EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 0fd2c607-8094-11ed-9887-01aa75ed71a1

Consolidated text: Komission delegoitu asetus (EU) N:o 149/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä epäsuoria määritysmenettelyjä, määritysvelvollisuutta, julkista rekisteriä, markkinapaikkaan pääsyä, finanssialan ulkopuolisia vastapuolia ja sellaisiin OTC-johdannaissopimuksiin sovellettavia riskienpienentämistekniikoita, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

02013R0149 — FI — 29.11.2022 — 002.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 149/2013,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2012,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä epäsuoria määritysmenettelyjä, määritysvelvollisuutta, julkista rekisteriä, markkinapaikkaan pääsyä, finanssialan ulkopuolisia vastapuolia ja sellaisiin OTC-johdannaissopimuksiin sovellettavia riskienpienentämistekniikoita, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, koskevien teknisten sääntelystandardien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 052 23.2.2013, s. 11)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/2155, annettu 22 päivänä syyskuuta 2017,

  L 304

13

21.11.2017

►M2

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2022/2310, annettu 18 päivänä lokakuuta 2022,

  L 307

29

28.11.2022
▼B

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 149/2013,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2012,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä epäsuoria määritysmenettelyjä, määritysvelvollisuutta, julkista rekisteriä, markkinapaikkaan pääsyä, finanssialan ulkopuolisia vastapuolia ja sellaisiin OTC-johdannaissopimuksiin sovellettavia riskienpienentämistekniikoita, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, koskevien teknisten sääntelystandardien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)I

LUKU

YLEISTÄ

1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a) 

’epäsuoralla asiakkaalla’ määritysosapuolen asiakkaan asiakasta;

▼M1

b) 

’epäsuorilla määritysmenettelyillä’ epäsuorien määrityspalvelujen tarjoajien ja vastaanottajien välisiä sopimussuhteita, joissa tarjoajana on asiakas, epäsuora asiakas tai toisen tason epäsuora asiakas;

▼B

c) 

’vahvistuksella’ asiakirja-aineistoa, joka osoittaa vastapuolten hyväksyvän kaikki OTC-johdannaisia (over the counter) koskevan sopimuksen ehdot;

▼M1

d) 

’toisen tason epäsuoralla asiakkaalla’ epäsuoran asiakkaan asiakasta;

e) 

’kolmannen tason epäsuoralla asiakkaalla’ toisen tason epäsuoran asiakkaan asiakasta.

▼BII

LUKU

EPÄSUORAT MÄÄRITYSMENETTELYT

(Asetuksen (EU) N:o 648/2012 4 artiklan 4 kohta)

▼M1

2 artikla

Asiakkaiden harjoittamaa epäsuorien määrityspalvelujen tarjontaa koskevat vaatimukset

1.  

Asiakas saa tarjota epäsuoria määrityspalveluja epäsuorille asiakkaille vain siinä tapauksessa, että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) 

asiakas on toimiluvan saanut luottolaitos tai sijoituspalveluyritys taikka sellainen kolmanteen maahan sijoittautunut yhteisö, joka katsottaisiin luottolaitokseksi tai sijoituspalveluyritykseksi, jos se olisi sijoittautunut unioniin;

b) 

asiakas tarjoaa epäsuoria määrityspalveluja kohtuullisin kaupallisin ehdoin ja julkistaa yleiset ehdot, joilla se tarjoaa kyseisiä palveluja;

c) 

määritysosapuoli on hyväksynyt tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetut yleiset ehdot.

2.  

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun asiakkaan ja epäsuoran asiakkaan on sovittava epäsuorasta määritysmenettelystä kirjallisesti. Epäsuoran määritysmenettelyn on sisällettävä vähintään seuraavat sopimusehdot:

a) 

1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut yleiset ehdot;

b) 

asiakkaan sitoumus noudattaa kaikkia velvollisuuksia, joita epäsuoralla asiakkaalla on määritysosapuoleen nähden transaktioissa, jotka kuuluvat epäsuoran määritysmenettelyn piiriin.

Kaikki epäsuoran määritysmenettelyn näkökohdat on dokumentoitava selkeästi.

3.  
Keskusvastapuoli ei saa estää sellaisista epäsuorista määritysmenettelyistä sopimista, joiden kaupalliset ehdot ovat kohtuulliset.

3 artikla

Keskusvastapuolten velvollisuudet

1.  
Keskusvastapuolen on avattava kaikki 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut tilit ja pidettävä niitä yllä määritysosapuolen pyynnön mukaisesti.
2.  
Keskusvastapuolen, joka ylläpitää useiden epäsuorien asiakkaiden omaisuuseriä ja positioita 4 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tilillä, on pidettävä erillisiä kirjausluetteloita kunkin epäsuoran asiakkaan positioista, laskettava vakuudet kunkin epäsuoran asiakkaan osalta ja kerättävä kyseisten vakuuksien summa bruttomääräisesti 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella.
3.  
Keskusvastapuolen on tunnistettava kaikki olennaiset riskit, jotka johtuvat epäsuorien määrityspalvelujen tarjoamisesta ja jotka voivat vaikuttaa keskusvastapuolen kykyyn kestää epäsuotuisaa markkinakehitystä, ja valvottava ja hallittava niitä.

4 artikla

Määritysosapuolten velvollisuudet

1.  
Määritysosapuolen, joka tarjoaa epäsuoria määrityspalveluja, on tarjottava niitä kohtuullisin kaupallisin ehdoin ja julkistettava yleiset ehdot, joilla se tarjoaa kyseisiä palveluja.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen yleisten ehtojen on sisällettävä rahoitusvaroja ja toimintakykyä koskevat vähimmäisvaatimukset epäsuoria määrityspalveluja tarjoaville asiakkaille.

2.  

Epäsuoria määrityspalveluja tarjoavan määritysosapuolen on asiakkaan pyynnön mukaisesti avattava vähintään seuraavat tilit ja pidettävä niitä yllä:

a) 

yhteistili omaisuuserille ja positioille, joita kyseinen asiakas ylläpitää epäsuorien asiakkaidensa tiliin;

b) 

yhteistili omaisuuserille ja positioille, joita kyseinen asiakas ylläpitää epäsuorien asiakkaidensa tiliin; määritysosapuolen on varmistettava kyseisen yhteistilin osalta, ettei yhden epäsuoran asiakkaan positioilla kuitata jonkin muun epäsuoran asiakkaan positioita ja ettei yhden epäsuoran asiakkaan omaisuuseriä voida käyttää jonkin muun epäsuoran asiakkaan positioiden kattamiseen.

3.  
Määritysosapuolen, joka ylläpitää omaisuuseriä ja positioita useiden epäsuorien asiakkaiden tiliin 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tilillä, on toimitettava keskusvastapuolelle päivittäin kaikki tarvittavat tiedot, joiden avulla keskusvastapuoli voi tunnistaa kunkin epäsuoran asiakkaan tiliin ylläpidetyt positiot. Kyseisten tietojen on perustuttava 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin.
4.  

