EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 3525a286-5a22-11ed-92ed-01aa75ed71a1

Consolidated text: Neuvoston päätös 2011/235/YUTP, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2011, Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä

02011D0235 — FI — 17.10.2022 — 012.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

NEUVOSTON PÄÄTÖS 2011/235/YUTP,

annettu 12 päivänä huhtikuuta 2011,

Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä

(EUVL L 100 14.4.2011, s. 51)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

 M1

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS 2011/670/YUTP, annettu 10 päivänä lokakuuta 2011,

  L 267

13

12.10.2011

►M2

NEUVOSTON PÄÄTÖS 2012/168/YUTP, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2012,

  L 87

85

24.3.2012

►M3

NEUVOSTON PÄÄTÖS 2012/810/YUTP, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012,

  L 352

49

21.12.2012

►M4

NEUVOSTON PÄÄTÖS 2013/124/YUTP, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2013,

  L 68

57

12.3.2013

 M5

NEUVOSTON PÄÄTÖS 2014/205/YUTP, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2014,

  L 109

25

12.4.2014

►M6

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2015/555, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2015,

  L 92

91

8.4.2015

►M7

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2016/565, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2016,

  L 96

41

12.4.2016

 M8

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2017/689, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2017,

  L 99

21

12.4.2017

 M9

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2018/568, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2018,

  L 95

14

13.4.2018

 M10

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2019/562, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2019,

  L 98

17

9.4.2019

►M11

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2020/512, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2020,

  L 113

22

8.4.2020

►M12

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (YUTP) 2021/585, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2021,

  L 124I

7

12.4.2021

►M13

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2021/595, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2021,

  L 125

58

13.4.2021

►M14

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2022/596, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2022,

  L 114

68

12.4.2022

►M15

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (YUTP) 2022/1956, annettu 17 päivänä lokakuuta 2022,

  L 269I

9

17.10.2022
▼B

NEUVOSTON PÄÄTÖS 2011/235/YUTP,

annettu 12 päivänä huhtikuuta 2011,

Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä1 artikla

1.  
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen liitteessä lueteltujen ihmisoikeuksien vakaviin loukkauksiin Iranissa syyllistyneiden henkilöiden ja heitä lähellä olevien henkilöiden pääsyn alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta.
2.  
Edellä oleva 1 kohta ei velvoita jäsenvaltiota kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.
3.  

Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta tapauksiin, joissa jokin kansainvälisen oikeuden velvoite sitoo jäsenvaltiota, etenkin

a) 

kansainvälisen hallitustenvälisen järjestön isäntämaana;

b) 

Yhdistyneiden kansakuntien koolle kutsuman tai sen puitteissa järjestettävän kansainvälisen konferenssin isäntämaana;

c) 

erioikeuksia ja vapauksia myöntävän monenvälisen sopimuksen nojalla; tai

d) 

Pyhän istuimen (Vatikaanivaltio) ja Italian välillä vuonna 1929 tehdyn sopimuksen (lateraanisopimus) nojalla.

4.  
Edellä olevan 3 kohdan katsotaan koskevan myös tapauksia, joissa jäsenvaltio toimii Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) isäntämaana.
5.  
Neuvostolle on asianmukaisesti ilmoitettava kaikista tapauksista, joissa jäsenvaltio myöntää poikkeuksen 3 tai 4 kohdan nojalla.
6.  
Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia 1 kohdan nojalla määrätyistä toimenpiteistä, jos matkustaminen on perusteltua pakottavista humanitaarisista syistä tai osallistumiseksi sellaisiin hallitustenvälisiin kokouksiin, unionin järjestämät tai Etyjin puheenjohtaja-valtiona toimivan jäsenvaltion isännöimät kokoukset mukaan lukien, joissa käydään demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota Iranissa välittömästi edistävää poliittista vuoropuhelua.
7.  
Jäsenvaltion, joka haluaa myöntää 6 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia, on ilmoitettava siitä neuvostolle kirjallisesti. Poikkeus katsotaan myönnetyksi, jollei yksi tai useampi neuvoston jäsen vastusta sitä kirjallisesti kahden työpäivän kuluessa ehdotettua poikkeusta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos yksi tai useampi neuvoston jäsen esittää vastalauseen, neuvosto voi kuitenkin määräenemmistöllä päättää myöntää ehdotetun poikkeuksen.
8.  
Jos jäsenvaltio 3, 4, 6 tai 7 kohdan nojalla sallii liitteessä lueteltujen henkilöiden pääsyn alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta, lupa on rajoitettava koskemaan ainoastaan sitä tarkoitusta, johon se on myönnetty, ja niitä henkilöitä, joista siinä on kyse.

2 artikla

1.  
Jäädytetään kaikki liitteessä luetelluille ihmisoikeuksien vakavista loukkauksista Iranissa vastuussa oleville henkilöille kuuluvat taikka näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit sekä kaikki varat ja taloudelliset resurssit, jotka ovat näitä henkilöitä lähellä olevien henkilöiden ja yhteisöjen omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa.
2.  
Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä lueteltujen henkilöiden ja yhteisöjen saataville tai hyödynnettäviksi.
3.  

Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit:

a) 

ovat tarpeen liitteessä lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan luettuina menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b) 

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisten palvelujen antamiseen liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja tällaisista palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c) 

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai jäädytettyjen taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen; tai

d) 

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten, edellyttäen, että toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan antamista perusteet, joiden nojalla se katsoo, että lupa olisi annettava.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla annetuista luvista.

4.  

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) 

varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu panttioikeus, jonka tuomioistuin, viranomainen tai välimiesoikeus on perustanut ennen sitä päivää, jona 1 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö on merkitty liitteessä olevaan luetteloon, tai tuomioistuimen, viranomaisen tai välimiesoikeuden ennen tuota päivää antama päätös;

b) 

varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan tällaisella panttioikeudella turvattujen tai tällaisella päätöksellä vahvistettujen saatavien maksamiseen niiden lakien ja muiden säännösten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia saatavia;

c) 

panttioikeutta ei ole perustettu tai päätöstä ei ole annettu liitteessä luetellun henkilön tai yhteisön eduksi; ja

d) 

panttioikeuden tai tuomion tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla annetuista luvista.

5.  
Edellä oleva 1 kohta ei estä luettelossa mainittua henkilöä tai yhteisöä suorittamasta maksua, joka johtuu sellaisesta sopimuksesta, joka on tehty ennen tällaisen henkilön tai yhteisön sisällyttämistä liitteeseen, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on todennut, että edellä 1 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja.
6.  

Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

a) 

näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot; tai

b) 

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, josta lähtien 1 ja 2 kohdassa säädetyt toimenpiteet on kohdistettu näihin tileihin,

edellyttäen, että näihin korkotuottoihin, muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen 1 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä.

▼M2

2 a artikla

Kielletään sellaisten laitteiden tai ohjelmistojen myynti, toimitus, siirto tai vienti Iraniin, joiden pääasiallinen käyttötarkoitus on Internetin ja matkaviestintä- tai kiinteissä verkoissa tapahtuvien puhelinyhteyksien valvonta tai salakuuntelu Iranin hallinnon toimesta, sekä avun tarjoaminen tällaisten laitteiden tai ohjelmistojen asentamiseen, käyttöön tai päivittämiseen.

Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet määrittääkseen, mitkä tuotteet kuuluvat tämän artiklan soveltamisalaan.

2 b artikla

1.  
Kielletään sellaisten laitteiden myynti, toimitus, siirto ja vienti Iraniin, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueelta käsin taikka jäsenvaltioiden lippua käyttävillä aluksilla tai ilma-aluksilla, siitä riippumatta, ovatko ne peräisin jäsenvaltioiden alueelta.
2.  

Samoin kielletään:

a) 

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sekä kyseisten tuotteiden toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antaminen suoraan tai välillisesti Iranissa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Iranissa;

b) 

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten, myöntäminen suoraan tai välillisesti tällaisten tuotteiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antamiseen Iranissa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Iranissa.

▼M3

3.  
Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta sellaisten laitteiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin, jotka on tarkoitettu yksinomaan unionin ja sen jäsenvaltioiden Iranissa olevan henkilöstön suojaavaan käyttöön, eikä teknisen avun, välityspalvelujen ja muiden palvelujen taikka tällaisiin laitteisiin liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun antamiseen, sellaisena kuin asianomainen toimivaltainen viranomainen on sen etukäteen hyväksynyt.

▼B

3 artikla

1.  
Neuvosto laatii liitteessä olevan luettelon sekä muuttaa sitä jonkin jäsenvaltion tai unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen perusteella.
2.  
Neuvosto antaa päätöksensä ja perustelut luetteloon merkitsemiselle tiedoksi asianomaiselle henkilölle tai yhteisölle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa tällaiselle henkilölle tai yhteisölle mahdollisuuden esittää huomautuksia.
3.  
Jos huomautuksia esitetään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa tästä asianomaiselle henkilölle tai yhteisölle.

4 artikla

1.  
Liitteessä esitetään perusteet asianomaisten henkilöiden ja yhteisöjen merkitsemiselle luetteloon.
2.  
Liite sisältää myös tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisten henkilöiden tai yhteisöjen tunnistamiseksi, jos nämä tiedot ovat saatavilla. Henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, mukaan lukien peitenimet, sekä syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, ja työtehtävä tai ammatti. Yhteisöjen osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka.

▼M2

4 a artikla

Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimintaan, jonka tavoitteena tai seurauksena on kiertää 2 a ja 2 b artiklassa säädettyä kieltoa.

▼B

5 artikla

Jotta tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet olisivat mahdollisimman tehokkaita, unioni rohkaisee kolmansia valtioita ottamaan käyttöön samanlaisia rajoittavia toimenpiteitä.

▼M2

6 artikla

1.  
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

▼M14

2.  
Tätä päätöstä sovelletaan 13 päivään huhtikuuta 2023. Sitä tarkastellaan jatkuvasti uudelleen. Sen voimassaoloa jatketaan tai sitä muutetaan tarvittaessa, jos neuvosto katsoo, että sen tavoitteita ei ole saavutettu.

▼B
LIITE

Luettelo 1 ja 2 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä ja yhteisöistä

▼M11Henkilöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

▼M14

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Syntymäpaikka: Teheran (Iran)

Syntymäaika: 1961

Sukupuoli: mies

Yliopiston ja kansallisen puolustuksen korkea-asteen tutkimusinstituutin johtaja 20. päivästä syyskuuta 2021. Entinen asevoimien yleisesikunnan päällikön vanhempi turvallisuusasioiden neuvonantaja. Iranin kansallisen poliisin päällikkö vuodesta 2005 alkuvuoteen 2015. Myös Iranin kyberpoliisin (merkitty EU:n luetteloon) päällikkö tammikuusta 2011 alkuvuoteen 2015. Joukot hänen alaisuudessaan tekivät raakoja iskuja rauhanomaisia mielenosoituksia vastaan ja hyökkäsivät 15. kesäkuuta 2009 yöllä väkivaltaisesti Teheranin yliopiston asuntoloihin. Entinen Jemenin kansaa tukevan Iranin sotilasesikunnan johtaja.

12.4.2011

▼M11

2.

ALLAHKARAM Hossein

Syntymäpaikka: Najafabad (Iran)

Syntymäaika: 1945

Sukupuoli: mies

Ansar-e Hezbollahin koordinointineuvoston johtaja ja entinen IRGC:n kenraali. Yksi Ansar-e Hezbollahin perustajista. Nämä puolisotilaalliset joukot syyllistyivät äärimmäiseen väkivaltaan pyrkiessään vaientamaan opiskelijoiden ja yliopistojen liikehdinnän vuosina 1999, 2002 ja 2009.

Hänellä on edelleen korkea asema organisaatiossa, joka on valmis syyllistymään kansalaisiin kohdistuviin ihmisoikeusloukkauksiin, kuten naisten pukeutumisvalinnoista johtuvan naisiin kohdistuvan väkivallan edistämiseen.

12.4.2011

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

Sukupuoli: mies

Asema: Prikaatikenraali

IRGC:n prikaatikenraali. Asevoimien yleisesikunnan turvallisuusosaston päällikkö. Entinen IRGC:n maavoimien apulaiskomentaja. Oli suoraan ja henkilökohtaisesti vastuussa mielenosoitusten tukahduttamisesta koko kesän 2009.

12.4.2011

▼M13

4.

FAZLI Ali

Sukupuoli: mies

Asema: prikaatikenraali

Imam Hossein -kadettikoulun entinen päällikkö (vuodesta 2018 kesäkuuhun 2020). Basij-joukkojen entinen apulaiskomentaja (2009–2018), IRGC:n Seyyed al-Shohada -joukkojen päällikkö, Teheranin maakunta (helmikuuhun 2010 saakka). Seyyed al-Shohada -joukot vastaavat Teheranin maakunnan turvallisuudesta, ja niillä oli keskeinen asema mielenosoittajiin vuonna 2009 kohdistuneissa raaoissa tukahduttamistoimissa.

12.4.2011

▼M7 —————

▼M11

6.

