Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2004C0065

EFTAn valvontaviranomaisen suositus N:o 65/04/KOL, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, rehujen virallista tarkastusta koskevasta yhteensovitetusta ohjelmasta vuonna 2004

OJ L 126, 19.5.2005, p. 59–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 13–21 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2004/65/oj

19.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/59


EFTAn VALVONTAVIRANOMAISEN SUOSITUS

N:o 65/04/KOL,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

rehujen virallista tarkastusta koskevasta yhteensovitetusta ohjelmasta vuonna 2004

EFTAn VALVONTAVIRANOMAINEN, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 109 artiklan ja pöytäkirjan 1,

ottaa huomioon EFTA-valtioiden sopimuksen valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja pöytäkirjan 1,

ottaa huomioon ETA-sopimuksen liitteessä I olevan II luvun 31a kohdassa tarkoitetun säädöksen (neuvoston direktiivi 95/53/EY, annettu 25 päivänä lokakuuta 1995, rehujen virallisen valvonnan järjestämistä koskevista periaatteista (1)), sellaisena kuin se on muutettuna ja sellaisena kuin se on mukautettuna ETA-sopimukseen sopimuksen pöytäkirjalla 1, ja erityisesti sen 22 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan talousalueen moitteettoman toiminnan takaamiseksi on tarpeen luoda ETA:ssa toteutettavia yhteensovitettuja rehujen tarkastusohjelmia ETA-valtioiden suorittamien virallisten tarkastusten yhdenmukaisuuden parantamiseksi.

(2)

Kyseisissä ohjelmissa olisi korostettava ETA-sopimuksen nojalla voimassa olevan lainsäädännön noudattamista sekä kansanterveyden ja eläinten terveyden suojelua.

(3)

Kansallisten ohjelmien ja yhteensovitettujen ohjelmien samanaikaisesta toimeenpanosta voidaan saada tietoja ja kokemuksia, joihin tuleva tarkastustoiminta ja lainsäädäntö voidaan perustaa.

(4)

Vaikka ETA-sopimuksen liitteessä I olevan II luvun 33 kohdassa tarkoitetussa säädöksessä (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/32/EY, annettu 7 päivänä toukokuuta 2002, haitallisista aineista eläinten rehuissa (2)) vahvistetaan aflatoksiini B1:n enimmäispitoisuus rehuissa, ETA-sopimuksen nojalla ei ole voimassa säännöksiä muista mykotoksiineista, kuten okratoksiini A:sta, tsearalenonista, deoksinivalenolista ja fumonisiineistä. Tietojen saaminen kyseisten mykotoksiinien esiintymisestä pistokokeiden avulla olisi hyödyllistä tilanteen arvioimiseksi asianmukaisen lainsäädännön kehittämistä varten. Lisäksi tietyt rehuaineet, kuten vilja- ja öljykasvien siemenet, ovat erityisen alttiita mykotoksiinikontaminaatiolle sadonkorjuu-, varastointi- ja kuljetusolojen vuoksi. Koska mykotoksiinipitoisuudet vaihtelevat vuosittain, kaikista mainituista mykotoksiineista on aiheellista kerätä tiedot useina peräkkäisinä vuosina.

(5)

Aikaisemmat tarkastukset, joilla on pyritty selvittämään antibioottien ja kokkidiostaattien esiintymistä eräissä rehuissa, joissa kyseisten aineiden käyttö on kielletty, osoittavat, että säännöksiä rikotaan edelleen tällä tavoin. Löydösten tiheys ja asian arkaluonteisuus oikeuttavat jatkamaan tarkastuksia.

(6)

Norjan ja Islannin osallistumista tämän suosituksen liitteen II soveltamisalaan kuuluviin ohjelmiin, jotka koskevat rehun lisäaineina kiellettyjä aineita, on arvioitava niille ETA-sopimuksen liitteessä I olevasta II luvusta myönnettyjen poikkeusten osalta.

(7)

On tärkeää varmistaa, että eläinperäisten rehuaineiden käyttöä rehuissa koskevat rajoitukset, sellaisina kuin niistä säädetään asiaa koskevassa ETA:n lainsäädännössä, on pantu tosiasiallisesti täytäntöön.

