EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CN0601

Asia C-601/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka tribunal d’arrondissement (Luxembourg) on esittänyt 13.11.2020 – Sovim SA v. Luxembourg Business Registers

OJ C 35, 1.2.2021, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 35/37


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka tribunal d’arrondissement (Luxembourg) on esittänyt 13.11.2020 – Sovim SA v. Luxembourg Business Registers

(Asia C-601/20)

(2021/C 35/50)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal d’arrondissement

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Sovim SA

Vastaaja: Luxembourg Business Registers

Ennakkoratkaisukysymykset

Kysymys 1

Onko direktiivin (EU) 2018/843 (1) 1 artiklan 15 kohdan c alakohta, jolla muutetaan rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä – – direktiivin (EU) 2015/849 (2) 30 artiklan 5 kohdan ensimmäistä alakohtaa siten, että siinä velvoitetaan jäsenvaltiot saattamaan tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevat tiedot kaikissa tapauksissa suuren yleisön saataville ilman tarvetta perustella oikeutettua etua, pätevä

a.

kun tarkastellaan Euroopan unionin perusoikeuskirjan (jäljempänä perusoikeuskirja) 7 artiklassa – tulkittuna ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan mukaisesti – taattua oikeutta yksityis- ja perhe-elämän kunnioitukseen ottaen huomioon muun muassa direktiivin 2018/843 johdanto-osan 30 ja 31 perustelukappaleessa mainitut, erityisesti rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevat tavoitteet; ja

b.

kun tarkastellaan perusoikeuskirjan 8 artiklassa taattua oikeutta henkilötietojen suojaan, jolla on erityisesti tarkoitus varmistaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys rekisteröidyn kannalta, tietojen keruun ja käsittelyn käyttötarkoitussidonnaisuus sekä tietojen minimointi?

Kysymys 2

1.

Onko direktiivin 2018/843 1 artiklan 15 kohdan g alakohtaa tulkittava siten, että siinä tarkoitetut poikkeustapaukset, joissa jäsenvaltiot voivat säätää poikkeuksesta, jonka mukaan pääsy kaikkiin tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskeviin tietoihin tai osaan niistä voidaan evätä silloin, kun suuren yleisön pääsy asettaisi tosiasiallisen omistajan tai edunsaajan alttiiksi kohtuuttomalle petoksen, sieppauksen, kiristyksen, häirinnän, väkivallan tai pelottelun riskille, voidaan todeta vain, jos voidaan näyttää toteen, että tosiasialliseen omistajaan tai edunsaajaan kohdistuu vakava, todellinen ja kohtuuton petoksen, sieppauksen, kiristyksen, häirinnän, väkivallan tai pelottelun riski, joka on poikkeuksellinen?

2.

Jos vastaus on myöntävä, onko tällä tavoin tulkittuna direktiivin 2018/843 1 artiklan 15 kohdan g alakohta pätevä, kun tarkastellaan perusoikeuskirjan 7 artiklassa taattua oikeutta yksityis- ja perhe-elämän kunnioitukseen ja perusoikeuskirjan 8 artiklassa taattua oikeutta henkilötietojen suojaan?

Kysymys 3

1.

Onko luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY (3) kumoamisesta 27.4.2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (jäljempänä yleinen tietosuoja-asetus) 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, jossa säädetään, että tietoja on käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi, tulkittava siten, että se ei ole esteenä

a.

sille, että tosiasiallisen omistajan tai edunsaajan henkilötiedot, jotka on kirjattu direktiivin 2015/849, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivin 2018/843 1 artiklan 15 kohdalla, 30 artiklan mukaisesti perustettuun tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien rekisteriin, ovat suuren yleisön saatavilla ilman mitään valvontaa tai perustelutarvetta ja ilman että rekisteröity (tosiasiallinen omistaja tai edunsaaja) saa tietää, kenellä on ollut pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin; eikä

b.

sille, että tällaisen tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien rekisterin pitäjä antaa tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien henkilötietoihin pääsyn rajoittamattomalle ja määrittelemättömälle henkilömäärälle?

2.