JAFARI Mohammad-Ali (alias ”Aziz Jafari”)

Syntymäpaikka: Yazd (Iran)

Syntymäaika: 1.9.1957

Sukupuoli: mies

Hazrat-e Baqiatollah Social and Cultural Base -järjestön johtaja. IRGC:n entinen komentaja (syyskuu 2007–huhtikuu 2019). IRGC:llä ja kenraali Mohammad-Ali (Aziz) Jafarin johtamalla Sarollahin tukikohdalla on ollut keskeinen merkitys vuoden 2009 presidentinvaaleihin kohdistuneessa laittomassa häirinnässä, poliittisten aktivistien pidätyksissä ja vangitsemisissa sekä yhteydenotoissa mielenosoittajien kanssa kaduilla.

12.4.2011

7.

KHALILI Ali

Sukupuoli: mies

IRGC:n kenraali, korkeassa asemassa Sarollahin tukikohdassa. Hän allekirjoitti terveysministeriölle 26. kesäkuuta 2009 lähetetyn kirjeen, jossa kiellettiin asiakirjojen tai potilaskertomusten toimittaminen henkilöille, jotka olivat loukkaantuneet tai joutuneet sairaalahoitoon vaaleja seuranneiden tapahtumien yhteydessä.

12.4.2011

▼M13

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

Sukupuoli: mies

Imam Hossein -yliopiston opetushenkilöstön jäsen (Iranin vallankumouskaarti). Armeijan komentokeskuksen ja yleisesikunnan korkeakoulun (DAFOOS) entinen johtaja. IRGC:n Seyyed al-Shohada -joukkojen entinen päällikkö, Teheranin maakunta. Seyyed al-Shohada -joukoilla oli vuonna 2009 keskeinen asema mielenosoitusten tukahduttamisen organisoinnissa.

12.4.2011

▼M11

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Syntymäpaikka: Najaf (Irak)

Syntymäaika: noin 1952

Sukupuoli: mies

Asema: Prikaatikenraali

Islamilaisen vallankumouskaartin (IRGC) apulaiskoordinaattori. IRGC:n kulttuuri- ja sosiaaliasioiden entinen apulaispäällikkö. Entinen Basij-joukkojen komentaja (2009–2016). IRGC:n Basij-joukkojen komentajana Naqdi oli vastuussa väärinkäytöksistä tai osallistui niihin vuoden 2009 loppupuolella, mukaan lukien ashura-päivän mielenosoitusten väkivaltainen tukahduttaminen joulukuussa 2009, missä yhteydessä 15 ihmistä menetti henkensä ja satoja mielenosoittajia pidätettiin. Ennen nimittämistään Basij-joukkojen komentajaksi lokakuussa 2009 Naqdi oli Basij-joukkojen tiedusteluyksikön päällikkö, joka vastasi vaaleja seuranneiden tukahduttamistoimien aikana pidätettyjen kuulusteluista.

12.4.2011

10.

RADAN Ahmad-Reza

Syntymäpaikka: Isfahan (Iran)

Syntymäaika: 1963

Sukupuoli: mies

Iranin lainvalvontajoukkojen strategisen tutkimuskeskuksen päällikkö; keskus on sidoksissa kansalliseen poliisiin. Iranin kansallisen poliisin apulaispäällikkö kesäkuuhun 2014. Radan vastasi kansallisen poliisin apulaispäällikkönä vuodesta 2008 alkaen poliisivoimien toteuttamista mielenosoittajien pahoinpitelyistä, murhista ja mielivaltaisista pidätyksistä ja vangitsemisista. Nykyisin Irakin ”terrorismintorjuntajoukkojen” koulutuksesta vastaava IRGC:n komentaja.

12.4.2011

▼M13

11.

RAJABZADEH Azizollah

Sukupuoli: mies

Kaupunkien järjestyksestä vastaavan esikunnan komentaja vuodesta 2014. Teheranin suuronnettomuuksien vaikutusten lieventämisestä vastaavan järjestön entinen johtaja (2010–2013). Teheranin poliisin päällikkönä tammikuuhun 2010 asti hän oli vastuussa poliisin väkivaltaisista hyökkäyksistä mielenosoittajia ja opiskelijoita vastaan. Suur-Teheranin lainvalvontajoukkojen komentajana hän oli korkea-arvoisin henkilö, jota syytetään Kahrizakin pidätyskeskukseen liittyvistä väärinkäytöksistä joulukuussa 2009.

12.4.2011

▼M11

12.

SAJEDI-NIA Hossein

Sukupuoli: mies

Poliisioperaatioiden apulaiskomentaja. Entinen Teheranin poliisin päällikkö, Iranin kansallisen poliisin entinen apulaispäällikkö, joka oli vastuussa poliisitoiminnasta. Hän vastaa sisäministeriön osalta tukahduttamistoimien koordinoinnista Iranin pääkaupungissa.

12.4.2011

13.

TAEB Hossein

Syntymäpaikka: Teheran (Iran)

Syntymäaika: 1963

Sukupuoli: mies

IRGC:n tiedusteluorganisaation johtaja lokakuusta 2009. Hänen vastuualuettaan laajennettiin toukokuussa 2019 yhdistämällä IRGC:n strategisen tiedustelun apulaispäällikön toimisto ja IRGC:n tiedusteluorganisaatio. Basij-joukkojen komentaja lokakuuhun 2009. Joukot osallistuivat hänen alaisuudessaan rauhanomaisten mielenosoittajien joukkopahoinpitelyihin, murhiin, pidätyksiin ja kidutuksiin.

12.4.2011

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

Sukupuoli: mies

Korkeimman oikeuden 28. jaoston neuvonantaja ja jäsen. Mashhadin tuomioistuimen presidentti syyskuuhun 2014. Oikeudenkäynnit on hänen alaisuudessaan käyty summittaisesti ja suljettuina istuntoina, eikä niissä ole kunnioitettu syytetyn perusoikeuksia, ja niissä on hyväksytty painostuksen ja kidutuksen avulla saatuja tunnustuksia. Koska teloituspäätöksiä annettiin joukko-oikeudenkäynneissä, kuolemantuomioita määrättiin noudattamatta asianmukaisesti oikeudenmukaisia kuulemismenettelyjä.

12.4.2011

▼M13

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Syntymäpaikka: Najafabad (Iran)

Syntymäaika: 3.12.1950

Sukupuoli: mies

Asiantuntijaneuvoston jäsen ja korkeimman johtajan edustaja Markazin (keskisessä) maakunnassa ja korkeimman hallinto-oikeuden presidentti. Iranin valtakunnansyyttäjä syyskuuhun 2009 saakka ja entinen Khatamin presidenttikauden aikainen tiedusteluasioiden ministeri. Iranin valtakunnansyyttäjänä hän määräsi ja valvoi vaalien jälkeisten ensimmäisten mielenosoitusten jälkeen järjestettyjä näytösoikeudenkäyntejä, joissa ei kunnioitettu syytettyjen oikeuksia eikä heille myönnetty asianajajia.

12.4.2011

▼M13 —————

▼M11

17.

SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad

Sukupuoli: mies

Islamilaisen propagandajärjestön päällikkö Khorasan-Razavin maakunnassa. Mashhadin vallankumoustuomioistuimen tuomari vuoteen 2013. Oikeudenkäynnit on hänen alaisuudessaan käyty summittaisesti ja suljettuina istuntoina, eikä niissä ole kunnioitettu syytetyn perusoikeuksia. Koska teloituspäätöksiä annettiin joukko-oikeudenkäynneissä, kuolemantuomioita määrättiin noudattamatta asianmukaisesti oikeudenmukaisia kuulemismenettelyjä.

12.4.2011

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

Sukupuoli: mies

Entinen tuomari, Teheranin vallankumoustuomioistuin. Hän osallistui mielenosoittajien oikeudenkäynteihin. Häntä kuulusteltiin tuomioistuimessa Kahrizakin pahoinpitelyistä. Hän vaikutti ratkaisevasti pidätysmääräysten antamiseen pidätettyjen lähettämiseksi Kahrizakin pidätyskeskukseen vuonna 2009. Marraskuussa 2014 Iranin viranomaiset tunnustivat virallisesti hänen osallisuutensa pidätettyjen kuolemiin.

12.4.2011

▼M13

19.

JAFARI- DOLATABADI Abbas

Syntymäpaikka: Yazd (Iran)

Syntymäaika: 1953

Sukupuoli: mies

Tuomareiden ylimmän kurinpitotuomioistuimen neuvonantaja 29. huhtikuuta 2019 alkaen. Teheranin entinen yleinen syyttäjä (elokuu 2009–huhtikuu 2019). Dolatabadin virasto asetti syytteeseen suuren määrän mielenosoittajia, joihin kuului myös joulukuussa 2009 ashura-päivän mielenosoituksiin osallistuneita. Hän antoi määräyksen Karroubin toimiston sulkemisesta syyskuussa 2009 ja useiden reformistipolitiikkojen pidätyksestä sekä kielsi kaksi reformistipuoluetta kesäkuussa 2010. Hänen virastonsa syytti mielenosoittajia muharebeh-rikoksista tai ”jumalanvastaisista” rikoksista, joista seuraa kuolemantuomio, ja epäsi oikeuden asianmukaiseen oikeudenkäyntiin niiltä, joita uhkaa kuolemantuomio. Hänen toimistonsa hyökkäsi myös reformisteja, ihmisoikeusaktivisteja ja tiedotusvälineiden edustajia vastaan ja pidätti heitä osana poliittiseen oppositioon kohdistuvia laajoja vaientamistoimia.

Lokakuussa 2018 hän ilmoitti tiedotusvälineille, että neljää pidätettyä iranilaista ympäristöaktivistia aiottiin syyttää ”korruption kylvämisestä maan päällä”, josta seuraa kuolemantuomio.

12.4.2011

▼M14

20.

MOGHISSEH Mohammad (alias NASSERIAN)

Sukupuoli: mies

Korkeimman oikeuden tuomari marraskuusta 2020. Entinen Teheranin vallankumoustuomioistuimen presidentti, 28. jaosto. Katsotaan olevan myös vastuussa bahai-yhteisön jäsenten tuomitsemisista. Hän on käsitellyt vaalien jälkeisiä oikeustapauksia. Hän määräsi pitkiä vankeusrangaistuksia yhteiskunnallisten ja poliittisten aktivistien ja toimittajien epäoikeudenmukaisissa oikeudenkäynneissä sekä useita kuolemantuomioita mielenosoittajille sekä yhteiskunnallisille ja poliittisille aktivisteille.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Syntymäpaikka: Ejiyeh (Iran)

Syntymäaika: noin 1956

Sukupuoli: mies

Korkein oikeusviranomainen heinäkuusta 2021. Sovitteluneuvoston jäsen. Iranin valtakunnansyyttäjä syyskuusta 2009 vuoteen 2014. Entinen oikeuslaitoksen apulaisjohtaja (vuodesta 2014 heinäkuuhun 2021) ja oikeuslaitoksen tiedottaja (vuosina 2010–2019). Tiedusteluministeri vuodesta 2005 vuoteen 2009. Hänen toimiessaan tiedusteluministerinä vuoden 2009 vaalien aikana hänen alaisuudessaan olleet tiedusteluvirkamiehet vastasivat satojen aktivistien, toimittajien, toisinajattelijoiden ja reformistipoliitikkojen pidätyksistä, kidutuksista ja väärien tunnustusten hankkimisesta painostuksen avulla. Lisäksi poliittisia vaikuttajia pakotettiin antamaan vääriä tunnustuksia sietämättömissä kuulusteluissa, joihin sisältyi kidutusta, pahoinpitelyä, kiristystä ja perheenjäsenten uhkailua.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI Said (alias MORTAZAVI Saeed)

Syntymäpaikka: Meybod, Yazd (Iran)

Syntymäaika: 1967

Sukupuoli: mies

Sosiaalihuoltojärjestelmän johtaja vuosina 2011–2013. Teheranin yleinen syyttäjä elokuuhun 2009. Teheranin yleisenä syyttäjänä antoi yleismääräyksen satojen aktivistien, toimittajien ja opiskelijoiden pidättämiseksi. Tammikuussa 2010 hänen katsottiin parlamentaarisessa tutkinnassa olleen suoraan vastuussa kolmen henkilön pidätyksestä, jotka sittemmin kuolivat ollessaan pidätettyinä. Hänet pidätettiin virasta elokuussa 2010 Iranin oikeuslaitoksen tutkittua hänen osuuttaan hänen määräyksestään vaalien jälkeen pidätettyjen kolmen miehen kuolemaan.

Marraskuussa 2014 Iranin viranomaiset tunnustivat virallisesti hänen osallisuutensa pidätettyjen kuolemiin. Iranilainen tuomioistuin vapautti hänet 19. elokuuta 2015 syytteistä, jotka liittyivät kolmen nuoren miehen kidutukseen ja kuolemaan Kahrizakin pidätyskeskuksessa vuonna 2009. Tuomittiin vankeuteen vuonna 2017 ja vapautettiin syyskuussa 2019. Iranin korkein oikeus antoi elokuussa 2021 tuomion, jossa puollettiin täysin Said Mortazavia ja kumottiin tämän aiemmin saama kahden vuoden vankeusrangaistus.

12.4.2011

▼M11

23.

