Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/391A/01

Ilmoitus avoimesta toimesta CONS/AD/142/18

OJ C 391A , 29.10.2018, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.10.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CA 391/1


Ilmoitus avoimesta toimesta CONS/AD/142/18

(2018/C 391 A/01)

YLEISTÄ

Osasto

Oikeudellinen yksikkö – JUR

Asemapaikka

Bryssel

Toimen nimi

Neuvoston oikeudellinen neuvonantaja – Oikeudellisen yksikön pääjohtaja

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

AD 15

Vaadittu turvallisuusselvitys

EU SECRET

HAKUAIKA PÄÄTTYY

26. marraskuuta 2018

Organisaatiomme

Neuvoston pääsihteeristö avustaa Eurooppa-neuvostoa ja Euroopan unionin neuvostoa (neuvosto) ja niiden valmisteluelimiä kaikilla niiden toiminta-aloilla. Se antaa neuvontaa ja tukea Eurooppa-neuvoston ja neuvoston jäsenille ja niiden puheenjohtajille kaikilla toiminta-aloilla, mukaan lukien oikeudellinen ja toimintapoliittinen neuvonta, koordinointi muiden toimielinten kanssa, kompromissien valmistelu, tekstien laatiminen sekä kaikki käytännön asiat, jotka ovat tarpeen Eurooppa-neuvoston ja neuvoston hyvää valmistelua ja toimintaa varten.

Oikeudellinen yksikkö on Eurooppa-neuvoston ja neuvoston oikeudellinen neuvonantaja, joka auttaa Eurooppa-neuvostoa, neuvostoa ja sen valmisteluelimiä, puheenjohtajavaltiota ja pääsihteeristöä varmistamaan säädösten laillisuuden ja valmistelun laadun. Se valmistelee yhteistyössä muiden neuvoston osastojen kanssa oikeudellisesti päteviä ja poliittisesti hyväksyttävissä olevia ratkaisuja, tarvittaessa soveltaen luovia toimintatapoja. Se antaa neuvoston pyynnöstä tai omasta aloitteestaan täysin puolueettomia suullisia tai kirjallisia lausuntoja luonteeltaan oikeudellisista kysymyksistä. Lisäksi oikeudellinen yksikkö edustaa Eurooppa-neuvostoa ja neuvostoa oikeuskäsittelyissä unionin eri tuomioistuimissa. Oikeudellisen yksikön pysyvänä tavoitteena on tuottaa nopeasti kaikki oikeusnäkökohdat huolellisesti selvittäviä, puolueettomia ja selkeitä lausuntoja.

Oikeudelliseen yksikköön kuuluu kuusi temaattista osastoa, jotka kattavat kaikki unionin toiminta-alat, ja yksi osasto, joka vastaa lainsäädännön laadusta.

Mitä haemme

Neuvoston pääsihteeristö hakee oikeudelliseen yksikköönsä pääjohtajaa, joka toimii Eurooppa-neuvoston ja neuvoston oikeudellisena neuvonantajana. Kyseessä on haastava toimi monikulttuurisessa ja poliittisesti monitahoisessa ympäristössä. Etsimme juristia, jolla on hyvin korkean tason työkokemusta ja vahva poliittinen näkemys. Lisäksi hänellä olisi oltava kokemusta oikeusalan ylemmistä johtotehtävistä. Hänen olisi pystyttävä antamaan yleistä strategista ohjausta ja huolehtimaan pääosaston toiminnan ja henkilöstön tehokkaasta johtamisesta. Hänen olisi pystyttävä antamaan omasta aloitteestaan tai pyynnöstä korkeimman tason neuvontaa neuvoston puheenjohtajavaltiolle, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle ja pääsihteeristölle. Lisäksi hänen olisi pystyttävä luomaan erinomaiset suhteet sisäisiin ja ulkoisiin toimijoihin kaikilla tasoilla ja huolehtimaan viestinnästä näiden kanssa.

Pääsihteeristö kannustaa johtajiaan liikkuvuuteen, minkä vuoksi heillä olisi oltava laaja-alainen kokemus. Hakijoiden olisikin oltava valmiita työskentelemään eri toiminta-aloilla uransa aikana pääsihteeristössä.

