Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2017/196/06

Herkules III -ohjelma – Ehdotuspyyntö – 2017 – EU:n varoihin kohdistuvien petosten torjuntaan liittyvät koulutus ja konferenssit

OJ C 196, 20.6.2017, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 196/8


HERKULES III -ohjelma

Ehdotuspyyntö – 2017

EU:n varoihin kohdistuvien petosten torjuntaan liittyvät koulutus ja konferenssit

(2017/C 196/06)

1.   Tavoitteet ja kuvaus

Tämä ehdotuspyyntö perustuu Herkules III -ohjelman perustamisesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 250/2014 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan (Tukikelpoiset toimet) b alakohtaan sekä vuoden 2017 rahoituspäätökseen, jolla hyväksytään vuodeksi 2017 Herkules III -ohjelman täytäntöönpanoa koskeva työohjelma (2), ja erityisesti sen 7.1 jaksoon (Konferenssit, seminaarit ja koulutus digitaalisen rikostutkinnan alalla). Vuoden 2017 rahoituspäätöksessä säädetään EU:n varoihin kohdistuvien petosten torjuntaan liittyviä koulutusta ja konferensseja koskevan ehdotuspyynnön järjestämisestä.

2.   Tukikelpoiset hakijat

Elimet, jotka voivat saada rahoitusta ohjelmasta:

jäsenvaltioiden kansalliset tai alueelliset viranomaiset, joiden tavoitteena on tehostaa unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi toteutettavaa unionin toimintaa;

tai:

tutkimus- ja koulutuslaitokset ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, jotka ovat harjoittaneet toimintaa vähintään vuoden ajan jäsenvaltiossa ja joiden tavoitteena on tehostaa unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi toteutettavaa unionin toimintaa.

3.   Tukikelpoiset toimet

Tämän ehdotuspyynnön tarkoituksena on kehottaa tukikelpoisia hakijoita jättämään hakemuksia toimiksi, jotka liittyvät johonkin seuraavista kolmesta aiheesta:

1.

Kohdennetun erikoiskoulutuksen kehittäminen jäsenvaltioiden, ehdokasmaiden, muiden kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen välisten verkostojen ja rakenteellisten foorumien luomiseksi, jotta voidaan helpottaa tietojen, kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa tuensaajien palveluksessa olevan henkilöstön keskuudessa. Tietojen ja parhaiden käytäntöjen on liityttävä muun muassa unionin taloudellisiin etuihin kohdistuviin riskeihin ja haavoittuvuustekijöihin sekä tutkintakäytäntöihin ja/tai ennalta ehkäiseviin toimiin.

2.

Konferenssien järjestäminen jäsenvaltioiden, ehdokasmaiden, muiden kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen välisten verkostojen ja rakenteellisten foorumien luomiseksi, jotta voidaan helpottaa tietojen, kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa edunsaajien palveluksessa olevan henkilöstön keskuudessa. Tietojen ja parhaiden käytäntöjen on liityttävä muun muassa unionin taloudellisiin etuihin kohdistuviin riskeihin ja haavoittuvuustekijöihin sekä tutkintakäytäntöihin ja/tai ennalta ehkäiseviin toimiin.

3.

Henkilöstövaihtojen järjestäminen kansallisten ja alueellisten viranomaisten välillä (etenkin naapurijäsenvaltioissa) henkilöstön taitojen ja osaamisen kehittämiseksi, parantamiseksi ja ajan tasalle saattamiseksi unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi.

Hakija voi jättää tässä ehdotuspyynnössä vain yhden hakemuksen. Hakemus voidaan tehdä sellaisen toimen osalta, joka liittyy vain yhteen edellä mainituista kolmesta aiheesta. Hakemusta, joka koskee useampaan kuin yhteen mainittuun aiheeseen liittyvää toimea, ei hyväksytä.

4.   Talousarvio

Tähän ehdotuspyyntöön käytettävissä olevat alustavat määrärahat ovat 1 000 000 euroa. Rahoitustuki myönnetään avustuksina. Myönnetty rahoitus voi olla enintään 80 prosenttia tukikelpoisista menoista.

Koulutusta koskevan toimen kustannusten on oltava vähintään 50 000 euroa. Toimen, jota varten avustusta haetaan, kokonaistalousarvio ei saa olla alle edellä mainitun kynnysarvon.

Komissio pidättää itsellään oikeuden olla myöntämättä kaikkia käytettävissä olevia määrärahoja.

5.   Määräaika

Hakemukset on jätettävä viimeistään keskiviikkona 9. elokuuta 2017, ja ne voi jättää ainoastaan Herkules III -ohjelman osallistujaportaalin kautta:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

6.   Lisätietoja

Kaikki tähän ehdotuspyyntöön liittyvät asiakirjat voi ladata 5 kohdassa mainitusta osallistujaportaalista tai seuraavilta verkkosivuilta:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en

Tätä ehdotuspyyntöä koskevat kysymykset ja/tai lisätietopyynnöt on lähetettävä osallistujaportaalin kautta.

Kysymykset ja vastaukset voidaan julkaista nimettöminä hakuohjeissa, jotka ovat saatavilla osallistujaportaalissa ja komission verkkosivuilla, jos niistä on hyötyä muillekin hakijoille.


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 250/2014, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, ohjelman perustamisesta Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisen alalla toteutettavien toimien tukemiseksi (Herkules III -ohjelma) ja päätöksen N:o 804/2004/EY kumoamisesta (EUVL L 84, 20.3.2014).

(2)  Komission päätös Herkules III -ohjelman työohjelman 2017 ja rahoituksen hyväksymisestä, C(2017) 1120 final, 22. helmikuuta 2017.


Top