EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 09dc92ba-acf4-11eb-9767-01aa75ed71a1

Consolidated text: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2151, annettu 17 päivänä joulukuuta 2020, tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/904 liitteessä olevassa D osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden yhdenmukaistettuja merkintäeritelmiä koskevista säännöistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

02020R2151 — FI — 18.12.2020 — 000.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/2151,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2020,

tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/904 liitteessä olevassa D osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden yhdenmukaistettuja merkintäeritelmiä koskevista säännöistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 428 18.12.2020, s. 57)


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 077, 5.3.2021, s.  40 (2020/2151)
▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/2151,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2020,

tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/904 liitteessä olevassa D osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden yhdenmukaistettuja merkintäeritelmiä koskevista säännöistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)1 artikla

Pakkaus

Tässä asetuksessa tarkoitetaan ’pakkauksella’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/62/EY ( 1 ) 3 artiklan 1 kohdassa määriteltyä kuluttajapakkausta ja ryhmäpakkausta.

2 artikla

Yhdenmukaistetut merkintäeritelmät

1.  
Yhdenmukaistetut merkintäeritelmät terveyssiteille, tamponeille ja asettimellisille tamponeille vahvistetaan liitteessä I.
2.  
Yhdenmukaistetut merkintäeritelmät kosteuspyyhkeille eli henkilökohtaiseen hygieniaan ja kotitalouksien käyttöön tarkoitetuille esikosteutetuille pyyhkeille vahvistetaan liitteessä II.
3.  
Yhdenmukaistetut merkintäeritelmät suodattimellisille tupakkatuotteille ja suodattimille, joita pidetään kaupan käytettäväksi yhdessä tupakkatuotteiden kanssa, vahvistetaan liitteessä III.
4.  
Yhdenmukaistetut merkintäeritelmät juomamukeille vahvistetaan liitteessä IV.

3 artikla

Kielet

Merkinnän tietoteksti on laadittava kunkin sellaisen jäsenvaltion yhdellä tai useammalla virallisella kielellä, jossa kertakäyttöinen muovituote saatetaan markkinoille.

4 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 3 päivästä heinäkuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

Yhdenmukaistetut merkintäeritelmät terveyssiteille, tamponeille ja asettimellisille tamponeille

1. Terveyssidepakkaus, jonka pinta-ala on vähintään 10 cm2, on varustettava seuraavalla painetulla merkinnällä:

image

Huom.

:

Merkintää kehystävä musta rajaus ei ole osa merkintää. Sen ainoana tarkoituksena on tuoda esiin merkinnän ohut valkoinen reuna, joka ei muuten erottuisi valkoista sivua vasten.

Poiketen siitä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä virkkeessä säädetään, merkinnän saa kiinnittää tarrana sellaisten terveyssiteiden pakkaukseen, jotka saatetaan markkinoille ennen 4. heinäkuuta 2022.

2. Sellainen tamponipakkaus ja asettimellisten tamponien pakkaus, jonka pinta-ala on vähintään 10 cm2, on varustettava seuraavalla painetulla merkinnällä:

image

Huom.

:

Merkintää kehystävä musta rajaus ei ole osa merkintää. Sen ainoana tarkoituksena on tuoda esiin merkinnän ohut valkoinen reuna, joka ei muuten erottuisi valkoista sivua vasten.

Poiketen siitä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä virkkeessä säädetään, merkinnän saa kiinnittää tarrana sellaisten tamponien ja asettimellisten tamponien pakkaukseen, jotka saatetaan markkinoille ennen 4. heinäkuuta 2022.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen merkintöjen on täytettävä tässä kohdassa vahvistetut vaatimukset.

a. 

Merkinnän paikka

Merkintä on sijoitettava vaakasuoraan pakkauksen ulkopuolen etu- tai yläpinnalle sen mukaan, kumpi niistä on selkeämmin näkyvissä.

Jos vähimmäiskokoa käytettäessä merkintä ei mahdu kokonaan pakkauksen ulkopuolen etu- tai yläpinnalle, se voidaan sijoittaa osittain pakkauksen kahdelle pinnalle eli ylä- ja etupinnalle tai etu- ja sivupinnalle sen mukaan, kummat niistä ovat selkeämmin näkyvissä.