Pääsihteeristön johtajien odotetaan antavan neuvontaa hierarkialleen ja sidosryhmilleen, hallinnoivan henkilöstöä ja edustavan organisaatiota. Näitä odotuksia selvitetään yksityiskohtaisemmin liitteessä I olevassa neuvoston pääsihteeristön horisontaalisessa johtajaprofiilissa.

Työn sisältö

Toimia korkean tason neuvonantajana yksikön toimialaan kuuluvilla aloilla sekä suullisesti että kirjallisesti

Johtaa pääsihteerin alaisuudessa omaa pääosastoaan

Tehtävät

Antaa joko omasta aloitteestaan tai pyynnöstä korkean tason neuvoja ja kirjallisia ja suullisia lausuntoja oikeudellisista ja institutionaalisista kysymyksistä pääsihteerille, neuvostolle, puheenjohtajavaltiolle ja tapauksen mukaan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle kaikista käsiteltävinä oleviin asioihin liittyvistä näkökohdista sellaisten ratkaisujen löytämiseksi, jotka ovat oikeudellisesti päteviä ja kyseisen tahon hyväksyttävissä

Varmistaa, että oikeudellisen yksikön johtajat ja henkilöstö ovat motivoituneita ja sitoutuneita saavuttamaan tavoitteensa

Johtaa ja koordinoida osastojen työtä yhteistyössä johtajien kanssa

Suunnitella ja toteuttaa pääosaston strategia ja työohjelma

Määritellä pääosaston tavoitteet ja varmistaa niiden saavuttaminen asetettujen määräaikojen ja laatuvaatimusten mukaisesti

Myötävaikuttaa laajempaan organisaatiojohtamiseen ja -kehitykseen neuvoston pääsihteeristössä eri tavoin

Edustaa pääosastoaan pääjohtajien tasolla sekä pääsihteeristössä että sen ulkopuolella, erityisesti suhteissa kulloiseenkin puheenjohtajavaltioon sekä muihin toimielimiin ja virastoihin

Edistää toimivaa viestintäkulttuuria ja yhteistyötä sekä pääosaston sisällä että pääsihteeristön muiden osastojen kanssa ja edistää palvelulähtöisyyttä pääosaston sisäisten ja ulkopuolisten sidosryhmien suuntaan

Avustaa ja edustaa Eurooppa-neuvostoa ja neuvostoa riita-asioissa ja tarvittaessa edustaa niitä unionin tuomioistuimissa käsiteltävissä asioissa

Työympäristö

Työpaikka: Bryssel, Justus Lipsius -rakennus

Erityistaidot

Ammattipätevyys

Koska ranskaa ja englantia käytetään laajalti viestinnässä pääsihteeristön sisällä ja muiden toimielinten kanssa, hakijalta edellytetään näistä toisen erinomaista ja toisen hyvää taitoa. Muiden EU:n virallisten kielten taito katsotaan eduksi.

EU-oikeuden laaja tuntemus (keskeinen vaatimus)

EU:n toiminnan ja menettelyjen laaja tuntemus

Eurooppa-neuvoston ja neuvoston roolin ja näiden toimielinten päätöksentekoprosessien tuntemus

Hyvät päätöksentekotaidot, hyvä arviointikyky hankalissa tilanteissa ja kyky hoitaa useita samanaikaisia tehtäviä

Tehtävien suorittaminen ja tulosten saavuttaminen

Korkeiden vaatimusten asettaminen työn laadulle on keskeistä

Henkilökohtaiset ominaisuudet

Kyky ja halu kehittää luovia ja toimivia ratkaisuja

Erinomainen vastuuntunto

Kyky sopeutua muutoksiin työympäristössä, prioriteeteissa ja työmenetelmissä

Ihmissuhdetaidot

Vahva poliittinen näkemys, erinomaiset viestintä-, esiintymis- ja neuvottelutaidot

Kyky solmia luottamuksellisia yhteistyösuhteita merkittävien sisäisten ja ulkopuolisten sidosryhmien korkean tason edustajien kanssa

Kyky johtaa ja motivoida laajoja monikulttuurisia ja monialaisia tiimejä

Johtamistaidot

Kyky täyttää neuvoston pääsihteeristön horisontaalisessa johtajaprofiilissa johtajille asetetut odotukset

