EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/255/15

F-Castres: Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen — Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen Castres'n (Mazamet) ja Lyonin (Saint-Exupéry) sekä Rodez'n (Marcillac) ja Lyonin (Saint-Exupéry) välillä — Ranskan järjestämä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukainen tarjouskilpailu julkisen palvelun hoitamisesta

EUVL C 255, 27.10.2007, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 255/42


F-Castres: Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen

Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen Castres'n (Mazamet) ja Lyonin (Saint-Exupéry) sekä Rodez'n (Marcillac) ja Lyonin (Saint-Exupéry) välillä

Ranskan järjestämä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukainen tarjouskilpailu julkisen palvelun hoitamisesta

(2007/C 255/15)

1.   Johdanto: Ranska on asettanut yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille 23. heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti julkisen palvelun velvoitteen Castres'n (Mazamet) ja Lyonin (Saint-Exupéry) välillä sekä Rodez'n (Marcillac) ja Lyonin (Saint-Exupéry) välillä harjoitettavalle säännölliselle lentoliikenteelle. Julkisen palvelun velvoitteeseen liittyvät vaatimukset on julkaistu 22. tammikuuta 2002 Euroopan yhteisön virallisessa lehdessä C 18/06.

Ranska on päättänyt, että jos yksikään lentoliikenteen harjoittaja ei ole 1. toukokuuta 2008 aloittanut tai aloittamassa säännöllistä lentoliikennettä Castres'n ja Rodez'n sekä Castres'n ja Lyonin välillä julkisen palvelun velvoitteen mukaisesti ja korvausta vaatimatta, se rajoittaa edellä mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädettyä menettelyä noudattaen pääsyn tälle reitille koskemaan vain yhtä lentoliikenteen harjoittajaa ja myöntää tarjouskilpailun perusteella oikeuden liikenteen harjoittamiseen 1. kesäkuuta 2008 alkaen.

2.   Hankintaviranomainen: Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet, 40, allées Alphonse Juin, BP 30217, -81101 Castres Cedex. Tél. (33) 563 51 46 46. Fax (33) 563 51 46 99. E-mail: f.chambert@castres-mazamet.cci.fr.

ja

Société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) Air 12, Aéroport de Rodez-Marcillac, route de Décazeville, F-12330 Salles-la-Source. Tél. (33) 565 76 02 00. Fax (33) 565 42 99 97. E-mail: aeroport-rodez-marcillac@wanadoo.fr.

3.   Tarjouskilpailun kohde: Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen 1. kesäkuuta 2008 alkaen edellä 1 kohdassa tarkoitettujen julkisen palvelun velvoitteiden mukaisesti.

4.   Sopimuksen pääpiirteet: Liikenteenharjoittajan, Castres-Mazamet'n kauppa- ja teollisuuskamarin, Société anonyme d'économie mixte locale Air 12:n ja Ranskan valtion välillä tehdään julkisen palvelun hoitamista koskeva sopimus valtion korvauksen myöntämiseen sovellettavista säännöistä 16. toukokuuta 2005 annetun asetuksen nro 2005-473 8 §:n mukaisesti.

Julkisen palvelun hoitaja pitää itsellään tulot. Castres-Mazamet'n kauppa- ja teollisuuskamari, Société anonyme d'économie mixte locale Air 12 ja Ranskan valtio maksavat sille osuuden, menojen ja siitä saatujen tulojen (molemmat ilman veroja kuten alv:tä ja ilmailualan erityismaksuja) erotusta sen enimmäismäärän rajoissa, johon julkisen palvelun hoitaja on sopimuksessa sitoutunut. Korvauksesta voidaan tarvittaessa vähentää tämän ilmoituksen 9.4 kohdassa mainitut seuraamusmaksut.

5.   Sopimuksen voimassaoloaika: Sopimuksen (julkisen palvelun hoitamista koskeva sopimus) voimassaoloaika on kolme vuotta 1. kesäkuuta 2008 alkaen.

6.   Osallistuminen tarjouskilpailuun: Tarjouskilpailuun voivat osallistua kaikki lentoliikenteen harjoittajat, joilla on yhteisön lentoliikenteen harjoittajien toimiluvista 23. heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2407/92 nojalla myönnetty voimassa oleva liikennelupa.

