Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/349/09

Ehdotuspyyntö – EACEA 33/2019 Erasmus+-ohjelma Avaintoimi 3 – Toimintalinjojen uudistamisen tuki Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt2019/C 349/09

PUB/2019/30

OJ C 349, 15.10.2019, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 349/9


Ehdotuspyyntö – EACEA 33/2019

Erasmus+-ohjelma

Avaintoimi 3 – Toimintalinjojen uudistamisen tuki

Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt

(2019/C 349/09)

1.   Tavoite

Ehdotuspyynnön yleisenä tavoitteena on tukea ohjelmamaiden välisten ammatillisen koulutuksen huippuyksiköitä koskevien yhteistyöalustojen perustamista ja kehittämistä, jotta paikallisesti toimivat yksiköt voidaan yhdistää Euroopan tasolla.

Ohjelmamaiden väliset yhteistyöalustat kokoavat yhteen ammatillisen koulutuksen huippuyksiköitä,

joilla on yhteisiä etuja tietyillä toimi- tai ammattialoilla (esim. ilmailu, sähköinen liikkuvuus, terveydenhoito, matkailu) tai

jotka kehittävät yhdessä innovatiivisia toimintamalleja yhteiskunnallisiin, teknologisiin ja taloudellisiin haasteisiin (esim. ilmastonmuutos, digitalisaatio, tekoäly, kestävän kehityksen tavoitteet, maahanmuuttajien kotouttaminen, vammaisten/erityistarpeisten oppijoiden tukeminen ja alhaisen osaamis- ja/tai pätevyystason henkilöiden osaamisen kehittäminen).

Alustoista tulee ammatillisen koulutuksen maailmanluokan yhteyspisteitä. Alustat ovat osallistavia. Ne joko kokoavat yhteen eri maiden olemassa olevia ammatillisen koulutuksen huippuyksiköitä tai laajentavat mallia yhdistämällä vakiintuneita ammatillisen koulutuksen huippuyksiköitä ja toisten maiden kumppaneita, jotka haluavat kehittää ammatillisen koulutuksen huippuyksiköitä paikallisessa ekojärjestelmässään. Näin edistetään ammatillisen koulutuksen huippuosaamisen lähentymistä ylöspäin.

Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköissä huippuosaamiseen omaksutaan alhaalta ylöspäin suuntautuva lähestymistapa, jossa ammatillisen koulutuksen laitokset pystyvät mukauttamaan nopeasti osaamisen tarjontaansa kehittyviin paikallisiin tarpeisiin. Niiden tavoitteena on koota yhteen useita paikallisia/alueellisia kumppaneita, kuten ammatillisen perus- ja jatkokoulutuksen tarjoajia, kolmannen asteen laitoksia, muun muassa ammattikorkeakouluja ja teknillisiä oppilaitoksia. Yhteen kootaan myös tutkimuslaitoksia, teknologiakeskuksia, yrityksiä, yhteisötalouden yrityksiä, elinkeinoelämän järjestöjä ja yhdistyksiä, työmarkkinaosapuolia, alakohtaisia osaamisneuvostoja, ammatti-/toimialayhdistyksiä, kansallisia ja alueellisia viranomaisia ja kehitysvirastoja, julkisia työvoimapalveluja jne.

Hankkeissa on todistettava, että niiden tarkoituksena on

luoda sekä kansallisesti että ohjelmamaiden välille ja ammatillisen koulutuksen yhteisön ja yritysten välille vahvat ja kestävät suhteet, joissa vuorovaikutus on molemminpuolista ja hyödyttää kaikkia osapuolia, ja

yhdistää toimia, rakentaa toisiaan täydentäviä suhteita eri toimien ja palvelujen välille ja

tukeutua lujasti alueellisen kehityksen, innovoinnin ja/tai älykkään erikoistumisen strategioiden laajempiin kehyksiin. Niitä voivat olla joko olemassa olevat strategiat (jotka on esitettävä selkeästi) tai hankkeen yhteydessä kehitettävät strategiat (joissa kuvataan, miten hankkeella edistetään kyseisiä strategioita).