Epäsuoria määrityspalveluja tarjoavan määritysosapuolen on asiakkaan esittämän pyynnön mukaisesti avattava keskusvastapuolessa vähintään seuraavat tilit ja pidettävä niitä yllä:

a) 

erillinen tili ainoastaan epäsuorien asiakkaiden omaisuuseriä ja positioita varten, joita määritysosapuoli ylläpitää 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tilillä;

b) 

erillinen tili ainoastaan kunkin asiakkaan epäsuorien asiakkaiden omaisuuseriä ja positioita varten, joita määritysosapuoli ylläpitää 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tilillä.

5.  
Määritysosapuolen on otettava käyttöön menettelyt epäsuoria määrityspalveluja tarjoavan asiakkaan maksukyvyttömyyden hallitsemiseksi.
6.  

Määritysosapuolella, joka ylläpitää epäsuorien asiakkaiden omaisuuseriä ja positioita 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tilillä, on velvollisuus

a) 

varmistaa, että 5 kohdassa tarkoitetut menettelyt mahdollistavat kyseisten omaisuuserien ja positioiden nopean realisoinnin asiakkaan tultua maksukyvyttömäksi, mukaan lukien kyseisten omaisuuserien ja positioiden realisointi keskusvastapuolen tasolla, ja että ne sisältävät yksityiskohtaisen menettelyn, jolla epäsuorille asiakkaille ilmoitetaan kyseisen asiakkaan maksukyvyttömyydestä ja kyseisten epäsuorien asiakkaiden omaisuuserien ja positioiden ennakoidusta realisointiajasta;

b) 

palauttaa asiakkaalle välittömästi tämän maksukyvyttömyyden hallinnointimenettelyn päättämisen jälkeen kyseisten omaisuuserien ja positioiden realisoinnista mahdollisesti jäävä ylijäämä epäsuorien asiakkaiden tiliin.

7.  

Määritysosapuolella, joka ylläpitää epäsuorien asiakkaiden omaisuuseriä ja positioita 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tilillä, on velvollisuus

a) 

sisällyttää 5 kohdassa tarkoitettuihin menettelyihin

i) 

toimenpiteet maksukyvyttömän asiakkaan epäsuorien asiakkaidensa tiliin ylläpitämien omaisuuserien ja positioiden siirtämiseksi toiselle asiakkaalle tai määritysosapuolelle;

ii) 

toimenpiteet, joiden mukaisesti kullekin epäsuoralle asiakkaalle maksetaan kyseisen epäsuoran asiakkaan omaisuuserien ja positioiden realisoinnista kertynyt tuotto;

iii) 

yksityiskohtainen menettely, jolla epäsuorille asiakkaille ilmoitetaan asiakkaan maksukyvyttömyydestä ja kyseisten epäsuorien asiakkaiden omaisuuserien ja positioiden ennakoidusta realisointiajasta;

b) 

sitoutua sopimuksella käynnistämään menettelyt maksukyvyttömän asiakkaan epäsuorien asiakkaidensa tiliin ylläpitämien omaisuuserien ja positioiden siirtämiseksi kyseisen maksukyvyttömän asiakkaan asianomaisten epäsuorien asiakkaiden nimeämälle toiselle asiakkaalle tai määritysosapuolelle kyseisten epäsuorien asiakkaiden pyynnöstä ja ilman maksukyvyttömän asiakkaan suostumusta. Kyseinen toinen asiakas tai määritysosapuoli on velvollinen hyväksymään nämä omaisuuserät ja positiot vain, jos kyseisellä toisella asiakkaalla tai määritysosapuolella on näiden asianomaisten epäsuorien asiakkaiden kanssa aiempi sopimussuhde, jonka nojalla se on sitoutunut ne hyväksymään;

c) 

varmistaa, että 5 kohdassa tarkoitetut menettelyt mahdollistavat kyseisten omaisuuserien ja positioiden nopean realisoinnin asiakkaan tultua maksukyvyttömäksi, mukaan lukien kyseisten omaisuuserien ja positioiden realisointi keskusvastapuolen tasolla, jos b alakohdassa tarkoitettua siirtoa ei ole jostain syystä tapahtunut epäsuorassa määritysmenettelyssä yksilöidyn ennalta määrätyn siirtokauden kuluessa;

d) 

sitoutua sopimuksella käynnistämään kyseisten omaisuuserien ja positioiden realisoinnin jälkeen menettelyt realisoinnista kertyneen tuoton maksamiseksi kullekin epäsuoralle asiakkaalle;

e) 

palauttaa kyseiselle asiakkaalle välittömästi kyseisten omaisuuserien ja positioiden realisoinnista mahdollisesti jäävä ylijäämä epäsuorien asiakkaiden tiliin, jos määritysosapuoli ei ole pystynyt tunnistamaan epäsuoria asiakkaita tai maksamaan d alakohdassa tarkoitettua realisoinnista kertynyttä tuottoa kokonaisuudessaan kullekin epäsuoralle asiakkaalle.

8.  
Määritysosapuolen on tunnistettava kaikki olennaiset riskit, jotka johtuvat epäsuorien määrityspalvelujen tarjoamisesta ja jotka voivat vaikuttaa sen kykyyn kestää epäsuotuisaa markkinakehitystä, ja valvottava ja hallittava niitä. Määritysosapuolen on otettava käyttöön sisäiset menettelyt sen varmistamiseksi, että 5 artiklan 8 kohdassa tarkoitettuja tietoja ei voida käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

