Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/111/11

Herkules III -ohjelma – Ehdotuspyyntö – 2019 – Koulutus, konferenssit ja henkilöstövaihto 2019 (C/2018/8568)

OJ C 111, 25.3.2019, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/45


HERKULES III -ohjelma

Ehdotuspyyntö – 2019

Koulutus, konferenssit ja henkilöstövaihto 2019

(C/2018/8568)

(2019/C 111/11)

1.   Tavoitteet ja kuvaus

Tämä ehdotuspyyntö perustuu Herkules III -ohjelman perustamisesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 250/2014 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan (Tukikelpoiset toimet) b alakohtaan sekä vuoden 2019 rahoituspäätökseen, jolla hyväksytään vuodeksi 2019 Herkules III -ohjelman täytäntöönpanoa koskeva työohjelma (2), ja erityisesti sen 2.2.1 jakson ”Koulutustoimet” toimiin 1 ja 5. Vuoden 2019 rahoituspäätöksessä säädetään koulutusta, konferensseja ja henkilöstövaihtoa koskevan ehdotuspyynnön järjestämisestä.

2.   Tukikelpoiset hakijat

Elimet, jotka voivat saada rahoitusta ohjelmasta:

jäsenvaltioiden kansalliset tai alueelliset viranomaiset, joiden tavoitteena on tehostaa unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi toteutettavaa unionin toimintaa,

tai

tutkimus- ja koulutuslaitokset ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, jotka ovat harjoittaneet toimintaa vähintään vuoden ajan jäsenvaltiossa ja joiden tavoitteena on tehostaa unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi toteutettavaa unionin toimintaa.

3.   Tukikelpoiset toimet

Tämän ehdotuspyynnön tarkoituksena on kehottaa tukikelpoisia hakijoita jättämään hakemuksia toimiksi, jotka liittyvät johonkin seuraavista kolmesta aiheesta:

1.

Kohdennetut erikoiskoulutukset (aihe 1) – jäsenvaltioiden, ehdokasmaiden, muiden kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen välisten verkostojen ja rakenteellisten foorumien luomiseksi, jotta voidaan helpottaa tietojen, kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa edunsaajien palveluksessa olevan henkilöstön keskuudessa; synergioiden luomiseksi jäsenvaltioiden vero- ja tullilaitosten, OLAFin ja muiden asiaankuuluvien EU:n elinten välille.

2.

Konferenssit ja työpajat (aihe 2) – jäsenvaltioiden, ehdokasmaiden, muiden kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen välisten verkostojen ja rakenteellisten foorumien luomiseksi, jotta voidaan helpottaa tietojen, kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa edunsaajien palveluksessa olevan henkilöstön keskuudessa; unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavien petosten torjuntaan liittyvän tietojenvaihdon, tarpeiden tunnistamisen ja/tai yhteisten hankkeiden helpottamiseksi jäsenvaltioiden petostentorjuntaviranomaisten välillä; synergioiden luomiseksi jäsenvaltioiden vero- ja tullilaitosten, OLAFin ja muiden asiaankuuluvien EU:n elinten välille.

3.

Henkilöstövaihto (aihe 3) – henkilöstövaihtojen järjestäminen kansallisten ja alueellisten (mukaan lukien (mahdollisten) ehdokas- ja naapurimaiden) viranomaisten välillä henkilöstön taitojen ja osaamisen kehittämiseksi, parantamiseksi ja ajan tasalle saattamiseksi unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi.

Hakijat voivat jättää useita hakemuksia saman ehdotuspyynnön alaisista eri hankkeista. Hakijoiden on valittava yksi pääaihe ja huomioitava, että hakemukseen voi sisältyä myös osia muista aiheista.

4.   Talousarvio

Tähän ehdotuspyyntöön käytettävissä olevat alustavat määrärahat ovat 1 100 000 euroa. Rahoitustuki myönnetään avustuksina. Myönnetty rahoitus voi olla enintään 80 prosenttia tukikelpoisista menoista.

Koulutusta koskevan toimen kustannusten on oltava vähintään 40 000 euroa. Toimen, jota varten avustusta haetaan, kokonaistalousarvio ei saa olla alle edellä mainitun kynnysarvon.

Komissio pidättää itsellään oikeuden olla myöntämättä kaikkia käytettävissä olevia määrärahoja.

5.   Määräaika hakemusten jättämiselle

Hakemukset on jätettävä viimeistään keskiviikkona 15. toukokuuta 2019 klo 17.00 (Keski-Euroopan aikaa), ja ne voi jättää ainoastaan Herkules III -ohjelman osallistujaportaalin kautta:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

6.   Lisätietoja

Kaikki tähän ehdotuspyyntöön liittyvät asiakirjat voi ladata 5 kohdassa mainitusta osallistujaportaalista tai seuraavilta verkkosivuilta:

https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_fi

Tätä ehdotuspyyntöä koskevat kysymykset ja/tai lisätietopyynnöt on lähetettävä osallistujaportaalin kautta.

Kysymykset ja vastaukset voidaan julkaista nimettöminä hakuohjeissa, jotka ovat saatavilla osallistujaportaalissa ja komission verkkosivuilla, jos niistä on hyötyä muillekin hakijoille.


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 250/2014, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, ohjelman perustamisesta Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisen alalla toteutettavien toimien tukemiseksi (Herkules III -ohjelma) ja päätöksen N:o 804/2004/EY kumoamisesta (EUVL L 84, 20.3.2014, s. 6).

(2)  Komission päätös Herkules III -ohjelman työohjelman 2019 ja rahoituksen hyväksymisestä, C(2018) 8568 final, 17. joulukuuta 2018.


Top