7.   Tarjouskilpailumenettely ja valintaperusteet: Tässä tarjouskilpailussa noudatetaan asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d–i alakohdan säännöksiä. Lisäksi noudatetaan korruption ehkäisemisestä sekä talouselämän ja julkisten menettelyjen avoimuudesta 29. tammikuuta 1993 annetun lain nro 93-122 IV luvun 1 jakson säännöksiä ja niihin liittyvien soveltamissäädösten (erityisesti laittoman työnteon ehkäisemisen tehostamisesta 11 maaliskuuta 1997 annetun lain nro 97-210 soveltamisesta 31. toukokuuta 1997 annetun asetuksen nro 97-638) säännöksiä sekä valtion korvauksen myöntämiseen sovellettavista säännöistä 16. toukokuuta 2005 annetun asetuksen nro 2005-473 ja sen soveltamiseksi 16. toukokuuta 2005 tehdyn kolmen päätöksen säännöksiä.

7-1.   Hakemusasiakirjat: Hakemusasiakirjat on laadittava ranskan kielellä. Hakijoiden on tarvittaessa käännätettävä julkisviranomaisten toimittamat jollakin Euroopan unionin virallisella kielellä laaditut asiakirjat ranskan kielelle. Hakijat voivat myös liittää ranskankieliseen toisintoon jollain toisella Euroopan unionin virallisella kielellä laaditun toisinnon, joka ei ole todistusvoimainen.

Hakemusasiakirjoissa on oltava seuraavat osat:

yrityksen johtajan tai hänen edustajansa allekirjoittama saatekirje, jonka liitteenä ovat asiakirjat, joista käyvät ilmi allekirjoitusvaltuudet;

yrityksen esittely, jossa selostetaan ehdokkaan ammatillinen pätevyys ja taloudelliset resurssit lentoliikenteen alalla sekä asiaan liittyvät mahdolliset suositukset; esittelyn pohjalta on voitava arvioida ehdokkaan kykyä taata julkisen palvelun jatkuvuus ja käyttäjien tasapuolinen kohtelu; ehdokas voi halutessaan käyttää mallina lomaketta DC5, jota käytetään tehtäessä sopimuksia julkisista palveluhankinnoista;

selvitys kokonaisliikevaihdosta ja tarjouksen kohteena oleviin palveluihin liittyvästä liikevaihdosta kolmelta edelliseltä tilikaudelta tai ehdokkaan niin halutessa taseet ja tuloslaskelmat kolmelta edelliseltä tilikaudelta; jos ehdokas ei voi toimittaa näitä asiakirjoja, sen on esitettävä siihen syyt;

selvitys menetelmistä, joilla ehdokas aikoo vastata tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyihin vaatimuksiin, jos Castres-Mazamet'n kauppa- ja teollisuuskamari ja SAEML Air 12 sallivat ehdokkaan esittävän tarjouksen; selvityksessä on kuvattava erityisesti seuraavia tekijöitä:

tekniset ja henkilöstöresurssit, jotka ehdokas osoittaa reitin liikennöintiin,

henkilöstön lukumäärä, pätevyys ja tehtävät ja tarvittaessa tiedot suunnitellusta uuden henkilöstön palvelukseen otosta,

käytettyjen ilma-alusten tyyppi ja tarvittaessa niiden rekisteritunnukset,

jäljennös lentoliikenteen harjoittajan toimiluvasta,

jos toimiluvan on myöntänyt jokin muu Euroopan unionin jäsenvaltio kuin Ranska, ehdokkaan on toimitettava myös seuraavat tiedot:

lentäjien lupakirjat myöntänyt valtio,

työsopimuksiin sovellettava lainsäädäntö,

kuuluminen sosiaaliturvajärjestelmään,

selvitys toimista, joita on toteutettu työmarkkinoita koskevan Code du travail -lain L.341-5 §:n ja D.341-5 §:n ja sitä seuraavien pykälien (työntekijöiden tilapäinen lähettäminen työhön palvelujen tarjoamiseksi Ranskan alueella) säännösten noudattamiseksi;

31. toukokuuta 1997 annetun asetuksen nro 97-638 8 §:ssä ja mainitun asetuksen 8 §:n soveltamisesta 31. tammikuuta 2003 tehdyssä päätöksessä tarkoitetut todistukset tai valaehtoiset vakuutukset, joissa osoitetaan ehdokkaan täyttäneen veroihin ja sosiaaliturvamaksuihin liittyvät velvollisuutensa erityisesti seuraavien verojen ja maksujen osalta:

yritysvero,

arvonlisävero,

sosiaaliturvamaksut, työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksut ja perhelisät,

siviili-ilmailumaksut,

lentoasemamaksut,

melumaksu,

yhteisvastuumaksu;

jos ehdokas on kotoisin jostain muusta EU:n jäsenvaltiosta kuin Ranskasta, alkuperämaan viranomaisten ja elinten on laadittava vastaavat todistukset tai vakuutukset;

