EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019TJ0257

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 24.11.2021 (Julkaistu otteina).
Khaldoun Al Zoubi vastaan Euroopan unionin neuvosto.
Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka – Syyriaan kohdistettavat rajoittavat toimenpiteet – Varojen jäädyttäminen – Arviointivirheet.
Asia T-257/19.

Digital reports (Court Reports - general - 'Information on unpublished decisions' section)

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:819

Väliaikainen versio

UNIONIN YLEISEN TUOMISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

24 päivänä marraskuuta 2021 (*)

Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka – Syyriaan kohdistettavat rajoittavat toimenpiteet – Varojen jäädyttäminen – Arviointivirheet

Asiassa T-257/19,

Khaldoun Al Zoubi, kotipaikka Damaskos (Syyria), edustajanaan asianajaja L. Cloquet,

kantajana,

vastaan

Euroopan unionin neuvosto, asiamiehinään S. Kyriakopoulou ja V. Piessevaux,

vastaajana,

jossa on kyse SEUT 263 artiklaan perustuvasta vaatimuksesta, jossa vaaditaan kumoamaan Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP täytäntöönpanosta 21.1.2019 annettu neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2019/87 (EUVL 2019, L 18 I, s. 13), Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta 21.1.2019 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/85 (EUVL 2019, L 18 I, s. 4), Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP muuttamisesta 17.5.2019 annettu neuvoston päätös (YUTP) 2019/806 (EUVL 2019, L 132, s. 36), Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta 17.5.2019 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/798 (EUVL 2019, L 132, s. 1), Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP muuttamisesta 28.5.2020 annettu neuvoston päätös (YUTP) 2020/719 (EUVL 2020, L 168, s. 66) ja Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta 28.5.2020 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/716 (EUVL 2020, L 168, s. 1) siltä osin kuin nämä toimet koskevat kantajaa,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja S. Gervasoni sekä tuomarit L. Madise ja J. Martín y Pérez de Nanclares (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies B. Lefebvre,

ottaen huomioon asian käsittelyn kirjallisessa vaiheessa ja 21.10.2020 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion (1)

 Asian tausta ja kanteen nostamisen jälkeiset tosiseikat

[– –]

12      Päätöksen 2013/255 täytäntöönpanosta 21.1.2019 annetulla neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2019/87 (EUVL 2019, L 18 I, s. 13) ja asetuksen N:o 36/2012 täytäntöönpanosta 21.1.2019 annetulla neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/85 (EUVL 2019, L 18 I, s. 4) (jäljempänä yhdessä alkuperäiset toimet) kantajan nimi lisättiin päätöksen 2013/255 liitteessä I ja asetuksen N:o 36/2012 liitteessä II mainittuihin rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden, yhteisöjen ja elimien nimiä koskeviin luetteloihin (jäljempänä kyseessä olevat luettelot) sisältyvän taulukon A riville 268 seuraavilla perusteilla:

”Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on intressejä ja toimintaa useilla Syyrian talouden aloilla; hän toimii muun muassa Aman Holding -yhtiön varapääjohtajana ja on Fly Aman -lentoyhtiön enemmistöosakas. Hänellä on tässä ominaisuudessa yhteyksiä Samer Foziin. Aman Holding -yhtiöllä on edustaja Aman [Dimashq] ‑yhteisyrityksen johtokunnassa, ja se on yhteisyrityksen enemmistöosakas; yhteisyritys osallistuu hallinnon tukeman ylellisen asuin- ja liikerakennuksia käsittävän Marota Cityn rakentamiseen. Aman Holding -yhtiön varapääjohtajan ominaisuudessa [Al Zoubi] hyötyy hallinnosta ja/tai tukee sitä.”

[– –]

16      Neuvosto antoi 17.5.2019 päätöksen 2013/255 muuttamisesta päätöksen (YUTP) 2019/806 (EUVL 2019, L 132, s. 36), jolla jatkettiin viimeksi mainitun päätöksen soveltamista 1.6.2020 asti; neuvosto antoi samana päivänä myös asetuksen N:o 36/2012 täytäntöönpanosta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/798 (EUVL 2019, L 132, s. 1) (jäljempänä yhdessä vuoden 2019 pysyttämistoimet). Kantajan nimi pysytettiin kyseessä oleviin luetteloihin sisältyvän taulukon A eri rivillä eli rivillä 286 samoilla perusteilla kuin alkuperäisissä toimissa.

[– –]

21      Neuvosto antoi 28.5.2020 päätöksen 2013/255 muuttamisesta päätöksen (YUTP) 2020/719 (EUVL 2020, L 168, s. 66), jolla jatkettiin viimeksi mainitun päätöksen soveltamista 1.6.2021 saakka, ja asetuksen N:o 36/2012 täytäntöönpanosta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/716 (EUVL 2020, L 168, s. 1) (jäljempänä yhdessä vuoden 2020 pysyttämistoimet). Kantajan nimi pysytettiin kyseessä oleviin luetteloihin sisältyvän taulukon A rivillä 286 perusteilla, jotka olivat osittain erilaiset kuin vuoden 2019 pysyttämistoimissa mainitut perusteet. Neuvosto perusteli rajoittavien toimenpiteiden kohdistamista kantajaan seuraavilla perusteilla:

”Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on intressejä ja toimintaa useilla Syyrian talouden aloilla; hän toimii muun muassa Aman Holding -yhtiön varapääjohtajana ja on Fly Aman -lentoyhtiön enemmistöosakas (helmikuuhun 2019 asti). Hänellä on tässä ominaisuudessa yhteyksiä Samer Foziin. Aman Holding -yhtiöllä on edustaja Aman [Dimashq] ‑yhteisyrityksen johtokunnassa, ja se on yhteisyrityksen enemmistöosakas; yhteisyritys osallistuu hallinnon tukeman ylellisen asuin- ja liikerakennuksia käsittävän Marota Cityn rakentamiseen. [Al Zoubi] hyötyy Syyrian hallinnosta ja/tai tukee sitä. Asas Iron Companyn perustajajäsen.”

[– –]

 Asian käsittelyn vaiheet ja asianosaisten vaatimukset

23      Kantaja nosti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 15.4.2019 toimittamallaan kannekirjelmällä nyt käsiteltävän kanteen, jossa vaaditaan alkuperäisten toimien kumoamista häntä koskevilta osin.

24      Unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 30.7.2019 toimittamallaan erillisellä asiakirjalla kantaja tarkisti kannetta unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 86 artiklan perusteella siten, että siinä vaaditaan myös vuoden 2019 pysyttämistoimien kumoamista häntä koskevilta osin. Kantaja myös toisti kannekirjelmässä esitetyt vaatimukset.

