EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C/2023/01016

Ilmoitus avoimesta virasta – Euroopan unionin tuomioistuimen monikielisyyden pääosastossa tulee 1. helmikuuta 2024 avoimeksi oikeudellisen kääntämisen osaston johtajan virka (palkkaluokka AD 14 tai AD 15)

EUVL C, C/2023/1016, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1016/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1016/oj

European flag

virallinen lehti
Euroopan unionin

FI

Sarjan C


C/2023/1016

22.11.2023

ILMOITUS AVOIMESTA VIRASTA

Euroopan unionin tuomioistuimen monikielisyyden pääosastossa tulee 1. helmikuuta 2024 avoimeksi oikeudellisen kääntämisen osaston johtajan virka (palkkaluokka AD 14 tai AD 15)

(C/2023/1016)

Virka täytetään Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 29 artiklan 2 kohdassa mainitun menettelyn mukaisesti.

I   Hallintoyksikön esittely

Euroopan unionin tuomioistuin on yksi Euroopan unionin seitsemästä toimielimestä, ja se on toiminut Euroopan unionin lainkäyttöviranomaisena vuodesta 1952 lähtien. Se muodostuu nykyisin kahdesta tuomioistuimesta eli unionin tuomioistuimesta ja unionin yleisestä tuomioistuimesta, jotka antavat vuosittain yli 1 600 ratkaisua erittäin monilla oikeudenaloilla. Täyttääkseen tehtävänsä menestyksellisesti nämä tuomioistuimet tukeutuvat toimielimen kaikkiin hallintoyksiköihin, jotka antavat niiden tarvitsemat tukipalvelut varsinkin oikeudenkäynteihin unionin tuomioistuimessa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa kuuluvaa täydellistä monikielisyyttä koskevan järjestelyn noudattamiseksi.

Tämä maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen kieliä koskeva järjestely takaa kaikille unionin kansalaisille tuomioistuimeen pääsyn ja unionin oikeuskäytännön saatavuuden heidän valitsemallaan virallisella kielellä, ja sillä vahvistetaan siten kielten ja jäsenvaltioiden yhdenvertaisuuden kunnioittaminen ja sen ohella unionin kielellinen ja kulttuurinen rikkaus ja moninaisuus.

Näiden vaatimusten täyttämiseksi Euroopan unionin tuomioistuin tukeutuu monikielisyyden pääosastoon, johon kuuluu tulkkausosasto ja käännöspalvelut, jotka muodostuvat kahdesta oikeudellisen kääntämisen osastosta, joista toinen on tässä avointa virkaa koskevassa ilmoituksessa tarkoitettu osasto. Oikeudellisen kääntämisen palveluissa työskentelee lähes 850 henkilöä, jotka jakautuvat 24 kieliyksikköön (yksi kieliyksikkö kutakin unionin virallista kieltä varten).

Euroopan unionin tuomioistuimen lainkäyttötehtävän luonteen vuoksi ja siten teknisesti erittäin vaativien asiakirjojen kääntämiseen liittyvien oikeudellisten haasteiden vuoksi kieliyksikköjen palveluksessa on vain kääntäjiä, joilla on ylempi oikeustieteellinen loppututkinto. Nämä noin 600 juristi-lingvistiä, jotka jakautuvat eri kieliyksiköihin, varmistavat siten kieliä koskevien velvoittavien järjestelyjen noudattamisen asettamalla varsinkin kansallista oikeutta ja oikeusvertailua koskevan asiantuntemuksensa tuomioistuinten ja toimielimen käyttöön asioiden käsittelyn valmisteluun liittyvissä tehtävissä taikka termistöön, asiakirjoihin tai oikeuskysymyksiin kohdistuvassa tutkimustyössä. Näin he edistävät jäsenvaltioiden oikeuskulttuurien vuoropuhelua oikeudenkäynneissä, jotka on pantu vireille Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluvissa tuomioistuimissa.

II   Toimenkuva

Viran haltija osallistuu monikielisyyden pääjohtajan alaisuudessa toimivassa monikielisyyden pääosaston johtoryhmässä kielipalvelujen hallinnointiin edistämällä tarvittavien toimien määrittämistä ja toteuttamista toimielimen ja siihen kuuluvien tuomioistuinten kieliä koskevien järjestelyjen noudattamiseksi.

