EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/031/06

Ehdotuspyyntö – EACEA 04/2015 – Erasmus+-ohjelma – ”Kattavat poliittiset viitekehykset ammatilliselle jatkokoulutukselle”

OJ C 31, 30.1.2015, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/7


EHDOTUSPYYNTÖ – EACEA 04/2015

Erasmus+-ohjelma

”Kattavat poliittiset viitekehykset ammatilliselle jatkokoulutukselle”

(2015/C 31/06)

1.   Tavoitteet ja kuvaus

Ehdotuspyynnön tavoitteena on tukea sellaisen julkisen politiikan valmistelua, jonka avulla voidaan koordinoida laadukkaan, tarkoituksenmukaisen ja helposti saatavan ammatillisen jatkokoulutuksen tarjontaa ja lisätä merkittävästi tarjolla olevien jatkokoulutusmahdollisuuksien hyödyntämistä osana kokonaisvaltaista kansallista, alueellista tai paikallista osaamisstrategiaa.

Ehdotuspyynnöllä pyritään edistämään yhteistyötä kansallisten viranomaisten ja asiaankuuluvien ammatilliseen jatkokoulutukseen, esimerkiksi työntekijöiden ammattitaidon parantamiseen ja ammatilliseen uudelleensuuntautumiseen (kuten työvoimaviranomaisten tarjoama koulutus), osallistuvien sidosryhmien välillä.

Ehdotuspyyntö on tarkoitettu ammatillisesta jatkokoulutuksesta kussakin Erasmus+-ohjelmamaassa vastaaville kansallisille viranomaisille tai näiden viranomaisten nimeämille organisaatioille.

Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten (ministeriöt tai vastaavat) suoralla osallistumisella pyritään varmistamaan, että hankkeet voivat todella edesauttaa ammatillisen jatkokoulutuksen nykyisen tarjonnan ja politiikan ymmärtämistä. Hankkeiden tulisi osoittaa, kuinka toimivaltaiset julkiset viranomaiset voivat toimia ohjaavassa roolissa osaamista edistävien kansallisten, alueellisten tai paikallisten politiikkojen ensisijaisten strategisten tavoitteiden ja niihin liittyvien ammatillisen jatkokoulutuksen toimintalinjojen määrittelyssä perustan luomiseksi järjestelmälliselle uudistukselle. Jokaisessa hankkeessa hyödynnetään yhdessä tai useammassa muussa Erasmus+-ohjelmamaassa noudatettuja käytäntöjä osaamisen ja kokemusten vaihdon kautta. Kansallisten, alueellisten tai paikallisten sidosryhmien – esimerkiksi työmarkkinaosapuolten (työnantaja- ja työntekijäjärjestöt), ammatillista koulutusta tarjoavien oppilaitosten, yksittäisten yritysten ja välittäjäorganisaatioiden – aktiivinen osallistuminen on olennainen osa ehdotuksen laatua.

2.   Tukikelpoiset hakijat

Ehdotuspyyntö on tarkoitettu ammatillisesta jatkokoulutuksesta vastaaville kansallisille viranomaisille kussakin Erasmus+-ohjelmamaassa.

Avustushakemuksen jättäjinä on oltava vähintään kaksi toimijaa vähintään kahdesta eri Erasmus+-ohjelmamaasta.

Tukikelpoisen päähakijan (koordinoijan) on oltava kansallinen viranomainen tai kansallisen viranomaisen nimeämä organisaatio, joka toimii jossakin ohjelmamaassa ja vastaa ammatillisesta koulutuksesta, mukaan lukien ammatillinen jatkokoulutus.

Tukikelpoiset muut hakijat voivat olla ministeriöitä ja muita sidosryhmiä, kuten työmarkkinaosapuolia, yrityksiä, kauppakamareita, julkisia tai yksityisiä ammatillisen koulutuksen tarjoajia ja tutkimuslaitoksia.

Jos päähakija (koordinoija) on kansallisen viranomaisen nimeämä organisaatio, sen nimenneen kansallisen viranomaisen on oltava mukana hakemuksessa joko muuna hakijana tai sidoksissa olevana yhteisönä taikka yhteistyökumppanina, joka osallistuu hankkeen täytäntöönpanoon ilman kustannuksia.

Luonnolliset henkilöt eivät ole tukikelpoisia.

Tukikelpoisia maita ovat

Euroopan unionin 28 jäsenvaltiota

EFTA-/ETA-maat: Islanti, Liechtenstein ja Norja

EU:n ehdokasmaat: entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ja Turkki

Mahdolliset EU:n ehdokasmaat: Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro ja Serbia.