Jos merkintää ei voi sijoittaa vaakasuoraan pakkauksen muodon tai koon vuoksi, sitä saa kiertää 90 astetta ja sen saa sijoittaa pystysuoraan.

Merkinnän laatikoita ei saa erottaa toisistaan.

Kun pakkaus avataan ohjeiden mukaisesti, merkintä ei saa repeytyä eikä siitä saa tulla lukukelvoton.

b. 

Merkinnän koko

Merkintä koostuu kahdesta vierekkäisestä samankokoisesta laatikosta, joista toinen on punainen ja toinen sininen, ja yhdestä suorakaiteen muotoisesta mustasta laatikosta, joka sijaitsee mainittujen kahden samankokoisen laatikon alapuolella ja sisältää tietotekstin ”TUOTTEESSA ON MUOVIA”. Merkinnän korkeuden ja pituuden välinen suhdeluku on 1:2.

Jos pakkauksen ulkopuolen etu- tai yläpinta, johon merkintä sijoitetaan, on alaltaan alle 65 cm2, merkinnän vähimmäiskoko on 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). Kaikissa muissa tapauksissa merkinnän on katettava vähintään 6 % pinta-alasta, johon se sijoitetaan. Merkinnän enimmäiskoko on 3 cm × 6 cm (18 cm2).

c. 

Merkinnän malli

Merkinnän malli on esitettävä sellaisenaan ilman, että siihen lisätään tehosteita, sen värejä korjataan, sitä retusoidaan tai sen taustaa suurennetaan. Merkintä on esitettävä vähimmäisresoluutiolla 300 dpi, kun se on painettu todelliseen kokoon. Merkintää kehystää ohut valkoinen reuna.

Tietotekstissä ”TUOTTEESSA ON MUOVIA” on käytettävä isoja kirjaimia ja Helvetica Bold -kirjasinlajia. Kirjasinkoko on vähintään 5 pt ja enintään 14 pt.

Jos tietoteksti käännetään jäsenvaltioiden yhdelle tai useammalle muulle viralliselle kielelle, käännetty tietoteksti on sijoitettava joko suoraan merkinnän alapuolelle tai suorakaiteen muotoiseen mustaan laatikkoon ensimmäisen kielen alapuolelle. Käännetyn tietotekstin on molemmissa tapauksissa oltava selvästi näkyvissä. Poikkeustapauksissa, joissa pakkauksen ulkopuolen etu- tai yläpinnan tila on rajallinen, jäsenvaltion yhdelle tai useammalle muulle viralliselle kielelle käännetty tietoteksti voidaan sijoittaa muualle pakkaukseen mahdollisimman lähelle merkintää paikkaan, jossa se on selvästi näkyvissä. Käännetyssä tietotekstissä on käytettävä isoja kirjaimia ja Helvetica Bold -kirjasinlajia. Kirjasinkoko on vähintään 5 pt ja enintään 14 pt. Jos muille kielille käännetty tietoteksti sijoitetaan suorakaiteen muotoiseen mustaan laatikkoon, merkinnän enimmäiskoosta on mahdollista poiketa.

Käytettävät värikoodit ovat seuraavat:

— 
Valkoinen: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 0
— 
Musta: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 100
— 
Punainen: C = 0 / M = 90 / Y = 60 / K = 0
— 
Sininen: C = 60 / M = 0 / Y = 0 / K = 0
LIITE II

Yhdenmukaistetut merkintäeritelmät kosteuspyyhkeille

1. Kosteuspyyhkeiden (henkilökohtaiseen hygieniaan ja kotitalouksien käyttöön tarkoitettujen esikosteutettujen pyyhkeiden) pakkaus, jonka pinta-ala on vähintään 10 cm2, on varustettava seuraavalla painetulla merkinnällä:

image

Huom.

:

Merkintää kehystävä musta rajaus ei ole osa merkintää. Sen ainoana tarkoituksena on tuoda esiin merkinnän ohut valkoinen reuna, joka ei muuten erottuisi valkoista sivua vasten.

Poiketen siitä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä virkkeessä säädetään, merkinnän saa kiinnittää tarrana sellaisten kosteuspyyhkeiden pakkaukseen, jotka saatetaan markkinoille ennen 4. heinäkuuta 2022.

2. Merkinnän on täytettävä tässä kohdassa vahvistetut vaatimukset.

a. 