valaehtoinen vakuutus siitä, että tiedotteessa nro 2 ei ole julkaistu tuomiota Code du travail -lain L.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 ja L.125-3 §:ssä tarkoitetuista rikkomuksista;

valaehtoinen vakuutus ja/tai muu todiste Code du travail -lain L.323-1 §:n noudattamisesta (velvollisuus palkata alentuneesti työkykyisiä työntekijöitä);

kauppa- ja yritysrekisteriote (K bis) tai vastaava asiakirja;

alle kolme kuukautta vanha vakuutustodistus 23. heinäkuuta 1992 annetun asetuksen (ETY) N:o 2407/92 7 artiklan mukaisesta vastuuvakuutuksesta onnettomuuksien varalta, joka kattaa varsinkin matkustajat, matkatavarat, rahdin, postin ja kolmannet osapuolet ja joka on 21. huhtikuuta 2004 annetun asetuksen (EY) N:o 785/2004 ja erityisesti sen 4 artiklan mukainen;

jos yritykseen kohdistuu suojatoimenpide tai yleistäytäntöönpanomenettely, jäljennökset niistä annetuista tuomioista (jos niitä ei ole laadittu ranskaksi, on tuomioon liitettävä virallinen käännös).

7-2.   Hakemusten käsittelyä koskevat yksityiskohtaiset säännöt: Hakemusten valinnassa sovelletaan seuraavia perusteita:

ehdokkaiden ammatilliset ja taloudelliset takeet;

ehdokkaiden kyky taata julkisen lentoliikennepalvelun jatkuvuus ja käyttäjien tasapuolinen kohtelu tässä liikenteessä;

ovatko ehdokkaat noudattaneet Code du travail -lain L.323-1 §:ssä säädettyä velvollisuutta palkata alentuneesti työkykyisiä työntekijöitä.

8.   Sopimuksen ratkaisuperusteet: Toisessa vaiheessa liikenteenharjoittajia, jotka on hyväksytty tarjoajiksi, pyydetään esittämään tarjouksensa tarjouskilpailua koskevien sääntöjen mukaisesti. Kyseiset säännöt lähetetään valituille tarjoajille.

Castres-Mazamet'n kauppa- ja teollisuuskamarin ja Société anonyme d'économie mixte locale Air 12:n vastaavat viranomaiset voivat neuvotella vapaasti tällä tavalla esitetyistä tarjouksista.

Tarjouskilpailua ratkaistaessa kiinnitetään asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti huomiota tarjotun lentoliikennepalvelun riittävyyteen ja erityisesti käyttäjille tarjottaviin hintoihin ja ehtoihin sekä vaadittavasta korvauksesta aiheutuviin kustannuksiin.

9.   Tarpeelliset lisätiedot:

9-1.   Korvaus: Valittujen ehdokkaiden esittämissä tarjouksissa on mainittava selkeästi reitin hoitamisesta pyydettävä enimmäiskorvaus kolmen vuoden ajalta 1 kesäkuuta 2008 alkaen (vuosittain jaoteltuna). Lopullinen korvaus määritetään vuosittain jälkikäteen lentoliikenteen harjoittamisen tosiasiallisten menojen ja tulojen perusteella tarjouksessa esitetyn enimmäismäärän rajoissa. Tätä enimmäiskorvausta voidaan tarkistaa ainoastaan silloin, kun liikennöimisen edellytykset muuttuvat ennakoimattomalla tavalla.

Vuosittaiset maksut muodostuvat ennakkomaksuista ja yhdestä jäännöserästä. Jäännöserä maksetaan vasta, kun lentoliikenteen harjoittajan tilit on hyväksytty kyseisen reitin osalta ja lentoliikenteen harjoittaminen tarkastettu jäljempänä olevan 9.1 kohdan mukaisesti.

Jos sopimus irtisanotaan ennen sovitun voimassaoloajan päättymistä, 9.2 kohdan määräykset pannaan täytäntöön viipymättä jäljellä olevan korvausmäärän maksamiseksi lentoliikenteen harjoittajalle, ja ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua enimmäiskorvausta alennetaan tarvittaessa lentoliikenteen harjoittamisen tosiasiallista kestoa vastaavaksi.

9-2.   Lentoliikenteen harjoittamista ja lentoliikenteen harjoittajan tilejä koskevat tarkastukset: Lentoliikenteen harjoittaminen kyseisellä reitillä ja sitä koskeva lentoliikenteen harjoittajan kirjanpito tarkastetaan vähintään kerran vuodessa yhteistyössä lentoliikenteen harjoittajan kanssa.

