EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E1999C0325

EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 325/99/KOL, tehty 16 päivänä joulukuuta 1999, kolmansista maista tuotavien tuotteiden ja eläinten eläinlääkärintarkastuksia varten hyväksyttyjen Islannissa ja Norjassa sijaitsevien rajatarkastusasemien luettelosta

OJ L 79, 30.3.2000, p. 43–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/05/2002; Kumoaja E2002C0086

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/325(2)/oj

E1999C0325Virallinen lehti nro L 079 , 30/03/2000 s. 0043 - 0046


EFTAn valvontaviranomaisen päätös

N:o 325/99/KOL,

tehty 16 päivänä joulukuuta 1999,

kolmansista maista tuotavien tuotteiden ja eläinten eläinlääkärintarkastuksia varten hyväksyttyjen Islannissa ja Norjassa sijaitsevien rajatarkastusasemien luettelosta

EFTAN VALVONTAVIRANOMAINEN, joka

OTTAA HUOMIOON Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 109 artiklan ja pöytäkirjan 1,

OTTAA HUOMIOON valvontaviranomaisesta ja tuomioistuimesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan d alakohdan ja pyötäkirjan 1,

OTTAA HUOMIOON ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 1.1.4 kohdassa mainitun säädöksen kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista (neuvoston direktiivi 97/78/EY), sellaisena kuin se on mukautettuna ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 1, ja erityisesti sen 6 artiklan,

OTTAA HUOMIOON ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 1.1.5 kohdassa mainitun säädöksen kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkärintarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista sekä direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta (neuvoston direktiivi 91/496/ETY), sellaisena kuin se on mukautettuna ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 1, ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

Luettelo hyväksytyistä rajatarkastusasemista Islannissa ja Norjassa sekä Euroopan unionin jäsenvaltioissa on annettu ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 1.2.39 kohdassa mainitussa säädöksessä kolmansista maista tuotavien ja eläinten eläinlääkärintarkastuksia varten hyväksyttyjen rajatarkastusasemien luettelosta, komission eläinlääkintäasiantuntijoiden suorittamia tarkastuksia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja päätöksen 96/742/EY kumoamisesta (komission päätös 97/778/EY).

Islantia ja Norjaa koskeva rajatarkastusasemien luettelo odottaa EFTAn valvontaviranomaisen päätöstä Islannissa ja Norjassa sijaitsevien hyväksyttyjen rajatarkastusasemien luettelosta.

Islanti ja Norja ovat tehneet EFTAn valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi esityksen rajatarkastusasemista.

Islannin ja Norjan esitykset sisältävät rajatarkastusasemia, joita ei ole lueteltu ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 1.2.39 kohdassa mainitun säädöksen liitteessä. Niissä ei myöskään mainita joitain kyseisen liitteen luetteloon sisältyviä rajatarkastusasemia.

EFTAn valvontaviranomainen on tarkastanut kaikki esityksissä olevat rajatarkastusasemat tiiviissä yhteistyössä asiasta vastaavien Euroopan komission yksiköiden sekä Islannin ja Norjan toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Tarkastukset ovat osoittaneet, että liitteessä luetellut rajatarkastusasemat voidaan hyväksyä.

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat EFTAn valvontaviranomaista avustavan EFTAn eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1. Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset suorittavat kolmansista maista Islantiin ja Norjaan tuotujen tuotteiden ja eläinten eläinlääkärintarkastukset liitteessä luetelluilla hyväksytyillä rajatarkastusasemilla.

2. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

3. Tämä päätös on osoitettu Islannille ja Norjalle.

4. Tämän päätöksen englanninkielinen toisinto on todistusvoimainen.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 1999.

EFTAn valvontaviranomaisen puolesta

Knut Almestad

Puheenjohtaja

LIITE

Luettelo hyväksytyistä rajatarkastusasemista

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

Top