5 artikla

Asiakkaiden velvollisuudet

1.  
Epäsuoria määrityspalveluja tarjoavan asiakkaan on tarjottava epäsuorille asiakkaille mahdollisuus valita vähintään 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tililajien välillä, ja sen on varmistettava, että epäsuorat asiakkaat ovat täysin tietoisia erottelun eri tasoista sekä kuhunkin tililajiin liittyvistä riskeistä.
2.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun asiakkaan on osoitettava yksi 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista tililajeista epäsuorille asiakkaille, jotka eivät ole valinneet tililajia asiakkaan määrittämän kohtuullisen ajan kuluessa. Asiakkaan on ilmoitettava osoitettuun tililajiin liittyvistä riskeistä epäsuoralle asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä. Epäsuora asiakas voi milloin tahansa valita eri tililajin pyytämällä sitä kirjallisesti asiakkaalta.
3.  
Asiakkaan, joka tarjoaa epäsuoria määrityspalveluja, on pidettävä erillisiä kirjausluetteloita ja tilejä, joiden avulla se voi tunnistaa omat omaisuuseränsä ja positionsa epäsuorien asiakkaidensa tiliin ylläpidetyistä omaisuuseristä ja positioista.
4.  
Jos määritysosapuoli ylläpitää useiden epäsuorien asiakkaiden omaisuuseriä ja positioita 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tilillä, asiakkaan on toimitettava määritysosapuolelle päivittäin kaikki tarvittavat tiedot, joiden avulla määritysosapuoli voi tunnistaa kunkin epäsuoran asiakkaan tiliin ylläpidetyt positiot.
5.  
Epäsuoria määrityspalveluja tarjoavan asiakkaan on pyydettävä epäsuorien asiakkaidensa valinnan mukaisesti määritysosapuolta avaamaan keskusvastapuolessa 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut tilit ja pitämään niitä yllä.
6.  
Asiakkaan on toimitettava epäsuorille asiakkailleen riittävät tiedot, jotta ne voivat tunnistaa keskusvastapuolen ja määritysosapuolen, joita käytetään niiden positioiden määritykseen.
7.  
Jos määritysosapuoli ylläpitää yhden tai useamman epäsuoran asiakkaan omaisuuseriä ja positioita 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tilillä, asiakkaan on sisällytettävä epäsuorien asiakkaidensa kanssa olevaan epäsuoraan määritysmenettelyyn kaikki tarvittavat ehdot, joilla varmistetaan, että määritysosapuoli voi kyseisen asiakkaan tullessa maksukyvyttömäksi palauttaa epäsuorien asiakkaiden tiliin ylläpidettyjen positioiden ja omaisuuserien realisoinnista kertyneen tuoton nopeasti epäsuorille asiakkaille 4 artiklan 7 kohdan mukaisesti.
8.  
Asiakkaan on toimitettava määritysosapuolelle riittävät tiedot, jotta tämä voi tunnistaa kaikki olennaiset riskit, jotka johtuvat epäsuorien määrityspalvelujen tarjoamisesta ja jotka voivat vaikuttaa kyseisen määritysosapuolen kestokykyyn, ja valvoa ja hallita niitä.
9.  
Asiakkaalla on oltava käytössään menettelyt, joilla varmistetaan sen tullessa maksukyvyttömäksi, että kaikki tiedot, jotka sillä on hallussaan epäsuorista asiakkaistaan, asetetaan välittömästi määritysosapuolen käyttöön, mukaan lukien 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen epäsuorien asiakkaiden tunnistetiedot.

▼M1

5 a artikla

Epäsuorien asiakkaiden harjoittamaa epäsuorien määrityspalvelujen tarjontaa koskevat vaatimukset

1.  

Epäsuora asiakas saa tarjota epäsuoria määrityspalveluja toisen tason epäsuorille asiakkaille vain siinä tapauksessa, että epäsuorien määritysmenettelyjen osapuolet täyttävät jommankumman 2 kohdassa säädetyistä vaatimuksista ja että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) 

epäsuora asiakas on toimiluvan saanut luottolaitos tai sijoituspalveluyritys taikka sellainen kolmanteen maahan sijoittautunut yhteisö, joka katsottaisiin luottolaitokseksi tai sijoituspalveluyritykseksi, jos se olisi sijoittautunut unioniin;

b) 

epäsuora asiakas ja toisen tason epäsuora asiakas sopivat epäsuorasta määritysmenettelystä kirjallisesti. Epäsuoran määritysmenettelyn on sisällettävä vähintään seuraavat sopimusehdot:

i) 

2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut yleiset ehdot;

ii) 

epäsuoran asiakkaan sitoumus noudattaa kaikkia velvollisuuksia, joita toisen tason epäsuoralla asiakkaalla on asiakkaaseen nähden transaktioissa, jotka kuuluvat epäsuoran määritysmenettelyn piiriin;

c) 

määritysosapuoli ylläpitää toisen tason epäsuoran asiakkaan omaisuuseriä ja positioita 4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tilillä.

Kaikki b alakohdassa tarkoitetun epäsuoran määritysmenettelyn näkökohdat on dokumentoitava selkeästi.

2.  

Sovellettaessa 1 kohtaa epäsuorien määritysmenettelyjen osapuolten on täytettävä jompikumpi seuraavista vaatimuksista:

a) 

määritysosapuoli ja asiakas kuuluvat samaan konserniin, mutta epäsuora asiakas ei kuulu kyseiseen konserniin;

b) 

asiakas ja epäsuora asiakas kuuluvat samaan konserniin, mutta määritysosapuoli ja toisen tason epäsuora asiakas eivät kuulu kyseiseen konserniin.

3.  

Epäsuorissa määritysmenettelyissä, joista 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa tilanteessa olevat osapuolet ovat sopineet,

a) 

asiakkaaseen sovelletaan 4 artiklan 1, 5, 6 ja 8 kohtaa ikään kuin asiakas olisi määritysosapuoli;

b) 

epäsuoraan asiakkaaseen sovelletaan 2 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sekä 5 artiklan 2, 3, 6, 8 ja 9 kohtaa ikään kuin epäsuora asiakas olisi asiakas.

4.  

Epäsuorissa määritysmenettelyissä, joista 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa tilanteessa olevat osapuolet ovat sopineet,

a) 

asiakkaaseen sovelletaan 4 artiklan 5 ja 6 kohtaa ikään kuin asiakas olisi määritysosapuoli;

b) 

epäsuoraan asiakkaaseen sovelletaan 2 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sekä 5 artiklan 2, 3, 6, 8 ja 9 kohtaa ikään kuin epäsuora asiakas olisi asiakas.

5 b artikla

Toisen tason epäsuorien asiakkaiden harjoittamaa epäsuorien määrityspalvelujen tarjontaa koskevat vaatimukset

1.  

Toisen tason epäsuora asiakas saa tarjota epäsuoria määrityspalveluja kolmannen tason epäsuorille asiakkaille vain siinä tapauksessa, että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) 

epäsuora asiakas ja toisen tason epäsuora asiakas ovat toimiluvan saaneita luottolaitoksia tai sijoituspalveluyrityksiä taikka sellaisia kolmanteen maahan sijoittautuneita yhteisöjä, jotka katsottaisiin luottolaitokseksi tai sijoituspalveluyritykseksi, jos ne olisivat sijoittautuneet unioniin;

b) 

määritysosapuoli ja asiakas kuuluvat samaan konserniin, mutta epäsuora asiakas ei kuulu kyseiseen konserniin;

c) 

epäsuora asiakas ja toisen tason epäsuora asiakas kuuluvat samaan konserniin, mutta kolmannen tason epäsuora asiakas ei kuulu kyseiseen konserniin;

d) 

toisen tason epäsuora asiakas ja kolmannen tason epäsuora asiakas sopivat epäsuorasta määritysmenettelystä kirjallisesti. Epäsuoran määritysmenettelyn on sisällettävä vähintään seuraavat sopimusehdot:

i) 

2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut yleiset ehdot;

ii) 

toisen tason epäsuoran asiakkaan sitoumus noudattaa kaikkia velvollisuuksia, joita kolmannen tason epäsuoralla asiakkaalla on epäsuoraan asiakkaaseen nähden transaktioissa, jotka kuuluvat epäsuoran määritysmenettelyn piiriin;

e) 

määritysosapuoli ylläpitää kolmannen tason epäsuoran asiakkaan omaisuuseriä ja positioita 4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tilillä.

Kaikki ensimmäisen alakohdan d alakohdassa tarkoitetun epäsuoran määritysmenettelyn näkökohdat on dokumentoitava selkeästi.

2.  