Kuka voi hakea

Hakijan on tointa hakiessaan täytettävä seuraavat edellytykset:

a)   Yleiset edellytykset

hän on jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen

hänellä on täydet kansalaisoikeudet

hän on täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa

b)   Erityisedellytykset

oikeustieteen korkeakoulututkinto, joka oikeuttaa tohtoriopintoihin, tai vastaava ammattipätevyys (1)

vähintään 15 vuoden työkokemus oikeudellisena neuvonantajana erittäin vastuullisessa asemassa

merkittävää kokemusta johtotehtävistä, joista vähintään kolme vuotta ylemmän johdon tehtävissä oikeusalalla.

Huomautukset

Neuvoston pääsihteeristö on yhtäläiset mahdollisuudet tarjoava työnantaja (katso liite II), ja se kannustaa aktiivisesti kaikkia päteviä hakijoita kaikista taustoista ja EU:n jäsenvaltioiden laajimmalta mahdolliselta maantieteelliseltä alueelta hakemaan tätä tointa.

Sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi neuvoston pääsihteeristö kannustaa naisia hakemaan tätä tointa, koska naiset ovat tällä hetkellä aliedustettuina ylemmällä johtotasolla.

Henkilöstöosasto voi tarjota apua vammaisille hakijoille palvelukseenottomenettelyn aikana. Vammaisille henkilöstön jäsenille voidaan tehdä kohtuullisia työympäristön mukautuksia.

Pääsihteeristö tarjoaa myös useita mahdollisuuksia työ- ja yksityiselämän yhteensovittamiseen.

Lisätietoja yhtäläisistä mahdollisuuksista neuvoston pääsihteeristössä saat yhtäläisten mahdollisuuksien toimistosta (egalite-des-chances@consilium.europa.eu).

Toimi edellyttää turvallisuusselvitystä, joka mahdollistaa pääsyn turvallisuusluokiteltuihin (EU SECRET -turvallisuusluokan) asiakirjoihin. Tointa hakevien on annettava suostumuksensa turvallisuusselvityksen tekemiseen neuvoston päätöksen 2013/488/EU (2) mukaisesti. Nimitys toimeen tulee voimaan ainoastaan sillä edellytyksellä, että valitulla hakijalla on todistus asianmukaisesta turvallisuusselvityksestä. Hakijalle, jolla ei ole turvallisuusselvitystä, tarjotaan väliaikaista sopimusta, kunnes turvallisuusselvitysmenettely saadaan päätökseen.

Valitun hakijan on oltava valmis osallistumaan tarvittaessa neuvoston pääsihteeristön johdon koulutusohjelmaan.

Toimi on ilmoitettu avoimeksi Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti (ylemmän johdon paikka).

Toimi on ilmoitettu avoimeksi myös kaikissa Euroopan unionin toimielimissä.

Valittaessa tehtävään sopivaa hakijaa nimittävää viranomaista avustaa neuvoa-antava valintalautakunta. Neuvoa-antavaa valintalautakuntaa avustaa arviointikeskus. Arviointikeskuksen lausuntojen voimassaolo päättyy kahden vuoden kuluttua siitä päivästä, jona asiaankuuluvat kokeet pidettiin taikka neuvoston pääsihteeristön ja kyseisen arviointikeskuksen välisen puitesopimuksen lakatessa olemasta voimassa, sen mukaan kumpi päivä on aikaisempi.

Neuvoa-antava valintalautakunta selvittää ensi vaiheessa kaikkien hakijoiden pätevyyden, työkokemuksen ja motivaation ja vertailee näitä tietoja hakemusten perusteella. Neuvoa-antava valintalautakunta laatii tämän vertailun perusteella luettelon sopivimmiksi katsomistaan hakijoista, jotka kutsutaan ensimmäiseen haastatteluun. Koska esivalinta perustuu hakemusten vertailuun, vapaana olevan toimen vaatimusten täyttäminen ei takaa kutsua ensimmäiseen haastatteluun. Neuvoa-antava valintalautakunta valitsee haastatelluista hakijoista ne, jotka kutsutaan arvioitaviksi ulkopuolisten henkilöstövalintakonsulttien hoitamaan arviointikeskukseen ja toiseen haastatteluun neuvoa-antavan valintalautakunnan kanssa.