PIR-ABASSI Abbas

Sukupuoli: mies

Rikosasioita käsittelevän jaoston tuomari. Entinen tuomari, Teheranin vallankumoustuomioistuin, 26. jaosto. Hän vastasi vaalien jälkeisistä oikeustapauksista. Hän määräsi epäoikeudenmukaisissa oikeudenkäynneissä pitkiä vankeusrangaistuksia ihmisoikeusaktivisteille ja määräsi useita kuolemantuomioita mielenosoittajille.

12.4.2011

24.

MORTAZAVI Amir

Sukupuoli: mies

Oikeuslaitoksen sosiaaliasioiden ja rikostorjuntayksikön apulaispäällikkö Khorasan-Razavin maakunnassa. Mashhadin apulaissyyttäjä ainakin vuoteen 2015. Oikeudenkäynnit, joissa hän on toiminut syyttäjänä, on käyty summittaisesti ja suljettuina istuntoina, eikä niissä ole kunnioitettu syytetyn perusoikeuksia. Koska teloituspäätöksiä annettiin joukko-oikeudenkäynneissä, kuolemantuomioita määrättiin noudattamatta asianmukaisesti oikeudenmukaisia kuulemismenettelyjä.

12.4.2011

▼M14

25.

SALAVATI Abdolghassem

Sukupuoli: mies

Talousrikosten erityistuomioistuimen 4. jaoston tuomari vuodesta 2019. Entinen Teheranin vallankumoustuomioistuimen presidentti, 15. jaosto. Teheranin tuomioistuimen tuomari. Oli vastuussa vaalien jälkeisistä oikeustapauksista ja johti kesällä 2009 käytyjä näytösoikeudenkäyntejä, joissa hän tuomitsi kuolemaan kaksi monarkistia. Hän on määrännyt pitkiä vankeusrangaistuksia yli sadalle poliittiselle vangille, ihmisoikeusaktivistille ja mielenosoittajalle.

Vuoden 2018 raporteista käy ilmi, että hän jatkoi samanlaisten tuomioiden määräämistä noudattamatta asianmukaisesti oikeudenmukaisia kuulemismenettelyjä.

12.4.2011

▼M11

26.

SHARIFI Malek Adjar (alias SHARIFI Malek Ajdar)

Sukupuoli: mies

Korkeimman oikeuden tuomari, 43. jaoston päällikkö. Itä-Azerbaidžanin maakunnan tuomioistuimen entinen presidentti. Hän vastasi Sakineh Mohammadi-Ashtianin oikeudenkäynnistä.

12.4.2011

▼M14 —————

▼M14

28.

YASAGHI Ali-Akbar

Sukupuoli: mies

Korkeimman oikeuden tuomari, 13. jaoston päällikkö. Setad-e Dieh -säätiön varatoimitusjohtaja. Ylituomari, Mashhadin vallankumoustuomioistuin (2001–2011). Oikeudenkäynnit on hänen alaisuudessaan käyty summittaisesti ja suljettuina istuntoina, eikä niissä ole kunnioitettu syytetyn perusoikeuksia. Koska teloituspäätöksiä annettiin joukko-oikeudenkäynneissä (jopa 550 kesän 2009 ja kesän 2011 välillä), kuolemantuomioita määrättiin noudattamatta asianmukaisesti oikeudenmukaisia kuulemismenettelyjä.

12.4.2011

▼M11

29.

BOZORGNIA Mostafa

Sukupuoli: mies

Evinin vankilan osaston 350 johtaja. Hän on turvautunut monissa tilanteissa kohtuuttomaan väkivaltaan vankeja kohtaan.

12.4.2011

▼M14

30.

ESMAILI Gholam-Hossein (alias ESMAILI Gholam Hossein)

Sukupuoli: mies

Iranin presidentin Raisin henkilöstöpäällikkö elokuusta 2021. Oikeuslaitoksen tiedottaja huhtikuusta 2019 heinäkuuhun 2021. Teheranin tuomioistuimen entinen presidentti. Iranin vankilaorganisaation entinen päällikkö. Hän osallistui tässä ominaisuudessa poliittisten mielenosoittajien joukkopidätyksiin ja vankilajärjestelmän puitteissa tapahtuneiden pahoinpitelyjen peittelyyn.

12.4.2011

▼M11

31.

SEDAQAT (alias Sedaghat) Farajollah

Sukupuoli: mies

Teheranin yleisen vankeinhoitohallinnon apulaissihteeri. Evinin vankilan johtaja (Teheran) lokakuuhun 2010 saakka, minä aikana tapahtui kidutuksia. Hän oli valvoja ja uhkaili ja painosti vankeja useaan otteeseen.

12.4.2011

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

Sukupuoli: mies

Iranin vankilaorganisaation johtajan vanhempana neuvonantajana ja apulaisjohtajana syyllistyi vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin vankeja kohtaan. Hallinnoi järjestelmää, jossa vankeihin kohdistui pahoinpitelyä, kidutusta ja epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua ja jossa vankilaolot olivat erittäin huonot.

12.4.2011

▼M14

33.

ABBASZADEH- MESHKINI Mahmoud

Sukupuoli: mies

Parlamentin jäsen (helmikuusta 2020 alkaen) ja kansallisen turvallisuuden ja ulkopolitiikan parlamentaarisen valiokunnan tiedottaja. Entinen Iranin korkeimman ihmisoikeusneuvoston neuvonantaja (vuoteen 2019 asti). Entinen korkeimman ihmisoikeusneuvoston sihteeri. Entinen Ilamin maakunnan kuvernööri. Entinen sisäministeriön poliittinen johtaja. Hän vastasi poliittisia puolueita ja ryhmiä koskevan lain 10 artiklan mukaisen komitean päällikkönä mielenosoitusten ja muiden julkisten tapahtumien sallimisesta ja poliittisten puolueiden rekisteröinnistä.

Hän keskeytti vuonna 2010 kahden Mousaviin liittyvän reformistisen poliittisen puolueen – Islamic Iran Participation Front ja Islamic Revolution Mujahedeen Organization – toiminnan. On kieltänyt vuodesta 2009 johdonmukaisesti ja jatkuvasti kaikki hallituksen vastaiset kokoontumiset ja näin evännyt perustuslaillisen oikeuden osoittaa mieltä, mikä on johtanut siihen, että rauhanomaisia mielenosoittajia on pidätetty kokoontumisoikeuden vastaisesti.

Hän myös kielsi vuonna 2009 oppositiolta luvan järjestää tilaisuuden niiden henkilöiden muistoksi, jotka saivat surmansa presidentinvaaleihin liittyvissä mielenosoituksissa.

10.10.2011

▼M13

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

Sukupuoli: mies

Iranin huumausaineiden torjunnan keskusyksikön (huumausaineiden vastaisen keskusyksikön) entinen pääjohtaja. Teheranin poliisin entinen päällikkö. Hänen päällikkökaudellaan poliisijoukot syyllistyivät laittomaan voimankäyttöön pidätettyjä ja oikeudenkäyntiä odottavia kohtaan. Teheranin poliisi osallistui myös vuonna 2009 Teheranin yliopiston opiskelija-asuntoloihin tehtyihin iskuihin, joissa iranilaisen Majlis-komission mukaan poliisi ja Basij-joukot haavoittivat yli sataa opiskelijaa. Rautatiepoliisin päällikkö vuoteen 2018 asti.

10.10.2011

▼M14

35.

AKHARIAN Hassan

Sukupuoli: mies

EU:n luetteloon merkityn Rajaee Shahrin vankilan osaston 5 johtaja vuodesta 2015 ja vastuussa vankilan erityissellien käytöstä. Karadjissa sijaitsevan Rajaee Shahrin vankilan osasto 1:n entinen vartija heinäkuuhun 2010. Useat entiset vangit ovat kertoneet hänen syyllistyneen kidutukseen ja estäneen antamillaan määräyksillä vankeja saamasta hoitoa. Yksi Rajaee Shahrin vankilan vangeista on kertonut kaikkien vartijoiden pahoinpidelleen häntä vakavasti ja Akharianin olleen asiasta täysin tietoinen. Lisäksi tiedetään ainakin yhden vangin, Mohsen Beikvandin, kärsineen kaltoinkohtelusta ja kuolleen Akharianin ollessa vartijana. Beikvand kuoli syyskuussa 2010. Toiset vangit väittävät uskottavasti, että hänet surmattiin Hassan Akharianin määräyksestä.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias AVAEE Seyyed Alireza, AVAIE Alireza)

Syntymäpaikka: Dezful (Iran)

Syntymäaika: 20.5.1956

Sukupuoli: mies

Oikeusministeri 25. päivään elokuuta 2021. Entinen erityistutkintaviraston johtaja. Apulaissisäministeri ja julkisen rekisterin päällikkö heinäkuuhun 2016. Tuomareiden kurinpitotuomioistuimen neuvonantaja huhtikuussa 2014. Teheranin tuomioistuimen entinen presidentti. Teheranin tuomioistuimen presidenttinä hän on ollut vastuussa ihmisoikeusloukkauksista, mielivaltaisista pidätyksistä, vankien oikeuksien epäämisestä ja suuresta määrästä teloituksia.

10.10.2011

▼M11

37.

BANESHI Jaber

Sukupuoli: mies

Shirazin muutoksenhakutuomioistuimen 22. jaoston presidentti marraskuusta 2011. Shirazin syyttäjä lokakuuhun 2011. Toimi syyttäjänä vuonna 2008 Shirazin pommi-iskujen tapauksessa, jota hallinto käytti tekosyynä muiden asiaan liittymättömien henkilöiden tuomitsemiseksi kuolemaan. Hän on määrännyt kuolemanrangaistuksia ja muita vähemmistöihin kohdistuvia vakavia rangaistuksia, jotka loukkaavat muun muassa heidän oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja vapauteen mielivaltaisista pidätyksistä liittyviä ihmisoikeuksiaan.

10.10.2011

▼M14 —————

▼M13

39.

GANJI Mostafa Barzegar

Sukupuoli: mies

Tuomioistuimien tarkastus- ja valvontatoimien sekä tuloksellisuuden arviointien pääjohtaja kesäkuusta 2020. Entinen Qomin yleinen syyttäjä (2008–2017) ja entinen vankiloiden pääosaston johtaja. Hän oli vastuussa lukuisten rikoksesta epäiltyjen mielivaltaisesta pidättämisestä ja pahoinpitelystä Qomissa. Hän oli osallisena oikeusturvan vakavaan loukkaukseen, mikä on edistänyt kuolemanrangaistuksen ylenmääräistä ja kasvavaa käyttöä ja teloitusten määrän jyrkkää kasvua vuosina 2009 ja 2010.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

Sukupuoli: mies

Isfahanin ylituomari. Entinen Isfahanin yleinen syyttäjä. Entinen oikeusministeriön päällikkö Yazdissa. Entinen Isfahanin apulaissyyttäjä. Osallisena oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin epäämiseen syytetyiltä; esimerkiksi Abdollah Fathi teloitettiin toukokuussa 2011, koska Habibi ei välittänyt hänen oikeudestaan tulla kuulluksi ja mielenterveysongelmistaan maaliskuussa 2010 käydyn oikeudenkäynnin aikana. Hän oli näin ollen osallisena oikeusturvan vakavaan loukkaamiseen, mikä on edistänyt teloitusten määrän jyrkkää kasvua vuonna 2011.

10.10.2011

▼M14 —————

▼M6 —————

▼M11

43.

JAVANI Yadollah

Sukupuoli: mies

IRGC:n poliittisten asioiden apulaiskomentaja. Hän on tehnyt useita yrityksiä sananvapauden ja vapaan keskustelun tukahduttamiseksi antamalla julkisia lausuntoja, jotka tukevat mielenosoittajien ja toisinajattelijoiden pidättämistä ja rankaisemista. Ensimmäisiä korkea-arvoisia virkamiehiä, jotka vaativat Moussavin, Karroubin ja Khatamin pidättämistä vuonna 2009. Hän on tukenut menetelmiä, jotka rikkovat oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, muun muassa julkisia tunnustuksia, ja julkaissut kuulusteluiden sisältöä ennen oikeudenkäyntiä. Todisteiden mukaan hän on myös sallinut mielenosoittajiin kohdistuneen väkivallan käytön ja IRGC:n tärkeänä jäsenenä on erittäin todennäköisesti ollut tietoinen raakojen kuulustelumenetelmien käytöstä tunnustusten pakottamiseen.

10.10.2011

▼M13

44.

JAZAYERI Massoud

Sukupuoli: mies

Asema: Prikaatikenraali

Iranin asevoimien yhteisen esikuntapäällikön kulttuuriasioista vastaava neuvonantaja huhtikuusta 2018. Iranin asevoimien yhteisessä sotilasesikunnassa prikaatikenraali Massoud Jazayeri oli kulttuuri- ja media-asioista vastaava apulaisesikuntapäällikkö (myös valtiollisen puolustustiedottamisen päämajana tunnetussa organisaatiossa). Hän osallistui apulaisesikuntapäällikkönä aktiivisesti vuoden 2009 mielenosoitusten tukahduttamistoimiin. Hän varoitti Kayhanin haastattelussa, että useat mielenosoittajat Iranissa ja sen ulkopuolella on tunnistettu ja joutuvat aikanaan vastuuseen.