25      Neuvosto toimitti 8.8.2019 unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon vastineen sekä huomautukset ensimmäisestä kanteen tarkistamista koskevasta kirjelmästä.

26      Kantajan vastaus jätettiin 1.10.2019.

27      Unionin yleisen tuomioistuimen presidentti siirsi 17.10.2019 tekemällään päätöksellä asian työjärjestyksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti uudelle esittelevälle tuomarille, joka nimettiin neljänteen jaostoon.

28      

29      Vastaajan vastaus jätettiin 8.1.2020.

30      Asian käsittelyn kirjallinen vaihe päätettiin 8.1.2020.

31      Unionin yleinen tuomioistuin pyysi 23.7.2020 työjärjestyksen 89 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisena prosessinjohtotoimena neuvostoa vastaamaan joukkoon kysymyksiä. Neuvosto vastasi kysymyksiin asetetussa määräajassa.

32      Unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 13.8.2020 toimittamallaan erillisellä asiakirjalla kantaja tarkisti kannetta toisen kerran työjärjestyksen 86 artiklan perusteella siten, että siinä vaaditaan myös vuoden 2020 pysyttämistoimien kumoamista häntä koskevilta osin. Kantaja myös toisti kannekirjelmässä ja ensimmäisessä kanteen tarkistamista koskevassa kirjelmässä esitetyt vaatimukset ja esitti uusia argumentteja.

33      Unionin yleinen tuomioistuin pyysi 30.9.2020 työjärjestyksen 89 artiklan 3 kohdan d alakohdan mukaisena prosessinjohtotoimena neuvostoa esittämään erään asiakirjan. Neuvosto täytti tämän pyynnön asetetussa määräajassa. Kantaja ei 21.10.2020 pidetyssä istunnossa esittänyt huomautuksia neuvoston vastauksista unionin yleisen tuomioistuimen päättämiin eri prosessinjohtotoimiin.

34      Neuvosto esitti 2.10.2020 huomautuksensa toisesta kanteen tarkistamista koskevasta kirjelmästä.

35      Asianosaisten lausumat ja niiden vastaukset unionin yleisen tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin kuultiin 21.10.2020 pidetyssä istunnossa.

36      Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

–        kumoaa alkuperäiset toimet, vuoden 2019 pysyttämistoimet ja vuoden 2020 pysyttämistoimet (jäljempänä yhdessä riidanalaiset toimet) häntä koskevilta osin

–        velvoittaa neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

37      Neuvosto vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

–        hylkää kanteen

–        velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut

–        toissijaisesti siinä tapauksessa, että unionin yleinen tuomioistuin kumoaa riidanalaiset toimet kantajaa koskevilta osin, määrää täytäntöönpanopäätöksen 2019/87 sekä päätösten 2019/806 ja 2020/719 vaikutusten pysyttämisestä kantajaa koskevilta osin siihen saakka, kunnes täytäntöönpanoasetusten 2019/85, 2019/798 ja 2020/716 kumoaminen kantajaa koskevilta osin tulee voimaan.

 Oikeudellinen arviointi

[– –]

 Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu arviointivirheisiin

39      Kantaja kiistää ensinnäkin olevansa merkittävä Syyriassa toimiva liikemies. Tältä osin hän riitauttaa seikat, jotka neuvosto on ottanut huomioon merkitäkseen hänen nimensä kyseessä oleviin luetteloihin. Kantaja väittää erityisesti, että hänen hoitamansa Aman Holding JSC:n pääjohtajien edustajan tehtävän ja varapääjohtajan tehtävän välillä on selvä ero. Kantaja väittää lisäksi eronneensa tästä tehtävästä välittömin vaikutuksin. Tämän jälkeen hän myöntää olevansa Fly Aman LLC:n perustaja ja enemmistöosakas, mutta hän väittää siirtäneensä koko omistusosuutensa. Myöskään sitä, että neuvosto luokitteli kantajan ”Syyriassa ja ulkomailla useilla aloilla toimivaksi yritysjohtajaksi”, ei ole perusteltu, koska asiakirjassa WK 47/2019 ITL viitataan vain kahteen yhtiöön, joiden kotipaikka on Syyriassa ja joiden osalta neuvosto voi osoittaa hänen työskennelleen niissä ja hänen väitetyn asemansa niissä. Kantaja ei ole suoraan tai välillisesti osallistunut Marota City ‑hankkeeseen, joten hän ei ole voinut hyödyntää Syyrian konfliktin vuoksi kotiseudultaan siirtymään joutuneilta henkilöiltä pakkolunastettuja maa-alueita, mikä esti kyseisiä henkilöitä palaamasta koteihinsa. Lisäksi tehtävät, jotka kantajalle annettiin Aman Holdingin, joka on Aman Damascus JSC:n (jäljempänä Aman Dimashq) osakkeenomistaja, jolla on oikeudet rakentaa osalle Marota Cityn maa-alueista, työntekijänä eivät koskaan käsittäneet viimeksi mainitun toiminnan valvontaa, joka kuului toiselle työntekijälle eli Bashar Assille. Viimein kantajan mukaan Marota City -hanke ei missään tapauksessa koske pakkolunastettujen maa-alueiden hyödyntämistä, joten Marota City -hanketta kokonaisuudessaan ja Aman Dimashqia ei voida pitää valtiolta tukea saavina yrityksinä.

40      Toiseksi kantaja riitauttaa vuoden 2020 pysyttämistoimien osalta nimensä luetteloon merkitsemisen uuden perusteen, joka liittyy hänen asemaansa Asas Iron Companyn perustajajäsenenä, ja hän väittää tältä osin, ettei hän ole koskaan ollut Asas Iron Companyn perustaja tai omistaja eikä hän ole koskaan ollut muulla tavoin mukana tässä yhtiössä eikä edes lähellä sitä.

41      Kolmanneksi kantaja väittää, ettei neuvosto ole toimittanut riittävästi tietoja, jotka osoittaisivat, että hänellä on yhteyksiä Syyrian hallintoon. Lisäksi näyttö siitä, että kantaja on saanut Libanonin kansalaisuuden, osoittaa, ettei hän kuulu Syyrian hallintoa lähellä olevien liike‑elämän edustajien rajattuun piiriin eikä hän ole missään yhteydessä mainittuun hallintoon.

42      Neljänneksi lukuisat asiakirjat koskevat Samer Fozia tai muita hänen lähellä olevia yhtiöitä, joihin kantajalla ei kuitenkaan ole yhteyksiä, kuten esimerkiksi Aman Dimashqia. Myöskään asiakirjassa WK 47/2019 ITL ei missään kohtaa viitata nimenomaisesti kantajan oletettuihin yhteyksiin Syyrian hallintoon. Kantaja sitä vastoin myöntää, että hänellä oli aikaisemmin Aman Holdingin pelkkänä työntekijänä ammatillinen suhde Foziin.