Jos toisen tason epäsuorat asiakkaat tarjoavat epäsuoria määrityspalveluja 1 kohdan nojalla,

a) 

sekä asiakkaaseen että epäsuoraan asiakkaaseen sovelletaan 4 artiklan 1, 5, 6 ja 8 kohtaa ikään kuin ne olisivat määritysosapuolia;

b) 

sekä epäsuoraan asiakkaaseen että toisen tason epäsuoraan asiakkaaseen sovelletaan 2 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sekä 5 artiklan 2, 3, 6, 8 ja 9 kohtaa ikään kuin ne olisivat asiakkaita.

▼BIII

LUKU

MÄÄRITYSVELVOLLISUUTTA KOSKEVAN ILMOITUKSEN ANTAMINEN EAMV:LLE

(Asetuksen (EU) N:o 648/2012 5 artiklan 1 kohta)

6 artikla

Ilmoitukseen sisällytettävät yksityiskohtaiset tiedot

1.  

Määritysvelvollisuutta koskevassa ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

a) 

OTC-johdannaissopimuslaji;

b) 

OTC-johdannaissopimuslajiin kuuluvat OTC-johdannaissopimukset;

c) 

muut tiedot, jotka on sisällytettävä julkiseen rekisteriin 8 artiklan mukaisesti;

d) 

muut ominaisuudet, jotka ovat tarpeen OTC-johdannaissopimuslajiin kuuluvien OTC-johdannaissopimusten erottamiseksi kyseiseen lajiin kuulumattomista OTC-johdannaissopimuksista;

e) 

todisteet kyseisen OTC-johdannaissopimuslajin sopimusehtojen ja toimintaprosessien standardoinnin asteesta;

f) 

OTC-johdannaissopimuslajin määrää koskevat tiedot;

g) 

OTC-johdannaissopimuslajin likviditeettiä koskevat tiedot;

h) 

todisteet siitä, että markkinatoimijoiden saatavilla on rehellisiä, luotettavia ja yleisesti hyväksyttyjä hintatietoja kyseisessä OTC-johdannaissopimuslajissa;

i) 

todisteet määritysvelvollisuuden vaikutuksesta siihen, onko markkinatoimijoiden saatavilla hintatietoja.

2.  

Jotta voidaan tarkentaa päivämäärä tai päivämäärät, jolloin määritysvelvollisuus tulee voimaan, mukaan lukien mahdollinen asteittainen täytäntöönpano, ja niiden vastapuolten ryhmät, joihin määritysvelvollisuutta sovelletaan, määritysvelvollisuutta koskevassa ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

a) 

tiedot, jotka tarvitaan kulloisenkin OTC-johdannaissopimuslajin ennakoidun määrän arvioimiseksi, jos kyseiseen johdannaissopimuslajiin aletaan soveltaa määritysvelvollisuutta;

b) 

todisteet keskusvastapuolen kyvystä käsitellä ennakoitua määrää, jos kyseiseen johdannaissopimuslajiin aletaan soveltaa määritysvelvollisuutta, ja hallita kyseisten OTC-johdannaissopimuslajien määrityksestä koituvat riskit, myös jos ne aiheutuvat asiakkaiden tai epäsuorien asiakkaiden määritysmenettelyistä;

c) 

kyseisen OTC-johdannaissopimuslajin markkinoilla toimivien tai tulevaisuudessa mahdollisesti toimivien vastapuolten tyyppi ja lukumäärä, jos kyseiseen johdannaissopimuslajiin aletaan soveltaa määritysvelvollisuutta;

d) 

kuvaus eri tehtävistä, jotka on hoidettava määrityksen aloittamiseksi keskusvastapuolen kanssa, sekä kunkin tehtävän hoitoon tarvittavan ajan täsmentäminen;

e) 

tiedot kyseisen OTC-johdannaissopimuslajin markkinoilla toimivien eri vastapuolten riskienhallinnasta, oikeuskelpoisuudesta ja toimintakyvystä, jos kyseiseen johdannaissopimuslajiin aletaan soveltaa määritysvelvollisuutta.

3.  

Määrää ja likviditeettiä koskevissa tiedoissa on oltava kyseisen OTC-johdannaissopimuslajin ja kunkin siihen kuuluvan johdannaissopimuksen kannalta merkitykselliset markkinatiedot, mukaan lukien aiemmat tiedot, tämänhetkiset tiedot ja mahdolliset muutokset, joita on odotettavissa, jos mainittuun OTC-johdannaissopimuslajiin aletaan soveltaa määritysvelvollisuutta, mukaan lukien seuraavat tiedot:

a) 

transaktioiden lukumäärä;

b) 

kokonaismäärä;

c) 

avoinna olevien sopimusten kokonaismäärä;

d) 

toimeksiantojen taso (depth of orders), mukaan lukien toimeksiantojen ja tarjouspyyntöjen keskimääräinen lukumäärä;

e) 

osto- ja myyntihintojen erotusten suuruus;

f) 

likviditeettitoimenpiteet stressikausien markkinaolosuhteissa;

g) 

likviditeettitoimenpiteet maksukyvyttömyyttä koskevien menettelyjen täytäntöönpanoa varten.

4.  
Edellä 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetuissa kyseisen OTC-johdannaissopimuslajin sopimusehtojen ja toimintaprosessien standardoinnin asteeseen liittyvissä tiedoissa on oltava OTC-johdannaissopimuslajin ja kunkin siihen kuuluvan johdannaissopimuksen kannalta tiedot päivittäisestä viitehinnasta sekä niiden päivien lukumäärästä kunakin vuonna, joina viitehinta katsotaan luotettavaksi vähintään 12 edellisen kuukauden aikana.IV

LUKU

MÄÄRITYSVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN OTC-JOHDANNAISSOPIMUSLAJIEN TÄSMENTÄMISESSÄ KÄYTETTÄVÄT PERUSTEET

(Asetuksen (EU) N:o 648/2012 5 artiklan 4 kohta)

7 artikla

EAMV:n arvioimat perusteet

1.  

Arvioidessaan kyseisten OTC-johdannaislajien sopimusehtojen ja toimintaprosessien standardoinnin astetta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) ottaa huomioon seuraavat seikat:

a) 

sisältyykö kyseisen OTC-johdannaissopimuslajin sopimusehtoihin yleisiä oikeudellisia asiakirjoja, mukaan lukien nettoutusta koskevat vakiosopimukset, määritelmät, vakioehdot ja vahvistukset, joissa vahvistetaan vastapuolten yleisesti käyttämä sopimuksen mukainen laatu;

b) 

sisältyykö asianomaisen OTC-johdannaissopimuslajin toimintaprosesseihin automatisoitua kaupankäynnin jälkeistä käsittelyä ja kaupan jälkeisiä elinkaaritapahtumia (lifecycle events), joita käsitellään yhteisesti aikataulussa, josta vastapuolet ovat päässeet laajasti yhteisymmärrykseen.

2.  