Merkinnän paikka

Merkintä on sijoitettava vaakasuoraan pakkauksen ulkopuolen etu- tai yläpinnalle sen mukaan, kumpi niistä on selkeämmin näkyvissä.

Jos vähimmäiskokoa käytettäessä merkintä ei mahdu kokonaan pakkauksen ulkopuolen etu- tai yläpinnalle, se voidaan sijoittaa osittain pakkauksen kahdelle pinnalle eli ylä- ja etupinnalle tai etu- ja sivupinnalle sen mukaan, kummat niistä ovat selkeämmin näkyvissä.

Jos merkintää ei voi sijoittaa vaakasuoraan pakkauksen muodon tai koon vuoksi, sitä saa kiertää 90 astetta ja sen saa sijoittaa pystysuoraan.

Merkinnän laatikoita ei saa erottaa toisistaan.

Kun pakkaus avataan ohjeiden mukaisesti, merkintä ei saa repeytyä eikä siitä saa tulla lukukelvoton.

b. 

Merkinnän koko

Merkintä koostuu kahdesta vierekkäisestä samankokoisesta laatikosta, joista toinen on punainen ja toinen sininen, ja yhdestä suorakaiteen muotoisesta mustasta laatikosta, joka sijaitsee mainittujen kahden samankokoisen laatikon alapuolella ja sisältää tietotekstin ”TUOTTEESSA ON MUOVIA”. Merkinnän korkeuden ja pituuden välinen suhdeluku on 1:2.

Jos pakkauksen ulkopuolen etu- tai ylä ulkopinta, johon merkintä sijoitetaan, on alaltaan alle 65 cm2, merkinnän vähimmäiskoko on 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). Kaikissa muissa tapauksissa merkinnän on katettava vähintään 6 prosenttia pinta-alasta, johon se sijoitetaan. Merkinnän enimmäiskoko on 3 cm × 6 cm (18 cm2).

c. 

Merkinnän malli

Merkinnän malli on esitettävä sellaisenaan ilman, että siihen lisätään tehosteita, sen värejä korjataan, sitä retusoidaan tai sen taustaa suurennetaan. Merkintä on esitettävä vähimmäisresoluutiolla 300 dpi, kun se on painettu todelliseen kokoon. Merkintää kehystää ohut valkoinen reuna.

Tietotekstissä ”TUOTTEESSA ON MUOVIA” on käytettävä isoja kirjaimia ja Helvetica Bold -kirjasinlajia. Kirjasinkoko on vähintään 5 pt ja enintään 14 pt.

Jos tietoteksti käännetään jäsenvaltioiden yhdelle tai useammalle muulle viralliselle kielelle, käännetty tietoteksti on sijoitettava joko suoraan merkinnän alapuolelle tai suorakaiteen muotoiseen mustaan laatikkoon ensimmäisen kielen alapuolelle. Käännetyn tietotekstin on molemmissa tapauksissa oltava selvästi näkyvissä. Poikkeustapauksissa, joissa pakkauksen ulkopuolen etu- tai yläpinnan tila on rajallinen, jäsenvaltion yhdelle tai useammalle muulle viralliselle kielelle käännetty tietoteksti voidaan sijoittaa muualle pakkaukseen mahdollisimman lähelle merkintää paikkaan, jossa se on selvästi näkyvissä. Käännetyssä tietotekstissä on käytettävä isoja kirjaimia ja Helvetica Bold -kirjasinlajia. Kirjasinkoko on vähintään 5 pt ja enintään 14 pt. Jos muille kielille käännetty tietoteksti sijoitetaan suorakaiteen muotoiseen mustaan laatikkoon, merkinnän enimmäiskoosta on mahdollista poiketa.

Käytettävät värikoodit ovat seuraavat:

— 
Valkoinen: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 0
— 
Musta: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 100
— 
Punainen: C = 0 / M = 90 / Y = 60 / K = 0
— 
Sininen: C = 60 / M = 0 / Y = 0 / K = 0
LIITE III

Yhdenmukaistetut merkintäeritelmät suodattimellisille tupakkatuotteille ja suodattimille, joita pidetään kaupan käytettäväksi yhdessä tupakkatuotteiden kanssa

1. Direktiivin 2014/40/EU 2 artiklan 30 kohdassa tarkoitettu suodattimellisten tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkaus ja direktiivin 2014/40/EU 2 artiklan 29 kohdassa tarkoitettu suodattimellisten tupakkatuotteiden myyntipäällys, jonka pinta-ala on vähintään 10 cm2, sekä suodattimien, joita pidetään kaupan käytettäväksi yhdessä tupakkatuotteiden kanssa, pakkaus, jonka pinta-ala on vähintään 10 cm2, on varustettava seuraavalla painetulla merkinnällä:

image

Huom.