(8)

Medroksiprogesteroniasetaatin löytyminen ihmisten ja eläinten ravintoketjusta korostaa rehutoimitusten valinnan tärkeyttä turvallisuuden varmistamiseksi eläinten ravinnossa. Eräät rehujen ainesosat ovat elintarviketeollisuuden tai muiden teollisuudenalojen tai kaivostoiminnan sivutuotteita. Teollisuusperäisten rehuaineiden alkuperä ja jalostusmenetelmä voivat olla erityisen merkittäviä tuotteiden turvallisuuden kannalta. Siksi toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava huomioon tämä näkökohta suorittaessaan tarkastuksiaan.

(9)

Tässä suosituksessa säädetyt toimenpiteet ovat EFTAn valvontaviranomaista avustavan EFTAn kasvi- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

SUOSITTELEE, ETTÄ EFTA-VALTIOT

1)

Toteuttavat vuonna 2004 yhteensovitetun tarkastusohjelman, jonka tarkoituksena on tarkastaa:

a)

mykotoksiinien (alfatoksiini B1:n, okratoksiini A:n, tsearalenonin, deoksinivalenolin ja fumonisiinien) pitoisuudet rehuissa sekä määritysmenetelmät. Näytteidenotto voidaan toteuttaa pistokokein tai kohdennetulla otannalla. Kohdennetussa otannassa näytteiden olisi oltava rehuaineita, joiden epäillään sisältävän korkeita mykotoksiinipitoisuuksia, esimerkiksi vilja- tai öljykasvien siemeniä, öljyhedelmiä tai niistä tehtyjä tuotteita ja sivutuotteita sekä rehuaineita, joita on varastoitu pitkän aikaa tai kuljetettu meritse pitkiä matkoja. Tarkastusten tuloksista olisi raportoitava liitteessä I esitettyä mallia käyttäen;

b)

eräät tiettyjen eläinlajien ja -ryhmien rehun lisäaineina käytetyt sallitut tai kielletyt lääkeaineet ei-lääkinnällisissä esiseoksissa ja rehuseoksissa, joissa kyseisten lääkeaineiden käyttö on kielletty. Tarkastukset olisi kohdistettava kyseisten lääkeaineiden esiintymiseen esiseoksissa ja rehuseoksissa, jos toimivaltainen viranomainen arvioi säännösten rikkomisen todennäköisemmäksi. Tuloksista olisi raportoitava liitteessä II esitettyä mallia käyttäen;

c)

eläinperäisten rehuaineiden tuotantoa ja käyttöä koskevien rajoitusten täytäntöönpano liitteen III mukaisesti;

d)

rehuseosten valmistajien käyttämät menetelmät teollisuusperäisten rehuaineiden toimitusten valinnassa ja arvioinnissa ja kyseisten aineiden laadun ja turvallisuuden varmistamisessa liitteessä IV esitetyllä tavalla.

2)

Sisällyttävät 1 kohdassa tarkoitetun yhteensovitetun tarkastusohjelman tulokset erillisenä lukuna tarkastustoimia koskevaan vuosikertomukseensa, joka on toimitettava EFTAn valvontaviranomaiselle viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 2005 direktiivin 95/53/EY 22 artiklan 2 kohdan sekä yhdenmukaistetun kertomusmallin viimeisimmän version mukaisesti.

Tehty Brysselissä 31 päivänä maaliskuuta 2004.

EFTAn valvontaviranomaisen puolesta

Bernd HAMMERMAN

Kollegion jäsen

Niels FENGER

Johtaja


(1)  EYVL L 265, 8.11.1995, s. 17. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/46/EY (EYVL L 234, 1.9.2001, s. 55).

(2)  EYVL L 140, 30.5.2002, s. 10. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2005/8/EY (EUVL L 27, 29.1.2005, s. 44).


LIITE I

Tiettyjen mykotoksiinien (alfatoksiini B1:n, okratoksiini A:n, tsearalenonin, deoksinivalenolin ja fumonisiinien) pitoisuudet rehuissa

Kaikista testinäytteistä saadut yksittäiset tulokset; 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu kertomusmalli

Rehut

Näytteiden otto (pistokokein tai kohdennetusti)

Mykotoksiinityyppi ja -pitoisuus (μg/kg:ssa rehua, jonka suhteellinen kosteus on 12 %)

Tyyppi

Alkuperämaa

Aflatoksiini B1

Okratoksiini A

Tsearalenoni

Deoksinivalenoli

Fumonisiinit (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimivaltaisen viranomaisen olisi edelleen selvitettävä seuraavaa:

toimet, joihin on ryhdytty, jos B1-aflatoksiinin enimmäistaso on ylitetty,

käytetyt määritysmenetelmät,

toteamisrajat.