Valintamenettelyn alustava aikataulu on seuraava:

haastatteluihin valituille hakijoille ilmoitetaan asiasta joulukuun 2018 alkuun mennessä

ensimmäiset haastattelut on tarkoitus järjestää tammikuun 2019 alkupuolella

arviointikeskusvaihe on tarkoitus järjestää tammikuun 2019 loppuun mennessä

toinen haastattelukierros on tarkoitus järjestää helmikuun 2019 alussa.

Miten paikkaa haetaan?

Hakuaika päättyy maanantaina 26. marraskuuta 2018 klo 23.59 Brysselin aikaa.

Hakemukset on lähetettävä viimeistään hakuajan päättymispäivänä sähköpostitse osoitteeseen:

Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu (3). Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

Edellä ilmoitettua sähköpostiosoitetta on käytettävä kaikessa valintamenettelyä koskevassa kirjeenvaihdossa. (Sähköpostin asiakenttään on merkittävä: CONS/AD/142/18 Legal Service)

Hakijoiden on ennen hakemuksen toimittamista tarkistettava huolellisesti, että kaikki hakuedellytykset täyttyvät. Jos ne eivät täyty, hakija suljetaan automaattisesti valintamenettelyn ulkopuolelle.

Jotta hakemus voidaan ottaa huomioon, sen on sisällettävä

a)

asianmukaisesti täytetty ja päivätty hakulomake (liite V); sähköinen hakulomake on saatavilla neuvoston verkkosivustolla: http://www.consilium.europa.eu/fi/general-secretariat/jobs/job-opportunities/

b)

yksityiskohtainen, mieluiten Europass-muotoinen (http://europass.cedefop.europa.eu) englannin- tai ranskankielinen ansioluettelo (4), johon on liitetty vapaamuotoiset perustelut ja joka kattaa hakijan koko työuran ja josta ilmenevät muun muassa hakijan tutkinnot, kielitaito, työkokemus ja nykyiset työtehtävät, ja

c)

skannatut kopiot tutkinto- ja työtodistuksista. Liitteiden on oltava peräisin kolmannelta osapuolelta. Pelkän kohdassa b mainitun ansioluettelon lähettäminen ei riitä.

Kaikkien hakemuksen liitteiden on oltava word-, pdf- tai jpg-muodossa, ne on nimettävä (englanniksi tai ranskaksi) ja numeroitava järjestysluvuin (liite I, II jne.). Hakemukseen on myös liitettävä liiteluettelo. Hakemuksia, jotka lähetetään pilvipalveluun perustuvan tiedontallennusratkaisun tai tiedostojen jakamiseen tarkoitettujen foorumien kautta, ei oteta huomioon.

Valituksi tullutta hakijaa pyydetään esittämään edellä mainitut asiakirjat alkuperäisinä.

Saat sähköpostivahvistuksen, kun hakemuksesi on vastaanotettu. Jos et ole saanut sähköpostivahvistusta viikon kuluessa hakuajan päättymisestä, ota yhteyttä osoitteeseen: Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu.

Hakemusten uudelleenkäsittely

Uudelleenkäsittelyä, muutoksenhakua ja kantelua Euroopan oikeusasiamiehelle koskevat menettelyt ovat tämän ilmoituksen liitteessä III.

Tietosuoja

Tämän valintamenettelyn yhteydessä tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä koskevat säännöt ovat tämän ilmoituksen liitteessä IV.


(1)  Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen, jäljempänä ”henkilöstösäännöt”, 5 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaan hakijoilla on oltava vähintään

i)

yliopisto-opintoja vastaavan koulutustason suorittamisesta annettu tutkintotodistus, kun yliopisto-opintojen tavanomainen kesto on vähintään neljä vuotta, taikka

ii)

yliopisto-opintoja vastaavan koulutustason suorittamisesta annettu tutkintotodistus ja vähintään vuoden pituinen soveltuva työkokemus, kun ylipisto-opintojen tavanomainen kesto on vähintään kolme vuotta.

(2)  EUVL L 274, 15.10.2013, s. 1.

