Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/177/06

Ehdotuspyyntö IX-2013/01 – ”Avustukset Euroopan tason poliittisille puolueille”

OJ C 177, 20.6.2012, p. 32–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 177/32


Ehdotuspyyntö IX-2013/01 – ”Avustukset Euroopan tason poliittisille puolueille”

2012/C 177/06

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 artiklan 4 kohdan mukaan Euroopan tason poliittiset puolueet myötävaikuttavat eurooppalaisen tietoisuuden muodostumiseen ja unionin kansalaisten poliittisen tahdon ilmaisemiseen. Lisäksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 224 artiklassa määrätään, että Euroopan parlamentti ja neuvosto vahvistavat tavallista lainsäädäntömenettelyä noudattaen annettavilla asetuksilla Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja Euroopan tasolla toimivia poliittisia puolueita ja erityisesti niiden rahoitusta koskevat säännöt.

Tätä taustaa vasten parlamentti julkaisee ehdotuspyynnön avustuksista Euroopan tason poliittisille puolueille.

1.   PERUSSÄÄDÖKSET

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2004/2003, annettu 4. marraskuuta 2003, Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä (jäljempänä ’asetus (EY) N:o 2004/2003’) (1).

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 29. maaliskuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2004/2003 soveltamissääntöjen vahvistamisesta (jäljempänä ’puhemiehistön päätös’) (2).

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, annettu 25. kesäkuuta 2002, yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (jäljempänä ’varainhoitoasetus’) (3).

Komission asetus (EY, Euratom) N:o 2342/2002, annettu 23. joulukuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä (jäljempänä ’varainhoitoasetuksen soveltamissäännöt’) (4).

2.   TAVOITE

Puhemiehistön päätöksen 2 artiklan mukaan ”Euroopan parlamentti julkaisee joka vuoden ensimmäisellä puoliskolla ehdotuspyynnön puolueiden ja säätiöiden rahoitukseen tarkoitettujen avustusten myöntämiseksi. Ehdotuspyynnössä ilmoitetaan avustuskelpoisuusperusteet, yhteisön rahoitusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja myöntämismenettelyn suunniteltu aikataulu.”

Tämä ehdotuspyyntö koskee avustushakemuksia, jotka liittyvät varainhoitovuoteen 2013 ja kattavat toimintajakson 1. tammikuuta 2013–31. joulukuuta 2013. Avustuksen tarkoituksena on edunsaajan vuotuisen toimintaohjelman tukeminen.

3.   KÄSITELTÄVÄKSI OTTAMINEN

Käsiteltäväksi otetaan ainoastaan hakemukset, jotka on laadittu kirjallisesti edellä mainitun puhemiehistön päätöksen liitteessä 1 olevalle avustushakemuslomakkeelle ja jotka on toimitettu Euroopan parlamentin puhemiehelle määräaikaan mennessä.

4.   PERUSTEET JA HAKEMUKSEEN LIITETTÄVÄT ASIAKIRJAT

4.1   Kelpoisuusperusteet

Voidakseen saada avustusta Euroopan tason poliittisen puolueen on täytettävä asetuksen (EY) N:o 2004/2003 3 artiklan 1 kohdassa säädetyt ehdot:

a)

se on oikeushenkilö siinä jäsenvaltiossa, jossa sen kotipaikka sijaitsee,

b)

se on edustettuna Euroopan parlamentissa tai kansallisissa parlamenteissa tai alueparlamenteissa tai alueneuvostoissa vähintään yhdessä neljäsosassa jäsenvaltioista, tai se on saanut edellisissä Euroopan parlamentin vaaleissa vähintään kolme prosenttia kussakin valtiossa annetuista äänistä vähintään yhdessä neljäsosassa jäsenvaltioista,

c)

se kunnioittaa puolueohjelmassaan ja toiminnassaan Euroopan unionin perusperiaatteita eli vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatetta,

d)

se on osallistunut Euroopan parlamentin vaaleihin tai ilmaissut aikomuksensa tehdä näin.

Asetuksen (EY) N:o 2004/2003 säännöksiä sovellettaessa kukin Euroopan parlamentin jäsen voi kuulua vain yhteen Euroopan tason poliittiseen puolueeseen (asetuksen (EY) N:o 2004/2003 10 artiklan 1 kohdan viimeinen alakohta).

Edellä mainittu huomioon ottaen poliittisille puolueille ilmoitetaan, että Euroopan parlamentti soveltaa heti varainhoitovuodesta 2013 alkaen 3 artiklan 1 kohdan b) alakohdan säännöstä siten, että kukin Euroopan parlamentin jäsen voi kuulua vain siihen Euroopan tason poliittiseen puolueeseen, johon hänen edustamansa kansallinen poliittinen puolue kuuluu.

