Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/157E/01

PÖYTÄKIRJA
Maanantai 4. heinäkuuta 2005

OJ C 157E , 6.7.2006, p. 1–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

6.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 157/1


PÖYTÄKIRJA

(2006/C 157 E/01)

ISTUNNON KULKU

Puhetta johti Josep BORRELL FONTELLES

puhemies

1.   Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.05.

2.   Edellisten istuntojen äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Seuraavat jäsenet ovat ilmoittaneet halunneensa äänestää seuraavasti:

Istunto 9.6.2005

Mietintö: Duarte Freitas — A6-0157/2005

kertaäänestys

puolesta: Jean-Louis Bourlanges

Istunto 23.6.2005

Mietintö: Giuseppe Gargani — A6-0189/2005

tarkistus 1

vastaan: Poul Nyrup Rasmussen

27 artiklan 2 kohta

puolesta: Poul Nyrup Rasmussen

3.   Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

4.   Muistosanat

Puhemies lausui parlamentin nimissä muistosanat Filip Adwentille, joka kuoli useiden perheenjäsentensä kanssa liikenneonnettomuuden uhrina 26.6.2005. Puhemies ilmoitti välittäneensä parlamentin puolesta surunvalittelut vainajan puolisolle.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden.

5.   Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman köyhyyden torjunnasta ja Edinburgissa pidettävästä G8-maiden huippukokouksesta. Hän ilmoitti, että parlamentin Global Call to Action Against Poverty -kampanjalle antaman tuen puitteissa istuntosalia kiertää valkoinen nauha koko tämän istuntojakson ajan, ja kehotti parlamentin jäseniä kirjoittamaan nauhaan nimensä solidaarisuuden merkiksi.

6.   Parlamentin kokoonpano

Parlamentti totesi edustajanpaikan vapautuneen Filip Adwentin kuoleman johdosta 27.6.2005 alkaen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle jäsenvaltiolle.

Toimivaltaiset Saksan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Armin Laschet on nimitetty 30.6.2005 alkaen Nordrhein-Westfalenin osavaltion ministeriksi.

Euroopan parlamentin edustajainvaalista annetun säädöksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä tehtävä on ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävien kanssa, minkä johdosta parlamentti totesi työjärjestyksen 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti edustajantoimen vapautuneen 30.6.2005 alkaen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle jäsenvaltiolle.

7.   Valiokuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti PPE-DE-ryhmän pyynnöstä seuraavan nimityksen:

INTA-valiokunta:

Jean-Pierre Audy

8.   Työjärjestyksen tulkinta

Puhemies ilmoitti parlamentille työjärjestyksen 201 artiklan 3 kohdan mukaisesti työjärjestyksen 162 artiklan 2 kohdan seuraavasta tulkinnasta, jonka perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta oli antanut kyseisen määräyksen soveltamisesta:

”Jos vähintään yksi viidesosa parlamentin jäsenistä pyytää ennen äänestyksen aloittamista sen toimittamista salaisena äänestyksenä, salainen äänestys on toimitettava”.

Jos poliittinen ryhmä tai vähintään 37 jäsentä (työjärjestyksen 201 artiklan 4 kohta) ei esitä tästä tulkinnasta vastalausetta ennen tämän istunnon pöytäkirjan hyväksymistä, tulkinta katsotaan hyväksytyksi. Muussa tapauksessa siitä toimitetaan äänestys parlamentin täysistunnossa.

9.   Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen

Puhemies on ilmoittanut, että hän allekirjoittaa keskiviikkona parlamentin työjärjestyksen 68 artiklan mukaisesti yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksytyt säädökset:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhteisön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2236/95 muuttamisesta (3615/2005 — C6-0217/2005 — 2003/0086(COD))

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus lyhyen aikavälin tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1165/98 muuttamisesta (3606/2005 — C6-0215/2005 — 2003/0325(COD))

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista sekä neuvoston direktiivin 92/42/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/57/EY ja 2000/55/EY muuttamisesta (3618/2005 — C6-0218/2005 — 2003/0172(COD))

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuuden osalta (3619/2005 — C6-0216/2005 — 2002/0259(COD))

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta siltä osin, mikä koskee ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaavien jäsenvaltioiden yksiköiden pääsyä Schengenin tietojärjestelmään (3628/2005 — C6-0219/2005 — 2003/0198(COD))

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus institutionaalisen sektorin mukaan jaotellun muita kuin rahoitustilejä koskevan neljännesvuositilinpidon laatimisesta (3633/2005 — C6-0220/2005 — 2003/0296(COD)).