(1)  Fumonisiinipitoisuus sisältää B1-, B2- ja B3-fumonisiinit.


LIITE II

Tiettyjen rehun lisäaineina kiellettyjen aineiden esiintyminen

Eräitä antibiootteja, kokkidiostaatteja ja muita aineita voidaan käyttää laillisesti lisäaineina tietyille eläinlajeille ja -ryhmille tarkoitetuissa esiseoksissa ja rehuseoksissa, jos ne on sallittu ETA-sopimuksen liitteessä I olevan II luvun 1 kohdassa tarkoitetun säädöksen nojalla (neuvoston direktiivi 70/524/ETY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1970, rehujen lisäaineista (1)).

Jos kiellettyjä aineita esiintyy rehuissa, katsotaan, että säännöksiä on rikottu.

Tarkastettavat aineet olisi valittava seuraavasta luettelosta.

1)

Vain tietyille eläinlajeille ja -ryhmille tarkoitetuissa rehuissa lisäaineina sallitut aineet:

 

avilamysiini

 

dekokinaatti

 

diklatsuriili

 

flavofosfolipoli

 

halofuginoni-hydrobromidi

 

lasalosidinatrium A

 

maduramisiiniammonium, alfa

 

monensiininatrium

 

narasiini

 

narasiini – nikarbatsiini

 

robenidiinihydrokloridi

 

salinomysiininatrium

 

semduramisiininatrium

2)

Aineet, joita ei enää sallita rehun lisäaineina:

 

amproliumi

 

amproliumi/etopabaatti

 

arprinosidi

 

avoparsiini

 

karbadoksi

 

dimetridatsoli

 

dinitolmidi

 

ipronidatsoli

 

metiklorpindoli

 

metiklorpindoli/metyylibentsokvatti

 

nikarbatsiini

 

nifursoli

 

olakvindoksi

 

ronidatsoli

 

spiramysiini

 

tetrasykliinit

 

tylosiinifosfaatti

 

virginiamysiini

 

sinkkibasitrasiini

 

muut mikrobilääkkeet

3)

Aineet, joita ei ole koskaan sallittu rehun lisäaineina:

muut aineet.

Kaikista vaatimusten vastaisista testinäytteistä saadut yksittäiset tulokset; 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu kertomusmalli

Rehutyyppi

(eläinlaji ja -ryhmä)

Todettu aine

Pitoisuustaso

Rikkomisen syy (2)

Toteutetut toimet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimivaltaisen viranomaisen olisi edelleen selvitettävä seuraavaa:

testinäytteiden kokonaislukumäärä,

tutkittujen aineiden nimet,

käytetyt määritysmenetelmät,

toteamisrajat.


(1)  EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1.

(2)  Syy kielletyn aineen esiintymiseen rehussa toimivaltaisen viranomaisen suorittaman tutkimuksen perusteella.


LIITE III

Eläinperäisten rehuaineiden tuotannon ja käytön rajoitukset

Sanotun rajoittamatta direktiivin 95/53/EY 3–13 artiklan ja 15 artiklan soveltamista, EFTA-valtioiden olisi vuoden 2004 aikana toteutettava yhteensovitettu tarkastusohjelma, jolla määritetään, onko eläinperäisten rehuaineiden tuotantoa ja käyttöä koskevia rajoituksia noudatettu.

Erityisesti sen varmistamiseksi, että kieltoa prosessoidun eläinproteiinin käytöstä eräiden eläinten ruokinnassa todella noudatetaan ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 7, 1 ja 12 kohdassa tarkoitetun säädöksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä (1)) liitteessä IV määrätyllä tavalla, EFTA-valtioiden olisi pantava täytäntöön kohdistettuun näytteenottoon perustuva erityinen tarkastusohjelma. Ohjelman taustalla olisi direktiivin 95/53/EY 4 artiklan mukaisesti oltava riskiperusteinen strategia, jossa otetaan huomioon kaikki vaiheet ja tilat, joissa rehua tuotetaan, käsitellään ja hallinnoidaan. EFTA-valtioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota niiden perusteiden määrittelyyn, joihin riskin voidaan katsoa liittyvän. Kunkin perusteen painotuksen olisi oltava oikeassa suhteessa riskiin. Tarkastustiheyden ja tiloissa analysoitavien näytteiden lukumäärän olisi oltava oikeassa suhteessa kyseisille tiloille annettujen painotusten yhteenlasketun määrän kanssa.