(3)  Kyseessä on asiointisähköposti, jossa voidaan käsitellä vain viestejä, joiden luottamuksellisuustaso on ”Normaali” (ei esimerkiksi ”Henkilökohtainen”, ”Yksityinen” tai ”Luottamuksellinen”). Sen vuoksi on syytä valita vaihtoehto ”Normaali”.

(4)  Ansioluetteloon ei saa liittää valokuvia.


LIITE I

Neuvoston pääsihteeristön horisontaalinen johtajaprofiili

Johtajana neuvoston pääsihteeristössä tuotat lisäarvoa toimimalla sekä neuvonantajana että johtajana, ja olet aina pääsihteeristön edustaja.

Näissä rooleissa sinulta edellytetään seuraavaa:

Edustajana

Toimit nuhteettomasti sekä ulkoisissa että sisäisissä suhteissa.

Toimit Eurooppa-neuvoston ja neuvoston sekä koko unionin edun mukaisesti. Varmistat, että tästä poikkeaminen havaitaan ja että se käsitellään.

Luot luottamukseen ja avoimuuteen perustuvia suhteita ja verkostoidut aktiivisesti.

Olet tulossuuntautunut ja vaikutusvaltainen sekä samalla kunnioittava ja palveluhenkinen.

Neuvonantajana

Edistät unionin kehitystä. Olet proaktiivinen ja luova. Ennakoit ja suunnittelet tulevaisuutta. Toimit ratkaisujen esittäjänä.

Annat neuvontaa sidosryhmillemme edistääksesi niiden tavoitteiden saavuttamista ja kummankin toimielimemme edun mukaisesti. Olet objektiivinen ja oikeudenmukainen.

Olet tietoinen päätöksenteon ja julkisen keskustelun vuorovaikutuksesta. Varmistat, että neuvoissasi otetaan huomioon sidosryhmiemme poliittinen tilanne ja viestintänäkökohdat.

Helpotat legitiimiä päätöksentekoa yhteistyöllä, hyvillä työskentelysuhteilla ja kompromisseilla jäsenvaltioiden kesken ja toimielinten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Pysyttelet ajan tasalla vastuualaasi kuuluvista tapahtumista, myös Eurooppa-neuvoston ja neuvoston varsinaisen työn ulkopuolella. Otat huomioon kokonaistilanteen.

Johtajana

Voimaannutat henkilöstöäsi, delegoit heille tehtäviä ja luotat heihin, tuet ja motivoit heitä, annat palautetta ja ohjeita, kannustat aloitteellisuuteen ja rohkeuteen ajatella uutta luovasti; vähennät hierarkiaa ja valvontaa minimiin säilyttäen samalla laadun.

Kerrot selvästi tavoitteet ja odotukset ja varmistat tiedonkulun henkilöstöllesi, henkilöstöltäsi ja sen keskuudessa sekä muiden pääosastojen, osastojen ja yksikköjen kanssa.

Toimit aina koko pääsihteeristön etkä pelkästään oman pääosastosi, osastosi tai yksikkösi hyväksi ja varmistat, että täytämme sidosryhmiemme tarpeet. Rikot raja-aitoja.

Puutut rohkeasti konflikteihin, alisuorittamiseen ja muihin vaikeuksiin hyvissä ajoin; huolehdit henkilöstösi hyvinvoinnista ja kehityksestä ja täytät huolenpitovelvollisuutesi henkilöstöäsi kohtaan.

Otat henkilöstösi mukaan muutosten toimeenpanoon ja helpottamiseen, jotta pääsihteeristö pysyy kehityksen tahdissa ja tulee dynaamisemmaksi, joustavammaksi ja yhteistoiminnallisemmaksi. Toteutat ajatukset käytännössä.

Otat vastuuta pääsihteeristön henkilöstö- ja taloudellisten resurssien optimaalisesta käytöstä.


