Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/135A/01

Avoinna oleva Euroopan tietosuojavaltuutetun toimi — COM/2019/20036

OJ C 135A , 11.4.2019, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CA 135/1


Avoinna oleva Euroopan tietosuojavaltuutetun toimi

COM/2019/20036

(2019/C 135 A/01)

 

Keitä olemme (tausta)

Euroopan tietosuojavaltuutetun toimen perustamisesta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 (1) 52 artiklassa. Asetuksessa vahvistetaan periaatteet, oikeudet ja velvollisuudet, joita Euroopan unionin toimielimet, elimet ja laitokset noudattavat henkilötietoja käsitellessään varmistaakseen, että yksilöiden perusoikeuksia ja -vapauksia sekä erityisesti heidän oikeuttaan henkilötietojen suojaan ja yksityisyyteen kunnioitetaan. Euroopan tietosuojavaltuutettu on riippumaton valvontaviranomainen, joka varmistaa, että asetuksen säännöksiä sovelletaan asianmukaisesti. Hän hoitaa tehtäviään täysin riippumattomasti.

Euroopan unionin yleisessä talousarviossa vuodeksi 2019 valvontaviranomaiselle on varattu yhteensä noin 16,6 miljoonan euron määrärahat ja työntekijöitä yhteensä noin 100.

Euroopan tietosuojavaltuutettu nimitetään viiden vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia kerran.

Tietosuojavaltuutetun tehtävien hoitamista koskevat säännöt ja yleiset ehdot, mukaan luettuina palkka, korvaukset ja muut taloudelliset edut, vahvistetaan asetuksen (EU) 2018/1725 54 artiklassa. Tietosuojavaltuutettu rinnastetaan tässä suhteessa Euroopan unionin tuomioistuimen tuomariin (2).

Euroopan tietosuojavaltuutetun toimipaikka on Brysselissä.

Mitä tarjoamme (toimenkuva):

Euroopan tietosuojavaltuutettu valvoo asetuksen (EU) 2018/1725 soveltamista ja huolehtii sen täytäntöönpanosta hoitamalla säädetyt tehtävät ja käyttämällä asetuksessa hänelle uskottua toimivaltaa. Lisäksi hän antaa ohjeita henkilötietojen käsittelyä koskevista seikoista Euroopan unionin toimielimille ja elimille sekä rekisteröidyille.

Yleisesti ottaen tietosuojavaltuutetun tehtävänä on varmistaa, että Euroopan unionin toimielimet, elimet ja laitokset kunnioittavat henkilötietoja käsitellessään luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia ja -vapauksia, erityisesti heidän oikeuttaan henkilötietojen suojaan ja yksityisyyteen. Hän valvoo ja varmistaa, että Euroopan unionin toimielimet, elimet ja laitokset soveltavat henkilötietoja käsitellessään edellä mainittua asetusta ja muita sellaisia Euroopan unionin säädöksiä, jotka koskevat luonnollisten henkilöiden perusoikeuksien ja -vapauksien suojelua.

Tietosuojavaltuutetun tehtävänä on

valvoa asetuksen (EU) 2018/1725 soveltamista unionin toimielimissä ja elimissä ja panna se täytäntöön lukuun ottamatta unionin tuomioistuimen lainkäyttötehtäviään hoitaessaan suorittamaa henkilötietojen käsittelyä;

edistää yleistä tietoisuutta ja ymmärrystä käsittelyyn liittyvistä riskeistä, säännöistä, suojatoimista ja oikeuksista (erityisesti on kiinnitettävä huomiota lapsille suunnattuihin toimiin);

edistää rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden tietämystä niille asetuksen (EU) 2018/1725 mukaan kuuluvista velvollisuuksista;

antaa pyynnöstä rekisteröidyille tietoja niille asetuksen (EU) 2018/1725 mukaan kuuluvien oikeuksien käytöstä ja tarvittaessa tehdä yhteistyötä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa tätä tarkoitusta varten;