Tätä varten johtaja johtaa ja koordinoi toimintaa osassa monikielisyyden pääosastoon kuuluvia yksikköjä, joissa on yli 400 virkamiestä ja toimihenkilöä, ja valvoo, että hallintoyksiköltä erityisesti lainkäyttöasioiden käsittelyä varten edellytetyn laadun ja nopeuden erittäin korkeaa tasoa koskevat vaatimukset täytetään. Edelleenvaltuutettuna tulojen ja menojen hyväksyjänä hän osallistuu myös kielipalvelujen käyttöön osoitettujen lähes 15 000 000 euron suuruisten määrärahojen hallinnointiin.

Johtaja osallistuu tiiviissä yhteistyössä johtoryhmän kanssa myös strategisten toimien ja suuntaviivojen määrittelyyn ja toteuttamiseen monikielisyyden puolustamiseksi ja edistämiseksi toimielimessä ja sen ulkopuolella.

Hän osallistuu tässä yhteydessä kaikkeen strategiseen suunnitteluun, jonka avulla hallintoyksikkö kykenee kohtaamaan vakaasti ne erityishaasteet, joihin sen on vastattava lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä: tällaisia haasteita ovat kääntämiseen liittyvien tehtävien ja ammattien kehittyminen, teknologian muutokset ja uudenlaiset ammatilliset valmiudet, jotka johtuvat erityisesti tekoälyyn perustuvien työvälineiden esiintulosta, juristi-lingvistien työympäristön, työolosuhteiden ja työmenetelmien muutos ja näihin liittyen hallintoyksikköön kohdistuvat kasvavat vaatimukset sille osoitettujen resurssien käytön esimerkillisyydessä, avoimuudessa ja tehokkuudessa.

III   Tehtävän asettamat edellytykset

Haemme henkilöä, joka kykenee ymmärtämään nykyaikaisen käännöspalvelun kohtaamat haasteet, osallistumaan toimielimen ja pääosaston määrittämien prioriteettien mukaisten strategisten vastausten laatimiseen sekä antamaan tarvittavan sysäyksen asianmukaisten muutosten käynnistämiseksi ja päätökseen viemiseksi. Viran tulevan haltijan on tämän vuoksi osoitettava vahvaa analysointikykyä ja tulevaisuuteen suuntautuvaa ajattelukykyä, hänen on toimittava ehdotuksia tekevänä ja muutosta liikkeelle panevana voimana ja häneltä edellytetään samalla tämän muutoksen seuraamiseen tarvittavaa määrätietoisuutta ja vakautta.

Toimielimen lainkäyttötehtävästä johtuvien erityishaasteiden vuoksi sekä käännöspalvelujen merkityksestä tuomioistuinten käsiteltäviksi saatetuissa asioissa johtuvien vaatimusten vuoksi viran tulevalle haltijalle luetaan merkittäväksi ansioksi ylempi oikeustieteellinen loppututkinto tai vahva työkokemus oikeuslaitoksen piirissä ja tehtävään soveltuva kokemus kääntämisen alalta.

Viran tulevan haltijan odotetaan osoittavan selvää kiinnostusta kehittyvää teknologiaa kohtaan ja erityisesti tekoälyyn kielten alalla perustuvien työvälineiden haasteita ja mahdollisuuksia kohtaan, minkä vuoksi häneltä edellytetään erityisen ansiokasta älyllistä uteliaisuutta, käytännöllisten ja tehokkaiden ratkaisujen etsimiseen suuntautuvaa ajattelua sekä sitoutumista laatuun, nopeuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen tuomioistuimille, oikeussubjekteille ja unionin kansalaisille annettavissa palveluissa.

Suuren monikulttuurisen hallintoyksikön, jolle on ominaista siihen kuuluvan henkilöstön korkeatasoinen asiantuntemus ja kahden alan ammattitaito, menestyksellinen johtaminen edellyttää viran tulevalta haltijalta erinomaista kykyä hallinnollisessa johtamisessa, vahvoja vuoropuhelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä muodostaa ja ylläpitää rakentavia suhteita niin toimielimessä kuin sen ulkopuolella, erityisesti vastaavia tehtäviä hoitaviin yksiköihin Euroopan unionin muissa toimielimissä ja virastoissa ja muuallakin.