LIITE II

Yhtäläiset mahdollisuudet neuvoston pääsihteeristössä

Neuvoston pääsihteeristö vastaa työnantajana sen varmistamisesta, että naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet ja että kaikenlainen syrjintä on kiellettyä. Yhtäläisten mahdollisuuksien politiikan päätavoitteina on

varmistaa, että henkilöstöhallinnossa noudatetaan yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita;

varmistaa naisten ja miesten tasapuolinen edustus varsinkin johtotehtävissä;

parantaa vammaisten henkilöiden tilannetta, jotta heillä olisi esteetön pääsy pääsihteeristön rakennuksiin, ja työympäristöä, jotta se olisi osallistava ja mukautettu vammaisten henkilöiden tarpeisiin:

Vammaisten henkilöiden tarpeisiin mukauttamiseen (”kohtuullinen mukauttaminen”) voi sisältyä tehtävien ja vastuiden uudelleen järjestelyä, teknisiä apuvälineitä sekä muita työympäristöön tehtäviä mukautuksia. Tällaisia toimenpiteitä toteutetaan, jollei niistä koidu tarpeetonta rasitetta toimielimen resursseille.

suojella pääsihteeristön henkilöstöä työpaikkahäirinnältä;

ottaa huomioon henkilöstön tarve pitää työ- ja perhe-elämä keskenään tasapainossa tarjoamalla työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista tukevia toimenpiteitä kuten joustava työaika, etätyö ja työn jakaminen.

Työ- ja yksityiselämän tasapainottamistoimet

Neuvoston pääsihteeristössä sovelletaan joustavaa työaikaa 40-tuntisen työviikon puitteissa, ja johtotehtävissä toimivia lukuun ottamatta henkilöstö voi anoa joustovapaata. Monissa tehtävissä voidaan sopia henkilökohtaisesta työajasta, kunhan se pysyy työajalle määritellyissä puitteissa klo 7.00–20.00. Alle 12-vuotiaan, tai yksinhuoltajan tapauksessa alle 14-vuotiaan huollettavana olevan lapsen huoltaja voi tehdä osa-aikatyötä.

Lakisääteinen äitiysloma on 20 viikkoa, ja työhön palattua imetystä varten voidaan myöntää enintään kaksi tuntia päivässä. Isillä on oikeus kymmenen päivän palkalliseen isyyslomaan. Vanhempainlomaa voidaan myöntää enintään kuusi kuukautta lasta kohden. Vanhempainlomasta maksetaan kiinteämääräinen korvaus. Jos lapsi on vakavasti sairas tai vammainen, äitiys-, isyys- ja vanhempainlomat ovat pidempiä. Perheloma, josta maksetaan kiinteämääräinen korvaus, on myös mahdollinen, jos perheenjäsenellä on vakava sairaus tai vaikea vamma. Erityislomaa myönnetään esimerkiksi avioliiton, lapsen syntymän tai adoptoinnin sekä perheenjäsenen kuoleman tai vakavan sairauden johdosta. Poikkeuksellisissa olosuhteissa voidaan myöntää palkatonta virkavapautta henkilökohtaisista syistä.

Etätyö on mahdollista tehtävistä ja työympäristöstä riippuen. Sitä voidaan tehdä vakiomuotoisena etätyönä (esim. 2 päivää kotona ja 3 päivää toimistossa viikossa) tai satunnaisena etätyönä (enintään 60 päivää kotona vuodessa).

Lapsiperheille voidaan tarjota seuraavia lastenhoitopalveluja ensisijaisuusperusteiden mukaan:

Neuvoston pääsihteeristön lastentarha 0–4-vuotiaille lapsille, Euroopan komission järjestämä lasten iltapäivähoito ja loma-ajan toiminta sekä koulupäivän jälkeinen toiminta Eurooppa-kouluissa.

Lisätietoja sähköpostiosoitteesta egalite-des-chances@consilium.europa.eu.


LIITE III

Uudelleenkäsittelypyyntö – Muutoksenhaku – Kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle

Hakija, joka katsoo jonkin päätöksen loukkaavan hänen etuaan, voi valintamenettelyn missä tahansa vaiheessa turvautua seuraaviin keinoihin:

Neuvoa-antavan valintalautakunnan tekemän päätöksen uudelleenkäsittelypyyntö

Kymmenen kalenteripäivän kuluessa siitä, kun neuvoa-antavan valintalautakunnan tekemä päätös on annettu kirjeitse tiedoksi, voidaan toimittaa kyseisen päätöksen uudelleenkäsittelypyyntö kirjallisena perusteluineen osoitteeseen:

Council of the European Union

Selection of Officials Office

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sähköpostiosoite: Selection.of.officials@consilium.europa.eu