43      Neuvosto kiistää kantajan väitteet.

 Alustavat huomautukset

[– –]

51      On muistutettava, että päätöksen 2013/255, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2015/1836, 27 artiklan 1 kohdassa ja 28 artiklan 1 kohdassa vahvistetuissa yleisissä luetteloon merkitsemisen perusteissa, jotka toistetaan varojen jäädyttämisen osalta asetuksen N:o 36/2012, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella 2015/1828, 15 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, säädetään, että Syyrian hallinnosta hyötyviin tai sitä tukeviin henkilöihin ja yhteisöihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä. Samoin päätöksen 2013/255, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2015/1836, 27 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja 3 kohdassa sekä 28 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja 3 kohdassa, jotka toistetaan varojen jäädyttämisen osalta asetuksen N:o 36/2012, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella 2015/1828, 15 artiklan 1 a kohdan a alakohdassa ja 1 b kohdassa, säädetään, että ”Syyriassa toimiv[ien] johtav[ien] liike-elämän edustaj[ien]” kategoriaan sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, paitsi jos on olemassa riittävästi tietoa siitä, että he tai ne eivät ole tai eivät enää ole yhteydessä hallintoon eivätkä vaikuta siihen taikka aiheuta todellista toimenpiteiden kiertämisen riskiä.

52      Edellä 12 ja 21 kohdassa mainituista kantajan nimen kyseessä oleviin luetteloihin merkitsemisen perusteista on pääteltävä, että kantajan nimi merkittiin kyseessä oleviin luetteloihin ja pysytettiin niissä ensinnäkin siksi, että hän on merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, ja toiseksi siksi, että hän on lähellä Syyrian hallintoa. Toisin sanoen kantajan nimen merkitseminen perustuu yhtäältä päätöksen 2013/255, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2015/1836, 27 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja 28 artiklassa sekä asetuksen N:o 36/2012, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella 2015/1828, 15 artiklan 1 a kohdan a alakohdassa määriteltyyn perusteeseen (henkilö on Syyriassa toimiva johtava liike-elämän edustaja) ja toisaalta edellä mainitun päätöksen 27 artiklan 1 kohdassa ja 28 artiklassa sekä edellä mainitun asetuksen 15 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määriteltyyn perusteeseen (henkilöllä on yhteys kyseiseen hallintoon).

53      Tältä osin on huomautettava, että vaikka neuvosto on kirjelmissään väittänyt, että kantaja oli merkitty kyseessä oleviin luetteloihin pelkästään päätöksen 2013/255, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2015/1836, 27 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja 28 artiklan 2 kohdan a alakohdassa mainitun merkitsemisperusteen perusteella, se kuitenkin ilmoitti istunnossa, että kantaja oli merkitty luetteloihin kolmen merkitsemisperusteen perusteella. Neuvosto on nimittäin edellä 52 kohdassa mainittujen kahden perusteen lisäksi todennut, että kantaja oli merkitty luetteloihin sen vuoksi, että hänellä oli yhteyksiä Foziin. Näin ollen hänen luetteloihin merkitsemisensä perustuu myös päätöksen 2013/255, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2015/1836, 27 artiklan 2 kohdan viimeisessä virkkeessä ja 28 artiklan 2 kohdan viimeisessä virkkeessä sekä asetuksen N:o 36/2012, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella 2015/1828, 15 artiklan 1 a kohdan viimeisessä virkkeessä määriteltyyn perusteelleen (henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat lähellä henkilöitä ja yhteisöjä, joihin sovelletaan jotakin unionin luetteloihin merkitsemisen perustetta). Neuvoston riidanalaisissa toimissa esittämien luetteloihin merkitsemisen perusteiden yhteydessä on kuitenkin todettava, että mainittujen perusteiden toinen virke, jonka mukaan kantajalla ”on tässä ominaisuudessa yhteyksiä Samer Foziin”, voidaan kuitenkin ymmärtää vain viittaamalla ensimmäiseen virkkeeseen, jossa puolestaan viitataan perusteeseen siitä, että kyseessä on merkittävä liikemies. Näin ollen kantajan nimi on merkitty kyseessä oleviin luetteloihin ja pysytetty niissä edellä 52 kohdassa mainittujen kahden perusteen nojalla.

[– –]

 Asema merkittävänä Syyriassa toimivana liikemiehenä

81      On tarkistettava, täyttävätkö neuvoston esittämät todisteet kokonaisuudessaan niiltä edellä 46 kohdassa mainitun oikeuskäytännön nojalla vaaditun todistustaakan ja muodostavatko ne näin ollen riittävän konkreettisten, täsmällisten ja yhtäpitävien todisteiden kokonaisuuden ensimmäisen luetteloihin merkitsemisen perusteen tueksi.

82      Tältä osin neuvosto on katsonut, että kantaja on merkittävä Syyriassa toimiva liikemies hänen monilla Syyrian talouden aloilla olevien intressiensä ja toimintojensa vuoksi. Alkuperäisten toimien ja vuoden 2019 pysyttämistoimien osalta asiakirjassa WK 47/2019 INIT esitetyt todisteet koskevat kahta pääasiallista toimintaa eli yhtäältä kantajan asemaa Fly Aman -lentoyhtiön enemmistöosakkaana ja toisaalta hänen asemaansa Aman Holdingin, jolla on edustaja Marota City ‑hankkeeseen osallistuvan yhteisyrityksen Aman Dimashqin johtokunnassa, varapääjohtajana. Siinä mainitaan myös kantajan yhteydet Foziin. Vuoden 2020 pysyttämistoimien osalta edellä mainittujen seikkojen lisäksi asiakirjaan WK 3600/2020 REV 1 perustuvissa täydentävissä todisteissa mainitaan, että kantaja on Asas Iron Companyn perustajaosakas.

83      Näin ollen on tutkittava kukin näistä seikoista.

–       Asema Fly Amanin enemmistöosakkaana

[– –]

85      Internetsivustoilla ”meirs.org”, ”Aliqtisadi” ja ”7al.net” julkaistuista artikkeleista, jotka on toistettu asiakirjassa WK 47/2019 ITL, ilmenee, että kantaja on Fly Amanin enemmistöosakas ja omistaa täten 90 prosenttia kyseisen yhtiön osuuksista. Lisäksi syyrialaisella internetsivustolla ”7al.net” julkaistu artikkeli osoittaa kantajan perustaneen yhdessä liikemies Assin kanssa uuden lentoyhtiön nimeltä Fly Aman. Tämän internetsivuston mukaan Syyrian kotimaan kaupasta ja kuluttajansuojasta vastaava ministeriö on vahvistanut viimeksi mainitun yhtiön yhtiöjärjestyksen. Asiakirjassa WK 3600/2020 REV 1 esitetystä internetsivuston ”Aliqtisadi” artikkelista ilmenee viimein myös, että kantaja on Fly Amanin pääjohtaja ja yksi sen perustajista.