Arvioidessaan kyseisten OTC-johdannaissopimuslajien määrää ja likviditeettiä EAMV ottaa huomioon seuraavat seikat:

a) 

ovatko keskusvastapuolen vakuudet tai rahoitusvaatimukset oikeassa suhteessa riskiin, jota määritysvelvollisuudella on tarkoitus vähentää;

b) 

markkinoiden koon ja syvyyden vakaus tuotteen osalta ajan mittaan;

c) 

todennäköisyys, että markkinoilla olisi edelleen riittävästi hajontaa määritysosapuolen maksukyvyttömyyden tapauksessa;

d) 

transaktioiden lukumäärä ja arvo.

3.  
Arvioidessaan rehellisten, luotettavien ja yleisesti hyväksyttyjen hintatietojen saatavuutta kyseisessä OTC-johdannaissopimuslajissa EAMV ottaa huomioon sen, ovatko tiedot, jotka tarvitaan sopimusten hinnoittelemiseksi oikein kyseisessä OTC-johdannaissopimuslajissa, helposti ja kohtuullisin kustannuksin markkinatoimijoiden saatavilla ja olisivatko ne edelleen helposti saatavilla, jos kyseiseen OTC-johdannaissopimuslajiin alettaisiin soveltaa määritysvelvollisuutta.V

LUKU

JULKINEN REKISTERI

(Asetuksen (EU) N:o 648/2012 6 artiklan 4 kohta)

8 artikla

EAMV:n rekisteriin sisällytettävät tiedot

1.  

EAMV:n julkisen rekisterin on sisällettävä kustakin määritysvelvollisuuden piiriin kuuluvasta OTC-johdannaissopimuslajista seuraavat tiedot:

a) 

OTC-johdannaissopimuslajin omaisuusluokka;

b) 

kyseiseen johdannaissopimuslajiin sisältyvien OTC-johdannaissopimusten tyyppi;

c) 

kyseiseen johdannaissopimuslajiin sisältyvien OTC-johdannaissopimusten kohde-etuudet;

d) 

sellaisten kohde-etuuksien osalta, jotka ovat rahoitusvälineitä, ilmoitus siitä, onko kohde-etuus yksi rahoitusväline tai liikkeeseenlaskija tai indeksi tai salkku;

e) 

muiden kohde-etuuksien osalta ilmoitus kohde-etuuden lajista;

f) 

kyseiseen johdannaissopimuslajiin kuuluvien OTC-johdannaissopimusten nimelliset valuutat ja toimitusvaluutat;

g) 

kyseiseen johdannaissopimuslajiin kuuluvien OTC-johdannaissopimusten voimassaolon alkuperäiset päättymispäivät;

h) 

kyseiseen johdannaissopimuslajiin kuuluvien OTC-johdannaissopimusten toimitusedellytykset;

i) 

kyseiseen johdannaissopimuslajiin kuuluvien OTC-johdannaissopimusten maksutiheydet;

j) 

kyseisen OTC-johdannaissopimuslajin yksilöivä tunniste;

k) 

muut ominaisuudet, jotka vaaditaan kyseiseen OTC-johdannaissopimuslajiin kuuluvien sopimusten erottamiseksi toisistaan.

2.  

Sellaisten keskusvastapuolten osalta, jotka on hyväksytty tai tunnustettu määritysvelvollisuutta varten, EAMV:n julkisessa rekisterissä on oltava kustakin keskusvastapuolesta seuraavat tiedot:

a) 

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1247/2012 3 artiklan mukainen yksilöintikoodi;

b) 

täydellinen nimi;

c) 

sijoittautumismaa;

d) 

asetuksen (EU) N:o 648/2012 22 artiklan mukaisesti nimetty toimivaltainen viranomainen.

3.  

Niiden päivämäärien osalta, jolloin määritysvelvollisuus tulee voimaan, mukaan lukien mahdollinen asteittainen täytäntöönpano, EAMV:n julkisessa rekisterissä on oltava seuraavat tiedot:

a) 

niiden vastapuolten ryhmät, joihin kutakin siirtymäaikaa sovelletaan;

b) 

mahdolliset muut ehdot, jotka ovat asetuksen (EU) N:o 648/2012 5 artiklan 2 kohdan nojalla hyväksyttyjen teknisten sääntelystandardien mukaisesti edellytyksenä sille, että siirtymäaikaa voidaan soveltaa.

4.  
EAMV:n julkisessa rekisterissä on oltava niiden asetuksen (EU) N:o 648/2012 5 artiklan 2 kohdan nojalla hyväksyttyjen teknisten sääntelystandardien viitetiedot, joiden mukaisesti kukin määritysvelvollisuus otettiin käyttöön.
5.  

Sen keskusvastapuolen osalta, josta toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut EAMV:lle, EAMV:n julkisessa rekisterissä on oltava ainakin seuraavat tiedot:

a) 

keskusvastapuolen tunnistetiedot;

b) 

ilmoitettavien OTC-johdannaissopimusten omaisuusluokka;

c) 

OTC-johdannaissopimusten tyyppi;

d) 

ilmoituksen päivämäärä;

e) 

ilmoituksen antavan toimivaltaisen viranomaisen tunnistetiedot.VI

LUKU

LIKVIDITEETIN PIRSTOUTUMINEN

(Asetuksen (EU) N:o 648/2012 8 artiklan 5 kohta)

9 artikla

Likviditeetin pirstoutumisen käsitteen täsmentäminen

1.  
On katsottava, että kyse on likviditeetin pirstoutumisesta, kun toimijat jossakin markkinapaikassa eivät kykene toteuttamaan transaktiota yhden tai useamman toimijan kanssa kyseisessä markkinapaikassa sellaisten määritysmenettelyjen puuttumisen vuoksi, joihin kaikilla toimijoilla on pääsy.
2.  

Keskusvastapuolen pääsyn markkinapaikkaan, jolla toinen keskusvastapuoli tarjoaa jo palveluja, ei katsota aiheuttavan likviditeetin pirstoutumista kyseisessä markkinapaikassa, jos – ilman että joudutaan edellyttämään, että vakiintuneen keskusvastapuolen määritysosapuolista tulee pyynnön esittäneen keskusvastapuolen määritysosapuolia – kaikki toimijat markkinapaikassa voivat määrittää suoraan tai epäsuorasti käyttämällä jompaakumpaa seuraavista:

a) 

vähintään yksi yhteinen keskusvastapuoli;

b) 

keskusvastapuolten käyttöön ottamat määritysmenettelyt.

3.  
Menettelyt 2 kohdan a tai b alakohdan mukaisten edellytysten täyttämiseksi on otettava käyttöön ennen kuin pyynnön esittänyt keskusvastapuoli alkaa tarjota määrityspalveluja kyseiselle markkinapaikalle.
4.  
Pääsy 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun yhteiseen keskusvastapuoleen voidaan toteuttaa kahden tai useamman määritysosapuolen taikka kahden tai useamman asiakkaan taikka epäsuorien määritysmenettelyjen kautta.
5.  
Edellä 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut määritysmenettelyt voivat merkitä tällaisten markkinatoimijoiden tekemien transaktioiden siirtoa muiden keskusvastapuolten määritysosapuolille. Vaikka keskusvastapuolen pääsyn markkinapaikkaan ei pitäisi edellyttää yhteentoimivuutta, yhteentoimivuusjärjestelyä, johon asianomaiset keskusvastapuolet ovat suostuneet ja jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet, voidaan käyttää yhteisiin määritysmenettelyihin pääsyä koskevan vaatimuksen täyttämiseksi.VII

LUKU

FINANSSIALAN ULKOPUOLISET VASTAPUOLET

10 artikla

(Asetuksen (EU) N:o 648/2012 10 artiklan 4 kohdan a alakohta)

Perusteet, joilla määritellään, mitkä OTC-johdannaissopimukset vähentävät objektiivisesti riskejä

1.  