Hän on kehottanut avoimesti ulkomaalaisten joukkotiedotusvälineiden ja Iranin opposition tukahduttamiseen. Hän pyysi vuonna 2010 hallitusta tiukentamaan lakeja, jotka koskevat ulkomaisten tiedotusvälineiden kanssa yhteistyötä tekeviä iranilaisia.

10.10.2011

45.

JOKAR Mohammad Saleh

Syntymäpaikka: Yazd (Iran)

Syntymäaika: 1957

Sukupuoli: mies

Yazdin maakuntaa edustava parlamentin jäsen. Entinen vallankumouskaartin parlamentaaristen asioiden edustaja. Yazdin maakunnan parlamentaarinen edustaja vuodesta 2011 vuoteen 2016 ja kansallisen turvallisuuden ja ulkopolitiikan parlamentaarisen valiokunnan jäsen. Basijin opiskelijajoukkojen entinen komentaja. Tässä tehtävässään hän osallistui aktiivisesti mielenosoitusten tukahduttamistoimiin sekä lasten ja nuorten asenteenmuokkaukseen sananvapauden ja toisinajattelun tukahduttamisen jatkamiseksi. Kansallisen turvallisuuden ja ulkopolitiikan parlamentaarisen valiokunnan jäsenenä hän tuki julkisesti hallituksen vastustuksen tukahduttamista.

10.10.2011

▼M14

46.

KAMALIAN Behrouz (alias Hackers Brain, Behrooz_Ice)

Syntymäpaikka: Teheran (Iran)

Syntymäaika: 1983

Sukupuoli: mies

Iranin hallintoon sidoksissa olevan ”Ashiyaneh”-kyberryhmän johtaja. Behrouz Kamalianin perustama ”Ashiyaneh” Digital Security on vastuussa sekä kotimaisiin hallituksen vastustajiin ja uudistusmielisiin että ulkomaisiin instituutioihin kohdistetuista laajamittaisista tietoverkkohyökkäyksistä. Kamalianin ”Ashiyaneh”-organisaation työ on auttanut hallintoa tukahduttamaan oppositiota, mihin liittyi vuonna 2009 lukuisia vakavia ihmisoikeusloukkauksia. Sekä Kamalian että ”Ashiyaneh”-kyberryhmä ovat jatkaneet toimintaansa ainakin joulukuuhun 2021 asti.

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI Moussa (alias KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

Syntymäpaikka: Tabriz (Iran)

Syntymäaika: 1963

Sukupuoli: mies

Itä-Azerbaidžanin maakunnan korkein oikeusviranomainen. Entinen Tabrizin syyttäjä vuosina 2010–2019. Hän oli osallisena Sakineh Mohammadi-Ashtianin tapauksessa ja on osallistunut oikeusturvan vakaviin loukkauksiin.

10.10.2011

▼M13

48.

MAHSOULI Sadeq (alias MAHSULI Sadeq)

Syntymäpaikka: Oroumieh (Iran)

Syntymäaika: 1959/1960

Sukupuoli: mies

Paydari Front -rintaman (Front of Islamic Stability) apulaispääsihteeri. Entisen presidentin Mahmoud Ahmadinejadin entinen neuvonantaja, entinen sovitteluneuvoston jäsen ja entinen Perseverance Front –periaatteellisrintaman apulaiskomentaja. Hyvinvointi- ja sosiaaliturvaministeri vuosina 2009–2011. Sisäministeri elokuuhun 2009. Sisäministerinä Mahsoulin alaisia olivat kaikki poliisivoimat, sisäministeriön turvallisuushenkilöstö sekä siviilipukuinen poliisi. Hänen komentamansa joukot olivat vastuussa Teheranin yliopiston opiskelija-asuntoloihin 14. kesäkuuta 2009 tehdyistä iskuista ja opiskelijoiden kiduttamisesta ministeriön kellarissa (pahamaineinen kellarikerros 4). Muita mielenosoittajia pahoinpideltiin vakavasti Kahrizakin pidätyskeskuksessa, joka toimi Mahsoulin valvonnassa olevan poliisin alaisuudessa.

10.10.2011

▼M11

49.

MALEKI Mojtaba

Sukupuoli: mies

Oikeusministeriön apulaispäällikkö Khorasan-Razavin maakunnassa. Kermanshahin entinen syyttäjä. Hänellä on ollut rooli Iranissa määrättävien kuolemantuomioiden suuressa lukumäärässä, hän toimi esimerkiksi syyttäjänä tapauksessa, jossa seitsemän huumausainekaupasta tuomittua vankia hirtettiin samana päivänä, 3. tammikuuta 2010, Kermanshahin keskusvankilassa.

10.10.2011

50.

OMIDI Mehrdad (alias Reza; OMIDI Reza)

Sukupuoli: mies

Poliisin VI jaoston päällikkö, tutkintaosasto. Iranin poliisin tiedustelupalvelun entinen päällikkö. Iranin poliisin tietoverkkorikosyksikön entinen päällikkö. Hän oli vastuussa tuhansista tutkinta- ja syytetoimista, jotka koskevat internetiä käyttäviä uudistusmielisiä ja poliittisia vastustajia. Hän oli vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista laillisia oikeuksiaan puolustavien henkilöiden oikeuksien tukahduttamiseksi, mukaan lukien sananvapaus vuoden 2009 vihreän liikkeen aikana ja sen jälkeen.

10.10.2011

51.

SALARKIA Mahmoud

Sukupuoli: mies

Teheranin ”Persepolis”-jalkapallokerhon entinen johtaja

Teheranin kaupungin bensiini- ja liikennekomitean entinen johtaja. Teheranin yleisen syyttäjän sijainen vankila-asioissa vuoden 2009 protestien vaientamisen yhteydessä. Teheranin yleisen syyttäjän sijaisena hän oli välittömässä vastuussa useista viattomien, rauhanomaisten mielenosoittajien ja aktivistien pidätysmääräyksistä. Monista ihmisoikeuspuolustajien kertomuksista käy ilmi, että käytännössä kaikkia pidätettyjä henkilöitä pidettiin hänen määräyksestään eripituisia aikoja eristettyinä ilman oikeutta tavata asianajajaansa tai omaisiaan ja ilman syytettä, usein olosuhteissa, jotka johtivat siihen, että heitä pidettiin tahdonvastaisesti kadoksissa. Useissa tapauksissa heidän perheilleen ei ole ilmoitettu pidätyksestä. Hän työskentelee tällä hetkellä lakimiehenä.

10.10.2011

52.

KHODAEI SOURI Hojatollah

Syntymäpaikka: Selseleh (Iran)

Syntymäaika: 1964

Sukupuoli: mies

Kansallisen turvallisuus- ja ulkopoliittisen komitean jäsen. Lorestanin maakunnan parlamentaarinen edustaja. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan parlamentaarisen komission jäsen. Evinin vankilan johtaja vuoteen 2012. Kidutus oli Evinin vankilassa yleinen käytäntö Sourin toimiessa sen johtajana. Osastolla 209 pidettiin useita aktivisteja vangittuina heidän vastustettuaan rauhanomaisesti vallassa olevan hallituksen toimia.

10.10.2011

▼M14

53.

TALA Hossein (alias TALA Hosseyn)

Syntymäpaikka: Teheran (Iran)

Syntymäaika: 1969

Sukupuoli: mies

Eslamshahrin pormestari vuoteen 2020. Entinen Iranin parlamentin jäsen. Teheranin maakunnan entinen kenraalikuvernööri (Farmandar) syyskuuhun 2010 saakka; hän oli vastuussa poliisivoimien väliintulosta ja näin ollen myös mielenosoitusten tukahduttamisesta. Hänet palkittiin joulukuussa 2010 osallisuudestaan vaalien jälkeisiin tukahduttamistoimiin.

10.10.2011

▼M13

54.

TAMADDON Morteza (alias TAMADON Morteza)

Syntymäpaikka: Shahr Kord-Isfahan (Iran)

Syntymäaika: 1959

Sukupuoli: mies

Teheranin maakunnan yleisen turvallisuuden neuvoston entinen johtaja. Entinen IRGC:n Teheranin maakunnan kenraalikuvernööri. Hän oli kuvernöörin ja Teheranin maakunnan yleisen turvallisuuden neuvoston johtajan ominaisuudessa kokonaisvastuussa kaikista IRGC:n sortotoimista Teheranin maakunnassa, myös poliittisten mielenosoitusten tukahduttamisesta kesäkuusta 2009 lähtien. Nykyisin Khajeh Nasireddin Tusi -teknologiayliopiston johtokunnan jäsen.

10.10.2011

▼M14

55.

ZEBHI Hossein

Sukupuoli: mies

Oikeuslaitoksen ensimmäinen apulaisneuvonantaja ja korkeimman oikeuden tuomari (korkeimman oikeuden 41. jaoston päällikkö; kyseisessä jaostossa käsitellään erityisesti turvallisuuteen kohdistuneita rikoksia ja huumausainerikoksia). Iranin yleisen syyttäjän sijainen (2007–2015). Tässä tehtävässään hän oli vastuussa vuoden 2009 vaalien jälkeisten mielenosoitusten jälkeen ihmisoikeuksien vastaisesti käydyistä oikeuskäsittelyistä. Tässä tehtävässään hän on myös sallinut huumausainerikoksista tuomitut kohtuuttomat rangaistukset.

10.10.2011

56.

BAHRAMI Mohammad-Kazem

Sukupuoli: mies

Hallintotuomioistuimen päällikkö huhtikuuhun 2021. Hän osallistui vuonna 2009 rauhanomaisten mielenosoittajien vastaisiin tukahduttamistoimiin asevoimien oikeudellisen osaston johtajana.

10.10.2011

▼M11

57.

HAJMOHAM-MADI Aziz (alias Aziz Hajmohammadi, Noorollah Azizmohammadi)

Syntymäpaikka: Teheran (Iran)

Syntymäaika: 1948

Sukupuoli: mies

Tuomari Teheranin maakunnan rikostuomioistuimessa. Työskennellyt oikeuslaitoksessa vuodesta 1971; hän on osallistunut useisiin oikeudenkäynteihin mielenosoittajia vastaan, kuten Abdol-Reza Ghanbarin oikeudenkäyntiin: opettajana toiminut Ghanbari pidätettiin tammikuussa 2010 ja tuomittiin kuolemaan poliittisen toimintansa vuoksi.

10.10.2011

58.

BAGHERI Mohammad- Bagher

Sukupuoli: mies

Korkeimman oikeuden tuomari joulukuusta 2015. Etelä-Khorasanin maakunnan entinen oikeushallinnon varapuheenjohtaja, vastuussa rikollisuuden torjunnasta. Hän myönsi kesäkuussa 2011, että maaliskuun 2010 ja maaliskuun 2011 välisenä aikana oli pantu täytäntöön 140 kuolemanrangaistusta, minkä lisäksi satakunta muuta teloitusta on tiettävästi toteutettu samana aikana samaisessa Etelä-Khorasanin maakunnassa perheiden ja asianajajien tietämättä. Hän oli näin ollen osallinen oikeusturvan vakavaan loukkaamiseen, mikä on johtanut kuolemantuomioiden suureen määrään.

10.10.2011

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Syntymäpaikka: Mashhad (Iran)

Syntymäaika: 1952

Sukupuoli: mies

Imam Khomeini -avustussäätiön puheenjohtaja (heinäkuusta 2019). Imaami Rezan pyhäkön entinen apulaisjohtaja. Entinen uskonnollisen erityistuomioistuimen virkamies. Entinen oikeusministeri vuosina 2009–2013. Hänen ollessaan oikeusministerinä olosuhteet Iranin vankiloissa huononivat alle hyväksyttyjen kansainvälisten standardien ja vankeja kaltoin kohdeltiin laajalti. Lisäksi hän oli keskeisessä asemassa iranilaisten maastamuuttajien uhkaamisessa ja vainoamisessa ilmoittamalla sellaisen erityistuomioistuimen perustamisesta, joka keskittyy erityisesti maan ulkopuolella asuviin iranilaisiin. Hänen kaudellaan myös teloitusten lukumäärä nousi jyrkästi Iranissa, mukaan lukien hallituksen ilmoittamatta jättämät salaiset teloitukset ja huumausainerikoksista tuomitut teloitukset.

10.10.2011

▼M14

60.

HOSSEINI Dr Mohammad (alias HOSSEYNI Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed ja Sayyid)

Syntymäpaikka: Rafsanjan, Kerman (Iran)

Syntymäaika: 23.7.1961

Sukupuoli: mies

Parlamentaaristen asioiden varapuheenjohtaja presidentti Raisin hallinnossa elokuusta 2021. Entinen presidentti Mahmoud Ahmadinejadin neuvonantaja ja kovan linjan poliittisen ryhmän YEKTAn tiedottaja. Kulttuuriministeri ja islamilaisen opastuksen ministeri (2009–2013). Entisenä IRGC:n jäsenenä hän osallistui toimittajiin kohdistuneisiin tukahduttamistoimiin.

10.10.2011

▼M11

61.

