäjän, rekisteröidyn vastaanottajan, väliaikaisesti rekisteröidyn vastaanottajan, luotettavaksi tunnustetun vastaanottajan tai väliaikaisesti luotettavaksi tunnustetun vastaanottajan SEED-rekisteröintinumero

— 6: merkitään lähettäjää vientitoimipaikassa edustavan toimijan alv-tunniste

— 11: merkitään vastaanottajan, joka on siirron alkuperäinen luotettavaksi tunnustettu lähettäjä tai väliaikaisesti luotettavaksi tunnustettu lähettäjä, voimassa oleva SEED-rekisteröintinumero.

an..16

 

b

Kaupan alan toimijan nimi

R

 

 

an..182

 

c

Kadun nimi

R

 

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

 

an..11

 

e

Postinumero

R

 

 

an..10

 

f

Postitoimipaikka

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

 

h

EORI-numero

C

— ”O”, kun määräpaikan koodi on 6

— Tätä tietoalkiota ei käytetä, kun määräpaikan koodi on 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 tai 11

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 1 a)

Merkitään direktiivin (EU) 2020/262 21 artiklan 1 kohdan mukainen vienti-ilmoituksen antamisesta vastaavan henkilön EORI-numero.

an..17

6

KAUPAN ALAN TOIMIJAN LISÄTIEDOT Vastaanottaja

C

”R”, kun määräpaikan koodi on 5

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 1 a)

 

 

 

a

Jäsenvaltion koodi

R

 

Merkitään määräjäsenvaltio käyttäen liitteen II koodiluettelossa 3 olevaa jäsenvaltion koodia

a2

 

b

Valmisteveroa koskevan verovapaustodistuksen sarjanumero

D

”R”, jos sarjanumero on mainittu komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2022/1637 (1) mukaisesti laaditussa valmisteveroa koskevassa verovapaustodistuksessa

 

an..255

7

KAUPAN ALAN TOIMIJA Luovutuspaikka

C

— ”R”, kun määräpaikan koodi on 1, 4, 9 tai 10

— ”O”, kun määräpaikan koodi on 2, 3 tai 5

— Ei sovelleta muissa tapauksissa

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 1 a)

Merkitään valmisteveron alaisten tuotteiden tosiasiallinen luovutuspaikka

Kun määräpaikan koodi on 2,

— tietoryhmä on e-AD:ssä ”O”, koska lähtöjäsenvaltio voi merkitä tähän kohtaan SEED-järjestelmässä olevan rekisteröidyn vastaanottajan osoitteen,

— tietoryhmää ei sovelleta e-AD-luonnoksiin

 

 

a

Kaupan alan toimijan tunnistetiedot

C

— ”R”, kun määräpaikan koodi on 1, 9 tai 10

— ”O”, kun määräpaikan koodi on 2, 3 tai 5

(ks. määräpaikan koodi kohdassa 1 a)

Kun määräpaikan koodi on

— 1: merkitään määräpaikkana olevan verottoman varaston SEED-rekisteröintinumero

— 2, 3, 5, 9 tai 10: merkitään alv-tunniste tai muu tunniste

an..16

 

b

Kaupan alan toimijan nimi

C

— ”R”, kun määräpaikan koodi on 1, 2, 3, 5, 9 tai 10

— ”O”, kun määräpaikan koodi on 4

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 1 a)

 

an..182

 

c

Kadun nimi

C

Kohdat 7c, 7e ja 7f:

— ”R”, kun määräpaikan koodi on 2, 3, 4, 5, 9 tai 10

— ”O”, kun määräpaikan koodi on 1

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 1 a)

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

an..11

 

e

Postinumero

C

 

an..10

 

f

Postitoimipaikka

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

8

TOIMIPAIKKA Luovutuspaikka – Tulli

C

”R”, kun kyseessä on vienti (määräpaikan koodi 6)

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 1 a)

 

 

 

a

Toimipaikan viitenumero

R

 

Merkitään sen vientitoimipaikan koodi, johon vienti-ilmoitus jätetään. Ks. liitteen II koodiluettelo 4

an8

9

e-AD/e-SAD

R

 

 

 

 

a

Paikallinen viitenumero

R

 

Lähettäjän e-AD:lle tai e-SAD:lle antama yksilöllinen sarjanumero, josta lähetys voidaan tunnistaa lähettäjän kirjanpidossa

an..22

 

b

Kauppalaskun numero

R

 

Merkitään tavaroita koskevan kauppalaskun numero. Jos kauppalaskua ei vielä ole laadittu, merkitään lähetysilmoituksen tai minkä tahansa muun kuljetusasiakirjan numero

an..35

 

c

Kauppalaskun päivämäärä

O

Lähtöjäsenvaltio voi päättää, että tämä tieto on ”R”

Kohdassa 9 b mainittavan asiakirjan päivämäärä.

Päivämäärä

 

d

Alkamispaikkakoodi

R

 

Siirron alkamispaikkaa ilmaisevat arvot ovat seuraavat:

1 = Alkamispaikka – Veroton varasto (direktiivin (EU) 2020/262 16 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa)

2 = Alkamispaikka – Tuonti (direktiivin (EU) 2020/262 16 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa)

3 = Alkamispaikka – Vero maksettu (direktiivin (EU) 2020/262 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa)

n1

 

e

Lähtöpäivämäärä

R

 

Päivä, jona siirto alkaa direktiivin (EU) 2020/262 19 artiklan 1 kohdan tai 33 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tämä päivämäärä ei voi olla myöhempi kuin 7 päivää e-AD- tai e-SAD-luonnoksen antamisen jälkeen. Lähtöpäivämäärä voi olla menneisyydessä, jos kyseessä on direktiivin (EU) 2020/262 26 tai 38 artiklassa tarkoitettu tapaus.

Päivämäärä

 

f

Lähtöaika

O

Lähtöjäsenvaltio voi päättää, että tämä tieto on ”R”

Kellonaika, jolloin siirto alkaa direktiivin (EU) 2020/262 19 artiklan 1 kohdan tai 33 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Merkittävä aika on paikallisaika

Kellonaika

 

g

Aiempi ARC

D

Merkinnän tekevät lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, kun uudet e-AD:t on hyväksytty jakamissanoman hyväksymisen jälkeen (taulukko 5)

Merkittävä ARC on korvattavan e-AD:n ARC

Ks. liitteen II koodiluettelo 2

an..21

9.1

TUONNIN SAD-ASIAKIRJA

C

”R”, jos kohdassa 9 d oleva alkamispaikkakoodi on 2 (tuonti)

 

9X

 

a

Tuonnin SAD-asiakirjan numero

R

Tuonnin SAD-asiakirjan numeron merkitsee joko lähettäjä e-AD-luonnoksen toimittamisen yhteydessä tai lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset e-AD-luonnoksen hyväksymisen jälkeen

Merkitään asianomaisten tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutuksessa käytettyjen hallinnollisten yhtenäisasiakirjojen (SAD) numerot

an..21

10

TOIMIPAIKKA Lähtöjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen

R

 

 

 

 

a

Toimipaikan viitenumero

R

 

Merkitään sellaisten lähtöjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten toimipaikan koodi, jotka vastaavat valmisteverovalvonnasta lähtöpaikassa. Ks. liitteen II koodiluettelo 4

an8

11

SIIRROSTA ANNETTAVA VAKUUS

R

 

 

 

 

a

Vakuudenantajatyypin koodi

R

 

Merkitään vakuuden antamisesta vastaavat henkilöt käyttäen liitteen II koodiluettelossa 5 olevia vakuudenantajan koodeja

n..4

12

KAUPAN ALAN TOIMIJA Vakuudenantaja

C

”R”, jos kyseessä on jokin seuraavista vakuudenantajatyypin koodeista: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 tai 1234

(ks. liitteen II koodiluettelossa 5 olevat vakuudenantajatyypin koodit)

Merkitään kuljettaja ja/tai tavaroiden omistaja, jos ne ovat vakuuden antajia

2X

 

a

Kaupan alan toimijan valmisteveronumero

O

Lähtöjäsenvaltio voi päättää, että tämä tieto on ”R”

Merkitään kuljettajan tai valmisteveron alaisten tavaroiden omistajan SEED-rekisteröintinumero tai alv-tunniste

an13

 

b

VAT-numero

O

an..14

 

c

Kaupan alan toimijan nimi

C

Kun kyseessä on kohta 12 c, d, f tai g:

”O”, jos kaupan alan toimijan valmisteveronumero on annettu, muutoin ”R”

 

an..182

 

d

Kadun nimi

C

 

an..65

 

e

Kadun numero

O

 

an..11

 

f

Postinumero

C

 

an..10

 

g

Postitoimipaikka

C

 

an..50

 

h

NAD_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

13

KULJETUSMUOTO

R

 

 

 

 

a

Kuljetusmuodon koodi

R

 

Merkitään kuljetusmuoto siirron alussa käyttäen liitteen II koodiluettelossa 6 olevia koodeja

Jos vakuudenantajatyypin koodi on ”Vakuutta ei ole annettu direktiivin (EU) 2020/262 17 artiklan 2 kohdan tai 17 artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaisesti”, kuljetusmuodon koodin on oltava ”Kiinteät kuljetuslaitteet” tai ”Merikuljetus”.

n..2

 

b

Lisätietoja

C

”R”, jos kuljetusmuodon koodi on ”Muu”

Muutoin ”O”

Annetaan tekstimuotoinen kuvaus kuljetusmuodosta

an..350

 

c

Lisätietoja_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

14

KAUPAN ALAN TOIMIJA Kuljetuksen järjestäjä

C

”R” ensimmäisen kuljetuksen järjestämisestä vastaavan henkilön yksilöimiseksi, jos kohtaan 1 c merkitty arvo on 3 tai 4

 

 

 

a

VAT-numero

O

Lähtöjäsenvaltio voi päättää, että tämä tieto on ”R”

 

an..14

 

b

Kaupan alan toimijan nimi

R

 

 

an..182

 

c

Kadun nimi

R

 

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

 

an..11

 

e

Postinumero

R

 

 

an..10

 

f

Postitoimipaikka

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

15

KAUPAN ALAN TOIMIJA Ensimmäinen kuljettaja

O

Lähtöjäsenvaltio voi päättää, että tämä tieto on ”R”

Yksilöi ensimmäisen kuljetuksen toteuttavan henkilön

 

 

a

VAT-numero

O

 

 

an..14

 

b

Kaupan alan toimijan nimi

R

 

 

an..182

 

c

Kadun nimi

R

 

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

 

an..11

 

e

Postinumero

R

 

 

an..10

 

f

Postitoimipaikka

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

16

KULJETUSTIEDOT

R

 

 

99X

 

a

Kuljetusyksikön koodi

R

 

Merkitään kohdassa 13 a mainittavaan kuljetusmuotoon liittyvien kuljetusyksikköjen koodit

Ks. liitteen II koodiluettelo 7

n..2

 

b

Kuljetusyksikköjen tunnistetiedot

C

”R”, jos kuljetusyksikön koodi on muu kuin 5

(ks. kohta 16 a)

Merkitään kuljetusyksikköjen rekisteröintinumero, kun kuljetusyksikön koodi on muu kuin 5

an..35

 

c

Kaupallisen sinetin tunnistetiedot

D

”R”, jos kaupallisia sinettejä käytetään

Merkitään kaupallisten sinettien tunnistetiedot, jos niitä on käytetty kuljetusyksikön sinetöimiseksi

an..35

 

d

Tiedot sineteistä

O

 

Merkitään mahdolliset lisätiedot kaupallisista sineteistä (esim. käytettyjen sinettien tyyppi)

an..350

 

e

Tiedot sineteistä_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

 

f

Lisätietoja

O

 

Merkitään mahdollisia lisätietoja kuljetuksesta, esim. mahdollisten seuraavien kuljettajien tunnistetiedot ja seuraavia kuljetusyksikköjä koskevat tiedot

an..350

 

g

Lisätietoja_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

17

e-AD:n tai e-SAD:n sisältö

R

 

Kustakin lähetykseen sisältyvästä tuotteesta on käytettävä erillistä tietoryhmää

999x

 

a

Sisältötietueen yksilöllinen viite

R

 

Merkitään yksilöllinen järjestysnumero alkaen numerosta 1

n..3

 

b

Valmisteveron alaisen tuotteen koodi

R

 

Merkitään sovellettava valmisteveron alaisen tuotteen koodi, katso liitteen II koodiluettelo 10.

