EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/172/11

Ehdotuspyyntö — Euroopan unionin yhteinen yhdenmukaistettu suhdannekyselyohjelma

OJ C 172, 25.7.2006, p. 34–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 172/34


EHDOTUSPYYNTÖ

Euroopan unionin yhteinen yhdenmukaistettu suhdannekyselyohjelma

(2006/C 172/11)

1   TAUSTAA

Euroopan komissio julkistaa ehdotuspyynnön (viite ECFIN/2006/A3-02) toteuttaakseen yhteiseen yhdenmukaistettuun suhdannekyselyohjelmaan (jonka komissio hyväksyi 29. marraskuuta 2000) kuuluvia kyselyjä EU:n jäsenvaltioissa. Tämä ehdotuspyyntö koskee Alankomaita ja Suomea.

Ohjelman tavoitteena on kerätä tietoja EU:n jäsenvaltioiden taloudesta, jotta niiden suhdannekehitystä voitaisiin verrata talous- ja rahaliitto EMU:n hallinnointia varten. Ohjelmasta on tullut välttämätön väline sekä EMU:n edellyttämälle talouskehityksen seurannalle että yleisen talouspolitiikan suunnittelulle.

2   TOIMEN TARKOITUS JA ERITELMÄT

2.1   Tavoitteet

Yhteistä yhdenmukaistettua ohjelmaa toteutetaan yhteisrahoitetuin suhdannekyselyin, joita alan organisaatiot/laitokset suorittavat. Komissio aikoo tehdä toimea koskevan 16 kuukauden pituisen avustussopimuksen organisaatioiden ja laitosten kanssa, joilla on tammikuun 2007 ja huhtikuun 2008 välisenä aikana toteutettavien suhdannekyselyjen suorittamiseen tarvittavaa osaamista. Tällaisia kyselyjä ovat:

vähittäiskaupan ja palvelualojen kyselyt Alankomaissa;

vähittäiskaupan kysely Suomessa;

erilliset kyselyt ajankohtaisista taloudellisista aiheista. Nämä erilliskyselyt ovat satunnaiskyselyjä, jotka tehdään kuukausikyselyjen lisäksi käyttäen samoja otoksia kuin kuukausikyselyissä tiettyjä talouspolitiikan kysymyksiä koskevien tietojen saamiseksi.

Kyselyt osoitetaan investointialan, rakennusalan, vähittäiskaupan ja palvelualojen yritysjohtajille sekä kuluttajille.

2.2   Tekninen eritelmä

2.2.1   Kyselyjen aikataulut ja tulosten toimittaminen

Seuraavaan taulukkoon on koottu ne kyselyt, joita tämä ehdotuspyyntö koskee:

Kyselyn nimi

Toimialojen lukumäärä/luokkien määrä

Kuukausittain esitettävien kysymysten lukumäärä

Neljännesvuosittain esitettävien kysymysten lukumäärä

Vähittäiskaupan kysely

9/-

6

-

Palvelualojen kysely

19/-

6

1

Kuukausikyselyt tehdään kunkin kuukauden kahden ensimmäisen viikon aikana ja tulokset toimitetaan sähköpostitse komissiolle vähintään neljä työpäivää ennen kuun loppua avustussopimukseen sisällytettävän kalenterin mukaisesti.

Neljännesvuosikyselyt tehdään kunkin vuosineljänneksen ensimmäisen kuukauden (tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuu) kahden ensimmäisen viikon aikana ja tulokset toimitetaan sähköpostitse komissiolle vähintään neljä työpäivää ennen tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun loppua avustussopimukseen sisällytettävän kalenterin mukaisesti.

Erilliskyselyille asetetaan omat aikataulut, joita tuensaajan on noudatettava.