käsitellä rekisteröidyn tai asetuksessa (EU) 2018/1725 tarkoitetun elimen, järjestön tai yhdistyksen tekemiä kanteluja ja tutkia siinä määrin, kuin se on asianmukaista kantelun kohdetta ja ilmoittaa kantelun tekijälle tutkinnan etenemisestä sekä tutkinnan tuloksista kohtuullisen ajan kuluessa, erityisesti jos asia edellyttää lisätutkimuksia tai koordinointia toisen valvontaviranomaisen kanssa;

suorittaa tutkimuksia asetuksen (EU) 2018/1725 soveltamisesta, myös toiselta valvontaviranomaiselta tai muulta viranomaiselta saatujen tietojen perusteella;

antaa omasta aloitteestaan tai pyynnöstä kaikille unionin toimielimille ja elimille neuvoja luonnollisen henkilön oikeuksien ja vapauksien suojelua henkilötietojen käsittelyssä koskevista lainsäädännöllisistä ja hallinnollisista toimenpiteistä;

seurata erityisesti tieto- ja viestintäteknologian asiaan liittyvää kehitystä siltä osin, kuin sillä on vaikutusta henkilötietojen suojaan;

hyväksyä asetuksessa (EU) 2018/1725 tarkoitetut vakiosopimuslausekkeet;

laatia asetuksen (EU) 2018/1725 mukainen luettelo siitä, milloin vaaditaan tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi, ja ylläpitää tätä luetteloa;

osallistua Euroopan tietosuojaneuvoston toimintaan;

huolehtia asetuksen (EU) 2016/679 75 artiklan mukaisesti Euroopan tietosuojaneuvoston sihteeristön tehtävistä;

antaa neuvontaa asetuksen (EU) 2018/1725 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun käsittelyn osalta;

hyväksyä asetuksessa (EU) 2018/1725 tarkoitetut sopimuslausekkeet ja määräykset;

pitää sisäistä rekisteriä asetuksen (EU) 2018/1725 rikkomisista ja toteutetuista toimenpiteistä;

suorittaa mitä tahansa muita henkilötietojen suojaan liittyviä tehtäviä;

vahvistaa työjärjestyksensä.

Ketä etsimme (valintaperusteet)

Hakijalta toivotaan

tietosuojakysymyksiä koskevaa kokemusta, joka on hankittu työskentelystä joko jonkin tietosuojaviranomaisen tai suuren julkisen tai yksityisen organisaation palveluksessa

hyviä tietoja sekä kokemusta Euroopan unionin tietosuojapolitiikoista

käytännön kokemusta, joka on hankittu mieluiten suuressa yksityisen tai julkisen sektorin organisaatiossa tietosuojasääntöjen täytäntöönpanosta ja niiden noudattamisen varmistamisesta

kokemusta Euroopan unionin tietosuojapolitiikkojen kansalaisiin, yrityksiin ja julkishallintoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnista

kykyä luoda ja välittää visioita, ajatella järjestelmiä ja prosesseja globaalisti sekä esittää konkreettisia suosituksia ja käytännön ratkaisuja

kokemusta ylemmän johdon tehtävistä ja johtamistaitoja, joita tarvitaan pitkälle erikoistuneen tietosuoja-asiantuntijaryhmän johtamiseen, sen talousarvion toteuttamiseen sekä moninaisesta sidosryhmäyhteisöstä huolehtimiseen

kykyä toimia riippumattomasti

kokemusta viestinnästä ja verkostoitumisesta, jotta hän voi edustaa Euroopan tietosuojavaltuutettua korkealla tasolla ja kehittää ja ylläpitää toimivia yhteyksiä sidosryhmiin Euroopan unionin toimielimissä, jäsenvaltioissa, kolmansissa maissa ja muissa kansainvälisissä järjestöissä.