OTC-johdannaissopimuksen on katsottava vähentävän objektiivisesti mitattavissa olevalla tavalla riskejä, jotka liittyvät suoraan finanssialan ulkopuolisen vastapuolen tai kyseisen konsernin liiketoimintaan tai rahoitustoimintaan, kun sopimus täyttää yksin tai yhdessä muiden johdannaissopimusten kanssa suoraan taikka läheisesti korreloivien välineiden avulla jonkin seuraavista perusteista:

a) 

se kattaa riskit, jotka johtuvat mahdollisesta muutoksesta sellaisten omaisuuserien, palvelujen, tuotantopanosten, tuotteiden, hyödykkeiden tai vastuiden arvossa, jotka finanssialan ulkopuolinen vastapuoli tai sen konserni omistaa, tuottaa, valmistaa, käsittelee, tarjoaa, ostaa, pitää kaupan, liisaa, myy tai hankkii taikka jotka kyseinen vastapuoli tai konserni voi kohtuudella odottaa omistavansa, tuottavansa, valmistavansa, käsittelevänsä, tarjoavansa, ostavansa, pitävänsä kaupan, liisaavansa, myyvänsä tai hankkivansa osana tavanomaista liiketoimintaansa;

b) 

se kattaa riskit, jotka johtuvat korkojen, inflaatioasteen, valuuttakurssien tai luottoriskin vaihtelun mahdollisesti aiheuttamista välillisistä vaikutuksista a alakohdassa tarkoitettujen omaisuuserien, palvelujen, tuotantopanosten, tuotteiden, hyödykkeiden tai vastuiden arvoon;

c) 

se voidaan katsoa suojaussopimukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 ( 1 ) 3 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS-standardit) nojalla.

11 artikla

(Asetuksen (EU) N:o 648/2012 10 artiklan 4 kohdan b alakohta)

Määrityskynnysarvot

Määritysvelvollisuuteen liittyvät määrityskynnysarvot ovat seuraavat:

a) 

OTC-luottojohdannaissopimuksille 1 miljardi euroa bruttonimellisarvona;

b) 

OTC-osakejohdannaissopimuksille 1 miljardi euroa bruttonimellisarvona;

c) 

OTC-korkojohdannaissopimuksille 3 miljardia euroa bruttonimellisarvona;

d) 

OTC-valuuttajohdannaissopimuksille 3 miljardia euroa bruttonimellisarvona;

▼M2

e) 

OTC-hyödykejohdannaissopimuksille ja muille kuin a–d alakohdassa tarkoitetuille OTC-johdannaissopimuksille 4 miljardia euroa bruttonimellisarvona.

▼BVIII

LUKU

SELLAISIA OTC-JOHDANNAISSOPIMUKSIA KOSKEVAT RISKIENPIENENTÄMISTEKNIIKAT, JOITA EI MÄÄRITETÄ KESKUSVASTAPUOLESSA

12 artikla

(Asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 14 kohdan a alakohta)

Ajoissa annettava vahvistus

1.  

Finanssialalla toimivien vastapuolten tai asetuksen (EU) N:o 648/2012 10 artiklassa tarkoitettujen finanssialan ulkopuolisten vastapuolten välillä tehty OTC-johdannaissopimus, jota ei määritetä keskusvastapuolessa, on vahvistettava sähköisin välinein, jos tällaisia välineitä on saatavilla, mahdollisimman pian seuraavasti:

a) 

viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2014 tehtyjen luottoriskinvaihtosopimusten ja koronvaihtosopimusten osalta OTC-johdannaissopimuksen täytäntöönpanopäivän jälkeisen toisen pankkipäivän loppuun mennessä;

b) 

28 päivän helmikuuta 2014 jälkeen tehtyjen luottoriskinvaihtosopimusten ja koronvaihtosopimusten osalta OTC-johdannaissopimuksen täytäntöönpanopäivän jälkeisen pankkipäivän loppuun mennessä;

c) 

osakkeenvaihtosopimusten, valuutanvaihtosopimusten, hyödykkeisiin perustuvien vaihtosopimusten ja kaikkien muiden kuin a alakohdassa tarkoitettujen, viimeistään 31 päivänä elokuuta 2013 tehtyjen johdannaissopimusten osalta johdannaissopimuksen täytäntöönpanopäivän jälkeisen kolmannen pankkipäivän loppuun mennessä;

d) 

osakkeenvaihtosopimusten, valuutanvaihtosopimusten, hyödykkeisiin perustuvien vaihtosopimusten ja kaikkien muiden kuin a alakohdassa tarkoitettujen, 31 päivän elokuuta 2013 jälkeen ja viimeistään 31 päivänä elokuuta 2014 tehtyjen johdannaissopimusten osalta johdannaissopimuksen täytäntöönpanopäivän jälkeisen toisen pankkipäivän loppuun mennessä;

e) 

osakkeenvaihtosopimusten, valuutanvaihtosopimusten, hyödykkeisiin perustuvien vaihtosopimusten ja kaikkien muiden kuin a alakohdassa tarkoitettujen, 31 päivän elokuuta 2014 jälkeen tehtyjen johdannaissopimusten osalta johdannaissopimuksen täytäntöönpanopäivän jälkeisen pankkipäivän loppuun mennessä.

2.  

Sellaisen finanssialan ulkopuolisen vastapuolen kanssa tehty OTC-johdannaissopimus, joka ei ole asetuksen (EU) N:o 648/2012 10 artiklassa tarkoitettu finanssialan ulkopuolinen vastapuoli, on vahvistettava mahdollisimman pian sähköisin välinein, jos tällaisia välineitä on saatavilla, seuraavasti:

a) 

viimeistään 31 päivänä elokuuta 2013 tehtyjen luottoriskinvaihtosopimusten ja koronvaihtosopimusten osalta OTC-johdannaissopimuksen täytäntöönpanopäivän jälkeisen viidennen pankkipäivän loppuun mennessä;

b) 

31 päivän elokuuta 2013 jälkeen ja viimeistään 31 päivänä elokuuta 2014 tehtyjen luottoriskinvaihtosopimusten ja koronvaihtosopimusten osalta OTC-johdannaissopimuksen täytäntöönpanopäivän jälkeisen kolmannen pankkipäivän loppuun mennessä;

c) 