Jos vakuudenantajatyypin koodi on ”Vakuutta ei ole annettu direktiivin (EU) 2020/262 17 artiklan 2 kohdan tai 17 artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaisesti”, valmisteveron alaisen tuotteen koodin on oltava energiatuotteen koodi.

Valmisteveron alaisten tuotteiden koodia S600 sovelletaan ainoastaan e-SAD:iin direktiivin 92/83/ETY 27 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla.

an4

 

c

CN-koodi

R

 

Merkitään lähtöpäivänä sovellettava CN-nimike

Tämän tietoalkion arvon on oltava suurempi kuin nolla

n8

 

d

Paljous

R

 

Merkitään paljous (ilmaistaan tuotekoodiin liittyvänä paljousyksikkönä – ks. liitteen II koodiluettelot 10 ja 11).

Kun kyseessä on siirto direktiivin (EU) 2020/262 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulle rekisteröidylle vastaanottajalle tai 35 artiklan 8 kohdassa tarkoitetulle luotettavaksi tunnustetulle vastaanottajalle, paljous saa olla enintään vastaanottajalle vahvistetun enimmäispaljouden suuruinen.

Kun kyseessä on siirto direktiivin (EU) 2020/262 11 artiklassa tarkoitetulle verosta vapautetulle järjestölle, paljous saa olla enintään valmisteveroa koskevassa verovapautustodistuksessa vahvistetun enimmäispaljouden suuruinen

Tämän tietoalkion arvon on oltava suurempi kuin nolla

n..15,3

 

e

Bruttomassa

R

 

Merkitään lähetyksen bruttomassa (valmisteveron alaiset tuotteet ja niiden pakkauspäällykset)

Tämän tietoalkion arvon on oltava suurempi kuin nolla

Bruttomassan on oltava sama tai suurempi kuin nettomassa

n..16,6

 

f

Nettomassa

R

 

Merkitään valmisteveron alaisten tuotteiden massa ilman pakkauspäällyksiä (alkoholi, alkoholijuomat, energiatuotteet ja kaikki muut tupakkatuotteet kuin sikarit)

Tämän tietoalkion arvon on oltava suurempi kuin nolla

Bruttomassan on oltava sama tai suurempi kuin nettomassa

n..16,6

 

g

Alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina

C

— ”R”, jos tämä soveltuu kyseessä olevan valmisteveron alaisen tavaran kannalta

Merkitään alkoholipitoisuus (tilavuusprosenttia 20 °C:n lämpötilassa), jos tämä soveltuu liitteen II koodiluettelon 10 mukaan

Tämän tietokentän arvon on oltava suurempi kuin nolla

Tämän tietokentän arvon on oltava suurempi kuin 0,5 ja enintään 100.

n..5,2

 

h

Platoaste

D

— ”R”, jos kyseessä oleva valmisteveron alainen tavara on olut, ja lähtöjäsenvaltio ja/tai määräjäsenvaltio käyttää oluen veroperustana platoastetta

— O, jos kyseessä oleva valmisteveron alainen tavara on olut, ja lähtöjäsenvaltio ja määräjäsenvaltio ei kumpikaan verota olutta platoasteen perusteella

— Koskee vain olutta.

Merkitään oluen platoaste, jos lähtöjäsenvaltio ja/tai määräjäsenvaltio käyttää sitä oluen veroperustana. Ks. liitteen II koodiluettelo 10 ja 13.

Oluen osalta on ilmoitettava joko platoaste tai alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina.

Jos kyseessä on ”O”, kenttä täytetään vain, jos on mahdollista, että määräpaikaksi muuttuu sellainen jäsenvaltio, joka verottaa olutta platoasteen perusteella, ja jos arvoa ei ole ilmoitettu.

Tämän tietoalkion arvon on oltava suurempi kuin nolla

n..5,2

 

i

Veromerkki

O

 

Merkitään mahdolliset lisätiedot määräjäsenvaltion vaatimista veromerkeistä

an..350

 

j

Veromerkki_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

 

k

Veromerkin käyttöä ilmaiseva merkki

D

”R”, jos veromerkkejä käytetään

Merkitään 1, jos tavaroissa on veromerkki, tai merkitään 0, jos tavaroissa ei ole veromerkkiä

n1

 

l

Alkuperänimitys

O

 

Tätä kohtaa voidaan käyttää todistamaan seuraavat sertifioinnit:

1.  Tiettyjen viinien suojattu alkuperänimitys (SAN) tai maantieteellinen merkintä (SMM) sekä satovuosi tai rypälelajike komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 (2) 24 ja 31 artiklan mukaisesti. Todistaminen ilmaistaan delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 liitteessä VII olevan I osan kohdassa 9 olevien merkintöjen mukaisesti. Jos tuotteella on SAN tai SMM, näitä merkintöjä seuraa kyseisen SAN:n tai SMM:n nimi (nimet) ja sen rekisteröintinumero (-numerot) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (3) 119 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

2.  Tiettyjen tislattujen alkoholijuomien, jotka saatetaan markkinoille tiettyyn alkoholiluokkaan tai tiettyihin alkoholiluokkiin kuuluvina, maantieteellinen merkintä tai ikä asiaankuuluvan alkoholijuomia koskevan unionin lainsäädännön (erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/787 (4) 10 artiklan, 13 artiklan 6 kohdan, III luvun ja liitteen I) mukaisesti. Todistaminen ilmaistaan seuraavasti: ”Täten todistetaan, että kuvattua tuotetta pidetään kaupan ja se merkitään asetuksen (EU) 2019/787 mukaisesti”.

an..350

 

m

Alkuperänimitys_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

 

n

Tuottajan koko

O

 

Todistuksen itse laatineiden pienten riippumattomien valmistajien tuottamien alkoholijuomien osalta on annettava komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/2266 (5)5 artiklan 3 kohdan mukainen tieto vuotuisesta tuotantomäärästä, kun tarkoituksena on vaatia alennettua valmisteverokantaa määräjäsenvaltiossa.

Tämän tietoalkion arvon on oltava suurempi kuin nolla.

n..15

 

o

Tiheys

C

”R”, jos tämä soveltuu kyseessä olevan valmisteveron alaisen tavaran kannalta

Merkitään tiheys 15 °C:n lämpötilassa, jos tämä soveltuu liitteen II koodiluettelon 10 mukaan.

Tämän tietoalkion arvon on oltava suurempi kuin nolla

n..5,2

 

p

Kauppanimitys

O

Lähtöjäsenvaltio voi valita, että tämä tieto on pakollinen.

Merkitään tavaroiden kauppanimitys kuljetettavien tavaroiden tunnistamiseksi

Kun kyseessä on asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevan II osan 1–9 sekä 15 ja 16 kohdassa tarkoitettujen pakkaamattomien viinien kuljetus, tuotteen kuvaukseen on sisällytettävä mainitun asetuksen 120 artiklassa säädetyt vapaaehtoiset tiedot, jos ne on merkitty etikettiin tai tarkoituksena on merkitä ne etikettiin

Tislattujen alkoholijuomien kauppanimityksen on sisällettävä sen asetuksen (EU) 2019/787 10 artiklan mukainen virallinen nimi.

an..350

 

q

Kauppanimitys_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

 

r

Tuotteiden tuotenimi

D

”R”, jos valmisteveron alaisilla tuotteilla on tuotenimi. Lähtöjäsenvaltio voi päättää, että kuljetettavien tuotteiden tuotenimeä ei tarvitse mainita, jos se mainitaan kauppalaskussa tai muussa kohdassa 9 b tarkoitetussa kaupallisessa asiakirjassa

Merkitään soveltuvin osin tuotteen tuotenimi

an..350

 

s

Tuotteiden tuotenimi_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

 

t

Tuotteiden kypsytysaika tai ikä

O

 

Tislattujen alkoholijuomien osalta kypsymisajan tai iän on vastattava asetuksen (EU) 2019/787 13 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua kuvauksessa, esittelyssä tai merkinnöissä ilmoitettua kypsytysaikaa tai ikää.

an..350

 

u

Tuotteiden kypsytysaika tai ikä_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

 

v

Riippumattomien pientuottajien julistus

O

 

Todistuksen saaneiden pienten riippumattomien valmistajien tuottamien alkoholijuomien osalta on lisättävä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/2266 2 artiklan mukainen ilmoitus alkoholijuoman tyypistä, jolle lupa on annettu, kun tarkoituksena on vaatia alennettua valmisteverokantaa määräjäsenvaltiossa.

Todistuksen itse laatineiden pienten riippumattomien valmistajien tuottamien alkoholijuomien osalta on lisättävä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/2266 4 artiklan ja 5 artiklan 1 ja 2 kohdan mukainen toimijan asemaa koskeva ilmoitus, kun tarkoituksena on vaatia alennettua valmisteverokantaa määräjäsenvaltiossa.

an..350

 

w

Riippumattomien pientuottajien julistus_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

17.1

KOLLIT

R

 

 

99x

 

a

Kollien lajin koodi

R

 

Merkitään kollien laji käyttäen jotakin liitteen II koodiluettelon 8 koodia

an2

 

b

Kollien lukumäärä

C

”R”, jos kyseessä on ”Mitattavissa oleva”

Merkitään kollien lukumäärä, jos ne ovat mitattavissa, käyttäen liitteen II koodiluettelon 8 koodeja

Jos ”Kollien lukumäärä” on ”0”, on oltava ainakin yksi KOLLI, jolla on samat ”Lähetysmerkinnät”, ja ainakin yksi ”Kollien lukumäärä”, jonka arvo on suurempi kuin ”0”.

n..15

 

c

Kaupallisen sinetin tunnistetiedot

D

”R”, jos kaupallisia sinettejä käytetään

Merkitään kaupallisten sinettien tunnistetiedot, jos niitä on käytetty kollien sinetöimiseksi

an..35

 

d

Tiedot sineteistä

O

 

Merkitään mahdolliset lisätiedot kaupallisista sineteistä (esim. käytettyjen sinettien tyyppi)

an..350

 

e

Tiedot sineteistä_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

 

f

Lähetysmerkinnät

C

— ”R”, jos kollien lukumäärä on 0

— Muissa tapauksissa ”O”

 

an..999

17.2

VIINITUOTE

D

”R”, kun kyse on asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä I olevaan XII osaan sisältyvistä viinituotteista

 

 

 

a

Viinituotteiden luokka

R

 

Merkitään asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä I olevaan XII osaan sisältyvistä viinituotteista jokin seuraavista arvoista:

1 = viini, jolla ei ole SAN/SMM-merkintää

2 = rypälelajikeviini, jolla ei ole SAN-/SMM-merkintää

3 = viini, jolla on SAN/SMM-merkintä

4 = tuontiviini

5 = Muu.

n1

 

b

Viininviljelyvyöhykkeen koodi

D

”R” pakkaamattomien viinituotteiden osalta (nimellistilavuus yli 60 litraa)

Merkitään viininviljelyvyöhyke, jolta kuljetettu tuote on peräisin, asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteen VII lisäyksen 1 mukaisesti

n..2

 

c

Alkuperämaa (kolmas maa)

C

”R”, jos viinituotteiden luokkaa koskevassa kohdassa 17.2 a on arvo 4 (tuontiviini)

Merkitään liitteen II koodiluettelossa 3 tarkoitettu ”Maakoodi”, joka ei ole sellaisen EU:n jäsenvaltion tai alueen koodi, jolla sovelletaan direktiiviä (EU) 2020/262.

a2

 

d

Muut tiedot

O

 

 

an..350

 

e

Muut tiedot_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

17.2.1

VIININKÄSITTELY Koodi

D

”R” pakkaamattomien viinituotteiden osalta (nimellistilavuus yli 60 litraa)

 

99x

 

a

Viininkäsittelyn koodi

R

 

Merkitään yksi tai useampi ”Viininkäsittelyn koodi” asetuksen (EU) 2018/273 liitteessä V olevan B osan 2.1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa olevan luettelon mukaisesti

n..2

18

ASIAKIRJA Todistus

O

 

 

9x

 

a

Lyhyt kuvaus asiakirjasta

C

”R”, paitsi jos käytetään tietokenttää 18 c tai 18 e

Merkitään kuvaus todistuksista, joka koskee kuljetettavia tavaroita, esim. kohdassa 17 l tarkoitettuun alkuperänimitykseen liittyvät todistukset

an..350

 

b

Lyhyt kuvaus asiakirjasta_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

 

c

Asiakirjan viite

C

”R”, paitsi jos käytetään tietokenttää 18 a tai 18 e

Merkitään sellaisten todistusten viite, jotka koskevat kuljetettavia tavaroita

an..350

 

d

Asiakirjan viite_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

 

e

Asiakirjan tyyppi

C

”R”, paitsi jos käytetään tietokenttää 18 a tai 18 c

Merkitään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/323 (6) liitteen II koodiluettelossa 15 oleva asiakirjan tyypin koodi.

an..4

 

f

Asiakirjaviite

C

”R”, jos asiakirjan tyyppiä koskeva kohta 18 e on täytetty

 

an..35

(1)   

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1637, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2022, neuvoston direktiivin (EU) 2020/262 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse asiakirjojen käytöstä väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä olevien valmisteveron alaisten tavaroiden siirroissa ja kulutukseen luovutettujen valmisteveron alaisten tavaroiden siirroissa sekä verovapautustodistuksena käytettävästä lomakkeesta (EUVL L 247, 23.9.2022, s. 57).