Viran tuleva haltija kykenee toimimaan vakuuttavana henkilönä ja kokoavana voimana kielten ja kulttuurien yhdenvertaisuuteen perustuvassa arvomaailmassa, johon toimielin on sitoutunut, joten hänen edellytetään myös osoittavan vahvoja viestintä- ja neuvottelutaitoja, jotka antavat hänelle edellytykset osallistua monikielisyyden edistämiseen ja puolustamiseen.

IV   Kelpoisuusvaatimukset

Hakijoiden on täytettävä Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavissa henkilöstösäännöissä (jäljempänä henkilöstösäännöt) säädetyt virkamieheksi nimittämisen edellytykset päästäkseen osallistumaan hakemusten arviointivaiheeseen. Lisäksi hakijoilta edellytetään vähintään

korkeakoulututkintoa vastaavan koulutustason suorittamisesta annettua tutkintotodistusta

soveltuvaa työkokemusta vähintään kymmenen vuoden ajalta

käytännössä osoitettua kokemusta työyhteisön johtamisesta

perusteellista kielitaitoa yhdessä Euroopan unionin virallisessa kielessä ja erittäin hyvää kielitaitoa vähintään kahdessa muussa virallisessa kielessä. Tehtävien hoitaminen edellyttää hyvää ranskan ja englannin kielten taitoa.

V   Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot ovat Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavissa henkilöstösäännöissä palkkaluokkaan AD 14 tai AD 15 kuuluville virkamiehille säädettyjen palkkauksen ja ehtojen mukaiset (1).

Henkilöstösääntöjen nojalla uuden henkilöstön jäsenen on suoritettava menestyksekkäästi yhdeksän kuukauden koeaika.

VI   Rekrytointipolitiikka

Euroopan unionin tuomioistuin takaa hakijoiden ansioiden vertailuun perustuvat yhdenvertaiset mahdollisuudet sekä kaikkien avoinna olevaa virkaa hakevien henkilöiden yhdenvertaisen kohtelun. Tuomioistuin haluaa aktiivisesti kannustaa viran hakemiseen maantieteellisesti mahdollisimman kattavasti Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisia, jotka ammatilliselta taustaltaan edustavat erilaista kokemusta, asiantuntemusta ja osaamista.

Tässä yhteydessä vammaista hakijaa tai hakijaa, jonka terveydentila voi vaikuttaa hänen kykyynsä osallistua tähän valintamenettelyyn kuuluvaan hakemusten arviointivaiheeseen, kehotetaan ottamaan yhteyttä Henkilöstöresurssit ja hallinto -osaston alaiseen henkilöstövalintayksikköön (DIR-DGM@curia.europa.eu) heti jätettyään hakemuksensa, jotta kyseinen yksikkö voi henkilöstösääntöjen 1 d artiklan mukaisesti toteuttaa tarvittavat järjestelyt mahdollistaakseen kyseisen hakijan täysimääräisen osallistumisen arviointivaiheeseen. Tätä varten hakijaa voidaan kehottaa lähettämään Euroopan unionin tuomioistuimen terveydenhuoltotoimelle lääkärintodistus tai kansallisen viranomaisen antama todistus, joka tutkitaan tarvittavien järjestelyjen toteuttamista varten.

Henkilötietojen käsittelyä tässä valintamenettelyssä koskevat tiedot ovat saatavilla tiedotteesta, joka koskee palvelukseenottoa Euroopan unionin tuomioistuimen hallinnollisiin yksiköihin.

VII   Hakemuksen jättäminen

Tätä virkaa koskevat hakemukset lähetetään sähköpostitse yksinomaan osoitteeseen DIR-DGM@curia.europa.eu viimeistään 21. joulukuuta 2023 kello 17.00 Luxemburgin aikaa.

Hakemusasiakirjoissa on oltava perustelukirje, ansioluettelo ja muut tarvittavat asiakirjat sekä hakijan laatima lyhyt muistio (enintään 5 sivua), joka sisältää hänen näkemyksensä avointa virkaa koskevassa ilmoituksessa tarkoitetun osaston tehtävistä ja johtamisesta.

Hyväksytty 24 päivänä lokakuuta 2023.


(1)  Palkkaluokan AD 14 palkkatasolla 1 virkamiehen peruspalkka kuukaudessa on 16 292 euroa ja palkkaluokan AD 15 palkkatason 1 virkamiehen peruspalkka kuukaudessa 18 433 euroa.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1016/oj

ISSN 1977-1053 (electronic edition)


Top