10.   Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1)

parlamentin valiokunnilta:

1.1)

mietinnöt:

*** I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi miesten ja naisten yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa (KOM(2004)0279 — C6-0037/2004 — 2004/0084 (COD)) — Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta.

Esittelijä: Niebler Angelika (A6-0176/2005)

*** Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä (KOM(2004)0492 — 2004/0163(AVC)) — Aluekehitysvaliokunta.

Esittelijä: Hatzidakis Konstantinos (A6-0177/2005)

*** Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi koheesiorahastosta (KOM(2004)0494 — 2004/0166(AVC)) — Aluekehitysvaliokunta.

Esittelijä: Andria Alfonso (A6-0178/2005)

Mietintö Euroopan komission hyväksymistä koskevista suuntaviivoista (2005/2024(INI)) — Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta.

Esittelijä: Duff Andrew (A6-0179/2005)

Mietintö selvitystoiminnasta Euroopan unionissa (2004/2185(INI)) — Talous- ja raha-asioiden valiokunta.

Esittelijät: Kauppi Piia-Noora, Villiers Theresa (A6-0180/2005)

Mietintö Euroopan yhteisöjen lainaustoiminnan vaikutuksista kehitysmaissa (2004/2213(INI)) — Kehitysyhteistyövaliokunta.

Esittelijä: Zimmer Gabriele (A6-0183/2005)

*** I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta (KOM(2004)0495 — C6-0089/2004 — 2004/0167(COD)) — Aluekehitysvaliokunta.

Esittelijä: Fava Giovanni Claudio (A6-0184/2005)

Mietintö lasten hyväksikäytöstä kehitysmaissa, erityisesti lapsityövoiman käytöstä (2005/2004(INI)) — Kehitysyhteistyövaliokunta.

Esittelijä: Mavrommatis Manolis (A6-0185/2005)

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (KOM(2004)0531 — C6-0048/2005 — 2004/0181(CNS)) — Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta.

Esittelijä: Florenz Karl-Heinz (A6-0187/2005)

*** I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi elintarvikkeiden muista lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista annetun direktiivin 95/2/EY ja elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetuista makeutusaineista annetun direktiivin 94/35/EY muuttamisesta (KOM(2004)0650 — C6-0139/2004 — 2004/0237(COD)) — Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta.

Esittelijä: Drčar Murko Mojca (A6-0191/2005)

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi peruna-ankeroisten torjunnasta (KOM(2005)0151 — C6-0116/2005 — 2005/0058(CNS)) — Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta.

Esittelijä: Daul Joseph (A6-0192/2005)

Mietintö tekstiili- ja vaatetusalasta vuoden 2005 jälkeen (2004/2265(INI)) — Kansainvälisen kaupan valiokunta.

Esittelijä: Saïfi Tokia (A6-0193/2005)

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä (KOM(2004)0687 — C6-0201/2004 — 2004/0247(CNS)) — Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta.

Esittelijä: Freitas Duarte (A6-0195/2005)

Mietintö euroa sekä talous- ja rahaliittoa koskevan tiedotus- ja viestintästrategian toteuttamisesta (2005/2078(INI)) — Talous- ja raha-asioiden valiokunta.

Esittelijä: Maaten Jules (A6-0197/2005)

Mietintö Euroopan unionista ja Irakista — Kehys suhteiden kehittämiselle (2004/2168(INI)) — Ulkoasiainvaliokunta.

Esittelijä: Dimitrakopoulos Giorgos (A6-0198/2005)

* Mietintö

1.