86      Kantaja kiistää tämän seikan ja väittää, ettei hän omista lainkaan osuuksia Fly Amanista, koska hän on siirtänyt koko omistusosuutensa. Hän esittää tässä yhteydessä Fly Amanin 28.5.2018 päivätyn rekisteröintitodistuksen ja sen 22.2.2018 hyväksytyn yhtiöjärjestyksen, joista ilmenee lähinnä, että hän oli alun perin Fly Amanin enemmistöosakas yhdessä yhtiön B kanssa. Kantaja esittää myös Syyrian kotimaan kaupasta ja kuluttajansuojasta vastaavan ministeriön 14.2.2019 antaman päätöslauselman 2274/169/12/3, jossa viitataan Fly Amanin lähettämään kirjattuun kirjeeseen. Päätöslauselmassa 2274/169/12/3 todetaan, että kantajan omistusosuus Fly Amanissa on siirretty osittain yhtiölle B (jonka osuus omistetuista osakkeista on vastedes 20 prosenttia) ja osittain osakkeenomistajille C ja D, jotka molemmat omistavat yhteensä 80 prosenttia Fly Amanin osakepääomasta.

87      On muistutettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin toimen lainmukaisuutta on arvioitava toimen antamisajankohtana olemassa olleiden tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella (ks. tuomio 3.9.2015, Inuit Tapiriit Kanatami ym. v. komissio, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, 22 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 4.9.2014, NIOC ym. v. neuvosto, T-577/12, ei julkaistu, EU:T:2015:596 112 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

88      Esillä olevassa asiassa on alkuperäisistä toimista todettava, että kantajan omistamien Fly Amanin osuuksien siirto, sellaisena kuin se on vahvistettu päätöslauselmassa 2274/169/12/3, on tapahtunut niiden antamisajankohdan jälkeen. Näin ollen päätöslauselmalla 2274/169/12/3 ei voida kyseenalaistaa alkuperäisten toimien laillisuutta edellä 87 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaisesti. Lisäksi 22.2.2018 päivätyssä Fly Amanin yhtiöjärjestyksessä vahvistetaan, että kantaja oli alkuperäisten toimien antamisajankohtana Fly Amanin enemmistöosakas. Kuten neuvosto perustellusti toteaa, kantajan väite, jonka mukaan hän ei enää omista osakkeita, vahvistaa joka tapauksessa hänen omistaneen niitä. Näin ollen tämä alkuperäisten toimien perustelujen osa on perusteltu.

89      Vuoden 2019 pysyttämistoimista on muistutettava, että suorittaessaan laillisuusvalvontaa, joka liittyy henkilön tai yhteisön nimen merkitsemiseen neuvoston laatimiin luetteloihin, unionin tuomioistuinten on tutkittava väitettyjen tosiseikkojen aineellinen paikkansapitävyys unionin toimivaltaisen viranomaisen toimittamien tietojen tai todisteiden valossa ja arvioitava viimeksi mainittujen todistusarvoa niiden mahdollisten huomautusten valossa, joita muun muassa sellainen henkilö tai yhteisö on esittänyt, joita tiedot tai todisteet koskevat, kuten edellä 48 kohdassa on muistutettu. Unionin tuomioistuimet voivat näin ollen tukeutua kaikkiin seikkoihin, jotka asianosaiset ovat niille oikeudenkäyntimenettelyn aikana toimittaneet sekä niiden puolesta että niitä vastaan puhuvina seikkoina. Tässä yhteydessä päätöksen 2015/1836 johdanto-osan 15 perustelukappaleesta ilmenee, että ”kaikki luetteloon merkitsemisestä koskevat päätökset olisi tehtävä yksilöllisesti ja tapauskohtaisesti ottaen huomioon toimenpiteen oikeasuhteisuus”.

90      Asiakirja-aineistosta ilmenee, että kantaja on osoittanut siirtäneensä omistamansa Fly Amanin osuudet. Kantaja esitti tältä osin päätöslauselman 2274/169/12/3, joka edeltää vuoden 2019 pysyttämistoimien antamisajankohtaa. On vielä todettava, että neuvosto myönsi vuoden 2020 pysyttämistoimissa sen, ettei kantaja ollut enää helmikuusta 2019 lähtien Fly Amanin enemmistöosakas. Vuoden 2020 pysyttämistoimien perustelut nimittäin heijastavat päätöslauselman 2274/169/12/3 sisältöä, koska siinä mainitaan kyseisen omistusosuuden tosiasiallinen siirtopäivä eli ”helmikuu 2019”.

91      Lisäksi se seikka, ettei neuvosto voinut vuoden 2019 pysyttämistoimia antaessaan olla tietoinen päätöslauselmasta 2274/169/12/3, kun otetaan huomioon, että tämä päätös oli jaeltu vain joillekin hallintoelimille, ei voi rajoittaa unionin tuomioistuinten suorittamaa kantajan nimen luetteloihin merkitsemisen laillisuuden tutkimista. Kantajan nimen kyseessä oleviin luetteloihin merkitsemisen laillisuuden arviointia ei voida myöskään rajoittaa siksi, ettei kantaja vedonnut päätöslauselmaan 2274/169/12/3 yhteydenpidossaan neuvoston kanssa ennen vuoden 2019 pysyttämistoimien antamista toteutetussa uudelleentarkastelumenettelyssä (ks. vastaavasti tuomio 26.10.2012, Oil Turbo Compressor v. neuvosto, T-63/12, EU:T:2012:579, 21–24 kohta). Näin ollen on todettava, että kantaja on tässä oikeudenkäynnissä osoittanut, ettei hän ollut enää Fly Amanin enemmistöosakas vuoden 2019 pysyttämistoimien antamisajankohtana.

92      Tämä vuoden 2019 pysyttämistoimien perustelujen osatekijä ei näin ollen ole perusteltu.

93      Vuoden 2020 pysyttämistoimista on huomautettava, että neuvosto pysytti kantajan nimen kyseessä olevissa luetteloissa kantajan enemmistöosakkaan aseman vuoksi mainiten kuitenkin kantajan omistamien osuuksien siirtopäivän eli helmikuun 2019.