(2)   

Komission delegoitu asetus (EU) 2018/273, annettu 11 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä viini-istutusten lupajärjestelmän, viinitilarekisterin, saateasiakirjojen ja todistusten, saapuvien ja lähtevien erien rekisterin, pakollisten ilmoitusten sekä tiedoksiantojen ja tiedoksiannettujen tietojen julkistamisen osalta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä asianomaisten tarkastusten ja seuraamusten osalta, komission asetusten (EY) N:o 555/2008, (EY) N:o 606/2009 ja (EY) N:o 607/2009 muuttamisesta sekä komission asetuksen (EY) N:o 436/2009 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/560 kumoamisesta (EUVL L 58, 28.2.2018, s. 1).

(3)   

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).

(4)   

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/787, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä ja merkinnöistä, tislattujen alkoholijuomien nimien käytöstä muiden elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä, tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta, maatalousperäisen etyylialkoholin ja maatalousperäisten tisleiden käytöstä alkoholijuomissa ja asetuksen (EY) N:o 110/2008 kumoamisesta (EUVL L 130, 17.5.2019, s. 1).

(5)   

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2266, annettu 17 päivänä joulukuuta 2021, pienille riippumattomille alkoholijuomien valmistajille valmisteverotarkoituksia varten annettavaa todistusta ja niiden itse laatimaa todistusta koskevien neuvoston direktiivin 92/83/ETY soveltamissääntöjen vahvistamisesta (EUVL L 455, 20.12.2021, s. 26).

(6)   

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/323, annettu 24 päivänä helmikuuta 2016, jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja tietojen vaihtoa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (EU) N:o 389/2012 mukaisille väliaikaisesti valmisteverottomille tavaroille (EUVL L 66, 11.3.2016, s. 1).Taulukko 2

(5 artiklassa tarkoitettu)

Sähköisen hallinnollisen asiakirjan peruuttaminen (ei koske e-SAD-asiakirjaa)

A

B

C

D

E

F

G

1

MÄÄRITE

R

 

 

 

 

a

Peruuttamisen hyväksymispäivä ja -aika

C

Merkinnän tekevät lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset peruutussanomaluonnoksen hyväksymisen jälkeen

Merkittävä aika on paikallisaika

päivämäärä/aika

2

VALMISTEVERON ALAINEN SIIRTO e-AD

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Merkitään sen e-AD:n ARC, jonka peruuttamista pyydetään

an21

3

PERUUTTAMINEN

R

 

 

 

 

a

Peruuttamisen syyn koodi

R

 

Merkitään e-AD:n peruuttamisen syy käyttäen liitteen II koodiluettelon 9 koodeja

n1

 

b

Lisätietoja

C

— ”R”, jos peruuttamisen syy on 0

— ”O”, jos peruuttamisen syy on 1, 2, 3 tai 4

(ks. kohta 3 a)

Merkitään mahdollisia lisätietoja e-AD:n peruuttamisesta

an..350

 

c

Lisätietoja_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2Taulukko 3

(6 artiklassa ja 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu)

Määräpaikan muutosta koskevat sanomat

A

B

C

D

E

F

G

1

MÄÄRITE

R

 

 

 

 

a

Määräpaikan muutoksen hyväksymispäivä ja -aika

C

Merkinnän tekevät lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset määräpaikan muutosta koskevan sanoman luonnoksen hyväksymisen jälkeen

Merkittävä aika on paikallisaika

päivämäärä/aika

2

e-AD/e-SAD Päivitys

R

 

 

 

 

a

Järjestysnumero

C

Merkinnän tekevät lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset määräpaikan muutosta koskevan sanoman luonnoksen hyväksymisen jälkeen

Alkuperäisen hyväksytyn e-AD:n tai e-SAD:n versionumero on 1. Jokainen määräpaikan muutos kasvattaa e-AD:n tai e-SAD:n versionumeroa yhdellä.

n..2

 

b

ARC

R

 

Merkitään sen e-AD:n tai e-SAD:n ARC, jonka määräpaikkaa muutetaan

an21

 

c

Matka-aika

D

”R”, kun matka-aika muuttuu määräpaikan muutoksen vuoksi

Merkitään matkaan tavallisesti tarvittava aika kuljetusväline ja kyseessä oleva välimatka huomioon ottaen. Aika merkitään tunteina (H) tai päivinä (D), jonka jälkeen seuraa kaksi numeroa (esim. H12 tai D04). Koodia ”H” seuraava numero saa olla enintään 24. Koodia ”D” seuraava numero saa olla enintään liitteen II koodiluettelossa 12 esitetty enimmäismatka-ajan mahdollinen arvo kuljetusmuotoa kohti.

an3

 

d

Muuttunut

kuljetusjärjestely

D

”R”, kun kuljetusjärjestelystä vastaava henkilö muuttuu määräpaikan muutoksen vuoksi

Merkitään kuljetusjärjestelystä vastaava henkilö käyttäen jotakin seuraavista arvoista:

1 = Lähettäjä

2 = Vastaanottaja

3 = Tavaroiden omistaja

4 = Muu

n1

 

e

Kauppalaskun numero

D

”R”, kun kauppalasku muuttuu määräpaikan muutoksen vuoksi

Merkitään tavaroita koskevan kauppalaskun numero. Jos kauppalaskua ei vielä ole laadittu, merkitään lähetysilmoituksen tai minkä tahansa muun kuljetusasiakirjan numero

an..35

 

f

Kauppalaskun päivämäärä

O

Lähtöjäsenvaltio voi päättää, että tämä tieto on ”R”, kun kauppalaskun numero muuttuu määräpaikan muutoksen vuoksi

Kohdassa 2 e mainittavan asiakirjan päivämäärä

päivämäärä

 

g

Kuljetusmuodon koodi

C

”R”, kun kuljetusmuoto muuttuu määräpaikan muutoksen vuoksi

”R”, jos vakuudenantajatyypin koodi on annettu, ja se on ”Vakuutta ei ole annettu direktiivin (EU) 2020/262 17 artiklan 2 kohdan tai 17 artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaisesti”

Muissa tapauksissa ”O”

Merkitään kuljetusmuoto käyttäen liitteen II koodiluettelon 6 koodeja

Jos vakuudenantajatyypin koodi (jos se on annettu) kohdassa 7 a tai viimeisimmässä e-AD-asiakirjassa (taulukon 1 kohta 11 a) tai viimeisimmässä mahdollisessa määräpaikan muutosta koskevassa sanomassa (7 b kohta), joka liittyy luovutuspaikan muuttumiseen, on ”Vakuutta ei ole annettu direktiivin (EU) 2020/262 17 artiklan 2 kohdan tai 17 artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaisesti”, kuljetusmuodon koodin on oltava ”Kiinteät kuljetuslaitteet” tai ”Merikuljetus”.

n..2

 

h

Lisätietoja

C

”R”, jos kuljetusmuodon koodi on annettu ja se on ”Muu”

Annetaan tekstimuotoinen kuvaus kuljetusmuodosta

an..350

 

i

Lisätietoja_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

3

MUUTTUNUT Määräpaikka

R

 

 

 

 

a

Määräpaikan koodi

R

 

Merkitään siirron uusi määräpaikka käyttäen jotakin seuraavista arvoista:

1 = Veroton varasto (direktiivin (EU) 2020/262 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohta)

2 = Rekisteröity vastaanottaja (direktiivin (EU) 2020/262 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohta)

3 = Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja (direktiivin (EU) 2020/262 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohta ja 18 artiklan 3 kohta)

4 = Suora luovutus (direktiivin (EU) 2020/262 16 artiklan 4 kohta)

5 = (varattu)

6 = Vienti (direktiivin (EU) 2020/262 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii ja v alakohta)

7 = (varattu)

8 = (varattu)

9 = Määräpaikka – Luotettavaksi tunnustettu vastaanottaja (direktiivin (EU) 2020/262 33 artiklan 1 kohta)

10 = Määräpaikka – Väliaikaisesti luotettavaksi tunnustettu vastaanottaja (direktiivin (EU) 2020/262 33 artiklan 1 kohta ja 35 artiklan 8 kohta),

11 = Määräpaikka – Palautus lähettäjän lähetyspaikkaan.

n..2

4

KAUPAN ALAN TOIMIJA Uusi vastaanottaja

D

”R”, kun vastaanottaja muuttuu määräpaikan muutoksen vuoksi

 

 

 

a

Kaupan alan toimijan tunnistetiedot

C

— ”R”, kun määräpaikan koodi on 1, 2, 3, 4, 9, 10 tai 11

— ”O”, kun määräpaikan koodi on 6

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 3 a)

Kun määräpaikan koodi on

— 1, 2, 3, 4, 9 tai 10: merkitään valtuutetun varastonpitäjän, rekisteröidyn vastaanottajan, luotettavaksi tunnustetun vastaanottajan tai väliaikaisesti luotettavaksi tunnustetun vastaanottajan SEED-rekisteröintinumero.

— 6: merkitään lähettäjää vientitoimipaikassa edustavan toimijan alv-tunniste

— 11: merkitään vastaanottajan, joka on siirron alkuperäinen luotettavaksi tunnustettu lähettäjä tai väliaikaisesti luotettavaksi tunnustettu lähettäjä, voimassa oleva SEED-rekisteröintinumero.

an..16

 

b

Kaupan alan toimijan nimi

R

 

 

an..182

 

c

Kadun nimi

R

 

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

 

an..11

 

e

Postinumero

R

 

 

an..10

 

f

Postitoimipaikka

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

 

h

EORI-numero

C

— ”O”, kun määräpaikan koodi on 6

— Tätä tietoalkiota ei käytetä, kun määräpaikan koodi on 1, 2, 3, 4, 9, 10 tai 11

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 3 a)

Merkitään direktiivin (EU) 2020/262 21 artiklan 1 kohdan mukainen vienti-ilmoituksen antamisesta vastaavan henkilön EORI-numero.

an..17

5

KAUPAN ALAN TOIMIJA Luovutuspaikka

C

— ”R”, kun määräpaikan koodi on 1, 4, 9 tai 10

— ”O”, kun määräpaikan koodi on 2 tai 3

— Ei sovelleta muissa tapauksissa

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 3 a)

Merkitään valmisteveron alaisten tuotteiden tosiasiallinen luovutuspaikka

Kun määräpaikan koodi on 2,

— tietoryhmä on ”O” määräpaikan muutosta koskevan sanoman luonnoksen onnistuneen hyväksymisen jälkeen, koska lähtöjäsenvaltio voi merkitä tähän kohtaan SEED-järjestelmässä olevan rekisteröidyn vastaanottajan osoitteen

— tietoryhmää ei sovelleta määräpaikan muutosta koskevan sanoman luonnokseen.