Mitä edellytämme (hakuedellytykset)

Valintavaiheeseen päästäkseen hakijan on täytettävä seuraavat muodolliset vaatimukset viimeistään hakuajan päättyessä:

Kansalaisuus: hakijan on oltava jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen.

Korkeakoulututkinto: hakijalla on oltava

joko korkeakoulututkintoa vastaava koulutus, joka kestää tavallisesti vähintään neljä vuotta ja josta on osoituksena tutkintotodistus,

tai korkeakoulututkintoa vastaava koulutus, joka kestää tavallisesti vähintään kolme vuotta ja josta on osoituksena tutkintotodistus, ja vähintään yhden vuoden työkokemus kyseiseltä alalta (tätä vuoden työkokemusta ei lasketa mukaan jäljempänä vaadittuun, korkeakoulutuksen jälkeen hankittuun työkokemukseen).

Työkokemus: hakijalla on lisäksi oltava korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään 15 vuoden työkokemus tutkintoa vastaavalla pätevyystasolla. Tästä työkokemuksesta vähintään viisi vuotta on oltava Euroopan tietosuojavaltuutetun toiminnan kannalta olennaiselta alalta.

Kokemus johtotehtävistä: tutkinnon suorittamisen jälkeen hankitusta työkokemuksesta vähintään viisi vuotta on oltava ylemmistä johtotehtävistä (3) kyseessä olevan tehtävän kannalta olennaiselta alalta.

Kielitaito: hakijalla on oltava yhden Euroopan unionin virallisen kielen (4) perusteellinen taito ja toisen virallisen kielen riittävä taito.

Palvelukseenottopolitiikka

Euroopan unioni noudattaa tasa-arvopolitiikkaa ja syrjimättömyyden periaatetta.

Valinta ja nimittäminen

Euroopan parlamentti ja neuvosto nimittävät yhteisymmärryksessä Euroopan tietosuojavaltuutetun viiden vuoden toimikaudeksi komission julkisen hakumenettelyn perusteella laatiman luettelon pohjalta.

Euroopan komissio laatii luettelon omien valinta- ja palvelukseenottomenettelyjensä mukaisesti (ks. myös Compilation Document on Senior Officials Policy (5)). Tätä varten se perustaa esivalintalautakunnan, joka arvioi kaikki hakemukset edellä mainittujen kelpoisuusvaatimusten perusteella ja valitsee ne hakijat, joiden profiilit täyttävät parhaiten valintaperusteet. Nämä hakijat voidaan kutsua esivalintalautakunnan haastatteluun.

Haastattelujen jälkeen esivalintalautakunta tekee päätelmänsä ja laatii luettelon hakijoista, jotka voidaan kutsua Euroopan komission neuvoa-antavan nimityskomitean jatkohaastatteluun. Nimityskomitea päättää esivalintalautakunnan päätelmät huomioon ottaen, ketkä hakijoista kutsutaan haastatteluun.

Neuvoa-antavan nimityskomitean haastateltaviksi kutsutut hakijat osallistuvat koko päivän kestävään, ulkopuolisen rekrytointiyrityksen toteuttamaan johtamistaitojen arviointiin.

Komissio laatii esivalintalautakunnan sekä neuvoa-antavan nimityskomitean haastattelujen tulosten perusteella luettelon, jossa on vähintään kolme hakijaa. Luettelo julkinen, ja se toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Nämä voivat päättää lisähaastattelujen järjestämisestä luettelossa mainituille hakijoille. Hakijan ottaminen tähän luetteloon ei takaa nimitystä.

Hakijoita pyydetään ottamaan huomioon, että toiminnallisista syistä ja jotta valintamenettely saataisiin päätökseen mahdollisimman nopeasti, mikä on sekä hakijoiden että toimielinten edun mukaista, valintamenettelyssä käytetään vain englannin ja/tai ranskan kieltä (6).