2.   Kumppanuudet

Kumppanuuteen on kuuluttava vähintään kahdeksan täyskumppania vähintään neljästä Erasmus+-ohjelmamaasta (joista vähintään kaksi Euroopan unionin jäsenvaltiota).

Kustakin maasta on oltava

a)

vähintään yksi yritys, ala tai sektorin edustajia (esim. elinkeinoelämän järjestöjä tai ammattiyhdistyksiä) ja

b)

vähintään yksi ammatillisen koulutuksen tarjoaja (toisella ja/tai kolmannella asteella (1)).

Yksi edellä mainituista kumppaneista on koordinoiva organisaatio, joka hakee Erasmus+-avustusta kumppanuuden puolesta.

Kumppanuuden muun kokoonpanon pitäisi kuvastaa ehdotuksen erityistä luonnetta.

Erasmus+-ohjelmamaita ovat seuraavat:

Euroopan unionin 28 jäsenvaltiota: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekin tasavalta, Unkari, Viro, Yhdistynyt kuningaskunta (2)

EU:n ohjelman ulkopuoliset maat: Islanti, Liechtenstein, Norja, Pohjois-Makedonian tasavalta, Serbia, Turkki.

Erasmus+-ohjelmamaiden ja/tai kumppanimaiden organisaatiot (3) voivat olla assosioituneita kumppaneita, jos niiden osallistumisen osoitetaan tuovan lisäarvoa ammatillisen koulutuksen huippuyksikölle. Sopimuksen hallintaa koskevien kysymysten osalta ohjelma- tai kumppanimaiden assosioituneita kumppaneita ei katsota osaksi hankekumppaneita eivätkä ne saa rahoitusta. Niiden osallistuminen hankkeeseen ja eri toimiin sekä niiden asema hankkeessa ja toimissa on kuvattava selkeästi.

3.   Toimet

Toimet on aloitettava 1. lokakuuta 2020 tai 1. marraskuuta 2020. Hankkeen kesto on 4 vuotta.

Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköissä käytetään tavallisesti järjestelmällistä lähestymistapaa, jonka avulla ammatillisen koulutuksen laitokset edistävät aktiivisesti osaamisen ekosysteemien yhteistä luomista yhteistyössä useiden muiden paikallisten/alueellisten kumppanien kanssa. Ammatillisen koulutuksen huippuyksikköjen odotetaan tarjoavan paljon muutakin kuin pelkkä laadukas ammattitutkinto.

Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköille ominaisia piirteitä ovat muun muassa eri toimet, jotka jaetaan kolmeen klusteriin (ks. hakuohjeiden kohta 2.2.).

Hankkeeseen on kuuluttava merkityksellisiä tuotoksia, jotka ovat yhteydessä

vähintään 3 toimeen, jotka liittyvät klusteriin 1 – opetus ja oppiminen, ja

vähintään 3 toimeen, jotka liittyvät klusteriin 2 – yhteistyö ja kumppanuus, ja

vähintään 2 toimeen, jotka liittyvät klusteriin 3 – hallinto ja rahoitus.

Luettelo ei ole tyhjentävä, ja hakijat voivat lisätä muita toimia. Niiden on kuitenkin osoitettava soveltuvan erityisen hyvin ehdotuspyynnön tavoitteiden ja määritettyjen tarpeiden täyttämiseen, ja niitä on käsiteltävä ja ne on esitettävä johdonmukaisen toimintoryhmän osana.

Hankkeissa on käytettävä tarvittaessa EU:n laajuisia välineitä ja työkaluja.

Niissä pitäisi myös pyrkiä omaksumaan osallistava lähestymistapa ottamalla mukaan toimia, joilla autetaan käsittelemään moninaisuutta ja edistämään – erityisesti innovatiivisten ja yhdennettyjen toimintamallien avulla – vastuuta yhteisistä arvoista, tasa-arvoa, myös sukupuolten tasa-arvoa, ja syrjimättömyyttä ja sosiaalista osallisuutta, myös niiden ihmisten osalta, joilla on erityistarpeita / muita vähemmän mahdollisuuksia.