31 päivän elokuuta 2014 jälkeen tehtyjen luottoriskinvaihtosopimusten ja koronvaihtosopimusten osalta OTC-johdannaissopimuksen täytäntöönpanopäivän jälkeisen toisen pankkipäivän loppuun mennessä;

d) 

osakkeenvaihtosopimusten, valuutanvaihtosopimusten, hyödykkeisiin perustuvien vaihtosopimusten ja kaikkien muiden kuin a alakohdassa tarkoitettujen, viimeistään 31 päivänä elokuuta 2013 tehtyjen johdannaissopimusten osalta johdannaissopimuksen täytäntöönpanopäivän jälkeisen seitsemännen pankkipäivän loppuun mennessä;

e) 

osakkeenvaihtosopimusten, valuutanvaihtosopimusten, hyödykkeisiin perustuvien vaihtosopimusten ja kaikkien muiden kuin a alakohdassa tarkoitettujen, 31 päivän elokuuta 2013 jälkeen ja viimeistään 31 päivänä elokuuta 2014 tehtyjen johdannaissopimusten osalta johdannaissopimuksen täytäntöönpanopäivän jälkeisen neljännen pankkipäivän loppuun mennessä;

f) 

osakkeenvaihtosopimusten, valuutanvaihtosopimusten, hyödykkeisiin perustuvien vaihtosopimusten ja kaikkien muiden kuin a alakohdassa tarkoitettujen, 31 päivän elokuuta 2014 jälkeen tehtyjen johdannaissopimusten osalta täytäntöönpanopäivän jälkeisen toisen pankkipäivän loppuun mennessä.

3.  
Jos 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu transaktio on toteutettu myöhemmin kuin kello 16.00 paikallista aikaa tai toiselle aikavyöhykkeelle sijoittautuneen vastapuolen kanssa, jolloin vahvistusta ei voida suorittaa asetettuun määräaikaan mennessä, vahvistus on suoritettava mahdollisimman pian ja viimeistään yhden pankkipäivän kuluttua tapauksen mukaan 1 tai 2 kohdassa asetetusta määräajasta.
4.  
Finanssialalla toimivilla vastapuolilla on oltava käytössään tarvittava menettely ilmoittaakseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY ( 2 ) 48 artiklan mukaisesti nimetylle toimivaltaiselle viranomaiselle kuukausittain sellaisten 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen vahvistamattomien OTC-johdannaistransaktioiden lukumäärän, jotka ovat olleet voimassa kauemmin kuin viisi pankkipäivää.

13 artikla

(Asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 14 kohdan a alakohta)

Sijoitussalkkujen täsmäytys

1.  
Finanssialalla toimivien ja finanssialan ulkopuolisten OTC-johdannaissopimuksen vastapuolten on sovittava kirjallisesti tai muulla vastaavalla sähköisellä välineellä jokaisen vastapuolensa kanssa järjestelyistä, joiden mukaan sijoitussalkut täsmäytetään. Tällainen sopimus on tehtävä ennen OTC-johdannaissopimuksen tekemistä.
2.  
OTC-johdannaissopimusten vastapuolten on suoritettava sijoitussalkkujen täsmäytys toistensa kanssa tai vastapuolen asianmukaisesti tähän valtuuttaman pätevän kolmannen osapuolen on huolehdittava täsmäytyksestä. Sijoitussalkkujen täsmäytyksen on katettava kauppaan liittyvät keskeiset ehdot, joiden perusteella jokainen yksittäinen OTC-johdannaissopimus voidaan tunnistaa, ja siihen on sisällytettävä ainakin jokaiselle sopimukselle asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehty arvostus.
3.  

Jotta mahdolliset poikkeamat jossain OTC-johdannaissopimuksen olennaisessa ehdossa, mukaan lukien sen arvostus, voidaan tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa, sijoitussalkkujen täsmäytys on suoritettava

a) 

finanssialalla toimivan vastapuolen tai asetuksen (EU) N:o 648/2012 10 artiklassa tarkoitetun finanssialan ulkopuolisen vastapuolen osalta

i) 

jokaisena pankkipäivänä, kun vastapuolilla on toistensa kanssa voimassa vähintään 500 OTC-johdannaissopimusta;

ii) 

kerran viikossa milloin tahansa kyseisen viikon aikana, kun vastapuolilla on toistensa kanssa voimassa 51–499 OTC-johdannaissopimusta;

iii) 

kerran vuosineljänneksellä milloin tahansa vuosineljänneksen aikana, kun vastapuolilla on toistensa kanssa voimassa enintään 50 OTC-johdannaissopimusta;

b) 

sellaisen finanssialan ulkopuolisen vastapuolen osalta, joka ei ole asetuksen (EU) N:o 648/2012 10 artiklassa tarkoitettu finanssialan ulkopuolinen vastapuoli

i) 

kerran vuosineljänneksellä milloin tahansa vuosineljänneksen aikana, kun vastapuolilla on toistensa kanssa voimassa yli 100 OTC-johdannaissopimusta,

ii) 

kerran vuodessa, kun vastapuolilla on toistensa kanssa voimassa enintään 100 OTC-johdannaissopimusta.

14 artikla

(Asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 14 kohdan a alakohta)

Sijoitussalkkujen tiivistäminen

Finanssialalla toimivilla vastapuolilla ja finanssialan ulkopuolisilla vastapuolilla, joilla on vastapuolen kanssa vähintään 500 voimassa olevaa OTC-johdannaissopimusta, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, on oltava käytettävissään menettelyt analysoidakseen säännöllisesti ja vähintään kaksi kertaa vuodessa mahdollisuutta suorittaa sijoitussalkkujen tiivistämisprosessi, jotta ne voivat vähentää vastapuoliluottoriskiä, ja aloittaakseen tällaisen sijoitussalkkujen tiivistämisprosessin.

Finanssialalla toimivien vastapuolten ja finanssialan ulkopuolisten vastapuolten on varmistettava, että ne voivat antaa asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle kohtuullisen ja pätevän selvityksen todetessaan, ettei sijoitussalkkujen tiivistämisprosessin suorittaminen ole aiheellista.

15 artikla

(Asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 14 kohdan a alakohta)

Erimielisyyksien ratkaiseminen

1.  

Tehdessään OTC-johdannaissopimuksia toistensa kanssa finanssialalla toimivien vastapuolten ja finanssialan ulkopuolisten vastapuolten on täytynyt sopia yksityiskohtaisista menettelyistä ja prosesseista, joilla

a) 

erimielisyydet, jotka liittyvät sopimuksen tunnustamiseen tai arvostukseen ja vakuuksien vaihtoon vastapuolten välillä, havaitaan ja kirjataan ja joilla niitä seurataan. Näissä menettelyissä on kirjattava vähintään sen jakson pituus, jonka erimielisyys on ratkaisematta, vastapuoli ja määrä, josta ollaan eri mieltä;

b) 

erimielisyydet ratkaistaan ajoissa, mukaan lukien erityinen prosessi erimielisyyksille, joita ei saada ratkaistuiksi viiden pankkipäivän kuluessa.

