EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 0695335e-ec63-11ea-b3c6-01aa75ed71a1

Consolidated text: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1323, annettu 2 päivänä elokuuta 2019, muna- ja siipikarjanliha-alojen poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä Italiassa

02019R1323 — FI — 23.08.2020 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1323,

annettu 2 päivänä elokuuta 2019,

muna- ja siipikarjanliha-alojen poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä Italiassa

(EUVL L 206 6.8.2019, s. 12)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1206, annettu 19 päivänä elokuuta 2020,

  L 273

1

20.8.2020
▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1323,

annettu 2 päivänä elokuuta 2019,

muna- ja siipikarjanliha-alojen poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä Italiassa▼M1

1 artikla

Unioni myöntää 50 prosentin osarahoitusosuuden menoista, joita Italialle aiheutui siitosmunien, kulutukseen tarkoitettujen munien ja siipikarjanlihan markkinoiden tukemisesta markkinoiden kärsittyä huomattavasti korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5-alatyypin 45 taudinpurkauksesta, jonka Italia havaitsi ja ilmoitti 1 päivän lokakuuta 2017 ja 30 päivän kesäkuuta 2018 välisenä aikana tai taudinpurkauksesta, jonka Italia ilmoitti 20 päivän heinäkuuta 2017 ja 28 päivän syyskuuta 2017 välisenä aikana ja jonka takia tilat oli pakko pitää suljettuina 28 päivän syyskuuta 2017 jälkeen.

▼B

2 artikla

Italialle aiheutuneisiin menoihin voidaan myöntää unionin osarahoitusta ainoastaan

a) 

siltä ajanjaksolta, jona sovellettiin eläinten terveyttä ja eläinlääkintää koskevia toimenpiteitä, joita tarkoitetaan liitteessä luetellussa unionin ja Italian lainsäädännössä ja jotka koskivat 1 artiklassa säädettyä ajanjaksoa; ja

b) 

niiden siipikarjatilojen osalta, joihin on sovellettu eläinten terveyttä ja eläinlääkintää koskevia toimenpiteitä ja jotka sijaitsevat liitteessä luetellussa unionin ja Italian lainsäädännössä tarkoitetuilla vyöhykkeillä, jäljempänä ’säännellyt vyöhykkeet’; ja

c) 

jos Italia on maksanut tuen tuensaajille viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2020. Delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 5 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta; ja

d) 

jos eläin tai tuote ei ole saanut a alakohdassa tarkoitetun ajanjakson osalta mitään korvausta valtiontukena tai vakuutuskorvauksena eikä unionin rahoitustukea ole saatu asetuksen (EU) N:o 652/2014 nojalla.

3 artikla

1.  Unionin osarahoitusosuuden enimmäismäärä on 32 147 498 euroa seuraavasti:

a) 

kun kyseessä on siipikarjan tuotannon väheneminen säännellyillä vyöhykkeillä, sovelletaan seuraavia kiinteitä määriä:

i) 

0,1050 euroa sellaista CN-koodiin 0407 11 00 kuuluvaa siitosmunaa kohti, joka on hävitetty, enintään 406 355 munasta,

ii) 

0,07 euroa sellaista CN-koodiin 0407 11 00 kuuluvaa siitosmunaa kohti, joka on jalostettu munatuotteiksi, enintään 18 211 121 munasta,

iii) 

0,0167 euroa sellaista CN-koodiin 0407 11 00 kuuluvaa munaa kohti, joka on jalostettu munatuotteiksi, enintään 28 730 220 munasta,

iv) 

0,064 euroa viikkoa kohti CN-koodiin 0105 94 00 kuuluvaa broileria kohti enintään 50 390 617 eläimestä,

v) 

0,13 euroa viikkoa kohti CN-koodiin 0105 94 00 kuuluvaa munivaa häkkikanaa kohti enintään 391 246 eläimestä,

vi) 

0,17 euroa viikkoa kohti CN-koodiin 0105 94 00 kuuluvaa munivaa lattiakanaa kohti enintään 1 933 867 eläimestä,

vii) 

0,045 euroa viikkoa kohti CN-koodiin 0105 94 00 kuuluvaa häkkikanalan kananuorikkoa kohti enintään 185 900 eläimestä,

viii) 

0,055 euroa viikkoa kohti CN-koodiin 0105 94 00 kuuluvaa lattiakanalan kananuorikkoa kohti enintään 265 136 eläimestä,

ix) 

0,194 euroa viikkoa kohti CN-koodiin 0105 99 10 kuuluvaa teurasankkaa kohti enintään 140 000 eläimestä,

x) 

0,13 euroa viikkoa kohti CN-koodiin 0105 99 30 kuuluvaa naaraspuolista lihakalkkunaa kohti enintään 3 263 749 eläimestä,

xi) 

0,215 euroa viikkoa kohti CN-koodiin 0105 99 30 kuuluvaa urospuolista lihakalkkunaa kohti enintään 6 140 730 eläimestä,

xii) 

0,1475 euroa viikkoa kohti CN-koodiin 0105 99 50 kuuluvaa helmikanaa kohti enintään 392 869 eläimestä,

b) 

kun kyseessä ovat menetykset, jotka liittyvät säännellyillä vyöhykkeillä sovellettavasta siirtokiellosta johtuvaan mukautettuun kasvatusaikaan, sovelletaan seuraavia kiinteitä määriä eläintä kohti:

i) 

0,115 euroa viikkoa kohti CN-koodiin 0105 94 00 kuuluvaa tavallista kananuorikkoa kohti enintään 323 784 eläimestä,

ii) 

0,12 euroa viikkoa kohti CN-koodiin 0105 94 00 kuuluvaa tavallista broileria kohti enintään 5 600 eläimestä,

iii) 