Erityisesti keskitytään digitaalisiin taitoihin, koska ne ovat yhä tärkeämpiä kaikissa työtehtävissä koko työmarkkinoilla, sekä taitoihin, joilla tuetaan siirtymää vihreämpään kiertotalouteen, jotta voidaan vastata vihreää osaamista ja kestävää kehitystä koskeviin kehittyviin ammatillisiin tarpeisiin.

Hakemuksessa on oltava pitkän ajan toimintasuunnitelma hankkeen tuotosten asteittaiseksi käyttöön ottamiseksi hankkeen loppumisen jälkeen. Suunnitelman on perustuttava koulutuksen tarjoajien ja tärkeimpien teollisuuden sidosryhmien kestäviin kumppanuuksiin asianmukaisella tasolla. Sen pitäisi sisältää asianmukaisten hallintorakenteiden määrittely sekä suunnitelmat laajentamista ja taloudellista kestävyyttä varten. Sillä olisi myös varmistettava alustojen työn asianmukainen näkyvyys ja laaja levitys.

Toiminta on järjestettävä Erasmus+-ohjelmamaissa.

4.   Myöntämisperusteet

Tukikelpoisten hakemusten arvioinnissa sovelletaan seuraavia kriteerejä:

1.

hankkeen merkittävyys (enintään 35 pistettä – saatava vähintään 18 pistettä)

2.

hankkeen suunnittelun ja toteutuksen laatu (enintään 25 pistettä – saatava vähintään 13 pistettä)

3.

hankeyhteenliittymän ja yhteistyöjärjestelyjen laatu (enintään 20 pistettä – saatava vähintään 11 pistettä)

4.

vaikutus ja tulosten levittäminen (enintään 20 pistettä – saatava vähintään 11 pistettä).

Rahoituksen saaminen edellyttää, että hakemus saa vähintään 70 pistettä (yhteensä 100 pisteestä), ja kustakin neljästä myöntämisperusteesta on saatava tarvittavat vähimmäispisteet.

5.   Määrärahat

Hankkeiden osarahoitukseen varattu kokonaisbudjetti on arviolta enintään 20 miljoonaa euroa. EU:n myöntämä taloudellinen tuki voi olla korkeintaan 80 prosenttia hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

EU:n avustus hanketta kohti on enintään 4 miljoonaa euroa.

Virasto pidättää oikeuden olla jakamatta kaikkia käytettävissä olevia varoja.

6.   Määräaika hakemusten jättämiselle

Hakemukset on toimitettava viimeistään 20. helmikuuta 2020, klo 17.00 (Brysselin aikaa) asianmukaisella hakulomakkeella (sähköinen hakulomake) ja jollakin EU:n virallisella kielellä.

7.   Tarkemmat tiedot

Hakuohjeet sekä sähköinen hakulomake ovat saatavana osoitteessa https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocational-excellence_en

Hakemuksessa on noudatettava kaikkia annettuja ohjeita.


(1)  Hakemuksiin ei voi kuitenkaan kuulua vain toimia, joiden kohteena on yksinomaan kolmannen asteen oppijoita; hakemuksissa, joissa keskitytään kolmannen asteen ammatilliseen koulutukseen (eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen tasot 6–8), on oltava vähintään yksi toinen ammatillisen koulutuksen tutkintotaso, joka on eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen tasoilla 3–5.

(2)  Yhdistyneestä kuningaskunnasta peräisin olevat hakijat: On huomattava, että kaikki tukikelpoisuusvaatimukset on täytettävä avustuksen koko keston ajan. Jos Yhdistynyt kuningaskunta eroaa EU:sta hankejakson aikana tekemättä EU:n kanssa sopimusta, jolla erityisesti varmistetaan, että hakijat Yhdistyneestä kuningaskunnasta ovat edelleen tukikelpoisia, hakija ei saa enää EU:n rahoitusta (vaikka osallistuminen mahdollisuuksien mukaan jatkuisi) tai hakijan on jätettävä hanke avustussopimuksen II artiklan 17 kohdan 3 alakohdan 1 alakohdan a alakohdan nojalla.

(3)  Erasmus+-kumppanimaat luetellaan hakuohjeiden kohdassa 6.2.


Top