:

Merkintää kehystävä musta rajaus ei ole osa merkintää. Sen ainoana tarkoituksena on tuoda esiin merkinnän ohut valkoinen reuna, joka ei muuten erottuisi valkoista sivua vasten.

Poiketen siitä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä virkkeessä säädetään, merkinnän saa kiinnittää tarrana sellaisten suodattimellisten tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkaukseen ja myyntipäällykseen sekä sellaisten suodattimien, joita pidetään kaupan käytettäväksi yhdessä tupakkatuotteiden kanssa, pakkaukseen, jotka saatetaan markkinoille ennen 4. heinäkuuta 2022.

2. Merkinnän on täytettävä tässä kohdassa vahvistetut vaatimukset.

a. 

Merkinnän paikka

i. 

Suodattimelliset tupakkatuotteet

Merkintä on sijoitettava vaakasuoraan vähittäismyyntipakkauksen ulkopuolen takapinnalle ja myyntipäällykseen.

Jos vähimmäiskokoa käytettäessä merkintä ei mahdu vaakasuoraan vähittäismyyntipakkauksen ulkopuolen takapinnalle, sitä saa kiertää 90 astetta ja sen saa sijoittaa vaakasuoraan vähittäismyyntipakkauksen takapinnalle tai mille tahansa ulkopuolen sivupinnalle. Merkinnän on oltava kaikissa tapauksissa selvästi näkyvissä.

Merkinnän laatikoita ei saa erottaa toisistaan.

Merkintä ei saa millään tavoin estää direktiivissä 2014/40/EU edellytettyjen terveysvaroitusten näkymistä.

Merkinnät eivät saa olla kokonaan tai osittain muiden merkintöjen tai leimojen peitossa.

Kun vähittäismyyntipaikkaus ja myyntipäällys avataan ohjeiden mukaisesti, merkintä ei saa repeytyä eikä siitä saa tulla lukukelvoton.

ii. 

Suodattimet, joita pidetään kaupan käytettäväksi yhdessä tupakkatuotteiden kanssa

Merkintä on sijoitettava vaakasuoraan pakkauksen ulkopuolen etu- tai yläpinnalle sen mukaan, kumpi niistä on selkeämmin näkyvissä.

Jos vähimmäiskokoa käytettäessä merkintä ei mahdu kokonaan pakkauksen ulkopuolen etu- tai yläpinnalle, se voidaan sijoittaa vaakasuoraan osittain pakkauksen kahdelle pinnalle eli ylä- ja etupinnalle tai etu- ja sivupinnalle sen mukaan, kummat niistä ovat selkeämmin näkyvissä.

Jos merkintää ei voi sijoittaa vaakasuoraan pakkauksen muodon tai koon vuoksi, sitä saa kiertää 90 astetta ja sen saa sijoittaa pystysuoraan.

Merkinnän laatikoita ei saa erottaa toisistaan.

Kun pakkaus avataan ohjeiden mukaisesti, merkintä ei saa repeytyä eikä siitä saa tulla lukukelvoton.

b. 

Merkinnän koko

Merkintä koostuu kahdesta vierekkäisestä samankokoisesta laatikosta, joista toinen on punainen ja toinen sininen, ja yhdestä suorakaiteen muotoisesta mustasta laatikosta, joka sijaitsee mainittujen kahden samankokoisen laatikon alapuolella ja sisältää tietotekstin ”SUODATTIMESSA ON MUOVIA”. Merkinnän korkeuden ja pituuden välinen suhdeluku on 1:2.

i. 

Suodattimelliset tupakkatuotteet

Jos vähittäismyyntipaikkauksen ulkopuolen takapinta on alaltaan alle 65 cm2, merkinnän vähimmäiskoko on 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). Kaikissa muissa tapauksissa merkinnän on katettava vähintään 6 prosenttia pinta-alasta, johon se sijoitetaan. Merkinnän enimmäiskoko on 3 cm × 6 cm (18 cm2).

ii. 