Hakumenettely

Hakijan on ennen hakemuksensa jättämistä varmistettava, että hän täyttää kaikki hakuedellytykset (”Mitä edellytämme”) ja erityisesti tutkintoa, korkean tason työkokemusta ja kielitaitoa koskevat vaatimukset. Jos jokin edellytyksistä ei täyty, hakemus hylätään automaattisesti.

Hakijoiden on rekisteröidyttävä seuraavalla verkkosivustolla ja noudatettava hakumenettelyn eri vaiheista siellä annettuja ohjeita:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Hakijalla on oltava voimassa oleva sähköpostiosoite. Sitä käytetään sekä rekisteröinnin vahvistamiseen että yhteydenpitoon hakijan kanssa menettelyn aikana. Sähköpostiosoitteen muutoksista on siksi ilmoitettava Euroopan komissiolle.

Hakijan on liitettävä hakemukseensa ansioluettelo pdf-muodossa ja laadittava verkossa vapaamuotoinen hakemuskirje (enintään 8 000 merkkiä). Ansioluettelo ja vapaamuotoinen hakemuskirje voidaan toimittaa millä tahansa Euroopan unionin virallisella kielellä.

Kun hakija on lähettänyt sähköisen rekisteröitymislomakkeen, hän saa sähköpostiviestin, jossa vahvistetaan, että hakemus on rekisteröity. Jos hakija ei saa vahvistusviestiä, hakemus ei ole rekisteröitynyt!

Hakuprosessin etenemistä ei ole mahdollista seurata verkossa. Euroopan komissio ottaa suoraan yhteyttä hakijaan hakemuksen käsittelyyn liittyvissä asioissa.

Lisätietoja ja/tai apua teknisiin ongelmiin saa lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Rekisteröitymisen määräaika

Rekisteröityminen päättyy 16. toukokuuta 2019 klo 12.00 (Brysselin aikaa), jonka jälkeen rekisteröityminen ei ole enää mahdollista.

Internetrekisteröityminen on syytä tehdä hyvissä ajoin ennen määräajan päättymistä. Hakemista ei kannata jättää hakuajan viimeisiin päiviin, sillä rekisteröityminen ei verkkoliikenteen ruuhkien tai internet-yhteyden katkosten takia välttämättä onnistu ensi yrittämällä. Tietojen syöttäminen ei ole mahdollista sen jälkeen, kun rekisteröitymisen määräaika on päättynyt. Rekisteröitymistä määräajan jälkeen ei oteta huomioon.

Tärkeää tietoa hakijoille

Hakijoita muistutetaan siitä, että valintalautakuntien työ on luottamuksellista. Hakijat eivät tämän vuoksi saa itse tai toisen henkilön välityksellä olla suoraan tai epäsuorasti yhteydessä valintalautakuntien jäseniin. Kaikki kyselyt on osoitettava asiaa käsittelevän lautakunnan sihteeristölle.

Henkilötietojen suoja

Komissio huolehtii siitä, että hakijoiden henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan asetusta (EU) 2018/1725. Erityistä huomiota kiinnitetään tietojen luottamuksellisuuteen ja tietosuojaan.


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

(2)  Kuukausittainen peruspalkka on määrä, joka saadaan soveltamalla seuraavaa prosenttilukua Euroopan unionin palveluksessa 16. palkkaluokan kolmannella tasolla olevan AD-virkamiehen peruspalkkaan: 112,5 % (tuomari).

(3)  Hakijan on ilmoitettava ansioluettelossaan selvästi seuraavat tiedot kaikilta niiltä vuosilta, jotka hän on toiminut johtotehtävissä: 1) johtotehtävän nimike ja tehtävänkuvaus, 2) alaisten määrä, 3) tehtävässä hallinnoitujen varojen suuruusluokka, 4) ylempien ja alempien organisaatiotasojen määrä ja 5) samantasoisessa tehtävässä toimineiden henkilöiden määrä.

(4)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=FI

(5)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(6)  Valintalautakunta varmistaa, etteivät näitä kieliä äidinkielenään puhuvat saa aiheetonta etua.


Top