Toimen yksityiskohtaisen kuvauksen voi tulostaa seuraavasta Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm

2.2.2   EU:n yhteisen yhdenmukaistetun suhdannekyselyohjelman tutkimusmenetelmät ja kyselylomakkeet

Tutkimusmenetelmistä saa tarkempia tietoja käyttöoppaasta:

http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3   HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET JA KESTO

3.1   Hallinnolliset määräykset

Toimeksisaajat valitaan enintään 16 kuukauden pituiseksi jaksoksi. Tässä tarkoituksessa osapuolten välillä tehdään 16 kuukauden pituinen sopimus, jossa eritellään yhteiset tavoitteet ja suunniteltujen toimien luonne. Avustussopimus kattaa tammikuun 2007 ja huhtikuun 2008 välisen ajanjakson.

3.2   Kesto

Kyselyt tehdään 1. päivän tammikuuta 2007 ja 30. päivän huhtikuuta 2008 välisenä ajanjaksona. Toimen kesto on enintään 16 kuukautta.

4   RAHOITUSKEHYS

4.1   Yhteisön rahoituksen lähteet

Valitut toimenpiteet rahoitetaan budjettikohdasta 01.02.02 — Talous- ja rahaliiton koordinointi ja valvonta.

4.2   Tätä ehdotuspyyntöä koskevan yhteisön kokonaisbudjetin arvio

Kyselyjen kokonaisvuosibudjetti on noin 90 000 euroa.

Avustuksen saajien määrä on enintään 3.

4.3   Yhteisön yhteisrahoituksen prosenttiosuus

Komission osuus kyselykohtaisesta yhteisrahoituksesta ei voi ylittää 50:tä prosenttia kyselystä avustuksen saajalle aiheutuvista avustuskelpoisista kustannuksista.

4.4   Avustuksen saajan rahoitusosuus ja aiheutuneet avustuskelpoiset kustannukset

Kustannukset ovat avustuskelpoisia vasta, kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet avustussopimuksen, lukuun ottamatta poikkeustapauksia. Missään tapauksessa ne eivät voi koskea avustushakemusten jättämishetkeä edeltävää aikaa. Luontoissuoritukset eivät ole avustuskelpoisia kustannuksia.

Avustuksen saajan on toimitettava yksityiskohtainen talousarvio, johon sisältyy arvio kustannuksista ja toimen rahoituksesta euroina. Talousarvio liitetään avustussopimukseen. Komissio voi käyttää näitä lukuja myöhemmin tarkastuksia tehdessään.

5   AVUSTUSKELPOISUUSPERUSTEET

5.1.   Hakijan oikeudellinen asema

Ehdotuspyyntö koskee organisaatioita ja laitoksia, jotka ovat jonkin EU:n jäsenvaltion tai jonkin liittyvän maan tai ehdokasmaan oikeushenkilöitä. Hakijan on osoitettava olevansa oikeushenkilö ja toimitettava vaaditut tiedot vakiomuotoisella oikeushenkilölomakkeella.

5.2.   Hylkäämisperusteet

Ehdotuspyyntöön ei saa osallistua hakija, joka (1):

a)

on konkurssissa tai selvitystilassa taikka on keskeyttänyt liiketoimintansa tai jolle on vahvistettu akordi tai jota koskeva konkurssi- tai akordihakemus tai hakemus yhtiön purkamiseksi on vireillä tai joka on muun vastaavan kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin määräyksiin perustuvan menettelyn alainen,

b)

on tuomittu ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä rikkomuksesta lainvoimaisella tuomiolla,

c)

on syyllistynyt ammattiaan harjoittaessaan vakavaan virheeseen, jonka hankintaviranomainen voi näyttää toteen,

d)

on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen maassa, johon se on sijoittautunut, tai hankintaviranomaisen maassa taikka maassa, jossa hankinta toteutetaan,

e)

on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä petoksesta, lahjonnasta, rikollisjärjestöön osallistumisesta tai muusta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa yhteisöjen taloudellisia etuja,

f)

on osallistunut johonkin toiseen yhteisön talousarviosta rahoitettavaan hankintamenettelyyn tai tuen myöntämismenettelyyn ja hakijan on todettu vakavasti rikkoneen sopimusvelvoitteitaan,

g)

on eturistiriitatilanteessa,

h)

on syyllistynyt väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan tähän ehdotuspyyntöön osallistumiseksi vaadittuja tietoja tai ei ole ilmoittanut kyseisiä tietoja.