Valvontaohjelmaa laadittaessa olisi otettava huomioon seuraavat ohjeelliset tilat ja perusteet:

Tilat

Arviointiperusteet

Painotus

Rehutehtaat

Rehutehtaat, joilla on erilliset linjat märehtijöille sekä muille kuin märehtijöille tarkoitettujen sellaisten rehuseosten tuottamiseen, jotka sisältävät poikkeuksen saaneita prosessoituja eläinperäisiä proteiineja

Rehutehtaat, joilla sääntöjä on jätetty noudattamatta aikaisemmin tai joilla sääntöjen noudattamatta jättämistä voidaan epäillä

Rehutehtaat, joilla prosessoidaan suuria määriä maahantuotua rehua, jonka proteiinipitoisuus on korkea, esim. kalajauhoa, soijajauhoa, maissitärkkelysjauhoa ja proteiinitiivistettä

Rehutehtaat, joilla tuotetaan suuria määriä rehuseoksia

Sisäisistä operatiivisista menettelyistä johtuva ristikontaminaation riski (kuten vakiosiilot tietyille tuotteille, linjojen erottamisen valvonta, ainesosien valvonta, omavalvontalaboratorio, näytteenottomenettelyt)

 

Rajavalvontapisteet ja muut ETA-alueen tuonnin rajanylityspaikat

Suuri/pieni määrä maahantuotua rehua

Rehut, joiden proteiinipitoisuus on suuri

 

Maatilat

Tilat, jotka tekevät rehunsekoituksen itse ja käyttävät poikkeuksen saaneita prosessoituja eläinperäisiä proteiineja

Tilat, joilla pidetään sekä märehtijöitä että muita lajeja (ristiruokinnan vaarat)

Tilat, joille rehuja ostetaan irtorehuna

 

Jälleenmyyjät

Tukkuliikkeet ja välivarastot, joissa pidetään rehuja, joiden proteiinipitoisuus on suuri

Suuret määrät kaupattavaa irtorehua

Ulkomailla tuotettujen rehuseosten jälleenmyyjät

 

Rahtisekoittajat

Rahtisekoittajat, jotka tuottavat rehua sekä märehtijöiden että muiden kuin märehtijöiden ruokintaa varten

Rahtisekoittajat, jotka ovat aikaisemmin jättäneet noudattamatta sääntöjä tai joiden voidaan epäillä olevan noudattamatta niitä

Rahtisekoittajat, jotka käsittelevät rehua, jonka proteiinipitoisuus on suuri

Rahtisekoittajat, jotka tuottavat suuria määriä rehua

Palvelun kohteena olevia maatiloja on paljon, joukossa myös märehtijöitä pitäviä maatiloja

 

Kuljetusvälineet

Prosessoitujen eläinperäisten proteiinien ja rehujen kuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot

Ajoneuvot, joiden osalta sääntöjä on jätetty noudattamatta aikaisemmin tai joilla sääntöjen noudattamatta jättämistä voidaan epäillä

 

Vaihtoehtona näille ohjeellisille tiloille ja arviointiperusteille EFTA-valtiot voivat toimittaa omat riskiarvionsa EFTAn valvontaviranomaiselle viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2004.

Näytteenotto olisi kohdennettava eriin tai tilanteisiin, joissa ristikontaminaatio kiellettyjen prosessoitujen proteiinien kanssa on todennäköisintä (ensimmäinen erä sellaisen rehukuljetuksen jälkeen, joka on sisältänyt kiellettyjä eläinproteiineja, tai tuotantolinjan teknisten ongelmien tai muutosten jälkeen, tai kun irtorehun varastosäiliöissä tai siiloissa on tehty muutoksia).

Jokaisessa EFTA-valtiossa olisi suoritettava vuosittain vähintään 10 tarkastusta 100 000 tonnia tuotettua rehuseosta kohti. Jokaisessa EFTA-valtiossa olisi suoritettava vuosittain vähintään 20 virallista näytteenottoa 100 000 tonnia tuotettua rehuseosta kohti. Ennen vaihtoehtoisten menetelmien hyväksymistä näytteiden analysoinnissa olisi käytettävä eläinperäisten ainesosien mikroskooppisen tutkimuksen ja arvioinnin suuntaviivoista rehujen virallista tarkastusta varten annetussa komission direktiivissä 98/88/EY (2) säädettyä mikroskooppista tutkimusta ja arviointia. Kiellettyjen eläinperäisten ainesosien pieniäkin pitoisuuksia rehuissa olisi pidettävä rehukiellon rikkomisena.