3.   Tukikelpoiset toimet

Avustukset tukevat kansallisten viranomaisten pyrkimyksiä suunnitella tai toteuttaa ammatillista jatkokoulutusta koskevia poliittisia toimenpiteitä, jotta turvattaisiin koulutuksen yhtenäinen ja tarkoituksenmukainen tarjonta ja lisättäisiin merkittävästi aikuisten oppimiseen osallistumista. Toimiin osallistuvat asiaankuuluvat kansalliset, alueelliset tai paikalliset sidosryhmät, ja niissä hyödynnetään vertaisneuvoja ja -osaamista yhdestä tai useammasta sellaisesta Erasmus+-ohjelmamaasta, joka on kohdannut ammatillisessa jatkokoulutuksessa samanlaisia haasteita tai jolla on tehokas ammatillisen jatkokoulutuksen politiikka ja tarjonta.

Tässä ehdotuspyynnössä tukikelpoisia toimia ovat seuraavat:

toteutettavuustutkimukset, ammatillista jatkokoulutusta koskevien kansallisten/alueellisten/paikallisten lainsäädäntöehdotusten tarkastelu, kustannus-hyötyanalyysit,

yksityiskohtaiset toimintasuunnitelmat yhdenmukaisen poliittisen viitekehyksen kehittämiseksi ja toteuttamiseksi ammatillista jatkokoulutusta varten,

kansallisten, alueellisten tai paikallisten yritysfoorumien järjestäminen työnantajien kannustamiseksi panostamaan ammatilliseen jatkokoulutukseen,

konferenssien, seminaarien ja työryhmien järjestäminen ja/tai niihin osallistuminen,

tiedotuskampanjat, tulosten hyödyntäminen ja levittäminen; hankkeen kestävyyttä edistävät toimet,

hyvien ja/tai innovatiivisten käytäntöjen vaihto maiden välillä esim. järjestämällä kohdennettuja opintokäyntejä,

tutkimus,

valmistelutyöt ammatillista koulutusta koskevien tehokkaiden toimenpiteiden suunnittelemiseksi Euroopan sosiaalirahaston tai muiden alan rahastojen tuella,

käytäntöyhteisöt.

Hankkeiden kesto on joko 12 tai 24 kuukautta. Ehdotuspyynnössä ilmoitettua kestoa lyhyemmistä tai pidemmistä hankkeista tehtyjä hakemuksia ei hyväksytä.

4.   Myöntämisperusteet

Tukikelpoisten hakemusten arvioinnissa sovelletaan seuraavia perusteita:

1.

Hankkeen merkittävyys (enintään 40 pistettä – saatava vähintään 20 pistettä)

2.

Hankkeen suunnittelun ja toteutuksen laatu (enintään 20 pistettä – saatava vähintään 10 pistettä)

3.

Hankeyhteenliittymän ja yhteistyöjärjestelyjen laatu (enintään 20 pistettä – saatava vähintään 10 pistettä)

4.

Vaikutus ja levittäminen (enintään 20 pistettä – saatava vähintään 10 pistettä)

Jotta hakemukset otetaan valintalautakunnan käsittelyyn, niiden on saatava yhteensä vähintään 60 pistettä (yhteensä 100 pisteestä).

5.   Talousarvio

Hankkeiden osarahoitukseen on varattu määrärahoja kaikkiaan enintään 4 200 000 EUR.

Kunkin avustuksen määrä on yksivuotisille hankkeille enintään 150 000 EUR ja kaksivuotisille hankkeille enintään 300 000 EUR. Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (jäljempänä ’virasto’) odottaa myöntävänsä rahoitusta noin 15 hankkeelle.

EU:n myöntämän osarahoituksen osuus voi olla enintään 75 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

Virasto pidättää oikeuden olla jakamatta kaikkia käytettävissä olevia varoja.

6.   Hakemuksen jättämisen määräaika

Hakemus on jätettävä viimeistään 30. huhtikuuta 2015 kello 12:00 (Brysselin aikaa).

Hakemuksen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

Hakemus toimitetaan vain asianmukaisella virallisella verkkohakulomakkeella.

Hakemus laaditaan jollakin EU:n virallisella kielellä.

Ainoastaan verkkolomaketta käyttäen toimitetut hakemukset otetaan huomioon.

Jos edellä esitettyjä vaatimuksia ei noudateta, hakemus hylätään.

7.   Tarkemmat tiedot

Hakuohjeet sekä hakulomake ovat saatavana internetosoitteessa:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

Hakemuksen on noudatettava kaikkia annettuja ohjeita.


Top