EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/321/13

D-München: Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen — Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukainen Saksan liittotasavallan esittämä tarjouspyyntö, joka koskee Hofin ja Frankfurt am Mainin välisen säännöllisen lentoliikenteen harjoittamista

OJ C 321, 28.12.2004, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 321/14


D-München: Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukainen Saksan liittotasavallan esittämä tarjouspyyntö, joka koskee Hofin ja Frankfurt am Mainin välisen säännöllisen lentoliikenteen harjoittamista

(2004/C 321/13)

1.

Johdanto: Saksan hallitus on yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille 23 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti päättänyt asettaa julkisen palvelun velvoitteen välillä Hof-Frankfurt am Main harjoitettavalle säännölliselle lentoliikenteelle 1.4.2005 alkaen. Julkisen palvelun velvoitetta koskevat vaatimukset on julkaistu 25.6.1998 Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 321, 28.12.2004.

Jos yksikään lentoliikenteen harjoittaja ei ole 1.3.2005 mennessä toimittanut Baijerin osavaltion talous-, liikenne- ja teknologiaministeriölle kirjallista todistusta säännöllisen lentoliikenteen aloittamisesta kyseisellä reitillä 1.4.2005 alkaen julkisen palvelun velvoitteeen mukaisesti ja rahallista korvausta vaatimatta, Saksa rajoittaa edellä mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädettyä menettelyä noudattaen pääsyn kyseiselle reitille koskemaan vain yhtä lentoliikenteen harjoittajaa ja myöntää tarjouskilpailun perusteella oikeuden tällaisen liikenteen harjoittamiseen 1.4.2005 alkaen.

2.

Tarjouskilpailun kohde: Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen reitillä Hof-Frankfurt am Main julkisen palvelun velvoitteita koskevien vaatimusten mukaisesti, jotka on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 321, 28.12.2004.

3.

Osallistuminen tarjouskilpailuun: Tarjouskilpailuun voivat osallistua kaikki lentoliikenteen harjoittajat, joilla on jonkin jäsenvaltion yhteisön lentoliikenteen harjoittajien toimiluvista 23 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2407/92 nojalla myöntämä voimassa oleva liikennelupa.

4.

Menettely: Tässä tarjouskilpailussa noudatetaan asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d—i alakohdan säännöksiä.

Baijerin talous-, liikenne- ja teknologiaministeriö pidättää itselleen oikeuden hylätä kaikki tarjoukset tai aloittaa neuvottelut, jollei se ole saanut yhtään taloudellisesti hyväksyttävää tarjousta.

Tarjous sitoo sen tekijää sopimuksen tekemiseen saakka. Sopimus tehdään ainoastaan kokonaan taloudellisesti hyväksyttävän tarjouksen perusteella.

5.

Tarjouskilpailua koskevat tiedot: Tarjouskilpailua koskeva tietopaketti, joka sisältää tekniset eritelmät, sopimusehdot ja julkisen palvelun velvoitteiden asettamista koskevat säännöt, on tilattavissa ilmaiseksi seuraavasta osoitteesta:

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, Prinzregentenstraße 28, D-80538 München, faksi: 089/2162-2588.

6.

Korvaus: Tarjouksissa on mainittava selkeästi kyseisten reittien hoitamisesta pyydettävä korvaus kolmen vuoden ajalta liikennöinnin suunnitellusta aloittamisajankohdasta alkaen (vuosittain jaoteltuna).

7.

Hinnat: Tarjouksissa on mainittava suunnitellut hinnat ja niihin liityvät ehdot. Hintojen on oltava 28.12.2004 Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 321 julkaistujen julkisen palvelun velvoitteiden mukaisia.

8.

Sopimuksen voimassaoloaika: Sopimuksen voimassaoloaika alkaa 1.4.2005 ja loppuu 31.3.2008.

9.

Sopimuksen muuttaminen tai irtisanominen: Sopimusta voidaan muuttaa vain, jos muutokset ovat Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 199, 25.6.1998, ja C 321, 28.12.2004, julkaistujen julkisen palvelun velvoitteiden mukaisia. Muutoksista on ilmoitettava kirjallisesti.

Sopimuspuoli voi irtisanoa sopimusen ennen sen sovitun voimassaoloajan päättymistä ainoastaan, jos siitä on ilmoitettu kuusi kuukautta etukäteen. Tämä ei rajoita oikeutta purkaa sopimus ilman irtisanomisaikaa, jos siihen on vakava syy.

10.

Sopimuksen rikkominen ja siitä aiheutuvat seuraamukset: Lentoliikenteen harjoittajan on täytettävä sopimusvelvoitteensa asianmukaisesti. Jos lentoliikenteen harjoittaja laiminlyö velvoitteensa kokonaan tai osittain, toimeksiantajalla on oikeus pienentää maksettavaa korvausta vastaavasti. Mahdollisuus hakea vahingonkorvausta jää silti voimaan.

11.

Tarjousten jättäminen: Tarjoukset on lähettävä postitse kirjattuna kirjeenä, tai ne voidaan jättää vastaanottotodistusta vastaan seuraavaan osoitteeseen:

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, Prinzregentenstrasse 28, D-80538 München.

Tarjoukset on toimitettava kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Kaikki tarjoukset on toimitettava viitenä kappaleena.

12.

Tarjouskilpailun voimassaoloaika: Tarjouskilpailu on neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti voimassa vain, ellei yksikään EU:hun asettautunut lentolikkenteen harjoittaja ole pyytänyt ennen 1.3.2005 julkisen palvelun velvoitteiden mukaisesti ja korvausta pyytämättä lupaa säännöllisen lentoliikenteen harjoittamiseksi kyseisellä reitillä 1.4.2005 alkaen.


Top