 

 

a

Kaupan alan toimijan tunnistetiedot

C

— ”R”, kun määräpaikan koodi on 1, 9 tai 10

— ”O”, kun määräpaikan koodi on 2 tai 3

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 3 a)

Kun määräpaikan koodi on

— 1: merkitään määräpaikkana olevan verottoman varaston SEED-rekisteröintinumero

— 2, 3, 9 tai 10: merkitään alv-tunniste tai muu tunniste

an..16

 

b

Kaupan alan toimijan nimi

C

— ”R”, kun määräpaikan koodi on 1, 2, 3, 9 tai 10

— ”O”, kun määräpaikan koodi on 4

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 3 a)

 

an..182

 

c

Kadun nimi

C

Kohdat 5c, 5e ja 5f:

— ”R”, kun määräpaikan koodi on 2, 3, 4, 9 tai 10

— ”O”, kun määräpaikan koodi on 1

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 3 a)

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

an..11

 

e

Postinumero

C

 

an..10

 

f

Postitoimipaikka

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

6

TOIMIPAIKKA Luovutuspaikka – Tulli

C

”R”, kun kyseessä on vienti (määräpaikan koodi 6)

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 3 a)

 

 

 

a

Toimipaikan viitenumero

R

 

Merkitään sen vientitoimipaikan koodi, johon vienti-ilmoitus tehdään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 (1) 221 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Ks. liitteen II koodiluettelo 4

Merkitään tullitoimipaikan koodi, joka on tullitoimipaikkojen luettelossa vientitoimipaikkana

an8

7

 

SIIRROSTA ANNETTAVA VAKUUS

D

”O”, kun kyse on väliaikaisesti verottomien tavaroiden siirroista.

Tätä tietoryhmää ei sovelleta jo kulutukseen luovutettujen tavaroiden siirtoihin.

 

 

 

a

Vakuudenantajatyypin koodi

R

 

Merkitään vakuuden antamisesta vastaavat henkilöt käyttäen liitteen II koodiluettelossa 5 olevia vakuudenantajan koodeja

Jos vakuudenantajatyypin koodi on ”Vakuutta ei ole annettu direktiivin (EU) 2020/262 17 artiklan 2 kohdan tai 17 artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaisesti”, valmisteveron alaisen tuotteen koodin viimeisimmässä e-AD-asiakirjassa (taulukon 1 kohta 17 b) tai viimeisimmässä mahdollisessa vastaanottoraporttia/vientiraporttia koskevassa viestissä, joka sisälsi tiedon osittaisesta hylkäämisestä (taulukon 6 kohta 7 d), on oltava energiatuotteen koodi.

n..4

7.1

KAUPAN ALAN TOIMIJA Vakuudenantaja

C

”R”, jos kyseessä on jokin seuraavista vakuudenantajatyypin koodeista:

2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 tai 1234

(ks. vakuudenantajatyypin koodi liitteen II koodiluettelossa 5)

Merkitään kuljettaja ja/tai tavaroiden omistaja, jos ne ovat vakuuden antajia

2X

 

a

Kaupan alan toimijan valmisteveronumero

O

Lähtöjäsenvaltio voi päättää, että tämä tieto on ”R”

Merkitään kuljettajan tai valmisteveron alaisten tavaroiden omistajan SEED-rekisteröintinumero tai alv-tunniste

an13

 

b

VAT-numero

O

 

 

an..14

 

c

Kaupan alan toimijan nimi

C

Kun kyseessä on kohta 7 c, d, f tai g:

”O”, jos kaupan alan toimijan valmisteveronumero on annettu, muutoin ”R”

 

an..182

 

d

Kadun nimi

C

 

 

an..65

 

e

Kadun numero

O

 

 

an..11

 

f

Postinumero

C

 

 

an..10

 

g

Postitoimipaikka

C

 

 

an..50

 

h

NAD_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

8

KAUPAN ALAN TOIMIJA Uusi kuljetuksen järjestäjä

C

”R” kuljetuksen järjestämisestä vastaavan henkilön tunnistamiseksi, jos kohtaan 2 d merkitty arvo on 3 tai 4

 

 

 

a

VAT-numero

O

Lähtöjäsenvaltio voi päättää, että tämä tieto on ”R”

 

an..14

 

b

Kaupan alan toimijan nimi

R

 

 

an..182

 

c

Kadun nimi

R

 

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

 

an..11

 

e

Postinumero

R

 

 

an..10

 

f

Postitoimipaikka

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

9

KAUPAN ALAN TOIMIJA Uusi kuljettaja

D

Lähtöjäsenvaltio voi päättää, että tämä tieto on ”R”, kun kuljettaja on muuttunut määräpaikan muutoksen vuoksi

Yksilöidään uusi kuljetuksen suorittava henkilö

 

 

a

VAT-numero

O

 

 

an..14

 

b

Kaupan alan toimijan nimi

R

 

 

an..182

 

c

Kadun nimi

R

 

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

 

an..11

 

e

Postinumero

R

 

 

an..10

 

f

Postitoimipaikka

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

10

KULJETUSTIEDOT

D

”R”, kun kuljetustiedot ovat muuttuneet määräpaikan muutoksen vuoksi

 

99x

 

a

Kuljetusyksikön koodi

R

 

Merkitään kohdassa 2 g mainittavaan kuljetusmuotoon liittyvien kuljetusyksikköjen koodi(t), ks. liitteen II koodiluettelo 7

n..2

 

b

Kuljetusyksikköjen tunnistetiedot

C

”R”, jos kuljetusyksikön koodi on muu kuin 5

(ks. kohta 10 a)

Merkitään kuljetusyksikköjen rekisteröintinumero, kun kuljetusyksikön koodi on muu kuin 5

an..35

 

c

Kaupallisen sinetin tunnistetiedot

D

”R”, jos kaupallisia sinettejä käytetään

Merkitään kaupallisten sinettien tunnistetiedot, jos niitä on käytetty kuljetusyksikön sinetöimiseksi

an..35

 

d

Tiedot sineteistä

O

 

Merkitään mahdolliset lisätiedot kaupallisista sineteistä (esim. käytettyjen sinettien tyyppi)

an..350

 

e

Tiedot sineteistä_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään kielikoodi, ks. liitteen II koodiluettelo 1

a2

 

f

Lisätietoja

O

 

Merkitään mahdollisia lisätietoja kuljetuksesta, esim. mahdollisten seuraavien kuljettajien tunnistetiedot ja seuraavia kuljetusyksikköjä koskevat tiedot

an..350

 

g

Lisätietoja_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

(1)   

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558).Taulukko 4

(6 ja 7 artiklassa tarkoitettu)

Määräpaikan muutos / siirron jakaminen

A

B

C

D

E

F

G

1

VALMISTEVEROILMOITUS

R

 

 

 

 

a

Ilmoitustyyppi

R

Merkinnän tekevät määräjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset (kun kyseessä on määräpaikan muutosta koskeva ilmoitus) tai lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset (kun kyseessä on jakamisilmoitus)

Merkitään ilmoituksen syy käyttäen jotakin seuraavista arvoista:

1 = Määräpaikan muutos

2 = Jakaminen

n1

 

b

Ilmoituspäivä ja -aika

R

Merkinnän tekevät määräjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset (kun kyseessä on määräpaikan muutosta koskeva ilmoitus) tai lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset (kun kyseessä on jakamisilmoitus)

Merkittävä aika on paikallisaika

päivämäärä/aika

 

c

ARC

R

Merkinnän tekevät määräjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset (kun kyseessä on määräpaikan muutosta koskeva ilmoitus) tai lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset (kun kyseessä on jakamisilmoitus)

Ilmoitetaan sen e-AD:n tai e-SAD:n ARC, josta ilmoitus annetaan (jälkimmäinen vain määräpaikan muuttuessa).

an21

 

d

Järjestysnumero

R

Merkinnän tekevät määräjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset (kun kyseessä on määräpaikan muutosta koskeva ilmoitus) tai lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset (kun kyseessä on jakamisilmoitus)

Merkitään e-AD:n tai e-SAD:n järjestysnumero (jälkimmäinen vain määräpaikan muuttuessa).

Alkuperäisen hyväksytyn e-AD:n tai e-SAD:n versionumero on 1 (jälkimmäinen vain määräpaikan muuttuessa). Jokainen määräpaikan muutos kasvattaa e-AD:n tai e-SAD:n versionumeroa yhdellä.

n..2

2

MYÖHEMPI ARC

C

”R”, jos kohtaan 1 a on ilmoitustyypiksi merkitty 2

Merkinnän tekevät lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset

 

9x

 

a

ARC

R

Merkinnän tekevät lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset

 

an21Taulukko 5

(7 artiklassa ja 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu)

Lähetyksen jakaminen (ei koske e-SAD-asiakirjaa)

A

B

C

D

E

F

G

1

e-AD Jakaminen

R

 

 

 

 

a

Aiempi ARC

R

 

Merkitään jaettavan e-AD:n ARC

Ks. liitteen II koodiluettelo 2

an21

2

Jakamisjäsenvaltion viranomaiset

R

 

 

 

 

a

Jäsenvaltion koodi

R

 

Merkitään jäsenvaltio, jonka alueella siirto jaetaan, käyttäen liitteen II koodiluettelossa 3 olevia jäsenvaltioiden koodeja

a2

3

e-AD Jakamistiedot

R

 

Jakaminen tapahtuu korvaamalla koko asianomainen e-AD kahdella tai useammalla uudella

9x

 

a

Paikallinen viitenumero

R

 

Lähettäjän e-AD:lle antama yksilöllinen sarjanumero, josta lähetys voidaan tunnistaa lähettäjän kirjanpidossa

an..22

 

b

Matka-aika

D

”R”, kun matka-aika muuttuu jakamisen vuoksi

Merkitään matkaan tavallisesti tarvittava aika kuljetusväline ja kyseessä oleva välimatka huomioon ottaen. Aika merkitään tunteina (H) tai päivinä (D), jonka jälkeen seuraa kaksi numeroa (esim. H12 tai D04). Koodia ”H” seuraava numero saa olla enintään 24. Koodia ”D” seuraava numero saa olla enintään liitteen II koodiluettelossa 12 esitetty enimmäismatka-ajan mahdollinen arvo kuljetusmuotoa kohti.

an3

 

c

Muuttunut kuljetusjärjestely

D

”R”, kun kuljetusjärjestelystä vastaava henkilö muuttuu jakamisen vuoksi

Merkitään ensimmäisen kuljetuksen järjestämisestä vastaava henkilö käyttäen jotakin seuraavista arvoista:

1 = Lähettäjä

2 = Vastaanottaja

3 = Tavaroiden omistaja

4 = Muu.

n1

3.1

MUUTTUNUT Määräpaikka

R

 

 

 

 

a

Määräpaikan koodi

R

 

Merkitään siirron määräpaikka käyttäen jotakin seuraavista arvoista:

1 = Veroton varasto (direktiivin (EU) 2020/262 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohta)

2 = Rekisteröity vastaanottaja (direktiivin (EU) 2020/262 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohta)

3 = Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja (direktiivin (EU) 2020/262 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii luetelmakohta ja 18 artiklan 3 kohta)

4 = Suora luovutus (direktiivin (EU) 2020/262 16 artiklan 4 kohta)

5 = (varattu)

6 = Vienti (direktiivin (EU) 2020/262 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii ja v alakohta)

7 = (varattu)

8 = Määräpaikka ei tiedossa (vastaanottaja ei tiedossa; direktiivin (EU) 2020/262 22 artikla)

n..2

3.2

KAUPAN ALAN TOIMIJA Uusi vastaanottaja

C

”O”, jos määräpaikan koodi on muu kuin 8

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 3.1 a)

Kun määräpaikan koodi on

1, 2, 3, 4 tai 6: Jakamisen vuoksi tapahtuneen vastaanottajan muuttumisen vuoksi tietoryhmä on ”R”

 

 

a

Kaupan alan toimijan tunnistetiedot

C

— ”R”, kun määräpaikan koodi on 1, 2, 3 tai 4

— ”O”, kun määräpaikan koodi on 6

— Tätä tietoalkiota ei käytetä, kun määräpaikan koodi on 8

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 3.1 a)

Kun määräpaikan koodi on

— 1, 2, 3 tai 4: merkitään valtuutetun varastonpitäjän tai rekisteröidyn vastaanottajan SEED-rekisteröintinumero

— 6: merkitään lähettäjää vientitoimipaikassa edustavan toimijan alv-tunniste

an..16

 

b

Kaupan alan toimijan nimi

R

 

 

an..182

 

c

Kadun nimi

R

 

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

 

an..11

 

e

Postinumero

R

 

 

an..10

 

f

Postitoimipaikka

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

 

h

EORI-numero

C

— ”O”, kun määräpaikan koodi on 6

— Tätä tietoalkiota ei käytetä, kun määräpaikan koodi on 1, 2, 3, 4 tai 8

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 3.1 a)

Merkitään direktiivin (EU) 2020/262 21 artiklan 1 kohdan mukainen vienti-ilmoituksen antamisesta vastaavan henkilön EORI-numero.

an..17

3.3

KAUPAN ALAN TOIMIJA Luovutuspaikka

C

— ”R”, kun määräpaikan koodi on 1 tai 4

— ”O”, kun määräpaikan koodi on 3

— Ei sovelleta, kun määräpaikan koodi on 2, 6 tai 8

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 3.1 a)

 

 

 

a

Kaupan alan toimijan tunnistetiedot

C

— ”R”, kun määräpaikan koodi on 1

— ”O”, kun määräpaikan koodi on 2 tai 3

— Ei sovelleta muissa tapauksissa

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 3.1 a)

Kun määräpaikan koodi on

— 1: merkitään määräpaikkana olevan verottoman varaston SEED-rekisteröintinumero

— 2 tai 3: merkitään alv-tunniste tai muu tunniste

an..16

 

b

Kaupan alan toimijan nimi

C

— ”R”, kun määräpaikan koodi on 1, 2 tai 3

— ”O”, kun määräpaikan koodi on 4

— Ei sovelleta muissa tapauksissa

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 3.1 a)

 

an..182

 

c

Kadun nimi

C

Kohdat 3.3 c, 3.3 e ja 3.3 f:

— ”R”, kun määräpaikan koodi on 2, 3 tai 4

— ”O”, kun määräpaikan koodi on 1

— Ei sovelleta muissa tapauksissa

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 3.1 a)

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

an..11

 

e

Postinumero

C

 

an..10

 

f

Postitoimipaikka

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

3.4

TOIMIPAIKKA Luovutuspaikka – Tulli

C

— ”R”, kun kyseessä on vienti (muuttuneen määräpaikan koodi 6)

— Ei koske mitään muuta määräpaikan koodia.