4.2   Poissulkemisperusteet

Hakijan on lisäksi todistettava, ettei mikään varainhoitoasetuksen 93 artiklan 1 kohdassa ja 94 artiklassa esitetyistä tilanteista koske sitä.

4.3   Valintaperusteet

Hakijoiden on osoitettava, että niillä on tarvittavat oikeudelliset ja taloudelliset edellytykset toteuttaa rahoitushakemuksen kohteena oleva toimintaohjelma sekä tarvittavat tekniset ja hallinnolliset valmiudet saattaa avustettava toimintaohjelma asianmukaisesti päätökseen.

4.4   Sopimuksentekoperusteet

Varainhoitovuonna 2013 käytettävissä olevat määrärahat jaetaan asetuksen (EY) N:o 2004/2003 10 artiklan mukaisesti niiden Euroopan tason poliittisten puolueiden kesken, jotka ovat saaneet myönteisen päätöksen rahoitusta koskevaan hakemukseensa kelpoisuus-, poissulkemis- ja valintaperusteiden osalta, seuraavasti:

a)

15 prosenttia määrärahoista jaetaan tasaosuuksina,

b)

85 prosenttia määrärahoista jaetaan edustajien määrän mukaisessa suhteessa niiden puolueiden kesken, joilla on edustajia Euroopan parlamentissa.

4.5   Toimitettavat asiakirjat

Edellä mainittujen perusteiden arviointia varten hakijoiden on ehdottomasti toimitettava seuraavat asiakirjat:

a)

alkuperäinen saatekirje, jossa esitetään haettavan avustuksen määrä;

b)

puhemiehistön päätöksen liitteessä 1 oleva hakemuslomake asianmukaisesti täytettynä ja allekirjoitettuna (mukaan lukien kunnian ja omantunnon kautta annettu kirjallinen vakuutus);

c)

puolueen säännöt;

d)

virallinen rekisteröintitodistus;

e)

tuore näyttö puolueen olemassaolosta;

f)

luettelo johtohenkilöistä/johtokunnan jäsenistä (suku- ja etunimi sekä tehtävänimike tai toimenkuva hakijaorganisaatiossa);

g)

asiakirjat, joista käy ilmi, että hakija täyttää asetuksen (EY) N:o 2004/2003 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistetut ehdot (5);

h)

asiakirjat, joista käy ilmi, että hakija täyttää asetuksen (EY) N:o 2004/2003 3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa vahvistetut ehdot;

i)

puolueohjelma;

j)

ulkopuolisen tilintarkastuselimen varmentama tilinpäätös vuodelta 2011 (6);

k)

kelpoisuuskauden (1 päivänä tammikuuta 2013–31 päivänä joulukuuta 2013) alustava toimintatalousarvio, josta käyvät ilmi menot, joihin voidaan myöntää rahoitusta yhteisön talousarviosta.

Kohtien c, d, f, h, ja i osalta hakija voi toimittaa kunnian ja omantunnon kautta annetun vakuutuksen siitä, että edellisessä vaiheessa annetut tiedot ovat edelleen voimassa.

5.   RAHOITUS EU:N TALOUSARVIOSTA

EU:n talousarvion 402 momentissa (”Rahoitus eurooppalaisille poliittisille puolueille”) varainhoitovuoden 2013 määrärahat ovat yhteensä arviolta 21 794 200 EUR edellyttäen, että budjettivallan käyttäjä hyväksyy ne.

Euroopan parlamentin myöntämän rahoitustuen kokonaismäärä saa olla enintään 85 prosenttia Euroopan tason poliittisen puolueen toimintatalousarviossa olevista tukikelpoisista kustannuksista. Tätä koskeva näyttövelvollisuus kuuluu asianomaiselle puolueelle.

Rahoitus maksetaan toiminta-avustuksena, sellaisena kuin siitä on säädetty varainhoitoasetuksessa ja varainhoitoasetuksen soveltamissäännöissä. Avustuksen maksamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja sen käyttöön liittyvät velvollisuudet määritetään avustuspäätöksissä, joiden malli on puhemiehistön päätöksen liitteessä 2 a.

6.   MENETTELY JA HAKEMUSTEN MÄÄRÄAIKA

6.1   Hakemusten määräaika ja toimittaminen

Hakemukset on jätettävä viimeistään 30. syyskuuta 2012. Tämän päivämäärän jälkeen jätettyjä hakemuksia ei hyväksytä.