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta (13049/2004 — C6-0240/2004 — 2004/0200(CNS),

2.

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (13054/2004 — C6-0241/2004 — 2004/0199(CNS)) — Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta.

Esittelijä: Kirkhope Timothy (A6-0201/2005)

Mietintö Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2004 (2005/2048(INI)) — Talous- ja raha-asioiden valiokunta.

Esittelijä: Lauk Kurt Joachim (A6-0203/2005)

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan välisen meriliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Unkarin tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (KOM(2004) 0864 — C6-0180/2005 — 2004/0290(CNS)) — Liikenne- ja matkailuvaliokunta.

Esittelijä: Costa Paolo (A6-0205/2005)

*** I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta rajaseutuyhteistyöyhtymästä (ERY) (KOM(2004)0496 — C6-0091/2004 — 2004/0168(COD)) — Aluekehitysvaliokunta.

Esittelijä: Olbrycht Jan (A6-0206/2005)

Mietintö Jean-Charles Marchianin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2005/2105(IMM)) — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Speroni Francesco Enrico (A6-0208/2005)

Mietintö Umberto Bossin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2004/2203(IMM)) — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Wallis Diana (A6-0209/2005)

Mietintö Umberto Bossin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2004/2101(IMM)) — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Wallis Diana (A6-0210/2005)

*** I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (”Rooma II”) (KOM(2003)0427 — C5-0338/2003 — 2003/0168(COD)) — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Wallis Diana (A6-0211/2005)

Mietintö Ashley Moten parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2005/2037(IMM)) — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Lehne Klaus-Heiner (A6-0213/2005)

*** I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta (KOM(2004)0493 — C6-0090/2004 — 2004/0165(COD)) — Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta.

Esittelijä: Silva Peneda José Albino (A6-0216/2005)

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan kalatalousrahastosta (KOM(2004) 0497 — C6-0212/2004 — 2004/0169(CNS)) — Kalatalousvaliokunta.

Esittelijä: Casa David (A6-0217/2005)

*** Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön sitoutumisesta soveltamaan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöä N:o 94 ajoneuvojen hyväksynnästä matkustajien etutörmäyssuojauksen osalta ja sääntöä N:o 95 ajoneuvojen hyväksynnästä matkustajien sivutörmäyssuojauksen osalta (07590/2005 — C6-0209/2005 — 2004/0243(AVC)) — Kansainvälisen kaupan valiokunta.

Esittelijä: Barón Crespo Enrique (A6-0218/2005)

* Mietintö valtuutuksesta talousarviota 2006 koskevaan neuvottelumenettelyyn ennen neuvoston ensimmäistä käsittelyä (2005/2080(BUD)) — Budjettivaliokunta.

Esittelijä: Pittella Giovanni (A6-0223/2005)

1.2)

suositukset toiseen käsittelyyn:

*** II Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta 22. kerran (ftalaatit) ja lelujen turvallisuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 88/378/ETY muuttamisesta (05467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD)) — Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta.

Esittelijä: Trakatellis Antonios (A6-0196/2005)

*** II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta (11979/1/2004 — C6-0058/2005 — 2002/0047(COD)) — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Rocard Michel (A6-0207/2005)

2)

jäseniltä:

2.1)

suulliset kysymykset (työjärjestyksen 108 artikla):

Luisa Morgantini DEVE-valiokunnan puolesta neuvostolle: Global Call to Action Against Poverty -kampanja: köyhyyden poistaminen (B6-0248/2005)

Luisa Morgantini DEVE-valiokunnan puolesta komissiolle: Global Call to Action Against Poverty -kampanja: köyhyyden poistaminen (B6-0249/2005)

Enrique Barón Crespo INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: Alkuperäsäännöt etuuskohtelukauppaa koskevissa järjestelyissä (B6-0329/2005)

2.2)

suulliset kysymykset kyselytunnille (työjärjestyksen 109 artikla) (B6-0247/2005):