Hakijan on todistettava, ettei mikään 5.2 kohdassa luetelluista tilanteista koske sitä, antamalla vakiomuotoinen vakuutus avustuskelpoisuudesta.

5.3   Hallinnolliset ja taloudelliset seuraamukset

1.

Ehdokasta tai tarjoajaa taikka toimeksisaajaa, joka on syyllistynyt väärien tietojen antamiseen tai jonka on aiempaan menettelyyn osallistuessaan todettu rikkoneen sopimusvelvoitteitaan, voidaan sopimusoikeudellisten seuraamusten määräämistä rajoittamatta kieltää osallistumasta yhteisön talousarviosta rahoitettavia hankintoja ja avustuksia koskevaan menettelyyn enintään kahden vuoden ajan siitä, kun rikkominen on havaittu, jos se on vahvistettu toisen osapuolen saatua esittää vastineensa. Jos rikkominen toistuu ensimmäistä rikkomista seuraavien viiden vuoden aikana, osallistumiskielto voidaan pidentää kolmeen vuoteen.

Tarjoajille tai ehdokkaille, jotka ovat syyllistyneet väärien tietojen antamiseen, voidaan lisäksi määrätä taloudellisia seuraamuksia, joiden määrä on 2—10 prosenttia menettelyn alaisen hankinnan kokonaisarvosta.

Toimeksisaajille, joiden on todettu rikkoneen sopimusvelvoitteitaan, voidaan myös määrätä taloudellisia seuraamuksia, joiden määrä on 2—10 prosenttia kyseisen hankinnan kokonaisarvosta. Jos rikkominen toistuu ensimmäistä rikkomista seuraavien viiden vuoden aikana, määrä voidaan korottaa 4—20 prosenttiin.

2.

Edellä 5.2. kohdan a, c ja d alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ehdokkaita tai tarjoajia kielletään osallistumasta hankintoja ja avustuksia koskevaan menettelyyn enintään kahden vuoden ajan siitä, kun rikkominen on havaittu, jos se on vahvistettu toisen osapuolen saatua esittää vastineensa.

Edellä 5.2. kohdan b ja e alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ehdokkaita tai tarjoajia kielletään osallistumasta hankintoja ja avustuksia koskevaan menettelyyn vähintään yhden ja enintään neljän vuoden ajan siitä, kun tuomio on annettu tiedoksi.

Jos rikkominen toistuu ensimmäistä rikkomista tai tuomiota seuraavien viiden vuoden aikana, osallistumiskielto voidaan pidentää viiteen vuoteen.

3.

Edellä 5.2 kohdan e alakohdassa tarkoitetut tapaukset ovat seuraavat:

a)

26. heinäkuuta 1995 annetulla neuvoston säädöksellä tehdyn yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen 1 artiklassa tarkoitetut petostapaukset,

b)

sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskevan yleissopimuksen 3 artiklassa tarkoitetut lahjontatapaukset; kyseinen sopimus on tehty 26. toukokuuta 1997 annetulla neuvoston säädöksellä,

c)

rikollisjärjestöön osallistuminen, sellaisena kuin se määritellään neuvoston yhteisen toiminnan 98/733/YOS 2 artiklan 1 kohdassa,

d)

rahanpesutapaukset, sellaisina kuin ne määritellään neuvoston direktiivin 91/308/ETY 1 artiklassa.