94      Käsiteltävässä asiassa asiakirjasta WK 3600/2020 REV 1 ei ilmene, että neuvosto olisi esittänyt luotettavia ja yhtäpitäviä seikkoja, joiden perusteella voitaisiin kohtuudella katsoa, että kantajalla oli yhteyksiä Fly Amaniin, vaikka hän ei enää omistanut osuuksia kyseisestä yhtiöstä vuoden 2020 pysyttämistoimien antamisajankohtana. Internetsivustojen ”Eqtsad News”, ”Aliqtisadi” ja ”newturkpost.com” kolmeen artikkeliin on nimittäin joko tutustuttu tai ne on julkaistu päätöslauselman 2274/169/12/3 jälkeen, mutta niissä ei viitata omistusosuuksien siirtoon eikä muihin Fly Amanin ja kantajan välisiin yhteyksiin. Näin ollen asiakirja WK 3600/2020 REV 1 ei sisällä mitään näyttöä, jonka perusteella tämä maininta olisi säilytettävä luetteloihin merkitsemisen perusteissa helmikuussa 2019 tapahtuneesta osuuksien luovutuksesta huolimatta. On vielä todettava, että vaikka neuvosto väitti istunnossa, että huolimatta siitä, että kantaja oli luopunut näistä omistusosuuksista, tämä seikka on osoitus siitä, että hän on edelleen merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, se ei ole perustellut toteamustaan.

95      Tämä vuoden 2020 pysyttämistoimien perustelujen osatekijä ei näin ollen ole perusteltu.

96      Tästä seuraa, että kantajan enemmistöosuutta Fly Amanissa koskevan perustelujen osatekijän osalta ainoastaan alkuperäisten toimien perustelujen osa on perusteltu.

–       Asema Aman Holdingin varapääjohtajana

97      Asiakirjassa WK 47/2019 INIT esitetyistä ”Salon Syria” -blogin 7.6.2018 päivätystä otteesta ja internetsivuston ”meirss.org” artikkelista ilmenee kantajan olevan Aman Holdingin varapääjohtaja, minkä vahvistavat internetsivustoilta ”Eqtsad News”, ”Alqtisadi” ja ”newturkpost.com” peräisin olevat artikkelit, jotka sisältyvät asiakirjaan WK 3600/2020 REV 1. Lisäksi asiakirjaan WK 47/2019 INIT sisältyvässä internetsivuston ”7al.net” artikkelissa kuvaillaan kantaja Fozin omistaman yhtiön työntekijäksi.

98      Kantaja kieltää kuitenkin toimineensa Aman Holdingin varapääjohtajana, mitä neuvosto ei ole kiistänyt, ja väittää, että hän toimi pääjohtajien edustajana Aman Holdingissa. Näyttääkseen tämän toteen hän esittää 18.1.2017 päivätyn työsopimuksensa. Väitteensä tueksi hän esittää myös Aman Holdingin yhtiöjärjestyksen ja kyseisen yhtiön ”vanhan” rekisteröintitodistuksen, jotka osoittavat selvästi, että yhtäältä johtokunnan, johon hän ei kuulunut, ja toisaalta pääjohtajien, joiden joukkoon hän kuului, välillä on ero. Kantaja nimetään niissä siten hoitamaan yhtiön pääjohtajien edustajan tehtäviä. Kantaja on täten pätevästi osoittanut 18.1.2017 tehdyllä työsopimuksellaan, Aman Holdingin yhtiöjärjestyksellä ja Syyrian hallinnon antamalla kyseisen yhtiön rekisteröintitodistuksella, joiden luotettavuutta neuvosto ei myöskään ole kiistänyt, ettei hän toiminut Aman Holdingin varapääjohtajana.

99      Tästä seuraa, ettei riidanalaisten toimien perustelujen osatekijä, joka koskee kantajan hoitamaa Aman Holdingin varapääjohtajan tehtävää, ole perusteltu.

–       Aman Holdingin, jolla on edustaja Marota Cityn rakentamiseen osallistuvan yhteisyrityksen Aman Dimashqin johtokunnassa, osallistuminen Syyrian hallinnon tukemaan ylelliseen asuin- ja liikerakennuksia käsittävään hankkeeseen

100    Aluksi on ymmärrettävä, kuten neuvosto vahvisti istunnossa, että riidanalaisten toimien perusteluissa, joissa täsmennetään ranskaksi, että ”Aman Holding -yhtiöllä on edustaja Aman [Dimashq] ‑yhteisyrityksen johtokunnassa, ja se on yhteisyrityksen enemmistöosakas”, on käännösvirhe. Toisin kuin voitaisiin ymmärtää, Aman Holding omistaa nimittäin enemmistöosuuden Aman Dimashqista eikä kantaja. Asianosaiset eivät näin ollen ole kiistäneet sitä, ettei kantajalla ole lainkaan osuuksia Aman Dimashqista.

101    Kantaja väittää ensinnäkin, että ainoa yhteys, joka voisi olla hänen ja Marota City -hankkeen välillä, perustuu siihen, että Aman Holding on AmanDimashq ‑yhteisyrityksen osakkeenomistaja. Tältä osin on täsmennettävä, että kantajan kirjelmistä ilmenee, että Aman Holding omistaa 40 prosenttia Aman Dimashqin osuuksista ja että tämän yhteisyrityksen muut osakkaat eli Foz for Trading ja Damascus Cham Holding omistavat puolestaan 11 ja 49 prosenttia sen osuuksista. Tästä osuuksien jaosta voidaan näin päätellä, että Aman Holdingilla on tiettyä päätöksentekovalta Aman Dimashqin johtokunnassa.

102    Tämän jälkeen on muistutettava ilman, että olisi tarpeen tarkastella yksityiskohtaisesti Marota City -hanketta, että edellä 99 kohdassa on osoitettu, että neuvosto oli virheellisesti katsonut kantajan olevan Aman Holdingin varapääjohtaja osoittaakseen tämän aseman merkittävänä Syyriassa toimivana liikemiehenä. Tästä seuraa, ettei neuvosto sitä suuremmalla syyllä voi mainitun aseman osoittamiseksi vedota siihen, että kantaja on Aman Holdingin varapääjohtajana osallistunut Marota City ‑hankkeeseen.