Papadimoulis Dimitrios, Karim Sajjad, Ludford Sarah, Sjöstedt Jonas, Davies Chris, Coveney Simon, Moraes Claude, Evans Robert, Casaca Paulo, Tannock Charles, Ries Frédérique, Liberadzki Bogusław, Allister James Hugh, Meyer Pleite Willy, Newton Dunn Bill, Martin David, Pafilis Athanasios, Bushill-Matthews Philip, Mitchell Gay, Posselt Bernd, Beglitis Panagiotis, Protasiewicz Jacek, Estrela Edite, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Manolakou Diamanto, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Paleckis Justas Vincas, Czarnecki Ryszard, Lucas Caroline, El Khadraoui Saïd, Van Hecke Johan, Miguélez Ramos Rosa, Moreno Sánchez Javier, Dührkop Dührkop Bárbara, Pflüger Tobias,

Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Czarnecki Ryszard, Martin David, Mitchell Gay, Andersson Jan, Moraes Claude, Papastamkos Georgios, Badía i Cutchet María, Protasiewicz Jacek, Kinnock Glenys, Van Lancker Anne, Papadimoulis Dimitrios, Schlyter Carl, McGuinness Mairead, Hedh Anna, De Vits Mia, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Gaľa Milan, Paleckis Justas Vincas, Lucas Caroline, Staes Bart, Karim Sajjad, Segelström Inger, Sjöstedt Jonas, Ludford Sarah, Sonik Bogusław, Romeva i Rueda Raül, Coveney Simon, Matsouka Maria, Karatzaferis Georgios, Evans Robert, Herrero-Tejedor Luis, Liberadzki Bogusław, Allister James Hugh, Newton Dunn Bill, Stihler Catherine, Morgantini Luisa, Westlund Åsa, Hennicot-Schoepges Erna, Casaca Paulo, Posselt Bernd, Antoniozzi Alfredo, Beglitis Panagiotis, Estrela Edite, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Baco Peter, Riis-Jørgensen Karin, Guardans Cambó Ignasi, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Demetriou Panayiotis, Ibrisagic Anna, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, McAvan Linda, Van Hecke Johan, Belet Ivo, Salinas García María Isabel, Rutowicz Leopold Józef, Kacin Jelko, El Khadraoui Saïd, Miguélez Ramos Rosa, Valenciano Martínez-Orozco María Elena, Moreno Sánchez Javier, Dührkop Dührkop Bárbara, Pleguezuelos Aguilar Francisca, Pflüger Tobias, Tannock Charles, Ries Frédérique, Ayala Sender Inés

2.3)

päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 113 artikla):

Poli Bortone Adriana, Mantovani Mario, Sbarbati Luciana — Päätöslauselmaesitys jalkineiden tuonnista Kiinasta (B6-0393/2005)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

2.4)

kirjalliset kannanotot luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 116 artikla):

Alessandra Mussolini Euroopan unionin laajentumiseen (39/2005)

Alessandra Mussolini energiavaroihin ja vaihtoehtoiseen teknologiaan (40/2005).

11.   Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Lupa laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 45 artikla)

ECON-valiokunta:

Kansainvälisen valuuttarahaston strateginen tarkastus (2005/2121(INI))

(lausuntoa varten: AFET, DEVE, INTA)

Yritysverotus Euroopan unionissa: yhteinen konsolidoitu yritysveroperuste (2005/2120(INI))

ITRE-valiokunta:

Pienyrityksiä koskevan eurooppalaisen peruskirjan täytäntöönpano (2005/2123(INI))

(lausuntoa varten: ECON, EMPL)

Lämmittäminen ja jäähdyttäminen uusiutuvien energialähteiden avulla (2005/2122(INI))

(lausuntoa varten: ENVI)

Lupa laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 192 artiklan 1 kohta)

PETI-valiokunta:

Mietintö oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2004 (2005/2136(INI))

Vetoomusvaliokunnan käsittelemät asiat Euroopan parlamentin istuntokauden 2004—2005 aikana (2005/2135(INI))

12.   Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin huhtikuun I ja II istuntojakson aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, on jaettu.