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 3.1 a)

 

 

 

a

Toimipaikan viitenumero

R

 

Merkitään sen vientitoimipaikan koodi, johon vienti-ilmoitus tehdään komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 (1) mukaisesti.

Ks. liitteen II koodiluettelo 4

an8

3.5

KAUPAN ALAN TOIMIJA Uusi kuljetuksen järjestäjä

C

”R” kuljetuksen järjestämisestä vastaavan henkilön tunnistamiseksi, jos kohtaan 3 c merkitty arvo on 3 tai 4

 

 

 

a

VAT-numero

O

Lähtöjäsenvaltio voi päättää, että tämä tieto on ”R”

 

an..14

 

b

Kaupan alan toimijan nimi

R

 

 

an..182

 

c

Kadun nimi

R

 

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

 

an..11

 

e

Postinumero

R

 

 

an..10

 

f

Postitoimipaikka

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

3.6

KAUPAN ALAN TOIMIJA Uusi kuljettaja

O

Lähtöjäsenvaltio voi päättää, että tämä tieto on ”R”, kun kuljettaja on muuttunut jakamisen vuoksi

Yksilöidään uuden kuljetuksen harjoittaja

 

 

a

VAT-numero

O

 

 

an..14

 

b

Kaupan alan toimijan nimi

R

 

 

an..182

 

c

Kadun nimi

R

 

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

 

an..11

 

e

Postinumero

R

 

 

an..10

 

f

Postitoimipaikka

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

3.7

KULJETUSTIEDOT

D

”R”, kun kuljetustiedot ovat muuttuneet jakamisen vuoksi

 

99X

 

a

Kuljetusyksikön koodi

R

 

Merkitään kuljetusyksikön koodi(t). Ks. liitteen II koodiluettelo 7

n..2

 

b

Kuljetusyksikköjen tunnistetiedot

C

”R”, jos kuljetusyksikön koodi on muu kuin 5

(ks. kohta 3.7 a)

Merkitään kuljetusyksikköjen rekisteröintinumero, kun kuljetusyksikön koodi on muu kuin 5

an..35

 

c

Kaupallisen sinetin tunnistetiedot

D

”R”, jos kaupallisia sinettejä käytetään

Merkitään kaupallisten sinettien tunnistetiedot, jos niitä on käytetty kuljetusyksikön sinetöimiseksi

an..35

 

d

Tiedot sineteistä

O

 

Merkitään mahdolliset lisätiedot kaupallisista sineteistä (esim. käytettyjen sinettien tyyppi)

an..350

 

e

Tiedot sineteistä_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

 

f

Lisätietoja

O

 

Merkitään mahdollisia lisätietoja kuljetuksesta, esim. mahdollisten seuraavien kuljettajien tunnistetiedot ja seuraavia kuljetusyksikköjä koskevat tiedot

an..350

 

g

Lisätietoja_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

3.8

e-AD:n sisältö

R

 

Kustakin lähetykseen sisältyvästä tuotteesta on käytettävä erillistä tietoryhmää

999x

 

a

Sisältötietueen yksilöllinen viite

R

 

Merkitään alkuperäisessä jaetussa e-AD:ssä olevan tuotteen sisältötietueen yksilöllinen viite. Jokaisella ”e-AD Jakamistiedot” -määritteellä on oltava oma sisältötietueen yksilöllinen viite.

Tämän tietoalkion arvon on oltava suurempi kuin nolla

n..3

 

b

Valmisteveron alaisen tuotteen koodi

R

 

Merkitään sovellettava valmisteveron alaisen tuotteen koodi, katso liitteen II koodiluettelo 10

an..4

 

c

CN-koodi

R

 

Merkitään jakamispäivänä sovellettava CN-koodi

Tämän tietoalkion arvon on oltava suurempi kuin nolla

n8

 

d

Paljous

R

 

Merkitään paljous (ilmaistaan tuotekoodiin liittyvänä paljousyksikkönä – ks. liitteen II koodiluettelot 10 ja 11).

Kun kyseessä on siirto direktiivin (EU) 2020/262 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulle rekisteröidylle vastaanottajalle, paljous saa olla enintään vastaanottajalle vahvistetun enimmäispaljouden suuruinen

Kun kyseessä on siirto direktiivin (EU) 2020/262 11 artiklassa tarkoitetulle verosta vapautetulle järjestölle, paljous saa olla enintään valmisteveroa koskevassa verovapautustodistuksessa vahvistetun enimmäispaljouden suuruinen

Tämän tietoalkion arvon on oltava suurempi kuin nolla

n..15,3

 

e

Bruttomassa

R

 

Merkitään lähetyksen bruttomassa (valmisteveron alaiset tuotteet ja niiden pakkauspäällykset)

Tämän tietoalkion arvon on oltava suurempi kuin nolla

Bruttomassan on oltava sama tai suurempi kuin nettomassa

n..16,6

 

f

Nettomassa

R

 

Merkitään valmisteveron alaisten tuotteiden massa ilman pakkauspäällystä

Tämän tietoalkion arvon on oltava suurempi kuin nolla

Bruttomassan on oltava sama tai suurempi kuin nettomassa

n..16,6

 

i

Veromerkki

O

 

Merkitään mahdolliset lisätiedot määräjäsenvaltion vaatimista veromerkeistä

an..350

 

j

Veromerkki_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

 

k

Veromerkin käyttöä ilmaiseva merkki

D

”R”, jos veromerkkejä käytetään

Merkitään 1, jos tavaroissa on veromerkki, tai 0, jos tavaroissa ei ole veromerkkiä

n1

 

o

Tiheys

C

”R”, jos tämä soveltuu kyseessä olevan valmisteveron alaisen tavaran kannalta

Merkitään tiheys 15 °C:n lämpötilassa, jos tämä soveltuu liitteen II koodiluettelon 10 mukaan

Tämän tietoalkion arvon on oltava suurempi kuin nolla

n..5,2

 

p

Kauppanimitys

O

Lähtöjäsenvaltio voi valita, että tämä tieto on pakollinen.

Merkitään tavaroiden kauppanimitys kuljetettavien tavaroiden tunnistamiseksi

an..350

 

q

Kauppanimitys_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

 

r

Tuotteiden tuotenimi

D

”R”, jos valmisteveron alaisilla tuotteilla on tuotenimi

Merkitään soveltuvin osin tuotteen tuotenimi

an..350

 

s

Tuotteiden tuotenimi_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

3.8.1

KOLLIT

R

 

 

99x

 

a

Kollien lajin koodi

R

 

Merkitään kollien laji käyttäen jotakin liitteen II koodiluettelon 8 koodia

an2

 

b

Kollien lukumäärä

C

”R”, jos kyseessä on ”Mitattavissa oleva”

Merkitään kollien lukumäärä, jos ne ovat mitattavissa, käyttäen liitteen II koodiluettelon 8 koodeja

Jos ”Kollien lukumäärä” on ”0”, olisi oltava ainakin yksi KOLLI, jolla on samat ”Lähetysmerkinnät”, ja ainakin yksi ”Kollien lukumäärä”, jonka arvo on suurempi kuin ”0”.

n..15

 

c

Kaupallisen sinetin tunnistetiedot

D

”R”, jos kaupallisia sinettejä käytetään

Merkitään kaupallisten sinettien tunnistetiedot, jos niitä on käytetty kollien sinetöimiseksi

an..35

 

d

Tiedot sineteistä

O

 

Merkitään mahdolliset lisätiedot kaupallisista sineteistä (esim. käytettyjen sinettien tyyppi)

an..350

 

e

Tiedot sineteistä_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

 

f

Lähetysmerkinnät

C

— ”R”, jos kollien lukumäärä on 0

— Muissa tapauksissa ”O”

 

an..999

(1)   

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 1).Taulukko 6

(8 artiklassa ja 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu)

Vastaanottoraportti/Vientiraportti

A

B

C

D

E

F

G

1

MÄÄRITE

R

 

 

 

 

a

Vastaanottoraportin/vientiraportin hyväksymispäivä ja -aika

C

Merkinnän tekevät määräjäsenvaltion/vientijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset vastaanottoraportin/vientiraportin hyväksymisen jälkeen

Merkittävä aika on paikallisaika

päivämäärä/aika

2

VALMISTEVERON ALAINEN SIIRTO

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Merkitään e-AD:n/e-SAD:n ARC Ks. liitteen II koodiluettelo 2

an21

 

b

Järjestysnumero

R

 

Merkitään e-AD:n/e-SAD:n järjestysnumero

Alkuperäisen hyväksytyn e-AD:n tai e-SAD:n versionumero on 1. Jokainen määräpaikan muutos kasvattaa e-AD:n tai e-SAD:n versionumeroa yhdellä.

n..2

3

KAUPAN ALAN TOIMIJA Vastaanottaja

R

 

 

 

 

a

Kaupan alan toimijan tunnistetiedot

C

— ”R”, kun määräpaikan koodi on 1, 2, 3, 4, 9, 10 tai 11

— ”O”, kun määräpaikan koodi on 6

— Ei sovelleta, kun määräpaikan koodi on 5

(ks. määräpaikan koodit taulukossa 1 olevassa kohdassa 1 a)

Kun määräpaikan koodi on

— 1, 2, 3, 4, 9 tai 10: merkitään valtuutetun varastonpitäjän, rekisteröidyn vastaanottajan, väliaikaisesti rekisteröidyn vastaanottajan, luotettavaksi tunnustetun vastaanottajan tai väliaikaisesti luotettavaksi tunnustetun vastaanottajan SEED-rekisteröintinumero

— 6: merkitään lähettäjää vientitoimipaikassa edustavan toimijan alv-tunniste

— 11: merkitään vastaanottajan, joka on siirron alkuperäinen luotettavaksi tunnustettu lähettäjä tai väliaikaisesti luotettavaksi tunnustettu lähettäjä, voimassa oleva SEED-rekisteröintinumero.

an..16

 

b

Kaupan alan toimijan nimi

R

 

 

an..182

 

c

Kadun nimi

R

 

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

 

an..11

 

e

Postinumero

R

 

 

an..10

 

f

Postitoimipaikka

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

 

h

EORI-numero

C

— ”O”, kun määräpaikan koodi on 6

— Tätä tietoalkiota ei käytetä, kun määräpaikan koodi on 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 tai 11

(ks. määräpaikan koodit taulukossa 1 olevassa kohdassa 1 a)

Merkitään direktiivin (EU) 2020/262 21 artiklan 1 kohdan mukainen vienti-ilmoituksen antamisesta vastaavan henkilön EORI-numero.

an..17

4

KAUPAN ALAN TOIMIJA Luovutuspaikka

C

— ”R”, kun määräpaikan koodi on 1 tai 4

— ”O”, kun määräpaikan koodi on 2, 3, 5, 9 tai 10

— Ei sovelleta muissa tapauksissa

(ks. määräpaikan koodit taulukossa 1 olevassa kohdassa 1 a)

Merkitään valmisteveron alaisten tuotteiden tosiasiallinen luovutuspaikka

 