103    Kuten unionin yleinen tuomioistuin on edellä 98 kohdassa todennut, kantaja on joka tapauksessa pätevästi osoittanut hoitaneensa pääjohtajien edustajan tehtäviä Aman Holdingissa eikä sen varapääjohtajan tehtäviä. Tältä osin on todettava, että kantajalla on korkea asema yhtiön organisaatiokaaviossa, hänellä on tietty määrä valtuuksia ja hänen tehtävänään on ohjata pääjohtajia ja täten panna täytäntöön Aman Holdingin strategiset päätökset, mutta hän on edelleen Aman Holdingin työntekijä, mitä neuvosto ei ole kiistänyt. Lisäksi kantaja väittää perustellusti, ettei hänelle Aman Holdingin työntekijänä annettuihin tehtäviin ole koskaan kuulunut Aman Dimashqin toimintojen valvonta. Tämä tehtävä on varattu toiselle työntekijälle eli Assille, joka tässä tarkoituksessa nimitettiin Aman Dimashqin johtokunnan puheenjohtajaksi, jotta Aman Holdingin johtokuntaa tiedotettaisiin Aman Dimashqin kehityksestä, mikä vahvistetaan pääasiallisesti Damascus Cham Holdingin internetsivustolta ”Damacham.sy” peräisin olevalla sivulla. Asianosaiset ovat siten yhtä mieltä siitä, ettei kantaja kuulu Aman Dimashqin johtokuntaan. Lisäksi kantajan esittämästä 4.10.2017 päivätystä Assin työsopimuksesta ilmenee tosin, että Assin projektipäällikkönä hoitamat tehtävät toteutettiin muun muassa Aman Holdingin pääjohtajien edustajan vastuulla. Asiakirjoissa WK 47/2019 INIT ja WK 3600/2020 REV 1 tai neuvoston kirjelmissä ei kuitenkaan näytetä toteen, että kantajan ja Assin välillä olisi ollut valvontasuhde Marota City ‑hankkeen toteuttamisessa riidanalaisten toimien antamisajankohtana. Neuvosto ei näin ollen ole osoittanut, että kantajalla Aman Holdingissa oleviin tehtäviin sisältyy päätöksentekovastuuta Aman Holdingilla Aman Dimashqin johtokunnassa olevan enemmistöosuuden perusteella.

104    Tästä seuraa, ettei riidanalaisten toimien perustelujen osatekijä, joka koskee kantajan osallistumista Aman Holdingin varapääjohtajana Marota City ‑hankkeeseen, ole perusteltu.

–       Kantajan yhteydet Samer Foziin

105    Aluksi on muistutettava, kuten edellä 53 kohdassa on todettu, että kantajan nimen kyseessä oleviin luetteloihin merkitsemisen ja niissä pysyttämisen perustelujen toinen virke, jonka mukaan kantajalla on ”tällä perusteella yhteyksiä Samer Foziin”, voidaan ymmärtää vain viittaamalla ensimmäiseen virkkeeseen, jossa puolestaan viitataan kantajan harjoittamaan toimintaan ja erityisesti siihen, että hän on Fly Amanin enemmistöosakas ja Aman Holdingin varapääjohtaja. Tästä on pääteltävä, että neuvosto on pitänyt kantajan yhteyksiä Foziin hänen ammattitoimintansa yhteydessä seikkana, jonka perusteella voidaan todeta hänen olevan merkittävä Syyriassa toimiva liikemies. Lisäksi on todettava, että Fozin nimi on lisätty kyseessä olevien luetteloiden taulukon A riville 278 ja pysytetty sen jälkeen siinä sen vuoksi, että yhtäältä hän on merkittävä Syyriassa toimiva liikemies ja toisaalta hän on lähellä Syyrian hallintoa edellä 52 kohdassa mainittujen perusteiden mukaisesti.

106    Tämän jälkeen on ensinnäkin todettava, että kantajan tiivis yhteys Foziin mainitaan asiakirjassa WK47/2019 INIT mainittujen internetsivustojen ”aawsat.com”, jossa hänet kuvataan Fozin kansliapäälliköksi, ja ”meirs.org” artikkeleissa. Lisäksi asiakirjan WK 3600/2020 REV 1 yhteydessä esitetystä internetsivuston ”Eqtsad News” artikkelista ilmenee, että kantaja on Fozin liikekumppani.

107    Toiseksi on muistutettava, että edellä 99 kohdassa on osoitettu, ettei kantaja ole Aman Holdingin varapääjohtaja. Lisäksi hän esitti syyskuussa 2019 päivätyn Aman Holdingin rekisteröintitodistuksen ja hänen ja mainitun yhtiön välillä käydyn kirjeenvaihdon, joka osoitti, ettei hän enää toiminut 22.1.2019 alkaen Aman Holdingin pääjohtajien edustajana.

108    Tästä seuraa alkuperäisten toimien osalta, että kantajan ja Fozin väliset yhteydet rajoittuvat siihen, että kantaja oli enemmistöosakkaana Fly Amanissa. Kantaja väitti istunnossa, että Fly Aman perustettiin Fozin määräyksestä ja että tämän yhtiön perustaminen toteutettiin hänen työsuhteensa yhteydessä, koska Foz oli tuolloin hänen työnantajansa. Neuvosto ei kuitenkaan ole esittänyt edellä 46 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla asiakirjan WK 47/2019 INIT yhteydessä riittävän konkreettisia, täsmällisiä ja yhtäpitäviä todisteita, jotka osoittaisivat riittävällä tavalla, että kantajan ja Fozin välinen yhteys oli enemmän kuin pelkkä ammatillinen suhde, joka työnantajan ja työntekijän välillä voi olla, niin, että se voisi oikeuttaa katsomaan, että kantaja, joka on läheinen Fozin kanssa, on merkittävä Syyriassa toimiva liikemies.

109    Vuosien 2019 ja 2020 pysyttämistoimista on todettava, että koska kantaja ei helmikuusta 2019 lähtien enää ollut Fly Amanin enemmistöosakas ja koska hän oli eronnut Aman Holdingin pääjohtajien edustajan tehtävistä, on joka tapauksessa niin, ettei hänellä Foziin mahdollisesti olleita erityisiä yhteyksiä tällaisten asemien johdosta ole enää näytetty toteen. Neuvosto ei näin ollen pysty osoittamaan, että kantajalla on ammattitoimintansa vuoksi edelleen yhteyksiä Foziin.

110    Näin ollen neuvosto ei voinut riidanalaisissa toimissa tukeutua kantajan ja Fozin välisiin yhteyksiin osoittaakseen kantajan olevan merkittävä Syyriassa toimiva liikemies.