Tarkastusohjelmista saatavat tulokset olisi toimitettava EFTAn valvontaviranomaiselle seuraavia malleja käyttäen:

Yhteenveto tarkastuksista, joiden aiheena olivat rajoitukset eläinperäisen rehun käytölle eläinten ruokinnassa (kiellettyjen prosessoitujen eläinperäisten proteiinien käyttäminen ruokinnassa)

A.   Dokumentoidut tarkastukset

Vaihe

Sellaisten tarkastusten lukumäärä, joiden kohteena on prosessoitujen eläinperäisten proteiinien esiintyminen

Laboratoriotestien sijasta esim. asiakirjojen tarkastuksessa todettujen rikkomisten lukumäärä

Rehuaineen maahantuonti

 

 

Rehuaineen varastointi

 

 

Rehutehtaat

 

 

Tilasekoitus/rahtisekoittajat

 

 

Rehun välittäjät

 

 

Kuljetusvälineet

 

 

Muita kuin märehtijöitä pitävät tilat

 

 

Märehtijöitä pitävät tilat

 

 

Muut: …

 

 


B.   Rehuaineiden ja rehuseosten näytteenotto ja testaus prosessoitujen eläinperäisten proteiinien esiintymisen toteamiseksi

Tilat

Prosessoitujen eläinperäisten proteiinien toteamiseksi testattujen virallisten näytteiden lukumäärä

Vaatimusten vastaisten näytteiden lukumäärä

Prosessoitujen maaeläinperäisten proteiinien osalta

Prosessoitujen kalaperäisten proteiinien osalta

Rehuaineet

Rehuseokset

Rehuseokset

Rehuseokset

Rehuaineet

Rehuseokset

märehtijöille

muille kuin märehtijöille

märehtijöille

muille kuin märehtijöille

märehtijöille

muille kuin märehtijöille

Maahantuonti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehutehtaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välittäjät/varastointi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuljetusvälineet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilasekoitus/rahtisekoittajat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatilalla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut: …

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Tiivistelmä märehtijöille tarkoitetuissa rehuissa esiintyneistä kielletyistä prosessoiduista eläinperäisistä proteiineista

 

Näytteenottokuukausi

Kontaminaatiotyyppi ja -aste

Sovelletut seuraamukset (tai muut toimenpiteet)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisäksi EFTA-valtioiden olisi analysoitava rehuksi tarkoitetut rasvat ja kasviöljyt selvittääkseen luujäämien esiintymisen ja sisällytettävä kyseisten analyysien tulokset tämän suosituksen 2 kohdassa tarkoitettuun kertomukseen.


(1)  EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1.

(2)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 45.


LIITE IV

Teollisuusperäisten rehuaineiden toimitusten valinnassa ja arvioinnissa käytetyt menetelmät

Toimivaltaisten viranomaisten tehtävänä on yksilöidä ja kuvailla lyhyesti menetelmät, joita rehuseosten valmistajat käyttävät teollisuusperäisten rehuaineiden toimitusten valinnassa ja arvioinnissa. Joissakin menetelmissä saatetaan määritellä etukäteen toimitettavien tuotteiden tai toimittajien erityispiirteet tai niille asetettavat vaatimukset. Toisissa menetelmissä rehuseosten valmistajat tarkastavat itse toimitusten vaatimustenmukaisuuden niitä vastaanottaessaan.

Toimivaltaisten viranomaisten olisi osoitettava kunkin yksilöidyn (toimitusten valintaan ja arviointiin liittyvän) menetelmän hyödyt ja haitat rehujen turvallisuuden kannalta. Viranomaisten olisi myös arvioitava potentiaalisten riskien perusteella, onko menetelmä hyväksyttävä, puutteellinen vai hylättävä rehujen turvallisuuden takaamiseksi, ja perusteltava päätös.

Menetelmien arviointi

Menetelmä (lyhyt kuvaus, myös rehuaineen hyväksymis-/hylkäämisperuste)

Hyödyt

Haitat

Arvio menetelmien hyväksyttävyydestä

 

 

 

 

 

 

 

 


Top