3,06 euroa CN-koodiin 0105 94 00 kuuluvaa ylikokoista salvukukkoa kohti enintään 2 000 eläimestä,

iv) 

1,0534 euroa CN-koodiin 0105 99 30 kuuluvaa kalkkunaa kohti enintään 11 021 eläimestä,

v) 

0,5627 euroa viikkoa kohti CN-koodiin 0105 99 30 kuuluvaa ylikokoista nuorta kalkkunaa kohti enintään 12 662 eläimestä,

c) 

kun kyseessä on siipikarjan teurastus säännellyillä vyöhykkeillä, sovelletaan seuraavia kiinteitä määriä eläintä kohti:

i) 

0,19 euroa CN-koodiin 0105 11 19 kuuluvaa kanaa kohti enintään 40 908 eläimestä,

ii) 

0,2015 euroa CN-koodiin 0105 11 19 kuuluvaa maatiaiskanaa kohti enintään 1 455 308 eläimestä,

iii) 

0 565 euroa CN-koodiin 0105 12 00 kuuluvaa naaraspuolista kalkkunaa kohti enintään 847 257 eläimestä,

iv) 

1,03 euroa CN-koodiin 0105 12 00 kuuluvaa urospuolista kalkkunaa kohti enintään 586 923 eläimestä,

d) 

kun kyseessä on jalostuseläinten tuotannon väheneminen säännellyillä vyöhykkeillä, sovelletaan seuraavia kiinteitä määriä eläintä kohti:

i) 

0,135 euroa viikkoa kohti CN-koodiin 0105 94 00 kuuluvaa broileria kohti enintään 1 621 820 eläimestä,

ii) 

1,185 euroa viikkoa kohti CN-koodiin 0105 99 30 kuuluvaa kalkkunaa kohti enintään 128 689 eläimestä.

2.  Jos sellaisten munien tai eläinten määrä, joista voidaan myöntää korvausta, ylittää 1 kohdassa tapauskohtaisesti vahvistetun munien tai eläinten enimmäismäärän, unionin osarahoitukseen oikeutettuja menoja voidaan mukauttaa tapauskohtaisesti ja osarahoitus voi ylittää määrät, jotka ovat seurausta enimmäismäärien tapauskohtaisesta soveltamisesta, edellyttäen että mukautusten kokonaismäärä on alle 10 prosenttia 1 kohdassa tarkoitetusta unionin osarahoittamien menojen enimmäismäärästä.

4 artikla

Italian on tehtävä hallinnollisia ja fyysisiä tarkastuksia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 ( 1 ) 58 ja 59 artiklan mukaisesti.

Italian on erityisesti todennettava

a) 

tukihakemuksen jättäneiden hakijoiden tukikelpoisuus;

b) 

kunkin tukikelpoisen hakijan osalta: tosiasiallisen tuotannonmenetyksen tukikelpoisuus, määrä ja arvo;

c) 

etteivät tukikelpoiset hakijat ole saaneet tämän asetuksen 2 artiklassa tarkoitettujen menetysten korvaamiseksi rahoitusta muista lähteistä.

Niille tukikelpoisille hakijoille, joita koskevat hallinnolliset tarkastukset on tehty, voidaan maksaa tuki jo ennen kuin on tehty kaikki muut tarkastukset, erityisesti paikalla tehtäviin tarkastuksiin valittuja hakijoita koskevat tarkastukset.

Jos hakijan tukikelpoisuudelle ei saada vahvistusta, tuki on perittävä takaisin ja on määrättävä seuraamuksia.

5 artikla

Italian on toimitettava komissiolle selvitys maksujen tarkastamisesta ja hyväksymisestä.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE

Asetuksen 2 artiklassa tarkoitetut säännellyt vyöhykkeet ja ajanjaksot

Direktiivin 2005/94/EY mukaisesti vahvistetut Italian alueet ja ajanjaksot, jotka määritellään seuraavissa säädöksissä:

— 
Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1845, annettu 11 päivänä lokakuuta 2017, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitteen muuttamisesta (EUVL L 262, 12.10.2017, s. 7).
— 
Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1930, annettu 20 päivänä lokakuuta 2017, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitteen muuttamisesta (EUVL L 272, 21.10.2017, s. 18).
— 
Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1969, annettu 27 päivänä lokakuuta 2017, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitteen muuttamisesta (EUVL L 279, 28.10.2017, s. 56).
— 
Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2000, annettu 6 päivänä marraskuuta 2017, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitteen muuttamisesta (EUVL L 289, 8.11.2017, s. 9).
— 
Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2175, annettu 21 päivänä marraskuuta 2017, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitteen muuttamisesta (EUVL L 306, 22.11.2017, s. 31).
— 
Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2289, annettu 11 päivänä joulukuuta 2017, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitteen muuttamisesta (EUVL L 328, 12.12.2017, s. 126).
— 
Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2412, annettu 20 päivänä joulukuuta 2017, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitteen muuttamisesta (EUVL L 342, 21.12.2017, s. 29).
— 
Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/342, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2018, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitteen muuttamisesta (EUVL L 65, 8.3.2018, s. 43).
— 
Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/418, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2018, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitteen muuttamisesta (EUVL L 75, 19.3.2018, s. 27).
— 
Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/510, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2018, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitteen muuttamisesta (EUVL L 83, 27.3.2018, s. 16).
— 
Terveysministeriön määräykset korkeapatogeenisen lintuinfluenssan 1 päivän lokakuuta 2017 ja 30 päivän kesäkuuta 2018 välisellä ajanjaksolla vahvistetuista taudinpurkauksista tehdystä ilmoituksesta.( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549).

Top