6   VALINTAPERUSTEET

Hakijoilla on oltava vakaat ja riittävät rahoituslähteet, jotta toimintaa voidaan ylläpitää koko sen ajan, jona toimea toteutetaan. Hakijoilla on oltava riittävä ammatillinen tutkintotaso ja pätevyys ehdotetun hankkeen tai toimintasuunnitelman toteuttamiseen.

6.1   Hakijoiden taloudelliset edellytykset

Hakijoilla on oltava taloudelliset edellytykset ehdotetun toimen toteuttamiseksi, ja niiden on toimitettava taseet ja tuloslaskelmat kahdelta viimeksi päättyneeltä tilivuodelta. Tätä määräystä ei sovelleta julkisiin toimielimiin eikä kansainvälisiin järjestöihin.

6.2   Hakijoiden toiminnalliset valmiudet

Hakijoilla on oltava toiminnalliset valmiudet toteuttaa ehdotettu toimi, ja niiden on toimitettava asianmukaiset asiakirjatodisteet.

Hakijan valmiuksien arvioinnissa käytetään seuraavia kriteerejä:

Vähintään kolmen vuoden osoitettavissa oleva kokemus suhdannekyselyjen laadinnasta ja toteuttamisesta.

Osoitettavissa oleva kokemus vähintään yhdellä seuraavista aloista:

1)

suhdannekyselyjen tulosten arviointi, tutkimusmenetelmiä koskevat kysymykset (otokset, kyselylomakkeet ja aikataulu) ja analyysi,

2)

indikaattorien laadinta suhdannekyselyjen tulosten perusteella,

3)

suhdannekyselyjen tulosten käyttö suhdannekierron ja makrotalouden analysointiin ja tutkimiseen tilastollisin ja ekonometrisin menetelmin, mukaan lukien alakohtainen tarkastelu,

4)

ekonometriset mallit ja muut ennusteiden laadintamenetelmät.

Kyky soveltaa EU:n yhteisen yhdenmukaistetun suhdannekyselyohjelman menetelmiä ja noudattaa komission ohjeita: valmius antaa tulokset kuukausittain, parantaa ja muuttaa kyselyohjelmaa komission yksiköiden antamien ohjeiden ja hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden/laitosten edustajien koordinointikokouksissa tehtyjen sopimusten mukaisesti.

7   SOPIMUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

Sopimuksen myöntämisessä hyväksytyille hakijoille käytetään seuraavia kriteereitä:

Hakijan asiantuntemus ja kokemus 6.2 kohdassa mainituilla aloilla.

Ehdotettujen tutkimusmenetelmien, mukaan lukien otoksen suunnittelu, otoskoko, kattavuus, vastausprosentti, tehokkuus.

Hakijan pätevyys ja tiedot kyselyn kohdealaa ja -maata koskevista erityispiirteistä.

Hakijan työorganisaation tehokkuus joustavuuden, infrastruktuurin, henkilökunnan pätevyyden ja välineistön osalta, jotta se voi suorittaa tehtävät, raportoida tuloksista, osallistua kyselyjen laadintaan yhteisen yhdenmukaistetun ohjelman puitteissa ja olla yhteydessä komissioon.

Kustannus-hyötysuhde.

8   TOTEUTTAMISTAVAT

8.1   Ehdotusten laatiminen ja esittäminen

Ehdotuksissa on oltava asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu vakiomuotoinen avustushakemuslomake ja lomakkeessa mainitut liiteasiakirjat.

Ehdotusten on sisällettävä kolme osaa:

hallinnollinen osuus

tekninen ehdotus

rahoitusehdotus

Seuraavat vakiomuotoiset lomakkeet ovat saatavissa komissiosta:

vakiomuotoinen avustushakemuslomake

vakiomuotoinen rahoitusselvitys kyselyn kustannusarviota varten sekä rahoitussuunnitelma

vakiomuotoinen tilitietolomake

vakiomuotoinen oikeushenkilölomake

vakiomuotoinen vakuutus avustuskelpoisuudesta

vakiomuotoinen vakuutus valmiudesta allekirjoittaa vakiomuotoinen avustussopimus

vakiomuotoinen alihankintalomake

ja seuraavat asiakirjat avustuksen taloudellisista näkökohdista:

ohjeet kustannusarvioiden ja tilinpäätösten laatimista varten

avustussopimusmalli

a)

tulostamalla seuraavasta Internet-osoitteesta

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm

b)

tai pyytämällä kirjallisesti komissiosta, jos edellistä vaihtoehtoa ei voida käyttää:

European Commission

Directorate-General ECFIN

Unit ECFIN-A-3 (Business surveys)

Call for proposals — ECFIN/2006/A3-02

BU-1 3/146

B-1049 Brussels

Faksi (32-2) 296 36 50

Sähköposti: ecfin-bcs-mail@ec.europa.eu

Komissio varaa itselleen oikeuden muuttaa näitä asiakirjamalleja yhteisen yhdenmukaistetun ohjelman tarpeiden ja/tai varainhoidon vaatimusten mukaan.

Ehdotus on jätettävä jollakin Euroopan yhteisön virallisella kielellä, ja siihen on tarvittaessa liitettävä englannin-, ranskan- tai saksankielinen käännös.

Hakijan on toimitettava yksi allekirjoitettu alkuperäinen kappale ja kaksi jäljennöstä.

Ehdotukset on toimitettava kahdessa sisäkkäisessä suljetussa kirjekuoressa.

Uloimmassa kuoressa on oltava jäljempänä 8.3 kohdassa annettu osoite.

Ehdotuksen sisältävään sisempään kuoreen on lisättävä maininta ”Call for proposals — ECFIN/2006/A3-02, not to be opened by the internal mail department”.

Komissio ilmoittaa hakijoille ehdotuksen vastaanottamisesta palauttamalla näille ehdotuksen mukana toimitetun vastaanottoilmoituksen.

8.2   Ehdotusten sisältö

8.2.1   Hallinnollinen osuus

Hallinnollisen osuuden on sisällettävä seuraavat tiedot:

Asianmukaisesti allekirjoitettu vakiomuotoinen avustushakemuslomake.

Asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu vakiomuotoinen oikeushenkilölomake ja pyydetyt liiteasiakirjat, jotka osoittavat organisaation tai laitoksen oikeudellisen muodon.

Asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu vakiomuotoinen tilitietolomake.

Asianmukaisesti allekirjoitettu vakiomuotoinen vakuutus hakijan avustuskelpoisuudesta.

Organisaatiokaavio, josta ilmenevät johtohenkilöiden ja kyselyjen suorittamisesta vastaavan operatiivisen henkilöstön nimet ja asemat.

Asianmukaisesti allekirjoitettu vakuutus siitä, että hakija on valituksi tultuaan valmis allekirjoittamaan avustussopimuksen.

Mukaan olisi liitettävä osoitus vakaasta taloudellisesta asemasta: taseet ja tuloslaskelmat kahdelta viimeksi päättyneeltä tilivuodelta.

8.2.2   Tekninen ehdotus

Teknisen ehdotuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

Organisaation tai laitoksen toimintaa koskeva kuvaus, jonka perusteella voidaan arvioida sen pätevyys sekä aikaisemman kokemuksen sisältö ja laajuus 6.2 kohdan mukaisilla kyselyn osaamisalueilla. Kuvauksessa olisi mainittava aiemmat tutkimukset, palvelusopimukset, konsulttityöt, kyselyt ja julkaisut tai muut aiemmat toimeksiannot ja ilmoitettava asiakkaan nimi sekä eriteltävä Euroopan komissiolle tehdyt työt. Hakemukseen olisi lisäksi liitettävä tärkeimmät tutkimukset ja/tai tutkimustulokset.