 

a

Kaupan alan toimijan tunnistetiedot

C

— ”R”, kun määräpaikan koodi on 1, 9 tai 10

— ”O”, kun määräpaikan koodi on 2, 3 tai 5

— Ei sovelleta muissa tapauksissa

(ks. määräpaikan koodit taulukossa 1 olevassa kohdassa 1 a)

Kun määräpaikan koodi on

— 1: merkitään määräpaikkana olevan verottoman varaston SEED-rekisteröintinumero

— 2, 3, 5, 9 tai 10: merkitään alv-tunniste tai muu tunniste

an..16

 

b

Kaupan alan toimijan nimi

C

— ”R”, kun määräpaikan koodi on 1, 2, 3, 5, 9 tai 10

— ”O”, kun määräpaikan koodi on 4

(ks. määräpaikan koodit taulukossa 1 olevassa kohdassa 1 a)

 

an..182

 

c

Kadun nimi

C

Kohdat 4c, 4e ja 4f:

— ”R”, kun määräpaikan koodi on 2, 3, 4, 5, 9 tai 10

— ”O”, kun määräpaikan koodi on 1

(ks. määräpaikan koodit taulukossa 1 olevassa kohdassa 1 a)

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

an..11

 

e

Postinumero

C

 

an..10

 

f

Postitoimipaikka

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

5

MÄÄRÄTOIMIPAIKKA

C

– ”R”, kun määräpaikan koodi on 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 tai 11

(ks. määräpaikan koodit taulukossa 1 olevassa kohdassa 1 a)

 

 

 

a

Toimipaikan viitenumero

R

 

Merkitään sellaisten määräjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten toimipaikan koodi, jotka vastaavat valmisteveroon liittyvästä valvonnasta määräpaikassa. Ks. liitteen II koodiluettelo 4

n8

6

Vastaanottoraportti/vientiraportti

R

 

 

 

 

a

Valmisteveron alaisten tuotteiden saapumispäivä

R

 

Päivä, jona siirto päättyy direktiivin (EU) 2020/262 19 artiklan 2 kohdan tai 33 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Päivämäärä

 

b

Vastaanoton yleinen päättyminen

R

 

Mahdolliset arvot ovat seuraavat:

1 = Vastaanotto hyväksytty ja tyydyttävä

2 = Vastaanotto hyväksytty, vaikka epätyydyttävä

3 = Vastaanotto hylätty

4 = Vastaanotto hylätty osittain

21 = Poistuminen hyväksytty ja tyydyttävä

22 = Poistuminen hyväksytty, vaikka pieniä poikkeavuuksia havaittu

23 = Poistuminen hylätty

n..2

 

c

Lisätietoja

O

 

Merkitään mahdollisia lisätietoja valmisteveron alaisten tuotteiden vastaanotosta

an..350

 

d

Lisätietoja _ LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

7

Vastaanottoraportin/vientiraportin SISÄLTÖ

C

”R”, jos vastaanoton yleisen päättymisen koodi on muu kuin 1 tai 21

(ks. kohta 6 b)

 

999X

 

a

Sisältötietueen yksilöllinen viite

R

 

Merkitään asianomaisen e-AD:n tai e-SAD:n sisältötietueen yksilöllinen viite (taulukon 1 kohta 17 a), joka koskee samaa valmisteveron alaista tuotetta kuin asianomainen e-AD, johon liittyvä koodi on muu kuin 1 tai 21

Tämän tietoalkion arvon on oltava suurempi kuin nolla

n..3

 

b

Vajauksen tai ylimäärän indikaattori

D

”R”, kun asianomaisen sisältötietueen osalta on havaittu vajausta tai ylimäärää

Mahdolliset arvot ovat seuraavat:

S = Vajaus

E = Ylimäärä

a1

 

c

Todettu vajaus tai ylimäärä

C

”R”, jos kohtaan 7 b on merkitty indikaattori

Merkitään paljous (ilmaistaan tuotekoodiin liittyvänä paljousyksikkönä – ks. koodiluettelot 10 ja 11)

Tämän tietoalkion arvon on oltava suurempi kuin nolla

n..15,3

 

d

Valmisteveron alaisen tuotteen koodi

R

 

Merkitään sovellettava valmisteveron alaisen tuotteen koodi, katso liitteen II koodiluettelo 10

an4

 

e

Hylätty paljous

C

”R”, jos vastaanoton yleisen päättymisen koodi on 4

(ks. kohta 6 b)

Merkitään paljous kustakin sellaisesta sisältötietueesta, jonka osalta valmisteveron alaisia tuotteita on hylätty (ilmaistaan tuotekoodiin liittyvänä paljousyksikkönä – ks. liitteen II koodiluettelot 10 ja 11)

Tämän tietoalkion arvon on oltava suurempi kuin nolla

n..15,3

7.1

EPÄTYYDYTTÄVYYDEN SYY

D

”R” kunkin sellaisen sisältötietueen osalta, jonka vastaanoton yleisen päättymisen koodi on 2, 3, 4, 22 tai 23

(ks. kohta 6 b)

 

9X

 

a

Epätyydyttävyyden syy

R

 

Mahdolliset arvot ovat seuraavat:

0 = Muu

1 = Ylimäärä

2 = Vajaus

3 = Tavarat vahingoittuneet

4 = Rikkoutunut sinetti

5 = Vientivalvontajärjestelmän (AES) ilmoittama

7 = Paljous suurempi kuin väliaikaisessa luvassa vahvistettu

n1

 

b

Lisätietoja

C

— ”R”, jos epätyydyttävyyden syyn koodi on 0

— ”O”, jos epätyydyttävyyden syyn koodi on 1, 2, 3, 4, 5 tai 7

(ks. kohta 7.1 a)

Merkitään mahdollisia lisätietoja valmisteveron alaisten tuotteiden vastaanotosta

an..350

 

c

Lisätietoja_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2Taulukko 7

(6 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettu)

Hyväksytyn viennin ilmoitus (ei koske e-SAD-asiakirjaa)

A

B

C

D

E

F

G

1

MÄÄRITE

R

 

 

 

 

a

Antamisen päivämäärä ja kellonaika

R

 

 

päivämäärä/aika

2

KAUPAN ALAN TOIMIJA Vastaanottaja

R

 

 

 

 

a

Kaupan alan toimijan tunnistetiedot

C

— ”O”, kun määräpaikan koodi on 6

(ks. määräpaikan koodit taulukossa 1 olevassa kohdassa 1 a)

Merkitään lähettäjää vientitoimipaikassa edustavan toimijan alv-tunniste

an..16

 

b

Kaupan alan toimijan nimi

R

 

 

an..182

 

c

Kadun nimi

R

 

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

 

an..11

 

e

Postinumero

R

 

 

an..10

 

f

Postitoimipaikka

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

 

h

EORI-numero

C

— ”O”, kun määräpaikan koodi on 6

— Tätä tietoalkiota ei käytetä, kun määräpaikan koodi on 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 tai 11

(ks. määräpaikan koodit taulukossa 1 olevassa kohdassa 1 a)

Merkitään direktiivin (EU) 2020/262 21 artiklan 1 kohdan mukainen vienti-ilmoituksen antamisesta vastaavan henkilön EORI-numero.

an..17

3

VALMISTEVERON ALAINEN SIIRTO e-AD

R

 

 

999X

 

a

Hallinnollinen viitekoodi

R

 

Merkitään e-AD:n ARC Ks. liitteen II koodiluettelo 2

an21

 

b

Järjestysnumero

R

 

Tämän tietoalkion arvon on oltava suurempi kuin nolla

n..2

 

c

Vienti-ilmoituksen hyväksyminen tai vientiin luovutetut tavarat

R

 

Mahdolliset arvot:

0 = Ei tai Väärin

1 = Kyllä tai Totta

”0” tarkoittaa vienti-ilmoituksen hyväksymistä ja ”1” tavaroiden luovutusta vientiin.

n1

4

TULLITOIMIPAIKKA Vientipaikka

O

 

 

 

 

a

Viitenumero

R

 

Merkitään sellaisten viejäjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten toimipaikan koodi, jotka vastaavat valmisteveroon liittyvästä valvonnasta vientipaikassa. Ks. liitteen II koodiluettelo 4

an8

5

VIENTI-ILMOITUKSEN HYVÄKSYMINEN/LUOVUTUS

R

 

 

 

 

a

Lähettäjän tullitoimipaikan viitenumero

R

 

Merkitään sellaisten viejäjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten toimipaikan koodi, jotka vastaavat valmisteveroon liittyvästä valvonnasta vientipaikassa. Ks. liitteen II koodiluettelo 4

an8

 

b

Lähettävän tullivirkailijan tunnistetiedot

O

 

 

an..35

 

c

Hyväksymispäivä

C

— ”R”, kun vienti-ilmoitus hyväksytään

— Ei koske vientiin luovutettuja tavaroita

(ks. kohta 3 c)

 

Päivämäärä

 

d

Luovutuspäivä

C

— ”R”, kun kyseessä ovat vientiin luovutettavat tavarat

— Ei koske vienti-ilmoituksen hyväksymistä

(ks. kohta 3 c)

 

Päivämäärä

 

e

Asiakirjan viitenumero

R

 

Merkitään voimassa oleva MRN tai vientiä koskevan tulli-ilmoituksen numero, joka on vahvistettu tullitietojen perusteella.

an..21Taulukko 8

(6 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettu)

Tullin hylkäämä sähköinen hallinnollinen asiakirja (ei koske e-SAD-asiakirjaa)

A

B

C

D

E

F

G

1

MÄÄRITE

R

 

 

 

 

a

Antamisen päivämäärä ja kellonaika

R

 

 

päivämäärä/aika

2

KAUPAN ALAN TOIMIJA Vastaanottaja

R

 

 

 

▼C1

 

a

Kaupan alan toimijan tunnistetiedot

C

”R”, kun määräpaikan koodi on 1, 2, 3 tai 4

”O”, kun määräpaikan koodi on 6

Ei sovelleta, kun määräpaikan koodi on 5, 8, 9, 10 tai 11

(Ks. määräpaikan koodit taulukossa 1 olevassa kohdassa 1 a)

Kun määräpaikan koodi on

1, 2, 3 tai 4: merkitään valtuutetun varastonpitäjän, rekisteröidyn vastaanottajan tai väliaikaisesti rekisteröidyn vastaanottajan SEED-rekisteröintinumero.

6: merkitään lähettäjää vientitoimipaikassa edustavan toimijan alv-tunniste

an..16

▼M1

 

b

Kaupan alan toimijan nimi

R

 

 

an..182

 

c

Kadun nimi

R

 

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

 

an..11

 

e

Postinumero

R

 

 

an..10

 

f

Postitoimipaikka

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

 

h

EORI-numero

C

”O”, kun määräpaikan koodi on 6

Tätä tietoalkiota ei käytetä, kun määräpaikan koodi on 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 tai 11

(ks. määräpaikan koodit taulukossa 1 olevassa kohdassa 1 a)

Merkitään direktiivin (EU) 2020/262 21 artiklan 1 kohdan mukainen vienti-ilmoituksen antamisesta vastaavan henkilön EORI-numero.

an..17

3

TULLITOIMIPAIKKA Vientipaikka

O

 

 

 

 

a

Viitenumero

R

 

Merkitään sellaisten viejäjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten toimipaikan koodi, jotka vastaavat valmisteveroon liittyvästä valvonnasta vientipaikassa. Ks. liitteen II koodiluettelo 4

an8

4

HYLKÄÄMINEN

R

 

 

 

 

a

Hylkäämisen päivämäärä ja kellonaika

R

 

 

päivämäärä/aika

 

b

Hylkäämisen syyn koodi

R

 

Mahdolliset arvot:

1 = tuontitietoja ei löytynyt

2 = e-AD:n sisältö ei vastaa tuontia koskevia tietoja

3 = (varattu)

4 = ristiintarkastuksen tulos negatiivinen

5 = epätyydyttävä tarkastustulos viejätoimipaikassa

n1

5

VIENTI-ILMOITUKSEN TIEDOT

C

”R”, kun hylkäämisen syyn koodi on 4 tai 5

Ei sovelleta, kun hylkäämisen syyn koodi on 1 tai 2

(ks. kohta 4 b)

 

 

 

a

Paikallinen viitenumero

C

”R”, kun hylkäämisen syyn koodi on 4

Ei sovelleta, kun hylkäämisen syyn koodi on 5

(ks. kohta 4 b)