2.  
Finanssialalla toimivien vastapuolten on ilmoitettava direktiivin 2004/39/EY 48 artiklan mukaisesti nimetylle toimivaltaiselle viranomaiselle vastapuolten välisistä erimielisyyksistä, jotka liittyvät OTC-johdannaissopimukseen, sen arvostukseen tai sellaisten vakuuksien vaihtoon, joiden määrä tai arvo on yli 15 miljoonaa euroa ja jotka ovat voimassa vähintään 15 pankkipäivää.

16 artikla

(Asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 14 kohdan b alakohta)

Markkinaolosuhteet, jotka estävät markkina-arvoon arvostamisen

1.  

Markkinaolosuhteiden on katsottava estävän OTC-johdannaissopimuksen arvostamisen markkina-arvoon jommassakummassa seuraavista tilanteista:

a) 

kun markkinat ovat lamaantuneet;

b) 

jos kohtuullisia käypiä arvoja koskevissa arvoissa on merkittävää vaihtelua eikä eri arvioiden todennäköisyyttä voida arvioida kohtuudella.

2.  
OTC-johdannaissopimusten markkinat on katsottava lamaantuneiksi, kun noteeratut hinnat eivät ole helposti ja säännönmukaisesti saatavilla eivätkä saatavilla olevat hinnat edusta todellisia ja säännönmukaisesti toistuvia markkinatransaktioita, jotka toteutetaan markkinaehdoin.

17 artikla

(Asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 14 kohdan b alakohta)

Perusteet markkina-arvoon arvostamisen käytölle

Käyttääkseen markkina-arvoon arvostamista finanssialalla toimivilla ja finanssialan ulkopuolisilla vastapuolilla on oltava malli,

a) 

joka kattaa kaikki tekijät, jotka vastapuolten ottaisivat huomioon hintaa asettaessaan, mukaan lukien markkina-arvoon arvostamista koskevien tietojen mahdollisimman laaja käyttö;

b) 

joka on yhdenmukainen rahoitusinstrumenttien hinnoittelussa käytettävien hyväksyttyjen taloudellisten metodiikkojen kanssa;

c) 

joka kalibroidaan ja jonka validius testataan käyttäen hintoja, jotka ovat toteutuneet missä tahansa saman instrumentin viimeaikaisissa todettavissa olevissa markkinatransaktioissa, tai mitä tahansa käytettävissä ja todettavissa olevia markkinatietoja;

d) 

jonka muu kuin riskin ottava osasto validoi tai jota se valvoo riippumattomasti;

e) 

jonka hallitus dokumentoi tai hyväksyy asianmukaisesti niin usein kuin on tarpeen olennaisten muutosten jälkeen ja vähintään vuosittain. Tämän hyväksynnän antaminen voidaan siirtää komitean tehtäväksi.

18 artikla

(Asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 14 kohdan c alakohta)

Toimivaltaiselle viranomaiselle annettavaan ilmoitukseen sisällytettävät tiedot konsernin sisäisistä transaktioista

1.  

Toimivaltaiselle viranomaiselle tehtävä hakemus tai ilmoitus, joka sisältää tiedot konsernin sisäisestä transaktiosta, on tehtävä kirjallisesti, ja siinä on oltava seuraavat tiedot:

a) 

transaktioiden lakisääteiset vastapuolet, mukaan lukien niiden täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1247/2012 3 artiklan mukaiset tunnukset;

b) 

vastapuolten välinen liikesuhde;

c) 

tiedot osapuolten välisistä täydentävistä sopimussuhteista;

d) 

asetuksen (EU) N:o 648/2012 3 artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdan a–d alakohdassa määritetty konsernin sisäisen transaktion laji;

e) 

tiedot transaktioista, joille vastapuoli hakee vapautusta, mukaan lukien

i) 

OTC-johdannaissopimuslajin omaisuusluokka;

ii) 

OTC-johdannaissopimusten tyyppi;

iii) 

kohde-etuuksien tyyppi;

iv) 

nimelliset ja toimitusvaluutat;

v) 

sopimusten erääntymisaikojen vaihtelu;

vi) 

toimitustyyppi;

vii) 

OTC-johdannaissopimusten ennakoitu koko, määrät ja tiheys kunakin vuonna.

2.  
Osana asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle tehtävää hakemusta tai ilmoitusta vastapuolen on annettava myös lisätietoja todisteena siitä, että asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 6–10 kohdan mukaiset edellytykset täyttyvät. Tausta-asiakirjoissa on oltava jäljennökset riskienhallintamenettelyä koskevista asiakirjoista, aiemmat transaktiotiedot ja jäljennökset asianomaisista sopimuksista osapuolten välillä, ja toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä niihin voi sisältyä oikeudellinen lausunto.

19 artikla

(Asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 14 kohdan d alakohta)

EAMV:lle annettavaan ilmoitukseen sisällytettävät tiedot konsernin sisäisistä transaktioista

1.  

Toimivaltaisen viranomaisen ilmoitus, joka sisältää tiedot konsernin sisäisestä transaktiosta, on toimitettava EAMV:lle kirjallisesti

a) 

asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 7 tai 9 kohdan nojalla annetun ilmoituksen osalta kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta;

b) 

asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 6, 8 tai 10 kohdan nojalla tehdyn toimivaltaisen viranomaisen päätöksen osalta kuukauden kuluessa päätöksen toimittamisesta vastapuolelle.

2.  

EAMV:lle annettavassa ilmoituksessa on oltava

a) 

18 artiklassa luetellut tiedot;

b) 

tieto siitä, onko asiasta tehty myönteinen vai kielteinen päätös;

c) 

myönteisen päätöksen tapauksessa

i) 

tiivistelmä syystä siihen, että tapauksen mukaan asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 6, 7, 8, 9 tai 10 kohdassa asetettujen edellytysten katsotaan täyttyvän;

ii) 

asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 6, 8, tai 10 kohtaan liittyvän ilmoituksen osalta tieto siitä, onko kyse täydestä vai osittaisesta vapautuksesta;

d) 

kielteisen päätöksen tapauksessa

i) 

tapauksen mukaan niiden asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 6, 7, 8, 9 tai 10 kohdassa asetettujen edellytysten yksilöinti, jotka eivät täyty;

ii) 

tiivistelmä syystä siihen, että kyseisten edellytysten ei katsota täyttyvän.

20 artikla

(Asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 14 kohdan d alakohta)

Tiedot julkistettavasta konsernin sisäisestä vapautuksesta

Konsernin sisäisestä vapautuksesta julkistettavissa tiedoissa on oltava seuraavat tiedot:

a) 

transaktioiden lakisääteiset vastapuolet, mukaan lukien niiden täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1247/2012 3 artiklan mukaiset tunnukset;

b) 

vastapuolten välinen suhde;

c) 

onko kyse täydestä vai osittaisesta vapautuksesta;

d) 

niiden OTC-johdannaissopimusten nimellinen kokonaismäärä, joihin sovelletaan konsernin sisäistä vapautusta.

21 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämän asetuksen 13, 14 ja 15 artiklaa aletaan kuitenkin soveltaa kuuden kuukauden kuluttua asetuksen voimaantulosta.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.( 1 ) EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.

( 2 ) EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1.

Top