Yksityiskohtainen kuvaus kyselyjen toteutusorganisaatiosta. Hakemukseen olisi liitettävä tarvittavat tiedot hakijan käytettävissä olevasta infrastruktuurista, välineistä, resursseista ja ammattitaitoisesta henkilökunnasta (lyhyet ansioluettelot).

Yksityiskohtainen kuvaus tutkimusmenetelmistä: otantamenetelmät, otantavirheet, luottamusvälit, otoskoko, kattavuus ja arvioidut vastausprosentit.

Asianmukaisesti täytetty vakiomuotoinen alihankintalomake, jossa mainitaan toimen toteuttamiseen osallistuvat alihankkijat, ja yksityiskohtainen kuvaus alihankintana teetettävistä tehtävistä.

8.2.3   Hintatarjous

Hintatarjouksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

Kunkin kyselyn osalta asianmukaisesti täytetty ja yksityiskohtainen vakiomuotoinen rahoitusselvitys (euroina), joka kattaa 16 kuukauden ajanjakson ja sisältää toimen rahoitussuunnitelman ja yksityiskohtaisen erittelyn kyselyn suorittamisesta aiheutuvista avustuskelpoisista kokonais- ja yksikkökustannuksista, alihankintakustannukset mukaan luettuina.

Tarvittaessa todistus alv-vapautuksesta.

Asiakirjatodisteet muilta organisaatioilta saatavasta tuesta, jos tällaista tukea on myönnetty.

8.3   Osoite ja määräaika avustushakemusten jättämiselle

Näistä avustuksista kiinnostuneita pyydetään toimittamaan hakemuksensa Euroopan komissiolle.

Hakemukset voidaan toimittaa:

a)

joko kirjattuna kirjeenä tai yksityistä lähettipalvelua käyttäen postitettuna viimeistään 25. syyskuuta 2006 seuraavaan osoitteeseen:

Kirjattuna kirjeenä:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 — 3/13

B-1049 Brussels

Yksityistä lähettipalvelua käyttäen:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

b)

tai Euroopan komission postinkäsittelyyn (henkilökohtaisesti tai valtuutettua edustajaa, myös yksityistä lähettipalvelua käyttäen) seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

viimeistään 25. syyskuuta 2006 klo 16.00 (Brysselin aikaa). Tässä tapauksessa kyseisen yksikön virkailijan, jolle asiakirjat on luovutettu, päiväämä ja allekirjoittama vastaanottotodistus on osoituksena hakemuksen jättämisestä.

Määräajan umpeutumisen jälkeen komissiolle jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.

9   HAKEMUSTEN KÄSITTELY

Kaikki hakemukset tarkastetaan sen arvioimiseksi, täyttävätkö ne muodolliset kelpoisuusvaatimukset.

Avustuskelpoisiksi katsotut ehdotukset arvioidaan ja pisteytetään edellä esitettyjen myöntämisperusteiden mukaisesti.

Toimeksisaajat valitaan loka-/marraskuussa 2006. Tarkoitusta varten perustetaan valintakomitea talouden ja rahoituksen pääosaston pääjohtajan alaisuuteen. Komiteassa on vähintään kolme jäsentä, jotka edustavat vähintään kahta eri alasta vastaavaa yksikköä, joiden välillä ei ole hierarkkista yhteyttä. Komitealla on oma sihteeristö, joka hoitaa valinnan jälkeisen tiedottamisen valituille hakijoille. Hakijoille, joita komissio ei ole valinnut, tiedotetaan tästä erikseen.

10   TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Ehdotuspyyntö ei muodosta komissiolle minkäänlaista sopimusvelvoitetta tämän pyynnön perusteella ehdotuksen jättävää organisaatiota tai laitosta kohtaan. Kaiken ehdotuspyyntöön liittyvän tiedonvaihdon on oltava kirjallista.

Hakijoiden on syytä ottaa huomioon sopimusmääräykset, joita on noudatettava, jos sopimus tehdään niiden kanssa.


(1)  Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen 93 ja 94 artiklan mukaisesti.


Top