MOSLEHI Heydar (alias MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Syntymäpaikka: Isfahan (Iran)

Syntymäaika: 1956

Sukupuoli: mies

Iranin asevoimien komentajan ideologis-poliittisen toimiston edustaja (vuodesta 2018). Entinen ylimmän oikeustieteen neuvonantaja IRGC:ssä. Pappien roolia sodassa käsittelevistä julkaisuista vastaavan organisaation johtaja. Entinen tiedusteluasioiden ministeri (2009–2013). Hänen johdollaan tiedusteluministeriö jatkoi laajalle levinnyttä mielenosoittajien ja toisinajattelijoiden mielivaltaista vangitsemista ja vainoamista. Tiedusteluministeriö johtaa Evinin vankilan osastoa 209, jossa useita aktivisteja on pidetty vangittuina heidän vastustettuaan rauhanomaisesti vallassa olevan hallituksen toimia. Ministeriön kuulustelijat ovat hakanneet osaston 209 vankeja ja syyllistyneet henkiseen ja seksuaaliseen pahoinpitelyyn.

10.10.2011

▼M14

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Syntymäpaikka: Dezful (Iran)

Syntymäaika: 22.7.1959

Sukupuoli: mies

Kulttuuri-, käsiteollisuus- ja matkailuministeri 25. päivästä elokuuta 2021. Ylimmän kyberavaruusneuvoston ja kulttuurivallankumousneuvoston jäsen vuodesta 2014. Iranin islamilaisen tasavallan yleisradioyhtiön (IRIB) entinen johtaja marraskuuhun 2014. Toimiessaan IRIBin johtajana hän vastasi kaikista ohjelmapäätöksistä. IRIB on lähetyksissään esittänyt vangituilta pakottamalla saatuja tunnustuksia ja joukon näytösoikeudenkäyntejä elokuussa 2009 ja joulukuussa 2011. Nämä ovat oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja oikeudenmukaista menettelyä koskevien kansainvälisten määräysten selvä loukkaus.

23.3.2012

▼M13

63.

TAGHIPOUR Reza

Syntymäpaikka: Maragheh (Iran)

Syntymäaika: 1957

Sukupuoli: mies

Iranin 11. parlamentin jäsen (Teheranin vaalipiiri). Ylimmän kyberavaruusneuvoston jäsen. Entinen Teheranin kaupunginvaltuuston jäsen. Entinen tiedotus- ja viestintäministeri (2009–2012).

Tiedotusministerinä hän oli yksi internetin käytön ja myös kaikenlaisen viestinnän (erityisesti matkapuhelinten) sensuurista ja valvonnasta vastaavista korkeista viranomaisista. Kuulustelijat käyttävät poliittisten vankien henkilötietoja, postia ja viestejä heitä kuulustellessaan. Useaan otteeseen vuoden 2009 presidentinvaalien jälkeen ja katumielenosoitusten aikana matkapuhelin- ja tekstiviestiyhteydet katkaistiin, satelliittitelevisiokanavia häirittiin ja internetyhteydet katkaistiin paikallisesti tai ainakin niitä hidastettiin.

23.3.2012

▼M14

64.

KAZEMI Toraj

Sukupuoli: mies

EU:n luetteloon merkitsemän kyberpoliisin Teheranin osaston päällikkö kesäkuuhun 2020. Tässä ominaisuudessa hän ilmoitti kampanjasta hakkerien rekrytoimiseksi hallituksen palvelukseen tarkoituksena internetissä olevien tietojen valvonnan tehostaminen ja ”haitallisten” sivustojen vahingoittaminen.

23.3.2012

65.

LARIJANI Sadeq

Syntymäpaikka: Najaf (Irak)

Syntymäaika: 1960 tai elokuu 1961

Sukupuoli: mies

Sovintoneuvoston johtaja 29. päivästä joulukuuta 2018. Valvontaneuvoston entinen jäsen (syyskuuhun 2021). Oikeuslaitoksen entinen johtaja (vuosina 2009–2019). Oikeuslaitoksen johtajan on annettava suostumuksensa ja hyväksyttävä allekirjoituksellaan jokainen rangaistus, jonka perusteena on qisas (hyvitys), hodoud (rikos Jumalaa vastaan) ja ta’zirat (rikos valtiota vastaan). Tämä sisältää kuolemanrangaistukseen, raipparangaistukseen ja amputoimiseen johtavat tuomiot. Tältä osin hän on henkilökohtaisesti hyväksynyt allekirjoituksellaan monia kuolemanrangaistuksia, jotka ovat kansainvälisten normien kanssa ristiriidassa, mukaan lukien kivitykset, hirttoteloitukset, alaikäisten teloitukset ja julkiset teloitukset esimerkiksi niin, että vankeja on hirtetty sillalta tuhansien katsojien edessä. Näin ollen hän on vaikuttanut teloitusten suureen määrään. Hän on myös sallinut ruumiillisen rangaistuksen käsittävät tuomiot kuten amputaatiot ja hapon tiputtamisen tuomitun silmiin. Sen jälkeen kun Sadeq Larijani aloitti tehtävässään, poliittisten vankien, ihmisoikeuksien puolustajien ja vähemmistöihin kuuluvien mielivaltaiset pidätykset ovat lisääntyneet selvästi. Sadeq Larijani on myös vastuussa siitä, että oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin laiminlyödään systemaattisesti Iranin oikeusprosessissa.

23.3.2012

▼M13

66.

MIRHEJAZI Ali

Sukupuoli: mies

Kuuluu korkeimman johtajan sisäpiiriin, osavastuussa vuodesta 2009 lähtien harjoitetun mielenosoitusten tukahduttamisen suunnittelusta ja lähellä niitä tahoja, jotka ovat vastuussa mielenosoitusten tukahduttamisesta.

Hän oli myös vastuussa yleisten levottomuuksien tukahduttamisen suunnittelusta joulukuussa 2017/2018 ja marraskuussa 2019.

23.3.2012

67.

SAEEDI Ali

Sukupuoli: mies

Korkeimman johtajan poliittisen ideologian toimiston johtaja. Pasdaranin entisen korkeimman johtajan edustaja (1995–2020) oltuaan koko sitä edeltäneen uransa sotalaitoksen palveluksessa, tarkemmin sanoen Pasdaranin tiedustelupalvelussa. Tässä virallisessa tehtävässä hän oli korkeimman johtajan toimistosta tulevien, Pasdaranin sortokoneistolle osoitettujen määräysten keskeinen välittäjä.

23.3.2012

▼M11

68.

RAMIN Mohammad-Ali

Syntymäpaikka: Dezful (Iran)

Syntymäaika: 1954

Sukupuoli: mies

Holokaustin maailmansäätiön pääsihteeri; säätiö perustettiin holokaustin maailmanlaajuisen kuvan tarkistamisesta vuonna 2006 järjestetyssä kansainvälisessä konferenssissa, jonka järjestämisestä Ramin vastasi Iranin hallituksen puolesta. Lehdistöasioiden varaministerinä hän oli keskeinen sensuurista vastaava henkilö joulukuuhun 2013 asti ja oli suoraan vastuussa useiden uudistusmielisten sanomalehtien (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh jne.) lopettamisesta, riippumattoman uutistoimiston sulkemisesta ja toimittajien pelottelusta tai pidätyksistä.

23.3.2012

▼M14

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Syntymäpaikka: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (etelä) – (Iran)

Syntymäaika: 1967

Sukupuoli: mies

Iranin hallintoasioiden varapuheenjohtaja ja presidentin kanslian päällikkö 5. päivästä syyskuuta 2021. Suoraan korkeimman johtajan Khamenein alaisuudessa olleen Mostazafan Foundationin kiinteistöosaston johtaja 16. päivästä syyskuuta 2019 syyskuuhun 2021. Marraskuuhun 2019 asti Astan Qods Razavi -säätiön Teheranin toimipisteen johtaja. Iranin toiseksi suurimman kaupungin Mashhadin entinen pormestari; kaupungissa pannaan täytäntöön säännöllisesti julkisia teloituksia. Entinen poliittisten asioiden apulaissisäministeri, nimitetty vuonna 2009. Tässä ominaisuudessa hän oli vastuussa laillisten oikeuksiensa, sananvapaus mukaan lukien, puolesta puhuneisiin henkilöihin kohdistettujen tukahduttamistoimien johtamisesta. Nimitettiin myöhemmin Iranin vuoden 2012 parlamenttivaalien ja vuoden 2013 presidentinvaalien vaalilautakunnan johtajaksi.

23.3.2012

▼M6 —————

▼M7 —————

▼M6 —————

▼M13

73.

FARHADI Ali

Sukupuoli: mies

Oikeudellisten asioiden tarkastuslaitoksen ja Teheranin oikeusministeriön julkisen tarkastusosaston apulaispäällikkö. Entinen Karajin syyttäjä. Vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien toimiminen syyttäjänä oikeudenkäynneissä, joissa määrättiin kuolemanrangaistuksia. Hänen toimiessaan syyttäjänä Karajin alueella pantiin täytäntöön suuri määrä teloituksia.

23.3.2012

▼M14

74.

REZVANMA-NESH Ali

Sukupuoli: mies

Karajin maakunnan apulaissyyttäjä, Alborzin alue, vuosina 2010–2016. Vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien osallisuus alaikäisen teloitukseen.

23.3.2012

▼M11

75.

RAMEZANI Gholamhossein

Sukupuoli: mies

Vuodesta 2011 puolustusministeriön tiedustelupäällikkö; marraskuusta 2009 maaliskuuhun 2011: Pasdaranin tiedustelupalvelun komentaja; maaliskuusta 2008 marraskuuhun 2009: Pasdaranin tiedustelupalvelun apulaiskomentaja; huhtikuusta 2006 maaliskuuhun 2008: Pasdaranin suojelu- ja tiedustelupäällikkö. Osallinen sananvapauden tukahduttamiseen, mukaan lukien siten, että hänellä on yhteyksiä tahoihin, jotka ovat vastuussa bloggaajien/toimittajien pidätyksistä vuonna 2004, ja hänellä raportoidaan olleen rooli vaalien jälkeisten mielenosoitusten tukahduttamisessa vuonna 2009.

23.3.2012

76.

SADEGHI Mohamed

Sukupuoli: mies

Eversti ja IRGC:n teknisen ja verkkotiedustelun apulaispäällikkö; vastuussa Pasradanin järjestäytyneen rikollisuuden analysointi- ja torjuntakeskuksesta. Vastuussa bloggaajien/toimittajien pidätyksistä ja kidutuksesta.

23.3.2012

77.

JAFARI Reza

Syntymäaika: 1967

Sukupuoli: mies

Tuomareiden kurinpitotuomioistuimen neuvonantaja vuodesta 2012. ”Rikollisen verkkosisällön määrittämisestä vastaavan komitean” jäsen; kyseessä on nettisivujen ja sosiaalisen median sensuurista vastaava elin. Verkkorikoksia käsittelevän erityisen syyttäjäosaston entinen päällikkö vuosina 2007–2012. Oli vastuussa sananvapauden tukahduttamisesta, mukaan lukien bloggaajien ja toimittajien pidätykset, vangitsemiset ja syytteeseen asettamiset. Verkkorikosepäilyjen vuoksi pidätettyjä henkilöitä kohdeltiin kaltoin ja heidän oikeudenkäyntinsä olivat epäoikeudenmukaisia.

23.3.2012

78.

RESHTE-AHMADI Bahram

Sukupuoli: mies

Pohjois-Teheranin yleisen tuomioistuimen tuomari. Teheranin yleisen syyttäjän toimiston entinen esimies. Teheranin maakunnan vankila-asioiden toimiston varapäällikkö. Teheranin entinen apulaissyyttäjä vuoteen 2013. Johti Evinin syytteeseenpanokeskusta. Vastuussa ihmisoikeuksien puolustajien ja poliittisten vankien oikeuksien epäämisestä, mukaan lukien vierailuoikeudet ja muut vankien oikeudet.

23.3.2012

▼M14

79.

RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf

Sukupuoli: mies

Teheranin vankiloiden terveys-, rangaistus- ja koulutusasioiden apulaisjohtaja. Evinin vankilan entinen johtaja (2012–2015). Toimiessaan vankilan johtajana vankilaolot heikentyivät, ja raporteissa viitattiin vankien kaltoinkohtelun lisääntymiseen. Lokakuussa 2012 yhdeksän naispuolista vankia ryhtyi nälkälakkoon vastalauseena sille, että vanginvartijat rikkoivat heidän oikeuksiaan ja kohtelivat heitä väkivaltaisesti.

12.3.2013

80.

KIASATI Morteza

Sukupuoli: mies

Teheranin vallankumoustuomioistuimen 54. jaoston ja Ahwazin vallankumoustuomioistuimen 4. jaoston tuomari, langettanut kuolemantuomiot neljälle arabitaustaiselle poliittiselle vangille: Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (kolme veljestä) ja Ali Sharifi. Heidät pidätettiin, heitä kidutettiin ja heidät hirtettiin ilman asianmukaista oikeudenkäyntiä. Näihin tapauksiin sekä oikeusturvan puuttumiseen viitattiin ihmisoikeuksia Iranissa seuraavan YK:n erityisraportoijan 13. syyskuuta 2012 päivätyssä raportissa ja 22. elokuuta 2012 päivätyssä YK:n pääsihteerin Iran-raportissa.

12.3.2013

▼M11

81.