13.   Käsittelyjärjestys

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Heinäkuun istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 357.481/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 132 artikla):

Istunnot 4.—7.7.2005

Maanantai

ALDE-ryhmä pyysi, että Kurt Joachim Laukin (PDOJ, kohta 2) ja Jules Maatenin (PDOJ, kohta 3) mietinnöistä käytäisiin yhteiskeskustelu.

Puheenvuorot: Jules Maaten, joka perusteli pyynnön ALDE-ryhmän puolesta, ja ECON-valiokunnan puheenjohtaja Pervenche Berès.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Tiistai

AGRI-valiokunta pyysi, että Niels Buskin mietintö (A6-0126/2005), josta oli tarkoitus äänestää tiistaina (PDOJ, kohta 76), palautettaisiin valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 168 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

AGRI-valiokunnan puheenjohtaja Joseph Daul käytti puheenvuoron perustellakseen tämän pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

PSE-ryhmä pyysi, että esityslistalta poistettaisiin kyselytunti komissiolle ja siihen varattu aika käytettäisiin rakennerahastoista käytävään yhteiskeskusteluun (PDOJ, kohdat 10, 11, 12, 13, 14 ja 15).

Puheenvuorot: Hannes Swoboda, joka esitti ensin ryhmänsä puolesta surunvalittelut Filip Adwentin perheelle, perusteli pyynnön PSE-ryhmän puolesta, Françoise Grossetête PPE-DE-ryhmän puolesta ja Bill Newton Dunn ALDE-ryhmän puolesta.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (134 puolesta, 70 vastaan, 14 tyhjää).

Keskiviikko

Othmar Karas ja 38 muuta jäsentä pyysivät lisäämään esityslistalle komission julkilausuman Bulgarian tilanteesta vaalien jälkeen ja Romanian ja Bulgarian edistymisestä jäsenyyden suhteen.

Puheenvuorot: Othmar Karas, joka perusteli pyynnön, Hartmut Nassauer PPE-DE-ryhmän puolesta ja Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta.

Parlamentti hyväksyi pyynnön NHÄ:ssä (pyynnön esittäjät) (110 puolesta, 93 vastaan, 21 tyhjää).

Rebecca Harms ja Othmar Karas ilmoittivat halunneensa äänestää pyynnön puolesta. Erika Mann ilmoitti halunneensa äänestää pyyntöä vastaan.

Tämä kohta otettiin keskiviikon esityslistalle.

Määräajat:

päätöslauselmaesitykset: tiistaina 5.7.2005 klo 10.00.

tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesitykset: keskiviikkona 6.7.2005 klo 10.00.

Torstai

LIBE-valiokunta pyysi, että parlamentti vahvistaa valiokuntakäsittelyyn palautetun (istunnon pöytäkirja 26.5.2005, kohta 8.3) Claude Moraesin mietinnön (A6-0139/2005) hylkäämisen täysistunnossa hyväksymällä päätöslauselman, jolla saatetaan kuulemismenettely päätökseen.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Äänestys toimitetaan torstaina.

LIBE-valiokunta pyysi, että valiokuntakäsittelyyn palautetun (istunnon pöytäkirja 7.6.2005, kohta 6.8) Alexander Nuno Alvaron mietinnön (A6-0174/2005) määräaikaa jatketaan.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Puheenvuorot: LIBE-valiokunnan puheenjohtaja Jean-Marie Cavada ja Hannes Swoboda.

*

* *

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

14.   Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 144 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Péter Olajos, Eluned Morgan, Zdzisław Zbigniew Podkański, Alyn Smith, Koenraad Dillen, Georgios Karatzaferis, Daniel Marc Cohn-Bendit, Bairbre de Brún, Vytautas Landsbergis, Proinsias De Rossa, Gay Mitchell, Othmar Karas, Jörg Leichtfried, Urszula Krupa, Jim Higgins, Csaba Sándor Tabajdi, Bogdan Pęk, Ursula Stenzel, Evangelia Tzampazi, Gerard Batten, Toomas Hendrik Ilves, Jo Leinen ja Simon Busuttil.