Muutoksenhaku

Hakija voi valittaa nimittävän viranomaisen päätöksestä kolmen kuukauden kuluessa päätöksen antamisesta tiedoksi Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan nojalla. Valitus lähetetään osoitteeseen

Council of the European Union

Legal Advisers to the Administration Unit, ORG.1.F

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sähköpostiosoite: unite.conseillers.dga1@consilium.europa.eu

Hakija voi nostaa henkilöstösääntöjen 91 artiklan mukaisesti kanteen unionin yleisessä tuomioistuimessa:

General Court of the European Union

Rue du Fort Niedergrünewald

2925 Luxemburg

LUXEMBURG

Kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle

Kuten kuka tahansa Euroopan unionin kansalainen, hakija voi tehdä kantelun Euroopan unionin oikeusasiamiehelle osoitteeseen:

The European Ombudsman

1, avenue du Président Robert Schuman – BP 403

67001 Strasbourg Cedex

FRANCE

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 228 artiklan 1 kohdan sekä oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista 9. maaliskuuta 1994 tehdyn Euroopan parlamentin päätöksen nojalla. Päätös on julkaistu 4. toukokuuta 1994 Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä L 113.

Hakijoita pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että kantelu Euroopan unionin oikeusasiamiehelle ei keskeytä henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan ja 91 artiklan mukaista määräaikaa valituksen jättämiselle tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 270 artiklan mukaisen kanteen nostamiselle unionin yleisessä tuomioistuimessa.


LIITE IV

Tietosuoja

Valintamenettelyn järjestävänä toimielimenä neuvoston pääsihteeristö vastaa siitä, että hakijoiden henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18. joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (1) mukaisesti.

Valintamenettelyn oikeusperustana ovat Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt sekä turvallisuussäännöistä EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamiseksi 23. syyskuuta 2013 tehty neuvoston päätös (2013/488/EU). Valintamenettelystä vastaa henkilöstöosaston (PO ORG.1) työhönoton ja liikkuvuuden yksikkö, jonka päällikkö on rekisterinpitäjä. Hakijoiden toimittamat tiedot ovat virkamiesten valintatoimiston jäsenten ja heidän esimiestensä, neuvoa-antavan valintalautakunnan jäsenten sekä tarvittaessa oikeudellisten neuvonantajien yksikön käytettävissä. Hallinnolliset tiedot, joiden perusteella hakijat voidaan tunnistaa ja/tai joita menettelyn käytännön järjestelyt edellyttävät, voidaan toimittaa arviointikeskukselle.

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on kerätä tietoja tiettyä tointa neuvoston pääsihteeristöstä hakeneista henkilöistä ja suorittaa valinta hakijoiden keskuudesta.

Kyse on seuraavista tiedoista:

henkilötiedot, jotka mahdollistavat hakijan tunnistamisen (sukunimi, etunimi, syntymäaika, sukupuoli, kansalaisuus);

hakijoiden antamat tiedot menettelyn käytännön järjestelyiden helpottamiseksi (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero);

hakijoiden antamat tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida, täyttävätkö he ilmoituksessa mainitut työhönottovaatimukset (kansalaisuus, kielitaito, hakijan tutkinnot ja niiden suoritusvuosi, tutkinnon/oppiarvon tyyppi, oppilaitoksen nimi, työkokemus);

mahdolliset tiedot hakijan turvallisuusselvityksen tyypistä ja voimassaoloajasta;

hakijoiden suorittamien valintatestien tulokset, mukaan lukien arviointikeskuksen neuvonantajien valintalautakunnan puolesta laatimat arvioinnit.

Tietojen käsittely alkaa hakemuksen saapumispäivänä. Hakemukset arkistoidaan ja niitä säilytetään kahden vuoden ajan.

Kaikki hakijat voivat käyttää oikeuttaan tutustua henkilötietoihinsa ja tehdä niihin korjauksia. Tätä koskevat perustellut pyynnöt lähetetään virkamiesten valintatoimistoon sähköpostiosoitteeseen Selection.of.officials@consilium.europa.eu

Hakijat voivat milloin tahansa vedota Euroopan tietosuojavaltuutettuun: edps@edps.europa.eu


(1)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.


LIITE V

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top