MOUSSAVI Seyed Mohammad Bagher

Sukupuoli: mies

Ahwazin vallankumoustuomioistuimen tuomari, 2. jaosto, langettanut 17. maaliskuuta 2012 kuolemantuomiot viidelle ahwazilaiselle arabitaustaiselle henkilölle: Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka ja Sayed Mokhtar Alboshoka; tuomioiden perusteena ”kansallista turvallisuutta vaarantava toiminta” ja ”jumalanvastaiset rikokset”. Iranin korkein oikeus piti tuomiot ennallaan 9. tammikuuta 2013. Nämä viisi henkilöä pidätettiin ilman syytettä yli vuoden ajaksi, heitä kidutettiin ja heidät tuomittiin ilman asianmukaista oikeudenkäyntiä.

12.3.2013

▼M13

82.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr) (alias Haj-agha Sarafraz)

Syntymäpaikka: Teheran (Iran)

Syntymäaika: noin 1963

Asuinpaikka: Teheran

Sukupuoli: mies

Ylimmän kyberavaruusneuvoston entinen jäsen. Iranin islamilaisen tasavallan yleisradioyhtiön (IRIB) entinen johtaja (2014–2016). IRIBin kansainvälisen osaston (World Service and Press TV) entisenä johtajana vastasi kaikista ohjelmia koskevista päätöksistä. Läheiset yhteydet valtion turvallisuusviranomaisiin. Hänen johdollaan Press TV on IRIBin rinnalla tehnyt yhteistyötä Iranin turvallisuuspalvelun ja syyttäjien kanssa ja lähettänyt vangituilta, mukaan lukien iranilais-kanadalaiselta toimittajalta ja elokuvantekijältä Maziar Baharilta, pakottamalla saatuja tunnustuksia viikko-ohjelmassa Iran Today. Ison-Britannian riippumaton radio- ja tv-alan sääntelyviranomainen OFCOM antoi Press TV:lle 100 000 punnan sakon Baharin tunnustuksen lähettämisestä vuonna 2011; tunnustus oli kuvattu vankilassa Baharin ollessa pakon alaisena. Sarafraz on näin ollen osallistunut oikeudenmukaista ja puolueetonta oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden loukkaamiseen.

12.3.2013

▼M14

83.

JAFARI Asadollah

Sukupuoli: mies

Nykyisin Isfahanin yleinen syyttäjä. Tuossa asemassa hän määräsi kohdistamaan väkivaltaisia vastatoimia veden puutteen takia mieltään kaduilla osoittaneisiin marraskuussa 2021. Joidenkin raporttien mukaan Jafari on ilmoittanut erityisviraston perustamisesta tutkimaan pidätettyjä mielenosoittajia.

Mazandaranin maakunnan entisenä syyttäjänä Jafari suositteli kuolemantuomion määräämistä tapauksissa, joissa hän toimi syyttäjänä; tämä johti useisiin, myös julkisiin, teloituksiin sekä olosuhteisiin, joissa kuolemantuomion langettaminen on kansainvälisten ihmisoikeuksien vastaista, myös siksi, että se on suhteeton ja liiallinen rangaistus. Jafari on ollut myös vastuussa laittomista pidätyksistä ja bahai-vankien oikeuksien loukkaamisesta alkaen pidättämisestä aina tiedustelupalvelun pidätyskeskuksen eristyssellissä pitämiseen.

12.3.2013

▼M13

84.

EMADI Hamid Reza (alias Hamidreza Emadi)

Syntymäpaikka: Hamedan (Iran)

Syntymäaika: noin 1973

Asuinpaikka: Teheran

Työpaikka: Press TV:n päätoimipaikka, Teheran

Sukupuoli: mies

Press TV:n uutishuoneen johtaja. Entinen Press TV:n vanhempi tuottaja.

Vastuussa vangeilta pakotettujen tunnustusten tuottamisesta ja lähettämisestä; vankeina on ollut toimittajia, poliittisia aktivisteja sekä kurdi- ja arabivähemmistöihin kuuluvia henkilöitä; loukannut kansainvälisesti tunnustettuja oikeuksia oikeudenmukaiseen ja puolueettomaan oikeudenkäyntiin. Ison-Britannian riippumaton radio- ja tv-alan sääntelyviranomainen OFCOM antoi Press TV:lle 100 000 punnan sakon iranilais-kanadalaisen toimittajan ja elokuvantekijän Maziar Baharin pakotetun tunnustuksen lähettämisestä vuonna 2011; tunnustus oli kuvattu vankilassa Baharin ollessa pakon alaisena. Kansalaisjärjestöt ovat raportoineet muistakin pakotettujen tunnustusten televisioinneista Press TV:n toimesta. Emadi on siten osallistunut oikeudenmukaista ja puolueetonta oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden loukkaamiseen.

12.3.2013

▼M11

85.

HAMLBAR Rahim

Sukupuoli: mies

Tabrizin vallankumoustuomioistuimen 1. jaoston tuomari. Langettanut ankaria rangaistuksia azeri- etniseen vähemmistöön kuuluville ja työntekijöiden oikeuksien puolustajille ja syyttänyt heitä vakoilusta, kansallisen turvallisuuden vaarantamisesta, Iranin hallinnon vastaisesta propagandasta ja Iranin johtajan halventamisesta. Korkean profiilin tapaus oli oikeusjuttu, jossa hän langetti 20 vapaaehtoistyöntekijälle (Iranissa elokuussa 2012 tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen) vankeusrangaistukset yrityksistä auttaa maanjäristyksen uhreja. Oikeus tuomitsi työntekijät ”kokoontumisesta ja yhteistoiminnasta rikosten tekemiseksi kansallista turvallisuutta vastaan”.

12.3.2013

▼M13

86.

MUSAVI-TABAR Seyyed Reza

Syntymäpaikka: Jahrom (Iran)

Syntymäaika: 1964

Sukupuoli: mies

Shirazin vallankumouksellisen syyttäjälaitoksen entinen johtaja. Vastuussa poliittisten aktivistien, toimittajien, ihmisoikeuksien puolustajien, bahaiden ja mielipidevankien laittomista pidätyksistä ja pahoinpitelystä; heitä on ahdisteltu, kidutettu ja kuulusteltu, eikä heille ole myönnetty asianajajaa eikä asianmukaista oikeudenkäyntiä. Musavi-Tabar allekirjoitti oikeuden päätöksiä pahamaineisessa pidätyskeskuksessa nro 100 (miesvankila), mukaan lukien määräys pitää naispuolinen bahai-vanki Raha Sabet kolmen vuoden ajan eristyssellissä.

12.3.2013

87.

KHORAMABADI Abdolsamad

Sukupuoli: mies

Oikeudellisen valvonnan apulaisjohtaja (13. lokakuuta 2018 alkaen). ”Rikollisen sisällön määrittämisen komission” entinen päällikkö; tämä hallituksen järjestö vastaa verkkosensuurista ja tietoverkkorikollisuudesta. Hänen johdollaan komissio määritteli ”tietoverkkorikollisuuden” niin väljästi, että hallituksen sopimattomaksi katsoman sisällön luominen ja julkaiseminen on kriminalisoitu. Hän oli vastuussa lukuisten opposition sivustojen, sähköisten sanomalehtien, blogien, ihmisoikeuksia puolustavien kansalaisjärjestöjen verkkosivujen sekä Googlen ja Gmailin sorrosta ja sulkemisesta syyskuun 2012 jälkeen. Hän ja komissio vaikuttivat aktiivisesti bloggaaja Sattar Beheshtin kuolemaan vankilassa marraskuussa 2012. Siten hänen johtamansa komissio oli suoraan vastuussa ihmisoikeuksien järjestelmällisestä loukkaamisesta, erityisesti yleisölle tarkoitettujen verkkosivustojen sulkemisesta ja suodattamisesta ja välillä myös internetyhteyden sulkemisesta kokonaan.

12.3.2013

▼M12

88.

SOLEIMANI Gholamreza

Syntymäpaikka: Farsan (Iran)

Syntymäaika: 1343 (iranilainen Hijri-kalenteri), 1964 tai 1965 (gregoriaaninen kalenteri)

Kansalaisuus: iranilainen

Sukupuoli: mies

Asema: Islamilaisen vallankumouskaartin (IRGC) Basij-järjestön johtaja

Gholamreza Soleimani on Basij-järjestön johtaja. Basij-järjestö harjoitti Iranissa marraskuun 2019 mielenosoitusten tukahduttamisessa voimankäyttöä, jossa kuoli ja loukkaantui aseettomia mielenosoittajia ja muita siviilejä monissa kaupungeissa eri puolilla maata. Basij-järjestön johtajana Gholamreza Soleimani on vastuussa mielenosoitusten väkivaltaisesta tukahduttamisesta ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista Iranissa.

12.4.2021

89.

SALAMI Hossein (alias SALAMI Hussain)

Syntymäpaikka: Vaneshan, Golpayegan (Iran)

Syntymäaika: 1339 (iranilainen Hijri-kalenteri), 1960 tai 1961 (gregoriaaninen kalenteri)

Kansalaisuus: iranilainen

Sukupuoli: mies

Asema: Islamilaisen vallankumouskaartin (IRGC) komentaja

Sotilasarvo: Kenraalimajuri

Hossein Salami on ollut IRGC:n sekä siihen kuuluvien puolisotilaallisten Basij-joukkojen komentaja huhtikuusta 2019 lähtien sekä kansallisen turvallisuusneuvoston jäsen. IRGC:n vakituiset joukot sekä Basij-joukot harjoittivat Iranissa marraskuun 2019 mielenosoitusten tukahduttamisessa voimankäyttöä, jossa kuoli ja loukkaantui aseettomia mielenosoittajia ja muita siviilejä monissa kaupungeissa eri puolilla maata. Kansallisen turvallisuusneuvoston jäsenenä Hossein Salami osallistui istuntoihin, joissa on annettu määräykset kuolettavaan voimankäyttöön marraskuun 2019 mielenosoitusten tukahduttamiseksi. Hossein Salami on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Iranissa.

12.4.2021

90.

KARAMI Hassan

Kansalaisuus: iranilainen

Sukupuoli: mies

Asema: Iranin poliisivoimien erityisyksiköiden komentaja

Hassan Karami on Iranin poliisivoimien erityisyksiköiden komentaja. Erityisyksiköt harjoittivat Iranissa marraskuun 2019 mielenosoitusten tukahduttamisessa voimankäyttöä, jossa kuoli ja loukkaantui aseettomia mielenosoittajia ja muita siviilejä monissa kaupungeissa eri puolilla maata. Aseettomien mielenosoittajien ja muiden siviilien kuolemantapauksia ja vammoja aiheuttaneiden erityisyksiköiden komentajana Hassan Karami on vastuussa Iranissa tapahtuneista vakavista ihmisoikeusloukkauksista.

12.4.2021

91.

PAKPOUR Mohammad (alias PAKPUR Mohammad)

Syntymäpaikka: Arak (Iran)

Syntymäaika: 1340 (iranilainen Hijri-kalenteri), 1961 (gregoriaaninen kalenteri)

Kansalaisuus: iranilainen

Sukupuoli: mies

Asema: Islamilaisen vallankumouskaartin (IRGC) maavoimien komentaja

Sotilasarvo: prikaatikenraali

Mohammad Pakpour on ollut IRGC:n maavoimien komentaja maaliskuusta 2010. IRGC:n maavoimat harjoittivat Iranissa marraskuun 2019 mielenosoitusten tukahduttamisessa voimankäyttöä, jossa kuoli ja loukkaantui aseettomia mielenosoittajia ja muita siviilejä monissa kaupungeissa eri puolilla maata. IRGC:n maavoimien, jotka harjoittivat voimankäyttöä, jossa kuoli aseettomia mielenosoittajia ja muita siviilejä, komentajana Mohammad Pakpour on vastuussa Iranissa tapahtuneista vakavista ihmisoikeusloukkauksista.

12.4.2021

92.

ASHTARI Hossein

Syntymäpaikka: Isfahan (alias Esfahan, Ispahan)

Kansalaisuus: iranilainen

Sukupuoli: mies

Asema: Iranin poliisivoimien komentaja

Hossein Ashtari on ollut Iranin poliisivoimien komentaja maaliskuusta 2015 sekä on kansallisen turvallisuusneuvoston jäsen. Poliisivoimiin kuuluvat Emdad-yksiköt ja erityisyksiköt. Iranin tavalliset poliisijoukot, Emdad-yksiköt ja erityisyksiköt harjoittivat Iranissa marraskuun 2019 mielenosoitusten tukahduttamisessa voimankäyttöä, jossa kuoli ja loukkaantui aseettomia mielenosoittajia ja muita siviilejä monissa kaupungeissa eri puolilla maata. Hossein Ashtari osallistui kansallisen turvallisuusneuvoston jäsenenä istuntoihin, joissa on annettu määräykset kuolettavaan voimankäyttöön marraskuun 2019 mielenosoitusten tukahduttamiseksi. Hossein Ashtari on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Iranissa.

12.4.2021

93.