 

an..22

 

b

Asiakirjan viitenumero

C

”R”, kun hylkäämisen syyn koodi on 5

Ei sovelleta, kun hylkäämisen syyn koodi on 4

(ks. kohta 4 b)

 

an..21

5.1

NEGATIIVISET RISTIINTARKASTUKSEN TULOKSET

C

”R”, kun hylkäämisen syyn koodi on 4

Ei sovelleta, kun hylkäämisen syyn koodi on 1, 2 tai 5

(ks. kohta 4 b)

 

99X

5.1.1

SISÄLTÖTIETUEEN YKSILÖLLISEN VIIITTEEN RISTIINTARKASTUKSEN TULOS

R

 

 

999X

 

a

Hallinnollinen viitekoodi

R

 

Merkitään e-AD:n ARC Ks. liitteen II koodiluettelo 2

an21

 

b

Sisältötietueen yksilöllinen viite

R

 

 

n..3

 

c

Diagnoosin koodi

R

 

Mahdolliset arvot:

1 = (varattu)

2 = e-AD:ssä ei ole sisältötietueen yksilöllistä viitettä tai vienti-ilmoituksessa ei ole vastaavaa TAVARAERÄÄ

3 = (varattu)

4 = paino/massa ei täsmää

5 = (varattu)

6 = CN-koodit eivät täsmää

7 = paino/massa ei täsmää ja CN-koodit eivät täsmää

n1

 

d

Tarkastustulos

R

 

Mahdolliset arvot:

0 = Ei tai Väärin

1 = Kyllä tai Totta

— Arvoa ”0” käytetään, jos sisältötietueen yksilöllistä viitettä ei ole;

— Arvoa ”1” käytetään, jos poikkeama on havaittu kentässä YHDISTETYN NIMIKKEISTÖN KOODIN RISTIINTARKATUKSEN TULOS ja/tai NETTOMASSAN RISTIINTARKASTUKSEN TULOS.

n1

 

e

Hylkäämisen syy

O

 

 

an..512

5.1.1.1

YHDISTETYN NIMIKKEISTÖN KOODIN RISTIINTARKASTUKSEN TULOS

C

— 5.1.1.1 ja/tai 5.1.1.2 on/ovat ”R”, jos arvo kohdassa 5.1.1.d on ”1” (Tarkastustulos on ”1”), tai

— kohtia 5.1.1.1 ja 5.1.1.2 ei sovelleta, jos arvo kohdassa 5.1.1.d on ”0” (Tarkastustulos on ”0”)

 

 

 

a

Tarkastustulos

R

 

Mahdolliset arvot:

0 = Ei tai Väärin

1 = Kyllä tai Oikein

— Arvoa ”0” käytetään, kun ristiintarkastuksen tulos on hylätty kohdassa 5.1.1.1

— Arvoa ”1” käytetään, kun ristiintarkastuksen tulos on hyväksytty

n1

 

b

Hylkäämisen syy

O

 

 

an..512

5.1.1.2

NETTOMASSAN RISTIINTARKASTUKSEN TULOS

C

— 5.1.1.1 ja/tai 5.1.1.2 on/ovat ”R”, jos: kohdan 5.1.1 d arvo on ”1” (Tarkastustulos on ”1”), tai

— kohtia 5.1.1.1 ja 5.1.1.2 kohtaa ei sovelleta, jos: kohdan 5.1.1.d arvo on ”0” (Tarkastustulos on ”0”)

 

 

 

a

Tarkastustulos

R

 

Mahdolliset arvot:

0 = Ei tai Väärin

1 = Kyllä tai Totta

— Arvoa ”0” käytetään, kun ristiintarkastuksen tulos on hylätty kohdassa 5.1.1.2.

— Arvoa ”1” käytetään, kun ristiintarkastuksen tulos on hyväksytty

n1

 

b

Hylkäämisen syy

O

 

 

an..512

5.2

LUOVUTTAMATTA JÄTTÄMINEN VIENNISSÄ

C

”R”, kun hylkäämisen syyn koodi on 5

Ei sovelleta, kun hylkäämisen syyn koodi on 1, 2 tai 4

(ks. kohta 4 b)

Luovuttamatta jättäminen viennissä, ilmoitus viejäjäsenvaltiolle

 

 

a

Asiakirjan viitenumero

R

 

 

an..21

6

VALMISTEVERON ALAINEN SIIRTO e-AD

C

”R”, kun hylkäämisen syyn koodi on 4 tai 5

Ei sovelleta, kun hylkäämisen syyn koodi on 1 tai 2

(ks. kohta 4 b)

 

999X

 

a

Hallinnollinen viitekoodi

R

 

Merkitään e-AD:n ARC Ks. liitteen II koodiluettelo 2

an21

 

b

Järjestysnumero

R

 

Tämän tietoalkion arvon on oltava suurempi kuin nolla

n..2

7

e-AD:n luonnos

C

”R”, kun hylkäämisen syyn koodi on 1 tai 2

Ei sovelleta, kun hylkäämisen syyn koodi on 4 tai 5

(ks. kohta 4 b)

 

 

 

a

Paikallinen viitenumero

R

 

Merkitään tuontitulli-ilmoituksen paikallinen viitenumero.

an..22Taulukko 9

(6 a artiklan 2 kohdassa ja 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu)

Vienti-ilmoituksen mitätöinti-ilmoitus lähtö-/lähettäjäjäsenvaltion viranomaisille (ei koske e-SAD:tä)

A

B

C

D

E

F

G

1

VALMISTEVERON ALAINEN SIIRTO

R

 

 

999X

 

a

Hallinnollinen viitekoodi

R

 

Merkitään e-AD:n ARC Ks. liitteen II koodiluettelo 2

an21

 

b

Järjestysnumero

R

 

Tämän tietoalkion arvon on oltava suurempi kuin nolla

n..2

1.1

VIENTITAPAHTUMA

R

 

 

 

 

a

MRN

R

 

 

an18

 

b

Mitätöinnin päivämäärä

R

 

 

päivämäärä

1.2

VIENTITULLITOIMIPAIKKA

R

 

 

 

 

a

Viitenumero

R

 

Merkitään sellaisten viejäjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten toimipaikan koodi, jotka vastaavat valmisteveroon liittyvästä valvonnasta vientipaikassa. Ks. liitteen II koodiluettelo 4

an8

1.3

VIEJÄJÄSENVALTION VIRANOMAINEN

R

 

 

 

 

a

Maakoodi

R

 

Merkitään jäsenvaltio, jonka alueella valmisteveron alaisten tavaroiden vienti tapahtuu, käyttäen liitteen II koodiluettelossa 3 olevia maakoodeja

a2

1.4

TAVARALÄHETYKSET

O

 

 

 

1.4.1

EDELTÄVÄ ASIAKIRJA

O

 

 

999X

 

a

Järjestysnumero

R

 

 

n..5

 

b

Tyyppi

R

 

 

an4

 

c

Viitenumero

R

 

 

an..70
LIITE II

Koodiluettelo

1.   KIELIKOODITKoodi

Kuvaus

bg

bulgaria

bt

bulgaria (latinalainen merkistö)

hr

kroaatti

cs

tšekki

da

tanska

nl

hollanti

en

englanti

et

viro

fi

suomi

fr

ranska

ga

iiri

gr

kreikka (latinalainen merkistö)

de

saksa

el

kreikka

hu

unkari

it

italia

lv

latvia

lt

liettua

mt

malta

pl

puola

pt

portugali

ro

romania

sk

slovakki

sl

sloveeni

es

espanja

sv

ruotsi

2.   HALLINNOLLINEN VIITEKOODIKenttä

Sisältö

Kentän tyyppi

Esimerkki

1

Vuosi

2 numeroa

05

2

Sen jäsenvaltion tunnus, jossa e-AD tai e-SAD alun perin annettiin

2 kirjainta

ES

3

Kansallisesti myönnetty ainutkertainen koodi

15 aakkosnumeerista merkkiä (numeroita ja isoja kirjaimia)

7R19YTE17UIC8J4

4

Siirron tyyppi

1 aakkosnumeerinen merkki

P

5

Tarkastusluku

1 numeroa

9

Kenttään 1

merkitään siirron muodollisen hyväksymisvuoden kaksi viimeistä numeroa

Kenttä 2

on koodiluettelossa 3 tarkoitettu maakoodi

Kenttään 3

on merkittävä jokaisesta EMCS-siirrosta ainutkertainen tunniste. Kentän täyttämistavasta päättää kukin jäsenvaltio itse, mutta jokaisesta EMCS-siirrosta on oltava ainutkertainen numero

Kentässä 4

ilmoitetaan siirron tyypin tunniste. Arvo on ”P”, kun kyseessä on kulutukseen jo luovutettujen tavaroiden siirto, ja mikä tahansa muu arvo, kun kyseessä on väliaikaisesti verottomien tavaroiden siirto.

Kentässä 5

on koko ARC:tä koskeva tarkastusluku, jonka avulla mahdollinen virhe voidaan havaita ARC:tä merkittäessä.

3.   MAAKOODIT

Maakoodien on oltava samoja koodeja, jotka vahvistetaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1470 ( 4 ) liitteessä I olevassa Euroopan tavarakaupan tilastoja koskevassa maa- ja alueluokituksessa, lukuun ottamatta seuraavaa:

— 
Kreikan koodi on EL eikä GR.

4.   TULLITOIMIPAIKAN VIITENUMERO (COR)

COR muodostuu jäsenvaltion maakoodista ja sen jälkeisistä kansallista numeroa ilmaisevista kuudesta aakkosnumeerisesta merkistä, esim. IT0830AB.

5.   VAKUUDENANTAJAN KOODIKoodi

Kuvaus

1

Lähettäjä

2

Kuljettaja

3

Valmisteveron alaisen tuotteen omistaja

4

Vastaanottaja

5

Vakuutta ei ole annettu direktiivin (EU) 2020/262 17 artiklan 2 kohdan tai 17 artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaisesti

12

Lähettäjän ja kuljettaja yhteisvakuus

13

Lähettäjän ja valmisteveron alaisten tuotteiden omistajan yhteisvakuus

14

Lähettäjän ja vastaanottajan yhteisvakuus

23

Kuljettajan ja valmisteveron alaisten tuotteiden omistajan yhteisvakuus

24

Kuljettajan ja vastaanottajan yhteisvakuus

34

Valmisteveron alaisten tuotteiden omistajan ja vastaanottajan yhteisvakuus

123

Lähettäjän, kuljettajan ja valmisteveron alaisten tuotteiden omistajan yhteisvakuus

124

Lähettäjän, kuljettajan ja vastaanottajan yhteisvakuus

134

Lähettäjän, valmisteveron alaisten tuotteiden omistajan ja vastaanottajan yhteisvakuus

234

Kuljettajan, valmisteveron alaisten tuotteiden omistajan ja vastaanottajan yhteisvakuus

1234

Lähettäjän, kuljettajan, valmisteveron alaisten tuotteiden omistajan ja vastaanottajan yhteisvakuus

6.   KULJETUSMUODON KOODIKoodi

Kuvaus

0

Muu

1

Merikuljetus

2

Rautatiekuljetus

3

Maantiekuljetus

4

Ilmakuljetus

5

Postilähetys

7

Kiinteät kuljetuslaitteet

8

Sisävesikuljetus

7.   KULJETUSYKSIKÖN KOODIKoodi

Kuvaus

1

Kontti

2

Ajoneuvo

3

Perävaunu

4

Vetoauto

5

Kiinteät kuljetuslaitteet

8.   PAKKAUSKOODIT

Käytetään UN/ECE:n suosituksen 2 liitteen VI viimeisimmässä toisinnossa määriteltyjä koodeja.