–       Asas Iron Companyn perustaminen

111    Vuoden 2020 pysyttämistoimiin sisältyvän uuden perustelujen osatekijän osalta asiakirjaan WK 3600/2020 REV 1 sisältyvistä internetsivustojen ”Eqtsad News” ja ”Aliqtisadi” artikkeleista ilmenee, että kantaja on Assas lil-Hadid ‑nimisen yhtiön perustajajäsen ja johtokunnan jäsen. Tältä osin on todettava, että – kuten kantaja väittää – näiden internetsivustojen artikkeleiden tiivistelmissä, jotka neuvosto on laatinut, mainitaan nimitys ”Asas Iron Company” eikä ”Assas lil-Hadid”. Kyseessä on kuitenkin sama yhtiö. Ensimmäinen nimitys on nimittäin englanninkielinen käännös jälkimmäisestä nimityksestä, joka vastaa yhteisön arabiankielistä nimeä. Kantajan esittämät Asas Iron Companyn yhtiöjärjestys, jonka sen perustajien edustaja ja Syyrian kotimaan kaupasta ja kuluttajansuojasta vastaava ministeriö ovat hyväksyneet, sekä Asas Iron Companyn 6.11.2019 päivätty rekisteröintitodistus vahvistavat näiden kahden nimen vastaavuuden.

112    Kantaja kiistää tämän jälkeen olevansa Asas Iron Companyn perustajajäsen. Hän väittää, ettei hän ole koskaan ollut kyseisen yhtiön perustaja eikä omistaja eikä hän ole koskaan muutoinkaan osallistunut siihen tai edes ollut siihen sidoksissa, koska hän ei kuulu sen hallinto- ja johtoelimiin.

113    Kantaja esittää tältä osin Asas Iron Companyn rekisteröintitodistuksen ja yhtiöjärjestyksen, joissa hänen nimeään ei ole mainittu. Lisäksi mainitun yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan Asas Iron Companyn omistajat ovat E ja F. Heillä molemmilla on 500 osuutta, jotka vastaavat 50:tä prosenttia yrityksen kokonaisosuuksista ja joiden arvo on 1,5 miljardia Syyrian puntaa (SYP) (noin 3,03 miljoonaa euroa). Lisäksi Asas Iron Companyn yhtiöjärjestyksen mukaan pääoma on 3 miljardia SYP (noin 6,06 miljoonaa euroa), mikä vastaa myös mainitun yhtiön rekisteröintitodistukseen merkittyä summaa. Kantaja on näin ollen osoittanut pätevästi, ettei hän ollut Asas Iron Companyn perustaja.

114    Tätä päätelmää ei voida kumota neuvoston väitteellä, jolla pyritään kiistämään kantajan esittämien Asas Iron Companyn yhtiöjärjestyksen ja rekisteröintitodistuksen merkityksellisyys ja väittämään lähinnä, että nämä todisteet osoittavat, ettei kantaja ollut enää yksi yhtiön omistajista 6.11.2019 lähtien. Se väittää, että Syyrian kotimaan kaupasta ja kuluttajansuojasta vastaavan ministeriön 19.3.2019 antamalla päätöslauselmalla nro 832, jonka kantaja on esittänyt, muutettiin yhtiön oikeudellista muotoa. Asas Iron Companystä, joka oli rajavastuuyhtiö, jolla oli yksi nimi, tuli näin rajavastuuyhtiö Asas Iron Company sen jälkeen, kun yhtiön omistaja oli luovuttanut 50 prosenttia sen osuuksista. Asas Iron Companyn yhtiöjärjestyksen ja rekisteröintitodistuksen perusteella ei kuitenkaan voida vahvistaa Asas Iron Companyn perustajaosakkaiden henkilöllisyyttä tämän yhtiön perustamispäivän eli 30.3.2017 ja päätöslauselman nro 832 antamispäivän välisenä aikana eli ennen yhtiön oikeudellisen muodon muuttamista. Neuvosto väittää toisin sanoen, että kantaja olisi voitu merkitä rajavastuuyhtiön, jolla oli yksi nimi, ainoaksi perustajaosakkaaksi ennen osuuksiensa luovuttamista, jotta häntä ei enää mainittaisi Asas Iron Companya koskeviissa virallisissa asiakirjoissa, ilman että se esittää väitettään tukevaa näyttöä.

115    Tältä osin on todettava, että vaikka oletettaisiin, että kantaja olisi todella ollut Asas Iron Companyn perustaja, hänen esittämistään asiakirjoista ilmenee, ettei hän ollut enää vuoden 2020 pysyttämistoimien antamisajankohtana sidoksissa mainittuun yhtiöön.

116    Edellä esitetystä seuraa, että kantaja on pätevästi osoittanut, ettei vuoden 2020 pysyttämistoimien antamisajankohtana hän yhtäältä omistanut mitään osuuksia Asas Iron Companystä eikä häntä toisaalta ollut nimetty kyseisen yhtiön perustajajäseneksi.

117    Neuvosto ei näin ollen voinut tukeutua siihen, että kantaja oli Asas Iron Companyn perustajajäsen, katsoakseen kantajan olevan merkittävä Syyriassa toimiva liikemies.

–       Päätelmä kantajan asemasta merkittävänä Syyriassa toimivana liikemiehenä

118    Alkuperäisten toimien osalta on ensinnäkin todettava kaiken edellä esitetyn perusteella, että neuvosto on esittänyt riittävän konkreettisten, täsmällisten ja yhtäpitävien todisteiden kokonaisuuden, jonka perusteella voidaan todeta, että kantaja oli Fly Amanin enemmistöosakas. Neuvosto on sitä vastoin tehnyt aineellisia virheitä merkitessään kantajan nimen kyseessä oleviin luetteloihin tämän Aman Holdingin varapääjohtajan aseman vuoksi, koska – kuten edellä 98 kohdasta ilmenee – kantaja on osoittanut olleensa kyseisen yhtiön pääjohtajien edustaja. Koska kantaja ei näin ollen ole Aman Holdingin varapääjohtaja, hän ei osallistu tällaisten tehtävien perusteella Marota City ‑hankkeeseen eikä hänellä ole yhteyksiä Foziin. Neuvosto ei ole myöskään osoittanut riittävän konkreettisilla, täsmällisillä ja yhtäpitävillä seikoilla yhteyttä kantajalla Fly Amanin enemmistöosakkaana olevan aseman ja Fozin välillä.

119    Toiseksi siltä osin kuin on kyse vuoden 2019 pysyttämistoimista, neuvosto on tehnyt edellä 118 kohdassa mainittujen toteamusten lisäksi aineellisen virheen, koska kantaja on osoittanut, ettei hän enää 14.2.2019 lähtien omistanut Fly Amanin yhtiöosuuksia. Näin ollen kantajalla ei ollut yhteyksiä Foziin tällä perusteella.