Suodattimet, joita pidetään kaupan käytettäväksi yhdessä tupakkatuotteiden kanssa

Jos pakkauksen ulkopuolen etu- tai yläpinta, johon merkintä sijoitetaan, on alaltaan alle 65 cm2, merkinnän vähimmäiskoko on 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). Kaikissa muissa tapauksissa merkinnän on katettava vähintään 6 prosenttia pinta-alasta, johon se sijoitetaan. Merkinnän enimmäiskoko on 3 cm × 6 cm (18 cm2).

c. 

Merkinnän malli

Merkinnän malli on esitettävä sellaisenaan ilman, että siihen lisätään tehosteita, sen värejä korjataan, sitä retusoidaan tai sen taustaa suurennetaan. Merkintä on esitettävä vähimmäisresoluutiolla 300 dpi, kun se on painettu todelliseen kokoon. Merkintää kehystää ohut valkoinen reuna.

Tietotekstissä ”SUODATTIMESSA ON MUOVIA” on käytettävä isoja kirjaimia ja Helvetica Bold -kirjasinlajia. Kirjasinkoko on vähintään 5 pt ja enintään 14 pt.

Jos tietoteksti käännetään jäsenvaltioiden yhdelle tai useammalle muulle viralliselle kielelle, käännetty tietoteksti on sijoitettava joko suoraan merkinnän alapuolelle tai suorakaiteen muotoiseen mustaan laatikkoon ensimmäisen kielen alapuolelle. Käännetyn tietotekstin on molemmissa tapauksissa oltava selvästi näkyvissä. Poikkeustapauksissa, joissa pakkauksen ulkopuolen etu- tai yläpinnan tila on rajallinen, jäsenvaltion yhdelle tai useammalle muulle viralliselle kielelle käännetty tietoteksti voidaan sijoittaa muualle pakkaukseen mahdollisimman lähelle merkintää paikkaan, jossa se on selvästi näkyvissä. Käännetyssä tietotekstissä on käytettävä isoja kirjaimia ja Helvetica Bold -kirjasinlajia. Kirjasinkoko on vähintään 5 pt ja enintään 14 pt. Jos muille kielille käännetty tietoteksti sijoitetaan suorakaiteen muotoiseen mustaan laatikkoon, merkinnän enimmäiskoosta on mahdollista poiketa.

Käytettävät värikoodit ovat seuraavat:

— 
Valkoinen: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 0
— 
Musta: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 100
— 
Punainen: C = 0 / M = 90 / Y = 60 / K = 0
— 
Sininen: C = 60 / M = 0 / Y = 0 / K = 0
LIITE IV

Yhdenmukaistetut merkintäeritelmät juomamukeille

1. Juomamukeissa, jotka on tehty osittain muovista, on oltava seuraava painettu merkintä:

image

Huom.

:

Merkintää kehystävä musta rajaus ei ole osa merkintää. Sen ainoana tarkoituksena on tuoda esiin merkinnän ohut valkoinen reuna, joka ei muuten erottuisi valkoista sivua vasten.

▼C1

Poiketen siitä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä virkkeessä säädetään, merkinnän saa kiinnittää tarrana sellaisiin osittain muovista tehtyihin juomamukeihin, jotka saatetaan markkinoille ennen 4. heinäkuuta 2022.

▼B

2. Juomamukeissa, jotka on tehty kokonaan muovista, on oltava joko seuraava painettu merkintä tai seuraava kaiverrettu/kohokuvioitu merkintä:

image Painettu

Huom.

:

Merkintää kehystävä musta rajaus ei ole osa merkintää. Sen ainoana tarkoituksena on luoda kontrasti valkoista sivua vasten.

▼C1

Poiketen siitä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä virkkeessä säädetään, merkinnän saa kiinnittää tarrana sellaisiin kokonaan muovista tehtyihin juomamukeihin, jotka saatetaan markkinoille ennen 4. heinäkuuta 2022.

image Kaiverrettu/kohokuvioitu

▼B

Huom.

:

Merkintää kehystävä musta rajaus ja harmaa tausta eivät ole osa merkintää. Niiden ainoana tarkoituksena on luoda kontrasti valkoista sivua vasten.

3. Osittain muovista tehtyjen mukien merkinnän on täytettävä tässä kohdassa vahvistetut vaatimukset.

a. 