9.   PERUUTUKSEN SYYN KOODIKoodi

Kuvaus

0

Muu

1

Kirjoitusvirhe

2

Liiketoimi keskeytynyt

3

Kaksinkertainen e-AD

4

Siirto ei ole alkanut lähtöpäivänä

10.   VALMISTEVERON ALAINEN TUOTEEPC

LUOKKA

YKSIKKÖ

Kuvaus

A

P

D

T200

T

4

Savukkeet, sellaisina kuin ne määritellään neuvoston direktiivin 2011/64/EU (1) 3 artiklassa, ja tuotteet, joita pidetään savukkeina mainitun direktiivin 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti

N

N

N

T300

T

4

Sikarit ja pikkusikarit, sellaisina kuin ne määritellään direktiivin 2011/64/EU 4 artiklassa

N

N

N

T400

T

1

Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka, sellaisena kuin se määritellään direktiivin 2011/64/EU 5 artiklan 2 kohdassa

N

N

N

T500

T

1

Piippu- ja savuketupakka, sellaisena kuin se määritellään direktiivin 2011/64/EU 5 artiklan 1 kohdassa, ei kuitenkaan mainitun direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa määritelty savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka eivätkä mainitun direktiivin 2 artiklan 2 kohdassa määritellyt piippu- ja savuketupakkana pidettävät tuotteet, jotka eivät ole savukkeiksi käärittävää hienoksi leikattua tupakkaa

N

N

N

B000

B

3

Olut, sellaisena kuin se määritellään direktiivin 92/83/ETY 2 artiklassa

Y

Y

N

W200

W

3

Kuohumaton viini ja muut käymistietä valmistetut kuohumattomat juomat viiniä ja olutta lukuun ottamatta, sellaisina kuin ne määritellään direktiivin 92/83/ETY 8 artiklan 1 kohdassa ja 12 artiklan 1 kohdassa

Y

N

N

W300

W

3

Kuohuviini ja muut käymistietä valmistetut kuohuvat juomat viiniä ja olutta lukuun ottamatta, sellaisina kuin ne määritellään direktiivin 92/83/ETY 8 artiklan 2 kohdassa ja 12 artiklan 2 kohdassa

Y

N

N

I000

I

3

Välituotteet, sellaisina kuin ne määritellään direktiivin 92/83/ETY 17 artiklassa

Y

N

N

S200

S

3

Alkoholijuomat, sellaisina kuin ne määritellään direktiivin 92/83/ETY 20 artiklan ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa luetelmakohdassa

Y

N

N

S300

S

3

Etyylialkoholi, sellaisena kuin se määritellään direktiivin 92/83/ETY 20 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa ja joka luokitellaan CN-koodiin 2207 tai 2208 muuksi kuin alkoholijuomaksi (S200)

Y

N

N

S400

S

3

Direktiivin 92/83/ETY 20 artiklan soveltamisalaan kuuluva osittain denaturoitu alkoholi, joka ei vielä täytä edellytyksiä mainitun direktiivin 27 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetyn poikkeuksen saamiselle, muut kuin alkoholijuomat (S200)

Y

N

N

S500

S

3

Etyylialkoholia sisältävät tuotteet, sellaisena kuin ne määritellään direktiivin 92/83/ETY 20 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa, muihin kuin CN-koodeihin 2207 ja 2208 kuuluvat

Y

N

N

S600

S

3

Direktiivin 92/83/ETY 20 artiklan soveltamisalaan kuuluva kokonaan denaturoitu alkoholi eli alkoholi, joka on denaturoitu ja joka täyttää mainitun direktiivin 27 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn verovapautuksen edellytykset

Y

N

N

E200

E

2

Kasvi- ja eläinöljyt – CN-koodeihin 1507 –1518 kuuluvat, jos ne on tarkoitettu käytettäviksi lämmitys- tai moottoripolttoaineina (neuvoston direktiivin 2003/96/EY 20 artiklan 1 kohdan a alakohta)  (2))

N

N

Y

E300

E

2

Kivennäisöljyt (energiatuotteet) – CN-koodiin 2707 10 , 2707 20 , 2707 30 tai 2707 50 kuuluvat tuotteet (direktiivin 2003/96/EY 20 artiklan 1 kohdan b alakohta)

N

N

Y

E410

E

2

CN-koodiin 2710 12 31 , 2710 12 51 tai 2710 12 59 kuuluva lyijypitoinen bensiini (direktiivin 2003/96/EY 20 artiklan 1 kohdan c alakohta)

N

N

Y

E420

E

2

CN-koodiin 2710 12 31 , 2710 12 41 , 2710 12 45 tai 2710 12 49 kuuluva lyijytön bensiini (direktiivin 2003/96/EY 20 artiklan 1 kohdan c alakohta)

N

N

Y

E430

E

2

Merkitsemätön kaasuöljy – CN-koodiin 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 tai 2710 20 19 kuuluva (direktiivin 2003/96/EY 20 artiklan 1 kohdan c alakohta)

N

N

Y

E440

E

2

Merkitsemätön kaasuöljy – CN-koodiin 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 tai 2710 20 19 kuuluva (direktiivin 2003/96/EY 20 artiklan 1 kohdan c alakohta)

N

N

Y

E450

E

2

Petroli – CN-koodiin 2710 19 21 kuuluva – ja merkitsemätön petroli – CN-koodiin 2710 19 25 kuuluva (direktiivin 2003/96/EY 20 artiklan 1 kohdan c alakohta)

N

N

Y

E460

E

2

Merkitty petroli – CN-koodiin 2710 19 25 kuuluva (direktiivin 2003/96/EY 20 artiklan 1 kohdan c alakohta)

N

N

Y

E470

E

1

Raskas polttoöljy – CN-koodiin 2710 19 62 , 2710 19 64 , 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 tai 2710 20 39 kuuluva (direktiivin 2003/96/EY 20 artiklan 1 kohdan c alakohta)

N

N

N

E480

E

2

CN-koodiin 2710 12 21 , 2710 12 25 , 2710 19 29 TAI 2710 20 90 kuuluvat tuotteet (ainoastaan tuotteet, joista vähemmän kuin 90 tilavuusprosenttia (mukaan lukien hävikki) tislautuu 210 °C:ssa ja vähintään 65 tilavuusprosenttia (mukaan lukien hävikki) tislautuu 250 °C:ssa ISO 3405 -menetelmällä (joka vastaa ASTM D 86 -menetelmää)) kaupallisessa tarkoituksessa liikkuvana irtotavarana (direktiivin 2003/96/EY 20 artiklan 1 kohdan c alakohta)

N

N

Y

E490

E

2

Tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodiin 2710 12 11 , 2710 12 15 , 2710 12 70 , 2710 12 90 , 2710 19 11 , 2710 19 15 , 2710 19 31 , 2710 19 35 , 2710 19 51 tai 2710 19 55 (direktiivin 2003/96/EY 20 artiklan 1 kohdan c alakohta)

N

N

Y

E500

E

1

CN-koodeihin 2711 12 11 –2711 19 00 kuuluvat nestekaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt (direktiivin 2003/96/EY 20 artiklan 1 kohdan d alakohta)

N

N

N

E600

E

1

CN-koodiin 2901 10 kuuluvat tyydyttyneet asykliset hiilivedyt (direktiivin 2003/96/EY 20 artiklan 1 kohdan e alakohta)

N

N

N

E700

E

2

CN-koodiin 2902 20 , 2902 30 , 2902 41 , 2902 42 , 2902 43 tai 2902 44 kuuluvat sykliset hiilivedyt (direktiivin 2003/96/EY 20 artiklan 1 kohdan f alakohta)

N

N

Y

E800

E

2

CN-koodiin 2905 11 00 kuuluvat tuotteet (metanoli, metyylialkoholi), jotka eivät ole synteettisesti tuotettuja, jos ne on tarkoitettu käytettäviksi lämmitys- tai moottoripolttoaineena (direktiivin 2003/96/EY 20 artiklan 1 kohdan g alakohta)

N

N

Y

E910

E

2

CN-koodiin 3826 00 10 kuuluvat rasvahappomonoalkyyliesterit (FAMAE), jotka sisältävät vähintään 96,5 painoprosenttia estereitä (direktiivin 2003/96/EY 20 artiklan 1 kohdan h alakohta)

N

N

Y

E920

E

2

CN-koodiin 3824 99 86 tai 3824 99 92 kuuluvat tuotteet (ei kuitenkaan ruosteenestoaineet, joissa on amiineja aktiivisina ainesosina, sekä epäorgaaniset liuottimien ja ohennusaineiden seokset lakkoja ja sen kaltaisia tuotteita varten), CN-koodiin 3824 99 93 tai 3824 99 96 kuuluvat tuotteet (ei kuitenkaan ruosteenestoaineet, joissa on amiineja aktiivisina ainesosina, sekä epäorgaaniset liuottimien ja ohennusaineiden seokset lakkoja ja sen kaltaisia tuotteita varten) ja CN-koodiin 3826 00 90 kuuluvat tuotteet, jos ne on tarkoitettu käytettäviksi lämmitys- tai moottoripolttoaineena (direktiivin 2003/96/EY 20 artiklan 1 kohdan h alakohta)

N

N

Y

E930

E

2

CN-koodiin 3811 11 , 3811 19 00 tai 3811 90 00 kuuluvat lisäaineet

N

N

N

(1)   

Neuvoston direktiivi 2011/64/EU, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2011, valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakenteesta ja verokannoista (EUVL L 176, 5.7.2011, s. 24).

(2)   

Neuvoston direktiivi 2003/96/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 2003, energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta (EUVL L 283, 31.10.2003, s. 51).

Taulukkoa koskeva huomautus: Energiatuotteita koskevassa taulukossa käytetyt CN-koodit ovat komission asetuksessa (EY) N:o 2031/2001 (EYVL L 279, 23.10.2001, s. 1) ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/1925 (EUVL L 282, 31.10.2017, s. 1), sellaisina kuin niistä säädetään direktiivissä 2003/96/EY ja komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2018/552 (EUVL L 91, 9.4.2018, s. 27).

Taulukon sarakkeiden selitykset:EPC:

Valmisteveron alaisen tuotteen koodi

LUOKKA:

Valmisteveron alaisen tuotteen luokka

YKSIKKÖ:

Paljousyksikkö (luettelo 11)

A:

Alkoholipitoisuuden merkitseminen (Y = Kyllä, E = Ei)

P:

Platoasteen merkitseminen (Y = Kyllä, E = Ei)

D:

Tiheyden (15 °C:n lämpötila) merkitseminen (Y = Kyllä, E = Ei)

11.   PALJOUSYKSIKÖTPaljousyksikön koodi

Kuvaus

1

Kg

2

Litraa (15 °C:n lämpötila)

3

Litraa (20 °C:n lämpötila)

4

1 000 kappaletta

12.   ENIMMÄISMATKA-AIKA KULJETUSMUODON KOODIA KOHTIKuljetusmuodon koodi

Enimmäismatka-aika

0

D45

1

D45

2

D35

3

D35

4

D20

5

D30

7

D15

8

D35

Huom. 1: Arvo ”0” viittaa multimodaalikuljetuksiin (joihin sisältyy rahdin purkaminen ja uudelleen lastaaminen) ja kattaa ryhmälähetysten, viennin, jakamisen ja määräpaikan muuttamisen tapaukset.

Huom. 2: Vientitapauksissa matka-aika on matkan arvioitu kesto unionin tullialueelta poistumiseen asti.

Huom. 3: Kulutukseen jo luovutettujen tavaroiden (e-SAD) osalta enimmäismatka-aikaan lisätään 30 päivää.

13.   Kansallinen hallinto – PlatoasteMaa

Oluen verokannan rakenne (platoaste)

AT – Itävalta

Kyllä

BE – Belgia

Kyllä

BG – Bulgaria

Kyllä

CZ – Tšekki

Kyllä

DE – Saksa

Kyllä

EL – Kreikka

Kyllä

ES – Espanja

Kyllä

IT – Italia

Kyllä

LU – Luxemburg

Kyllä

MT – Malta

Kyllä

PL – Puola

Kyllä

PT – Portugali

Kyllä

RO – Romania

Kyllä( 1 ) Neuvoston direktiivi 2011/64/EU, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2011, valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakenteesta ja verokannoista (EUVL L 176, 5.7.2011, s. 24).

( 2 ) Jos tämän asetuksen 9 artiklan mukaisesti tiettyjä tämän liitteen vaatimuksia sovelletaan direktiivin (EU) 2020/262 26, 27, 37 ja 38 artiklassa tarkoitettuihin vara-asiakirjoihin, selittäviä huomautuksia sovelletaan soveltuvin osin kyseisiin asiakirjoihin.

( 3 ) Neuvoston asetus (EU) N:o 389/2012, annettu 2 päivänä toukokuuta 2012, hallinnollisesta yhteistyöstä valmisteverotuksen alalla ja asetuksen (EY) N:o 2073/2004 kumoamisesta (EUVL L 121, 8.5.2012, s. 1).

( 4 ) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1470, annettu 12 päivänä lokakuuta 2020, tavaroiden ulkomaankauppaa koskevien Euroopan tilastojen maa- ja alueluokituksesta ja muiden yritystilastojen maantieteellisestä jaottelusta (EUVL L 334, 13.10.2020, s. 2).

Top