Hakemukset on:

a)

laadittava avustushakemuslomakkeelle (puhemiehistön päätöksen liite 1),

b)

varustettava ehdottomasti hakijan tai sen asianmukaisesti valtuuttaman henkilön allekirjoituksella,

c)

lähetettävä kahdessa sisäkkäisessä kirjekuoressa. Molemmat kirjekuoret on suljettava. Sisempään kirjekuoreen on kirjoitettava ehdotuspyynnössä mainitun vastaanottavan yksikön tietojen lisäksi seuraava maininta:

CALL FOR PROPOSALS 2013 GRANTS TO POLITICAL PARTIES AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY OTHER UNAUTHORISED PERSON

Jos käytetään itseliimautuvia kirjekuoria, ne on suljettava teipillä, johon tulee lähettäjän nimikirjoitus. Lähettäjän allekirjoituksena pidetään sekä tämän nimikirjoitusta että hakijana olevan tahon leimaa.

Ulompaan kirjekuoreen on kirjoitettava lähettäjän osoite sekä seuraava vastaanottajan osoite:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Sisempään kirjekuoreen on kirjoitettava seuraava osoite:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

d)

toimitettava viimeistään ehdotuspyynnössä vahvistettuna määräpäivänä joko kirjattuna postilähetyksenä, jolloin toimituspäiväksi katsotaan postileiman päiväys, tai lähettipalvelua käyttäen, jolloin toimituspäiväksi katsotaan toimeksiantokuitin päiväys.

6.2   Suuntaa-antava menettely ja aikataulu

Euroopan tason poliittisten puolueiden avustusten myöntämiseen sovelletaan seuraavaa menettelyä ja aikataulua:

a)

hakemuksen toimittaminen Euroopan parlamenttiin (viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2012),

b)

käsittely ja valinta Euroopan parlamentin yksiköissä. Vain hyväksyttävät hakemukset käsitellään ehdotuspyynnössä mainittujen kelpoisuus-, poissulkemis- ja valintaperusteiden mukaan,

c)

Euroopan parlamentin puhemiehistön lopullinen päätös (periaatteessa 1 päivänä tammikuuta 2013 mennessä puhemiehistön päätöksen 4 artiklan mukaisesti) ja tulosten ilmoittaminen hakijoille,

d)

ennakkorahoituksen (80 prosenttia) maksaminen (15 päivän kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta).

6.3   Lisätiedot

Seuraavat tekstit ovat saatavilla Euroopan parlamentin internetsivuilla: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

a)

asetus (EY) N:o 2004/2003

b)

puhemiehistön päätös

c)

avustushakemuslomake (puhemiehistön päätöksen liite 1).

Tätä ehdotuspyyntöä koskevat kysymykset avustusten myöntämisestä on lähetettävä sähköpostilla, jossa on mainittava julkaisuviite, seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4   Henkilötietojen käsittely

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (7) mukaisesti rahoitushakemuksen ja sen liitteiden henkilötietoja käsitellään rehellisyys-, lainmukaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita noudattaen hankkeen yksitulkintaisen ja legitiimin tavoitteen täyttämiseksi. Hakemuksen käsittelemiseksi ja yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamiseksi mahdollisten edunsaajien henkilötietoja voidaan käsitellä Euroopan parlamentin toimivaltaisissa yksiköissä ja elimissä ja ne voidaan siirtää sisäisen tarkastuksen yksiköille, Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle, taloudellisten väärinkäytösten tutkintaelimelle tai Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF).

Euroopan parlamentti voi julkaista niiden Euroopan tason poliittisen puolueen jäsenien ja edustajien nimet, jotka on mainittu rahoitushakemuksen yhteydessä, asetuksen (EY) N:o 2004/2003 3 artiklan b kohdan mukaisen edustavuutta koskevan vaatimuksen täyttämiseksi. Nimet voidaan julkaista yleisölle Euroopan parlamentin asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi laaditun asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukaisesti (8). Poliittisia puolueita kehotetaan liittämään hakemukseensa puolueen asianomaisten jäsenien tai edustajien allekirjoittama julkilausuma, jossa he antavat tietoisen suostumuksensa nimensä julkaisemiseen.

Asianomaisia henkilöitä kehotetaan kääntymään Euroopan tietosuojavaltuutetun puoleen (edps@edps.europa.eu) muutoksenhakua varten.


(1)  EUVL L 297, 15.11.2003, s. 1.

(2)  EUVL C 155, 12.6.2004, s. 1.

(3)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1.

(5)  Mukaan luettuna luettelot 3 artiklan b kohdassa ja 10 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista edustajista.

(6)  Paitsi jos Euroopan tason poliittinen puolue on perustettu kuluvan vuoden aikana.

(7)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(8)  Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30. toukokuuta 2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).


Top