Puhetta johti Ingo FRIEDRICH

varapuhemies

15.   Umberto Bossin parlamentaarinen koskemattomuus (keskustelu)

Mietintö: Umberto Bossin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskeva pyyntö (2004/2101(IMM)) — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Diana Wallis (A6-0210/2005).

Diana Wallis esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Klaus-Heiner Lehne PPE-DE-ryhmän puolesta ja Maria Berger PSE-ryhmän puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2005, kohta 7.8.

16.   Jean-Charles Marchianin parlamentaarinen koskemattomuus (keskustelu)

Mietintö: Jean-Charles Marchianin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskeva pyyntö (2005/2105(IMM)) — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Francesco Enrico Speroni (A6-0208/2005).

Francesco Enrico Speroni esitteli laatimansa mietinnön.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2005, kohta 7.9.

17.   Euroopan keskuspankki — Euroa sekä talous- ja rahaliittoa koskevan tiedotus- ja viestintästrategian toteuttaminen (keskustelu)

Mietintö: Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2004 (2005/2048(INI)) — Talous- ja raha-asioiden valiokunta.

Esittelijä: Kurt Joachim Lauk (A6-0203/2005).

Mietintö: Euroa sekä talous- ja rahaliittoa koskevan tiedotus- ja viestintästrategian toteuttaminen (2005/2078(INI)) — Talous- ja raha-asioiden valiokunta.

Esittelijä: Jules Maaten (A6-0197/2005).

Kurt Joachim Lauk esitteli laatimansa mietinnön.

Jules Maaten esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: EKP:n puheenjohtaja Jean-Claude Trichet ja Joaquín Almunia (komission jäsen).

Puheenvuorot: Ján Hudacký PPE-DE-ryhmän puolesta ja Manuel António dos Santos PSE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti Miroslav OUZKÝ

varapuhemies

Puheenvuorot: Wolf Klinz ALDE-ryhmän puolesta, Sahra Wagenknecht GUE/NGL-ryhmän puolesta, John Whittaker IND/DEM-ryhmän puolesta, Liam Aylward UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Hans-Peter Martin, Alexander Radwan, Katerina Batzeli, Margarita Starkevičiūtė, Georgios Toussas, Sergej Kozlík, Othmar Karas, Pervenche Berès, Piia-Noora Kauppi, Harald Ettl, Andreas Schwab, Benoît Hamon, Avril Doyle, Antolín Sánchez Presedo, Stanisław Jałowiecki, Joseph Muscat, Zita Pleštinská, Justas Vincas Paleckis, Joaquín Almunia ja Jean-Claude Trichet.

Puhetta johti Edward McMILLAN-SCOTT

varapuhemies

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2005, kohta 7.10.

18.   Vaaralliset aineet ja valmisteet (ftalaatit) *** II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta 22. kerran (lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden sisältämät ftalaatit) (05467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD)) — Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta.

Esittelijä: Antonios Trakatellis (A6-0196/2005).

Antonios Trakatellis esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Günther Verheugen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Horst Schnellhardt PPE-DE-ryhmän puolesta, Dan Jørgensen PSE-ryhmän puolesta, Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta, Jillian Evans Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonas Sjöstedt GUE/NGL-ryhmän puolesta, Urszula Krupa IND/DEM-ryhmän puolesta, Liam Aylward UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Irena Belohorská, Bogusław Sonik, Linda McAvan, Chris Davies, Hiltrud Breyer, Jens-Peter Bonde, Mojca Drčar Murko, David Hammerstein Mintz ja Günther Verheugen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2005, kohta 7.6.

19.   Kestävän kehityksen teknologioiden edistäminen (keskustelu)

Mietintö: Kestävän kehityksen teknologioiden edistäminen: Ympäristöteknologioita koskeva Euroopan unionin toimintasuunnitelma (2004/2131(INI)) — Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta.

Esittelijä: Riitta Myller (A6-0141/2005).

Riitta Myller esitteli laatimansa mietinnön.

