EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62024CN0087

Asia C-87/24, Gaso ja Conexus Baltic Grid: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Administratīvā apgabaltiesa (Latvia) on esittänyt 2.2.2024 AS Gaso ja AS Conexus Baltic Grid v. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

EUVL C, C/2024/2595, 22.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2595/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2595/oj

European flag

Euroopan unionin
virallinen lehti

FI

C-sarja


C/2024/2595

22.4.2024

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Administratīvā apgabaltiesa (Latvia) on esittänyt 2.2.2024 AS Gaso ja AS Conexus Baltic Grid v. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

(Asia C-87/24, Gaso ja Conexus Baltic Grid)

(C/2024/2595)

Oikeudenkäyntikieli: latvia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Administratīvā apgabaltiesa

Pääasian asianosaiset

Kantajat: AS Gaso ja AS Conexus Baltic Grid

Vastaaja: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (julkisten palvelujen sääntelyviranomainen)

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko kansallinen lainsäädäntö direktiivin 2009/73/EY (1) 41 artiklan 8 kohdan vastainen, kun siinä ei aseteta sääntelyviranomaiselle, joka laatii tariffit tai vahvistaa laskentamenetelmät, velvollisuutta perustella tapaa, jolla varmistetaan siirto- ja jakeluverkonhaltijoille sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä asianmukaisia kannustimia parantaa tehokkuutta, edistää markkinoiden yhdentymistä ja toimitusvarmuutta sekä tukea asiaan liittyviä tutkimustoimia?

2)

Onko direktiivin 2009/73/EY 41 artiklan 8 kohdan mukaista tulkita kansallista lainsäädäntöä siten, että sillä varmistetaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä asianmukaisia kannustimia parantaa tehokkuutta, edistää markkinoiden yhdentymistä ja toimitusvarmuutta sekä tukea asiaan liittyviä tutkimustoimia, kun käyttäjien maksamat tariffit kattavat vain taloudellisesti perustellut julkisen palvelun kustannukset ja tuotto varmistetaan ainakin vähimmäismääräisenä?

3)

Onko kansallinen lainsäädäntö direktiivin 2009/73/EY 41 artiklan 8 kohdassa määriteltyjen tavoitteiden mukainen, kun vahvistettaessa ”asianmukaiset kannustimet sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä” ja kannustimet ”edistää markkinoiden yhdentymistä ja toimitusvarmuutta sekä tukea asiaan liittyviä tutkimustoimia” ei säädetty siitä, että otettaisiin huomioon periaatteet, jotka on omaksuttu rahoituksen alalla määritettäessä pääoman tuottoprosentin painotettua keskiarvoa, jossa otetaan huomioon vastaavat yritykset, jotka toimivat vapailla markkinoilla?

4)

Onko sääntelyviranomaisen tulkitessaan asetuksen N:o 715/2009 (2) 13 artiklassa tarkoitettua ”sijoitetun pääoman asianmukaisen tuoton” käsitettä ja ”investointikannustimien” käsitettä direktiivin 2009/73 41 artiklaa sovellettaessa noudatettava keskimääräisen painotetun pääomakustannuksen (Weighted Average Cost of Capital (WACC) käsitettä, joka on hyväksytty rahoituksen alalla, ja laskentamenetelmää, joka käytetään sen määrittämisessä?

5)

Mikäli edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi, voiko sääntelyviranomainen poiketa hyväksyttävästi rahoitusalalla käytetystä laskentamenetelmästä määrittääkseen pääoman tuottoprosentin keskiarvon ja mukauttaa kyseistä tuottoprosenttia asianmukaisena pitämällään tavalla?

6)

Mikäli edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi, voiko sääntelyviranomainen hyväksyttävästi mukauttaa pääoman tuottoprosentin keskiarvoa siten, että sen laskelmassa otetaan huomioon kokopreemio, joka perustuu muiden yritysten lainanottomenoihin jäsenvaltion kansantaloudessa?

7)

Mikäli neljänteen kysymykseen vastataan myöntävästi, voiko sääntelyviranomainen hyväksyttävästi mukauttaa pääoman tuottoprosentin keskiarvoa siten, että maakaasun siirtoverkonhaltijalle tai varastointilaitteiston haltijalle ei tarvitse korvata inflaation kiihtymistä edellisen tariffikauden aikana?

8)

Mikäli viidenteen kysymykseen vastataan myöntävästi eikä verkonhaltija ole samaa mieltä sääntelyviranomaisen ehdottamasta pääoman tuottoprosentin keskiarvon määrästä tai osatekijöistä, joihin se perustuu, pitäisikö sääntelyviranomaisen määrittäessään keskimääräisen painotetun pääomakustannuksen (WACC) käyttää riippumatonta kolmatta osapuolta pääomakustannuksen asianmukaisen määrän arviointia varten?

9)

Onko tariffien vahvistamismenetelmä direktiivin 2009/73/EY 41 artiklan 8 kohdassa määriteltyjen tavoitteiden vastainen, kun sen mukaan sääntelyviranomainen määrittelee pääoman tuottoprosentin keskiarvon eikä maakaasun siirtoverkonhaltijalla tai varastointilaitteiston haltijalla ole oikeutta mukauttaa kyseistä laskelmaa verkonhaltijan yrityksen omien tunnuslukujen mukaan?

10)

Onko asetuksen N:o 715/2009 1 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohtaa, luettuna yhdessä saman artiklan toisen kohdan kanssa, tulkittava siten, että kyseisen asetuksen johdanto-osan 7 ja 8 perustelukappaletta sekä 13 artiklan 1 kohtaa sovelletaan maakaasun varastointilaitteistoihin ja sääntelyviranomaisen vahvistamiin tariffeihin, jos pääsyä nesteytetyn maakaasun varastointilaitteistoihin säännellään?


(1)  Maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/55/EY kumoamisesta 13.7.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/73/EY (EUVL 2009, L 211, s. 94).

(2)  Maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä ja asetuksen (EY) N:o 1775/2005 kumoamisesta 13.7.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2009 (EUVL 2009, L 211, s. 36)


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2595/oj

ISSN 1977-1053 (electronic edition)


Top