Merkinnän paikka

i. 

Tavanomaiset mukit:

Merkintä on sijoitettava vaakasuoraan mukin ulkopinnalle kauas mukin reunasta, jotta se ei joudu kosketuksiin kuluttajan suun kanssa käytön yhteydessä. Merkintää ei saa sijoittaa mukin pohjan alapuolelle.

ii. 

Samppanjalasin muotoiset mukit:

Merkintä on sijoitettava vaakatasoon mukin ulkopinnalle, mukaan lukien mukin jalkaa kannattelevan pohjan yläpuoli. Merkintä on sijoitettava kauas mukin reunasta, jotta se ei joudu kosketuksiin kuluttajan suun kanssa käytön yhteydessä. Merkintää ei saa sijoittaa mukin pohjan alapuolelle.

Jos merkintää ei voi sijoittaa vaakasuoraan mukin muodon tai koon vuoksi, sitä saa kiertää 90 astetta ja sen saa sijoittaa pystysuoraan.

Merkinnän laatikoita ei saa erottaa toisistaan.

b. 

Merkinnän koko

Merkintä koostuu kahdesta vierekkäisestä samankokoisesta laatikosta, joista toinen on punainen ja toinen sininen, ja yhdestä suorakaiteen muotoisesta mustasta laatikosta, joka sijaitsee mainittujen kahden samankokoisen laatikon alapuolella ja sisältää tietotekstin ”TUOTTEESSA ON MUOVIA”. Merkinnän korkeuden ja pituuden välinen suhdeluku on 1:2.

Tilavuudeltaan alle 500 ml:n mukien osalta merkinnän vähimmäiskoko on 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2).

Tilavuudeltaan vähintään 500 ml:n mukien osalta merkinnän vähimmäiskoko on 1,6 cm × 3,2 cm (5,12 cm2).

c. 

Merkinnän malli

Merkinnän malli on esitettävä sellaisenaan ilman, että siihen lisätään tehosteita, sen värejä korjataan, sitä retusoidaan tai sen taustaa suurennetaan. Merkintä on esitettävä vähimmäisresoluutiolla 300 dpi, kun se on painettu todelliseen kokoon. Merkintää kehystää ohut valkoinen reuna.

Tietotekstissä ”TUOTTEESSA ON MUOVIA” on käytettävä isoja kirjaimia ja Helvetica Bold -kirjasinlajia. Kirjasinkoko on vähintään 5 pt alle 500 ml:n mukien osalta ja 6 pt vähintään 500 ml:n mukien osalta.

Jos tietoteksti käännetään jäsenvaltioiden yhdelle tai useammalle muulle viralliselle kielelle, käännetty tietoteksti on sijoitettava joko suoraan merkinnän alapuolelle tai suorakaiteen muotoiseen mustaan laatikkoon ensimmäisen kielen alapuolelle. Käännetyn tietotekstin on molemmissa tapauksissa oltava selvästi näkyvissä. Poikkeustapauksissa, joissa mukin ulkopinnan tila on rajallinen, jäsenvaltion yhdelle tai useammalle muulle viralliselle kielelle käännetty tietoteksti voidaan sijoittaa muualle mukiin mahdollisimman lähelle merkintää paikkaan, jossa se on selvästi näkyvissä. Käännetyssä tietotekstissä on käytettävä isoja kirjaimia ja Helvetica Bold -kirjasinlajia. Kirjasinkoko on vähintään 5 pt alle 500 ml:n mukien osalta ja 6 pt vähintään 500 ml:n mukien osalta. Jos muille kielille käännetty tietoteksti sijoitetaan suorakaiteen muotoiseen mustaan laatikkoon, merkinnän enimmäiskoosta on mahdollista poiketa

Käytettävät värikoodit ovat seuraavat:

— 
Valkoinen: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 0
— 
Musta: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 100
— 
Punainen: C = 0 / M = 90 / Y = 60 / K = 0
— 
Sininen: C = 60 / M = 0 / Y = 0 / K = 0

4. Kokonaan muovista tehtyjen juomamukien merkintöjen on täytettävä tässä kohdassa vahvistetut vaatimukset.

a. 

Merkinnän paikka

i. 