Stavros Dimas (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Rebecca Harms (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Chris Davies ALDE-ryhmän puolesta, Cristina Gutiérrez-Cortines ja Stavros Dimas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2005, kohta 7.12.

20.   Ilman pilaantumisen teemakohtainen strategia (keskustelu)

Komission julkilausuma: Ilman pilaantumisen teemakohtainen strategia

Stavros Dimas (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: John Bowis PPE-DE-ryhmän puolesta, Dorette Corbey PSE-ryhmän puolesta, Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, Richard Seeber ja Stavros Dimas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

21.   Sähkön toimitusvarmuus ja infrastruktuuri-investoinnit *** I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön toimitusvarmuuden ja infrastruktuuri-investointien turvaamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (KOM(2003)0740 — C5-0643/2003 — 2003/0301(COD)) — Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta.

Esittelijä: Giles Chichester (A6-0099/2005).

Andris Piebalgs (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Giles Chichester esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Manuel António dos Santos (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), András Gyürk PPE-DE-ryhmän puolesta, Reino Paasilinna PSE-ryhmän puolesta, Jorgo Chatzimarkakis ALDE-ryhmän puolesta, Esko Seppänen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Anna Elzbieta Fotyga UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Leopold Józef Rutowicz, Paul Rübig, Lena Ek, Vladimír Remek ja Andris Piebalgs.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2005, kohta 7.7.

22.   Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. ”Esityslista” PE 357/481/OJMA).

23.   Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.05.

Julian Priestley

Pääsihteeri

Mario Mauro

Varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krarup, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liotard, Lipietz, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patrie, Pavilionis, Pęk, Alojz Peterle, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schierhuber, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vernola, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wiersma, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka.


LIITE II

NIMENHUUTOÄÄNESTYSTEN TULOKSET

1.   Esityslistan muuttaminen

Puolesta: 110

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde

PPE-DE: Barsi-Pataky, Brepoels, Březina, Busuttil, Caspary, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Duchoň, Eurlings, Ferber, Fernández Martín, Fraga Estévez, Gaľa, Goepel, Gräßle, Grossetête, Guellec, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hökmark, Hudacký, Itälä, Jordan Cizelj, Kasoulides, Klamt, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lehne, Lulling, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Nassauer, Nicholson, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Roithová, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeberg, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Sudre, Sumberg, Szájer, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Weisgerber, von Wogau, Záborská, Zvěřina

PSE: Batzeli, Kindermann, Kreissl-Dörfler, Piecyk

UEN: Libicki

Verts/ALE: Auken, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Lagendijk, Lambert, Onesta, Romeva i Rueda, Schroedter, Smith

Vastaan: 93

ALDE: Andrejevs, Cavada, Chatzimarkakis, Drčar Murko, Duquesne, Ek, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Ludford, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Neyts-Uyttebroeck, Savi, Sterckx, Szent-Iványi, Wallis, Watson

GUE/NGL: Catania, de Brún, Flasarová, Ransdorf, Toussas, Wurtz

IND/DEM: Karatzaferis, Rogalski

NI: Mote

PPE-DE: Beazley, Chichester, Deva, Fjellner, Gutiérrez-Cortines, Jałowiecki, Sonik, Strejček, Tannock

PSE: Andersson, Ayala Sender, Barón Crespo, Berès, Calabuig Rull, Christensen, Corbett, Cottigny, De Rossa, Désir, Dobolyi, Ettl, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Grabowska, Guy-Quint, Hedkvist Petersen, Honeyball, Ilves, Kósáné Kovács, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Mikko, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Patrie, Poignant, Reynaud, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Segelström, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Vaugrenard, Wiersma

Verts/ALE: Staes, Voggenhuber

Tyhjää: 21

ALDE: Mulder

GUE/NGL: Henin

IND/DEM: Batten, Booth, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Titford

NI: Kozlík

PPE-DE: Belet, Cabrnoch, Doyle, Fajmon, Kauppi

PSE: Beňová, Whitehead

UEN: Fotyga, Janowski

Verts/ALE: Rühle


Top