9-3.   Sopimuksen muuttaminen ja irtisanominen: Jos lentoliikenteen harjoittaja katsoo, että enimmäiskorvausta on perusteltua tarkistaa, koska liikennöimisen edellytykset ovat muuttuneet ennakoimattomalla tavalla, sen on esitettävä muille sopimuspuolille asiaa koskeva pyyntö perusteluineen. Muiden sopimuspuolten on tämän jälkeen esitettävä kahden kuukauden kuluessa kantansa asiaan. Sopimusta voidaan muuttaa lisäsopimuksella.

Jos jompikumpi sopimuspuoli haluaa irtisanoa sopimuksen ennen sen sovitun voimassaoloajan päättymistä, sen on ilmoitettava asiasta kuusi kuukautta etukäteen. Jos lentoliikenteen harjoittaja laiminlyö vakavasti sopimusvelvoitteidensa hoitamisen eikä aloita liikennettä uudelleen edellä mainittuja velvoitteita noudattaen kuukauden kuluessa siitä, kun sille on esitetty asiaa koskeva kehotus, sen katsotaan irtisanoneen sopimuksen ilman ennakkoilmoitusta.

9-4.   Seuraamukset ja muut sopimuksessa määrätyt vähennykset: Jos lentoliikenteen harjoittaja ei noudata 9.3 kohdassa mainittua irtisanomisaikaa, sovelletaan hallinnollista seuraamusmaksua siviili-ilmailulain R.330-20 §:n mukaisesti. Vaihtoehtoisesti voidaan määrätä seuraamus, joka lasketaan laiminlyöntikuukausien ja reitin todellisen alijäämän perusteella kyseiselle vuodelle ja joka voi olla enintään 9.1 kohdassa tarkoitetun enimmäiskorvauksen suuruinen.

Jos julkisen palvelun velvoitteen laiminlyönti on vähäinen, alennetaan 9.1 kohdassa tarkoitettua enimmäiskorvausta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta siviili-ilmailulain R.330-20 pykälän säännösten soveltamista.

Tällöin otetaan tapauksen mukaan huomioon liikenteen harjoittajasta johtuvista syistä peruuntuneiden lentojen määrä, vaadittua pienemmällä kapasiteetilla liikennöityjen lentojen määrä sekä sellaisten lentojen määrä, joilla ei ole noudatettu välilaskuja tai hintoja koskevia julkisen palvelun velvoitteen vaatimuksia.

10.   Hakemusten lähettämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt: Hakemusasiakirjat lähetetään sinetöidyssä kirjekuoressa, johon on merkitty ”Réponse à l'appel de candidatures Ligne aérienne Castres (Mazamet) / Rodez (Marcillac) / Lyon (Saint-Exupéry) – À n'ouvrir que par le destinataire”. Hakemusten on saavuttava perille viimeistään 4. joulukuuta 2007 kello 12.00 paikallista aikaa. Hakemukset tulee lähettää postitse kirjattuna kirjeenä saantitodistuslähetyksenä, jolloin saantitodistuksen päivämäärää pidetään osoituksena niiden vastaanottoajankohdasta, tai jättää vastaanottotodistusta vastaan seuraavaan toimitusosoitteeseen:

Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet, 40, allées Alphonse Juin, BP 30217, F-81101 Castres Cedex.

11.   Menettelyn jatko: Castres-Mazamet'n kauppa- ja teollisuuskamari lähettää 7. joulukuuta 2007 mennessä valituille ehdokkaille tarjouspyyntöasiakirjat, joihin sisältyvät erityisesti tarjouskilpailua koskevat säännöt, tarjouseritelmät ja sopimusluonnos.

Valittujen ehdokkaiden on jätettävä tarjouksensa viimeistään 4. tammikuuta 2008 ennen kello 12.00 paikallista aikaa.

Tarjous sitoo sen tekijää 280 päivän ajan sen jättämisestä.

12.   Tarjouskilpailun voimassaolo: Tarjouskilpailu on voimassa sillä edellytyksellä, ettei yksikään yhteisön lentoliikenteen harjoittaja esitä ennen 1. toukokuuta 2008 suunnitelmaa liikennöinnin aloittamisesta kyseisellä reitillä 1. kesäkuuta 2008 alkaen julkisen palvelun velvoitteen mukaisesti ja korvausta saamatta.

13.   Lisätietoja koskevat pyynnöt: Ehdokkaat voivat pyytää lisätietoja Castres-Mazamet'n kauppa- ja teollisuuskamarin johtajalta edellä 2 kohdassa mainitusta osoitteesta ainoastaan kirjeitse tai faksitse.


Top