ZIAEI Gholamreza

Sukupuoli: mies

Asema: Evinin vankilan entinen johtaja; muiden pidätyskeskusten entinen johtaja

Gholamreza Ziaei oli Evinin vankilan johtaja heinäkuun 2019 ja kesäkuun 2020 välisenä aikana, jolloin vankien jo ennestään ankarat olosuhteet heikentyivät entisestään. Naisvangeilta evättiin puhelinyhteys lapsiinsa. Poliittisten vankien sukulaisilta evättiin viikoittaiset vierailuajat, ja vierailut ovat olivat sallittuja vain kahden kuukauden välein. Vuoden 2009 mielenosoituksissa Ziaei oli vastuussa Kahrizakin pidätyskeskuksesta, jossa ainakin viisi Teheranin vuoden 2009 joukkomielenosoitusten yhteydessä pidätettyä henkilöä kuoli kidutuksen johdosta. Vuosina 2017–2019, ennen siirtymistään Evinin vankilan johtajaksi Teheranissa Ziaei toimi Rajaee Shahrin vankilan johtajana Karajissa Teheranin länsipuolella, missä poliittiset vangit ovat useaan otteeseen protestoineet pahoinpitelyjä ja epäinhimillisiä elinoloja vastaan.

12.4.2021

94.

SHAHVARPOUR Hassan

Syntymäpaikka: Safiabad, Dezfulista etelään, Khuzestan (Iran)

Sukupuoli: mies

Passin numero: 2001624001 (kansallisen henkilökortin nro)

Asema: Islamilaiseen vallankumouskaartiin (IRGC) kuuluvien Khuzestanin provinssin Vali Asr -joukkojen komentaja

Sotilasarvo: prikaatikenraali

IRGC:n komentajana Khuzestanissa vuodesta 2009 toiminut Hassan Shahvarpour komensi joukkoja, jotka käyttivät marraskuun 2019 mielenosoitusten aikana Mahshahrin kaupungissa konekiväärejä mielenosoittajia ja muita siviilejä vastaan. Hänen komennossaan IRGC tulitti panssaroiduista ajoneuvoista konekivääreillä läheisille soille pakenevia mielenosoittajia surmaten 148 ihmistä.

12.4.2021

▼M14

95.

VASEGHI Leyla (alias VASEQI Layla, VASEGHI Leila, VASEGHI Layla)

Syntymäpaikka: Sari, Mazandaranin provinssi (Iran)

Syntymäaika: 1352 (iranilainen Hijri-kalenteri), 1972 tai 1973 (gregoriaaninen kalenteri)

Sukupuoli: nainen

Asema: entinen Qodsin kaupungin kuvernööri ja kaupungin turvallisuusneuvoston johtaja

Leyla Vaseghi toimi Qodsin kuvernöörinä ja kaupungin turvallisuusneuvoston johtajana syyskuusta 2019 marraskuuhun 2021 ja antoi tässä asemassa polisiille ja muille aseistetuille joukoille määräyksen käyttää tappavia keinoja marraskuun 2019 mielenosoitusten tukahduttamiseksi, minkä seurauksena aseettomia mielenosoittajia ja muita siviilejä sai surmansa tai loukkaantui. Leyla Vaseghi on Qodsin kaupungin kuvernöörinä ja kaupungin turvallisuusneuvoston johtajana vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Iranissa.

12.4.2021

▼M15

96.

ROSTAMI CHESHMEH GACHI Mohammed (alias ROSTAMI, Mohammad)

محمد گچی چشمه رستمی

(alias محمد رستمی)

Syntymäpaikka: Kermanshah (Iran)

Syntymäaika: 1976 tai 1977

Kansalaisuus: iranilainen

Sukupuoli: mies

Kansallisen henkilökortin nro: 111936 (Iran)

Henkilötunnus: 13821 (Iran)

Asema: Iranin siveyspoliisin päällikkö

Mohammad Rostami Cheshmeh Gachi on Iranin siveyspoliisin päällikkö. Hän oli Kermanshahin yleisestä turvallisuudesta vastaavan poliisin päällikkönä alkuvuodesta 2014 alkuvuoteen 2019 ja toimi johtotehtävissä Iranin tiedustelupalvelussa.

Siveyspoliisi, joka kuuluu Iranin lainvalvontajoukkoihin, on poliisin erityisyksikkö, joka valvoo naisille asetettujen tiukkojen pukeutumissääntöjen, mukaan lukien huivin pakollinen käyttö, noudattamista. Siveyspoliisi on syyllistynyt lainvastaiseen voimankäyttöön sellaisia naisia kohtaan, jotka eivät noudata Iranin lakeja hijab-huivin käytöstä, seksuaaliväkivaltaan ja sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan, mielivaltaisiin pidätyksiin ja vangitsemisiin, liialliseen väkivaltaan ja kidutukseen.

Siveyspoliisi pidätti 22-vuotiaan Mahsa Aminin mielivaltaisesti 13. syyskuuta 2022 Teheranissa, koska hän ei ollut väitetysti pitänyt hijab-huivia päässään asianmukaisesti. Hänet vietiin sen jälkeen siveyspoliisin päätoimipaikkaan ”koulutus- ja orientointikurssille”. Luotettavien raporttien ja todistajien mukaan häntä hakattiin raa’asti ja pahoinpideltiin vankeudessa, minkä johdosta hän joutui sairaalaan ja kuoli 16. syyskuuta 2022. Siveyspoliisin väkivaltainen käyttäytyminen ei rajoitu vain kyseiseen tapaukseen, vaan sitä on dokumentoitu laajasti.

Rostami on Iranin siveyspoliisin päällikkönä vastuussa siveyspoliisin toimista. Hän on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Iranissa.

17.10.2022

97.

RAHIMI Hossein

حسین رحیمی

Syntymäpaikka: Dodhakin kylä, Mahalatin keskinen provinssi (Iran)

Syntymäaika: 1964

Kansalaisuus: iranilainen

Sukupuoli: mies

Sotilasavo: prikaatikenraali

Asema: Iranin lainvalvontajoukkojen päällikkö Teheranissa

Prikaatikenraali Hossein Rahimi on toiminut Iranin lainvalvontajoukkojen päällikkönä Teheranissa 7. päivästä elokuuta 2017.

Lainvalvontajoukkojen otteet Teheranissa syyskuun 2022 mielenosoituksia vastaan olivat erityisen raakoja. Lainvalvontajoukkojen käyttämä liiallinen väkivalta kyseisten mielenosoitusten tukahduttamiseksi johti moniin kuolonuhreihin.

Rahimi on näin ollen Teheranin lainvalvontajoukkojen päällikkönä vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Iranissa.

17.10.2022

98.

ABDI Abbas

عبدى عباس

Kansalaisuus: iranilainen

Sukupuoli: mies

Sotilasarvo: eversti

Asema: Iranin lainvalvontajoukkojen päällikkö Divandarrehissa

Eversti Abbas Abdi on Iranin lainvalvontajoukkojen päällikkö Divandarrehin alueella.

Lainvalvontajoukkojen otteet Divandarrehissa syyskuun 2022 mielenosoituksia vastaan olivat erityisen raakoja. Lainvalvontajoukkojen käyttämä liiallinen väkivalta kyseisten mielenosoitusten tukahduttamiseksi johti moniin kuolonuhreihin.

Abdi on näin ollen Divandarrehin lainvalvontajoukkojen päällikkönä vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Iranissa.

17.10.2022

99.

MIRZAEI Haj Ahmad (alias MIRZAEI, Hajahmad, MIRZAYI, Hajj Ahmad)

حاج احمد میرزایی

Syntymäpaikka: Teheran (Iran)

Syntymäaika: 9. helmikuuta 1957

Kansalaisuus: iranilainen

Sukupuoli: mies

Henkilötunnus: 4268935215 (Iran)

Sotilasarvo: eversti

Asema: Iranin siveyspoliisin päällikkö Teheranissa

Eversti Haj Ahmed Mirzaei on toiminut Iranin siveyspoliisin Teheranin joukkojen päällikkönä vuodesta 2018.

Siveyspoliisi, joka kuuluu Iranin lainvalvontajoukkoihin, on poliisin erityisyksikkö, joka valvoo naisille asetettujen tiukkojen pukeutumissääntöjen, mukaan lukien huivin pakollinen käyttö, noudattamista. Siveyspoliisi on syyllistynyt lainvastaiseen voimankäyttöön sellaisia naisia kohtaan, jotka eivät noudata Iranin lakeja hijab-huivin käytöstä, seksuaaliväkivaltaan ja sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan, mielivaltaisiin pidätyksiin ja vangitsemisiin, liialliseen väkivaltaan ja kidutukseen.

Siveyspoliisi pidätti 22-vuotiaan Mahsa Aminin mielivaltaisesti 13. syyskuuta 2022 Teheranissa, koska hän ei ollut väitetysti pitänyt hijab-huivia päässään asianmukaisesti. Hänet vietiin sen jälkeen siveyspoliisin päätoimipaikkaan ”koulutus- ja orientointikurssille”. Luotettavien raporttien ja todistajien mukaan häntä hakattiin raa’asti ja pahoinpideltiin vankeudessa, minkä johdosta hän joutui sairaalaan ja kuoli 16. syyskuuta 2022. Siveyspoliisin väkivaltainen käyttäytyminen ei rajoitu vain kyseiseen tapaukseen, vaan sitä on dokumentoitu laajasti.

Mirzaei on Teheranin siveyspoliisin päällikkönä vastuussa siveyspoliisin toimista Teheranissa, myös siveyspoliisin päätoimipaikassa, jossa Aminia hakattiin ja pahoinpideltiin. Hän on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Iranissa.

17.10.2022

100.

ZAREPOUR Issa

عیسی زارع پور

Syntymäpaikka: Eslamabad-e Gharb, Kermanshahin provinssi (Iran)

Syntymäaika: 1980

Kansalaisuus: iranilainen

Sukupuoli: mies

Asema: tieto- ja viestintäteknologiaministeri

Issa Zarepour on toiminut Iranin tieto- ja viestintäteknologiaministerinä 25. päivästä elokuuta 2021.

Kyseisessä asemassa hänellä on ollut keskeinen rooli Iranin hallituksen päätöksessä rikkoa järjestelmällisesti Iranin kansan mielipiteen- ja sananvapautta määräämällä rajoituksia internetiin pääsyyn niiden mielenosoitusten aikana, jotka puhkesivat 22-vuotiaan Mahsa Aminin kuoltua 16. syyskuuta 2022.

Kyseisellä toimenpiteellä rajoitettiin jo entisestään hyvin rajallista kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, mukaan lukien ihmisoikeuksien puolustajat, mahdollisuutta saada puolueetonta tietoa ja pitää yhteyttä sekä keskenään että ulkomaailman kanssa.

Internetyhteyden katkaisemisella oli kielteisiä vaikutuksia ihmisoikeuksien toteutumiseen Iranissa sekä suorasti (eli vaikutus mielipiteen- ja sananvapauteen ja puolueettoman tiedon saatavuuteen) että välillisesti (eli yhä suurempi vaara siitä, että ihmisoikeusloukkaukset jäävät dokumentoimatta, mikä vaikuttaa edelleen kielteisesti vastuuvelvollisuuteen ihmisoikeusloukkauksista).

Zarepour on näin ollen tieto- ja viestintäteknologiaministerinä vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Iranissa.

17.10.2022

101.

SEPEHR Mohammad-Hossein

محمدحسین سپهر

Kansalaisuus: iranilainen

Sukupuoli: mies

Asema: Iranin armeijan yleisesikunnan pääkoulutuskeskuksen komentaja

Mohammad-Hossein Sepehr on Iranin armeijan yleisesikunnan pääkoulutuskeskuksen komentaja Teheranissa. Hän on islamilaisen vallankumouskaartin ja Basij-liikkeen jäsen. Basij-liike on vapaaehtoispohjainen puolisotilaallinen järjestö, joka toimii islamilaisen vallankumouskaartin alaisuudessa ja jolla on osajoukkoja eri puolilla Irania.

Sepehr valvoo mielenosoitusten hallintaan liittyvää Iranin turvallisuusjoukkojen koulutusta ja kannattaa mielenosoittajiin kohdistettaviin tukahduttamistoimiin perustuvaa toimintatapaa.

Hän on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Iranissa.

17.10.2022

102.

SAFARI Sayd Ali

صفرى سید علی

Kansalaisuus: iranilainen

Sukupuoli: mies

Sotilasarvo: eversti

Asema: Iranin lainvalvontajoukkojen päällikkö Saqqezissa

Eversti Sayd Ali Safari on Iranin lainvalvontajoukkojen päällikkö Saqqezissa.

Lainvalvontajoukkojen otteet Saqqezissa syyskuun 2022 mielenosoituksia vastaan olivat erityisen raakoja. Lainvalvontajoukkojen käyttämä liiallinen väkivalta mielenosoitusten tukahduttamiseksi johti moniin kuolonuhreihin.

Safari on näin ollen Saqqezin lainvalvontajoukkojen päällikkönä vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Iranissa.

17.10.2022

103.

ADYANI Seyed Alireza (alias ADIANI Hojjat al-Islam Seyyed Alireza)

ادیانی سید علیرضا

Kansalaisuus: iranilainen

Sukupuoli: mies

Asema: Iranin lainvalvontajoukkojen ideologis-poliittisen toimiston päällikkö

Seyed Alireza Adyani on Iranin lainvalvontajoukkojen ideologis-poliittisen toimiston päällikkö.