Tavanomaiset mukit

Merkintä on sijoitettava vaakasuoraan mukin ulkopinnalle sen mukaan, missä se on selkeimmin näkyvissä. Merkintää ei saa sijoittaa mukin pohjan alapuolelle. Painettu merkintä on sijoitettava kauas mukin reunasta, jotta se ei joudu kosketuksiin kuluttajan suun kanssa käytön yhteydessä. Jos mukeissa on uurteita, merkintää ei saa kohokuvioida/kaivertaa uurteisiin.

ii. 

Samppanjalasin muotoiset mukit

Merkintä on sijoitettava vaakatasoon mukin ulkopinnalle, mukaan lukien mukin jalkaa kannattelevan pohjan yläpuoli, sen mukaan, missä se on selkeimmin näkyvissä. Merkintää ei saa sijoittaa mukin pohjan alapuolelle. Painettu merkintä on sijoitettava kauas mukin reunasta, jotta se ei joudu kosketuksiin kuluttajan suun kanssa käytön yhteydessä. Jos mukeissa on uurteita, merkintää ei saa kohokuvioida/kaivertaa uurteisiin.

Jos merkintää ei voi sijoittaa vaakasuoraan mukin muodon tai koon vuoksi, sitä saa kiertää 90 astetta ja sen saa sijoittaa pystysuoraan.

b. 

Merkinnän koko

Merkinnän on oltava suorakaiteen muotoinen, ja sen korkeuden ja pituuden välinen suhdeluku on 1:2.

Tilavuudeltaan alle 500 ml:n mukien osalta merkinnän vähimmäiskoko on 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2).

Tilavuudeltaan vähintään 500 ml:n mukien osalta merkinnän vähimmäiskoko on 1,6 cm × 3,2 cm (5,12 cm2).

c. 

Merkinnän malli

i. 

Painettu:

Merkinnän malli on esitettävä mustalla painovärillä ilman, että siihen lisätään tehosteita, sitä korjataan tai sen taustaa suurennetaan. Merkintä on esitettävä vähimmäisresoluutiolla 300 dpi, kun se on painettu todelliseen kokoon. Merkinnällä olisi oltava riittävän suuri kontrasti taustaan nähden, jotta se on selkeästi luettavissa. Tästä syystä merkinnän ääriviivat olisi painettava yhdellä seuraavista väreistä:

— 
Valkoinen: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 0
— 
Musta: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 100
— 
Punainen: C = 0 / M = 90 / Y = 60 / K = 0
— 
Sininen: C = 60 / M = 0 / Y = 0 / K = 0
ii. 

Kaiverrettu/kohokuvioitu:

Merkinnän malli on esitettävä ilman, että siihen lisätään tehosteita, sitä korjataan tai sen taustaa suurennetaan. Tämän liitteen 2 kohdassa esitetyt merkinnän valkoiset ääriviivat edustavat viivoja, jotka mukiin kaiverretaan tai kohokuvioidaan.

Tietotekstissä ”TEHTY MUOVISTA” on käytettävä isoja kirjaimia ja Helvetica Bold -kirjasinlajia. Kirjasinkoko on vähintään 5 pt alle 500 ml:n mukien osalta ja 6 pt vähintään 500 ml:n mukien osalta.

Jos tietoteksti käännetään jäsenvaltioiden yhdelle tai useammalle muulle viralliselle kielelle, käännetty tietoteksti on sijoitettava joko suoraan merkinnän alapuolelle tai suorakaiteen muotoiseen mustaan laatikkoon ensimmäisen kielen alapuolelle. Käännetyn tietotekstin on molemmissa tapauksissa oltava selvästi näkyvissä. Poikkeustapauksissa, joissa mukin ulkopinnan tila on rajallinen, jäsenvaltion yhdelle tai useammalle muulle viralliselle kielelle käännetty tietoteksti voidaan sijoittaa muualle mukiin mahdollisimman lähelle merkintää paikkaan, jossa se on selvästi näkyvissä. Käännetyssä tietotekstissä on käytettävä isoja kirjaimia ja Helvetica Bold -kirjasinlajia. Kirjasinkoko on vähintään 5 pt alle 500 ml:n mukien osalta ja 6 pt vähintään 500 ml:n mukien osalta.

Painettujen merkintöjen osalta käytettävät värikoodit ovat seuraavat:

— 
Valkoinen: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 0
— 
Musta: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 100^l( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä (EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10).

Top