120    Kolmanneksi on todettava vuoden 2020 pysyttämistoimista, että neuvosto on edellä 118 ja 119 kohdassa mainittujen toteamusten lisäksi tehnyt aineellisen virheen siltä osin kuin kantaja on esittänyt näyttöä yhtäältä siitä, ettei hän omistanut lainkaan osuuksia Asas Iron Companystä, ja toisaalta siitä, ettei hän ollut kyseisen yhtiön perustajajäsen.

121    Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että toisin kuin niissä perusteissa todetaan, joilla kantajan nimi merkittiin alkuperäisissä toimissa oleviin luetteloihin, kantajalla ei ole ”intressejä ja toimintaa useilla Syyrian talouden aloilla”. Kuten edellä 118 kohdasta ilmenee, neuvosto pystyy nimittäin ainoastaan osoittamaan, että kantajalla on alkuperäisten toimien osalta intressejä Fly Amanissa, mikä ei riitä täyttämään kriteeriä merkittävästä Syyriassa toimivasta liikemiehestä. Siltä osin kuin on kyse vuosien 2019 ja 2020 pysyttämistoimista, neuvosto ei myöskään ole onnistunut osoittamaan, että kantaja oli mainittujen toimien antamisajankohtana merkittävä Syyriassa toimiva liikemies. Ensimmäinen luetteloihin merkitsemisen peruste ei siten ole riittävästi perusteltu.

122    Näin ollen on tutkittava toinen luetteloihin merkitsemisen peruste.

 Läheisyys Syyrian hallintoon

123    Aluksi on todettava, että alkuperäisistä toimista ja vuoden 2019 pysyttämistoimista ilmenee, että kantaja tukee Syyrian hallintoa ja hyötyy siitä Aman Holdingin varapääjohtajana, kun taas vuoden 2020 pysyttämistoimien nojalla hän toimii näin kaikkien hänen harjoittamiensa toimintojen ja hänellä olevien intressien perusteella, sellaisina kuin ne on mainittu luetteloihin merkitsemisen perusteissa.

124    Lisäksi on todettava, että perusteet, joiden vuoksi neuvosto katsoo kantajan tukevan Syyrian hallintoa ja hyötyvän siitä, ovat pääosin samat kuin ne, joiden vuoksi kantajan on katsottu olevan merkittävä Syyriassa toimiva liikemies.

125    Tältä osin on muistutettava, ettei voida sulkea pois sitä, että tietyn henkilön tapauksessa luetteloihin merkitsemisen perusteet voivat tietyssä määrin olla päällekkäiset siten, että henkilö voidaan luokitella Syyriassa toimivaksi johtavaksi liike-elämän edustajaksi, jonka toimintansa osalta katsotaan hyötyvän Syyrian hallinnosta tai tukevan sitä mainitulla toiminnalla. Tämä ilmenee nimenomaisesti siitä, että – kuten päätöksen 2015/1836 johdanto-osan kuudennessa perustelukappaleessa todetaan – tämän henkilöryhmän läheiset yhteydet Syyrian hallintoon ja mainitun ryhmän hallinnolle antama tuki on yksi niistä syistä, joiden takia neuvosto päätti luoda kyseisen henkilöryhmän. Kyse on kuitenkin tässäkin tapauksessa eri kriteereistä (tuomio 23.9.2020, Kaddour v. neuvosto, T-510/18, EU:T:2020:436, 77 kohta).

126    Käsiteltävässä asiassa ensinnäkin alkuperäisten toimien ja vuoden 2019 pysyttämistoimien osalta on niin, että edellä 99 ja 104 kohdassa esitetyistä päätelmistä on pääteltävä, että koska kantaja ei ollut Aman Holdingin varapääjohtaja riidanalaisten toimien antamisajankohtana, hänen ei voida katsoa hyötyneen Syyrian hallinnosta tällä perusteella eikä tukeneen sitä sillä perusteella, että hän osallistui Marota City ‑hankkeeseen.

127    Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin totesi vuoden 2020 pysyttämistoimista ensinnäkin edellä 126 kohdassa, ettei kantajan voida katsoa hyötyneen Syyrian hallinnosta Aman Holdingin varapääjohtajana. Toiseksi internetsivuston ”7al.net” artikkelista ilmenee, että kantaja on perustanut lentoyhtiön, vaikka Syyriassa siviili-ilmailuala kärsii huomattavista vaikeuksista sotilasoperaatioiden vuoksi, joiden seurauksena matkailuliikenne sekä palvelut tietyillä lentoasemilla on lopetettu. Unionin yleinen tuomioistuin on kuitenkin todennut edellä 96 kohdassa, ettei kantaja enää ole Fly Amanin enemmistöosakas. Mistään asiakirjoihin WK 47/2019 INIT ja WK 3600/2020 REV 1 sisältyvistä todisteista ei myöskään ilmene, että kantaja hyötyy mainitun yhtiön enemmistöosakkaana ja sittemmin sen entisenä enemmistöosakkaana Syyrian hallinnosta tai että hän tukee sitä.

128    Näin ollen on todettava, ettei neuvosto ole esittänyt konkreettisten, täsmällisten ja yhtäpitävien todisteiden kokonaisuutta, joka osoittaisi kantajan tukevan Syyrian hallintoa ja/tai hyötyvän siitä. Näin ollen toista perustetta, joka koskee kantajan nimen merkitsemistä kyseessä oleviin luetteloihin siitä syystä, että hän on lähellä Syyrian hallintoa, ei ole perusteltu riittävästi, joten kantajan nimen merkitsemistä riidanalaisiin toimiin ei ole perusteltu.

129    Ensimmäinen kanneperuste on täten hyväksyttävä ja riidanalaiset toimet on siten kumottava siltä osin kuin ne koskevat kantajaa, eikä kanteen tueksi esitettyjä toista, kolmatta, neljättä, viidettä ja kuudetta kanneperustetta ole tarpeen tutkia.

[– –]

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP täytäntöönpanosta 21.1.2019 annettu neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2019/87, Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta 21.1.2019 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/85, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP muuttamisesta 17.5.2019 annettu neuvoston päätös (YUTP) 2019/806, Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta 17.5.2019 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/798, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP muuttamisesta 28.5.2020 annettu neuvoston päätös (YUTP) 2020/719 ja Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta 28.5.2020 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/716 kumotaan Khaldoun Al Zoubia koskevilta osin.

2)      Euroopan unionin neuvosto velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


Gervasoni

Madise

Martín y Pérez de Nanclares

Julistettiin Luxemburgissa 24. päivänä marraskuuta 2021.

Allekirjoitukset


*      Oikeudenkäyntikieli: englanti.


1      Tästä tuomiosta on otettu tähän vain kohdat, joiden julkaisemista unionin yleinen tuomioistuin pitää aiheellisena.

Top