Adyani vastaa poliisivoimien voimankäyttöä koskevien sääntöjen määrittelemisestä ja täytäntöönpanosta. Hän totesi, että lainvalvontajoukkojen on oltava ”käytännönläheisiä” ja ”tehokkaita” kohdatessaan vastustusta, ja antoi tunnustusta siveyspoliisille siitä, että tämä oli hoitanut tehtäväänsä ”voimakkain ottein”.

Lainvalvontajoukot ovat käyttäneet äärimmäisen raakoja otteita mielenosoittajia, mukaan lukien Mahsa Aminin kuoleman jälkeen mieltään osoittaneet, kohtaan.

Hän on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Iranissa.

17.10.2022

104.

AZADI Ali

آزادى علی

Kansalaisuus: iranilainen

Sukupuoli: mies

Sotilasarvo: toinen prikaatikenraali

Asema: Iranin lainvalvontajoukkojen päällikkö Kurdistanissa

Toinen prikaatikenraali Ali Azadi on toiminut Iranin lainvalvontajoukkojen päällikkönä Kurdistanissa vuodesta 2019.

Syyskuun 2022 mielenosoitusten tukahduttamisen aikana hänen komennossaan Kurdistanissa toimineet joukot ampuivat mielenosoittajia ja surmasivat ja haavoittivat monia henkilöitä.

Hän on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Iranissa.

17.10.2022

105.

SHALIKAR Mohammed Zaman

شالیکار محمد زمان

Kansalaisuus: iranilainen

Sukupuoli: mies

Sotilasarvo: eversti

Asema: Iranin lainvalvontajoukkojen päällikkö Babolissa Mazandaranissa

Eversti Mohammed Zaman Shalikar on toiminut Iranin lainvalvontajoukkojen päällikkönä Babolissa Mazandaranissa vuodesta 2021.

Hänen komennossaan toimineet joukot ampuivat, haavoittivat ja surmasivat mielenosoittajia Babolissa Mazandaranissa Mahsa Aminin kuoleman jälkeen syyskuussa 2022 puhjenneissa mielenosoituksissa.

Hän on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Iranissa.

17.10.2022

106.

HEIDARI Salman

حیدرى سلمان

Kansalaisuus: iranilainen

Sukupuoli: mies

Sotilasarvo: eversti

Asema: Iranin lainvalvontajoukkojen päällikkö Bukanissa

Eversti Salman Heidari on Iranin lainvalvontajoukkojen päällikkö Bukanissa.

Lainvalvontajoukkojen otteet Bukanissa syyskuun 2022 mielenosoituksia vastaan olivat erityisen raakoja. Lainvalvontajoukkojen käyttämä liiallinen väkivalta mielenosoitusten tukahduttamiseksi johti ainakin yhden lapsen kuolemaan ja monien henkilöiden loukkaantumiseen.

Heidari on näin ollen Bukanin lainvalvontajoukkojen päällikkönä vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Iranissa.

17.10.2022

▼M4Yhteisöt

 

Nimi

Tunniste-tiedot

Perusteet

Luette-loon merkit-semisen päivä-määrä

▼M13

1.

Kyberpoliisi (Cyber Police)

Sijainti: Teheran (Iran)

Verkkosivusto:http://www. cyberpolice.ir

Tammikuussa 2011 perustettu Iranin kyberpoliisi on Iranin islamilaisen tasavallan poliisin yksikkö, jota johtaa Vahid Majid. Sitä johti sen perustamisesta aina vuoden 2015 alkupuolelle Esmail Ahmadi-Moqaddam (luettelossa). Ahmadi-Moqaddam korosti, että kyberpoliisi ryhtyy toimiin niitä vastavallankumouksellisia ja toisinajattelevia ryhmiä vastaan, jotka vuonna 2009 käyttivät internetiin perustuvaa sosiaalista mediaa protestien nostamiseksi presidentti Mahmoud Ahmadinejadin uudelleenvalintaa vastaan. Tammikuussa 2012 kyberpoliisi antoi internetkahviloille uudet ohjeet, joissa vaaditaan käyttäjiä antamaan henkilötietonsa kahvilan omistajalle, jonka on säilytettävä tiedot kuuden kuukauden ajan samoin kuin luettelo verkkosivuista, joilla asiakas on käynyt. Säännöt edellyttävät kahvilan omistajien myös asentavan valvontakamerat ja säilyttämään tallenteet kuuden kuukauden ajan. Näiden uusien sääntöjen avulla voidaan muodostaa lokikirja, jota viranomaiset voivat käyttää jäljittääkseen aktivisteja tai muita henkilöitä, joita pidetään vaarana kansalliselle turvallisuudelle.

Kesäkuussa 2012 Iranin tiedotusvälineet kertoivat, että kyberpoliisi suunnittelee hyökkäystä virtuaalisia yksityisverkkoja vastaan. Kyberpoliisi pidätti 30. lokakuuta 2012 ilman pidätysmääräystä bloggaaja Sattar Beheshtin ”toimista kansallista turvallisuutta vastaan sosiaalisessa mediassa ja Facebookissa”. Beheshti oli arvostellut Iranin hallitusta blogissaan. Beheshti löytyi kuolleena vankisellistään 3. marraskuuta 2012, ja kyberpoliisin uskotaan kiduttaneen hänet kuoliaaksi. Kyberpoliisi on vastuussa useiden Telegram-ryhmien ylläpitäjien pidätyksistä maanlaajuisten protestien yhteydessä marraskuussa 2019.

12.3.2013

▼M12

2.

Evinin vankila

Osoite: Tehran Province, Tehran, District 2, Dasht-e Behesht (Iran)

Evinin vankila on pidätyskeskus, jossa on pidetty poliittisia vankeja ja jossa on viime vuosina ja vuosikymmeninä toistuvasti tapahtunut vakavia ihmisoikeusloukkauksia, kuten kidutusta. Marraskuussa 2019 mielenosoittajia vietiin Evinin vankilaan poliittisina vankeina, ja heitä on siellä edelleenkin jonkin verran. Evinin vankilassa vangeilta evätään prosessuaaliset perusoikeudet, ja heitä pidetään joskus eristyssellissä tai liian ahtaissa selleissä, joissa on heikot hygieeniset olosuhteet. Fyysisestä ja henkisestä kidutuksesta on yksityiskohtaisia raportteja. Pidätetyiltä evätään yhteydenpito perheeseen ja lakimiehiin sekä riittävä terveydenhuolto.

12.4.2021

3.

Fashafouyehin vankila (alias Greater Tehran Central Penitentiary, Hasanabad-e Qom Prison, Greater Tehran Prison)

Osoite: Tehran Province, Hasanabad, Bijin Industrial Zone, Tehran, Qom Old Road (Iran)

P.: +98 21 5625 8050

Fashafouyehin vankila on pidätyskeskus, joka oli alun perin tarkoitettu huumausainerikoksiin syyllistyneille; siellä on viime aikoina pidetty myös poliittisia vankeja, ja joissakin tapauksissa heidät on pakotettu jakamaan sellejä huumeriippuvaisten kanssa. Elinolot ja hygieniaolot ovat hyvin huonot, eikä perustarpeiden hoitoa, kuten puhdasta juomavettä ole taattu. Marraskuun 2019 mielenosoitusten aikana Fashafouyehin vankilaan vietiin useita mielenosoittajia, myös alaikäisiä. Raporttien mukaan marraskuussa 2019 mielenosoittajia kidutettiin ja kohdeltiin epäinhimillisesti Fashafouyehin vankilassa; heidän päälleen muun muassa kaadettiin kiehuvaa vettä ja heiltä evättiin lääketieteellinen hoito. Marraskuun 2019 mielenosoitusten tukahduttamisesta laaditun Amnesty Internationalin raportin mukaan Fashafouyehin vankilassa pidettiin aikuisten kanssa jopa 15-vuotiaita lapsia. Teheranilainen tuomioistuin on tuominnut kuolemaan kolme marraskuun 2019 mielenosoituksiin osallistunutta, jotka ovat tällä hetkellä Fashafouyehin vankilassa.

12.4.2021

4.

Rajaee Shahrin vankila (alias Rajai Shahr Prison, Rajaishahr, Raja’i Shahr, Reja’i Shahr, Rajayi Shahr, Gorhardasht Prison, Gohar Dasht Prison)

Osoite: Alborz Province, Karaj, Gohardasht, Moazzen Blvd (Iran)

P.: +98 26 3448 9826

Rajaee Shahrin vankila on vuoden 1979 islamilaisen vallankumouksen jälkeen tullut tunnetuksi ihmisoikeuksien riistämisestä, muun muassa poliittisten vankien ja mielipidevankien vakavasta fyysisestä ja henkisestä kidutuksesta sekä joukkoteloituksista ilman oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Satoja pidätettyjä, myös lapsia, pahoinpideltiin vakavasti Rajaee Shahrin vankilassa marraskuun 2019 mielenosoitusten jälkeen. On olemassa uskottavia raportteja lukuisista tapauksista, jotka liittyvät kidutukseen ja muihin julmiin rangaistuksiin, joita on kohdistettu myös alaikäisiin.

12.4.2021

▼M15

5.

Iranin siveyspoliisi

(alias Gasht-e-Ershad; Islamic Guidance Patrol; Guidance Patrols)

غشتى إرشاد

Osoite: Vozara Street, corner of 25th Street, District 6, Tehran (Iran)

Siveyspoliisi, joka kuuluu Iranin lainvalvontajoukkoihin, on poliisin erityisyksikkö, joka valvoo naisille asetettujen tiukkojen pukeutumissääntöjen, mukaan lukien huivin pakollinen käyttö, noudattamista. Siveyspoliisi on syyllistynyt lainvastaiseen voimankäyttöön sellaisia naisia kohtaan, jotka eivät noudata Iranin lakeja hijab-huivin käytöstä, seksuaaliväkivaltaan ja sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan, summittaisiin pidätyksiin ja vangitsemisiin, liialliseen väkivaltaan ja kidutukseen.

Siveyspoliisi pidätti 22-vuotiaan Mahsa Aminin mielivaltaisesti 13. syyskuuta 2022 Teheranissa, koska hän ei ollut väitetysti pitänyt hijab-huivia päässään asianmukaisesti. Hänet vietiin sen jälkeen siveyspoliisin päätoimipaikkaan ”koulutus- ja orientointikurssille”, Luotettavien raporttien ja todistajien mukaan häntä hakattiin raa’asti ja pahoinpideltiin vankeudessa, minkä johdosta hän joutui sairaalaan ja kuoli 16. syyskuuta 2022. Siveyspoliisin väkivaltainen käyttäytyminen ei rajoitu vain kyseiseen tapaukseen, vaan sitä on dokumentoitu laajasti.

Siveyspoliisi on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Iranissa.

17.10.2022

6.

Basij-liike

(alias Basij-e Mostazafan)

بسیج مستضعفین

 

Basij-liike on vapaaehtoispohjainen puolisotilaallinen järjestö, joka toimii islamilaisen vallankumouskaartin alaisuudessa ja jolla on osajoukkoja eri puolilla Irania.

Turvallisuusjoukkojen otteet Iranissa syyskuun 2022 mielenosoituksia vastaan olivat erityisen raakoja ja johtivat moniin kuolonuhreihin. Basij-liike oli yksi joukoista, jotka hallitus määräsi tukahduttamaan kyseiset mielenosoitukset. Se haavoitti ja surmasi useita mielenosoittajia.

Basij-liike on suoraan vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Iranissa.

17.10.2022

7.

Islamilaisen vallankumouskaartin kyberpuolustusosasto

قرارگاه دفاع سایبرى

Osoite: Teheran (Iran)

P. +98 26 3448 9826

Islamilaisen vallankumouskaartin kyberpuolustusosasto seuraa poliittisiksi vastustajiksi katsottujen henkilöiden verkkosivustoja, sähköposteja ja verkkotoimintaa.

Iranin syyskuun 2022 mielenosoitusten aikana kyberpuolustusosasto otti Iranin hallituksen sortotoimissa aktiivisen roolin muun muassa tunnistamalla ja pidättämällä mielenosoittajia.

Kyberpuolustusosasto on suoraan vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Iranissa.

17.10.2022

8.

Iranin islamilaisen tasavallan lainvalvontajoukot (alias NAJA; FARAJA)

فرماندهی انتظامی جمهورى اسلامی ایران

Osoite: Teheran (Iran)

Iranin islamilaisen tasavallan lainvalvontajoukot ovat virkapukuisia poliisijoukkoja.

Lainvalvontajoukkojen räikeistä ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista, kuten ampumisesta umpimähkäisesti kovilla panoksilla kohti rauhanomaisia mielenosoittajia, joiden joukossa oli myös lapsia, on dokumentoitu laajasti siitä alkaen, kun Mahsa Aminin kuolemaan liittyvät mielenosoitukset alkoivat syyskuun 2022 puolivälissä. Yli 70 mielenosoittajaa on kuollut ja satoja haavoittui vakavasti, ja uhrien joukossa oli myös lapsia. Mielenosoitusten alkamisesta lähtien poliisijoukot ovat myös pidättäneet mielivaltaisesti monia ihmisoikeuksien puolustajia ja toimittajia.

Lainvalvontajoukot ovat näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Iranissa.

17.10.2022

Top