Onko käyttötarkoitussidonnaisuutta koskevaa yleisen tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että se ei ole esteenä sille, että direktiivin 2015/849, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivin 2018/843 1 artiklan 15 kohdalla, 30 artiklan mukaisesti perustettuun tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien rekisteriin kirjatut tosiasiallisen omistajan tai edunsaajan henkilötiedot ovat suuren yleisön saatavilla ilman, että näiden tietojen rekisterinpitäjä voi taata, että näitä tietoja käytetään yksinomaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty, eli terrorismin rahoittamisen ja rahanpesun torjuntaan, ottaen huomioon, että suuri yleisö ei ole tämän tarkoituksen noudattamisesta vastaava elin?

3.

Onko tietojen minimointia koskevaa yleisen tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulkittava siten, että se ei ole esteenä sille, että suurella yleisöllä on direktiivin 2015/849, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivin 2018/843 1 artiklan 15 kohdalla, 30 artiklan mukaisesti perustetun tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien rekisterin kautta mahdollisuus saada tietoonsa paitsi tosiasiallisen omistajan tai edunsaajan nimi, syntymäkuukausi ja -vuosi, kansalaisuus ja asuinmaa sekä hänen hallussaan olevan omistusosuuden luonne ja laajuus, myös hänen syntymäpäivänsä ja -paikkansa?

4.

Eikö yleisen tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan f alakohta, jossa edellytetään, että tietoja käsitellään tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä, siten että varmistetaan näiden tietojen eheys ja luottamuksellisuus, ole esteenä sille, että direktiivin 2015/849, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivin 2018/843 1 artiklan 15 kohdalla, 30 artiklan mukaisesti perustetussa tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien rekisterissä oleviin tosiasiallisen omistajan tai edunsaajan henkilötietoihin on rajoittamaton ja ehdoton pääsy ilman sitoutumista luottamuksellisuuteen?

5.

Onko yleisen tietosuoja-asetuksen 25 artiklan 2 kohtaa, jossa taataan oletusarvoinen tietosuoja ja jonka mukaan muun muassa henkilötietoja ei saa oletusarvoisesti saattaa rajoittamattoman henkilömäärän saataville ilman luonnollisen henkilön myötävaikutusta, tulkittava siten, että se ei ole esteenä

a.

sille, että direktiivin 2015/849, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivin 2018/843 1 artiklan 15 kohdalla, 30 artiklan mukaisesti perustettu tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien rekisteri ei edellytä, että tosiasiallisten omistajien tai edunsaajien henkilötietoihin tutustuvat suuren yleisön jäsenet kirjautuvat rekisterin internetsivustolle; eikä

b.

sille, että tosiasialliselle omistajalle ja edunsaajalle ei anneta mitään tietoja siitä, että joku on tutustunut hänestä tällaiseen rekisteriin kirjattuihin henkilötietoihin; eikä

c.

sille, että kyseisten henkilötietojen laajuutta ja saatavuutta ei ole mitenkään rajoitettu niiden käsittelyn tarkoituksen perusteella?

6.

Onko yleisen tietosuoja-asetuksen 44–50 artiklaa, joissa asetetaan henkilötietojen siirrolle kolmanteen maahan tiukat edellytykset, tulkittava siten, etteivät ne ole esteenä sille, että direktiivin 2015/849, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivin 2018/843 1 artiklan 15 kohdalla, 30 artiklan mukaisesti perustettuun tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien rekisteriin kirjatut tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien henkilötiedot ovat joka tapauksessa kaikkien suuren yleisön jäsenten saatavilla ilman tarvetta perustella oikeutettua etua ja ilman mitään rajoitusta heidän sijainnilleen?


(1)  Rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 ja direktiivien 2009/138/EY ja 2013/36/EU muuttamisesta 30.5.2018 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/843 (EUVL 2018, L 156, s. 43).

(2)  Rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta 20.5.2015 annettu Europan parlamentin a neuvoston direktiivi (EU) 2015/849 (EUVL 2015, L 141, s. 73).

(3)  Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 27.4.2016 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL 2016, L 119, s. 1).


Top