EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CA0938

Asia C-938/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 11.11.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgericht Berlin – Saksa) – Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG v. Saksan liittotasavalta (Ennakkoratkaisupyyntö – Ympäristö – Direktiivi 2003/87/EY – Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä – 2 artiklan 1 kohta – Soveltamisala – 3 artiklan e alakohta – Laitoksen käsite – Vaikutus päästöihin ja pilaantumiseen – Sivulaitokset, joista ei sellaisinaan aiheudu kasvihuonekaasupäästöjä – 10 a artikla – Maksutta tapahtuvaa päästöoikeuksien jakoa koskeva siirtymäjärjestelmä – Tiedonkeruumalli – Korjattu kelpoisuussuhde – Laskentamenetelmä – Päätös 2011/278/EU – 6 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta – Jäähdytyksen vienti merkittävälle hiilivuotoriskille alttiilla toimialalla toimivaan yksiköön)

EUVL C 11, 10.1.2022, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.1.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 11/4


Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 11.11.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgericht Berlin – Saksa) – Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG v. Saksan liittotasavalta

(Asia C-938/19) (1)

(Ennakkoratkaisupyyntö - Ympäristö - Direktiivi 2003/87/EY - Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä - 2 artiklan 1 kohta - Soveltamisala - 3 artiklan e alakohta - Laitoksen käsite - Vaikutus päästöihin ja pilaantumiseen - Sivulaitokset, joista ei sellaisinaan aiheudu kasvihuonekaasupäästöjä - 10 a artikla - Maksutta tapahtuvaa päästöoikeuksien jakoa koskeva siirtymäjärjestelmä - Tiedonkeruumalli - Korjattu kelpoisuussuhde - Laskentamenetelmä - Päätös 2011/278/EU - 6 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta - Jäähdytyksen vienti merkittävälle hiilivuotoriskille alttiilla toimialalla toimivaan yksiköön)

(2022/C 11/05)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Berlin

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG

Vastaaja: Saksan liittotasavalta

Tuomiolauselma

1)

Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13.10.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 23.4.2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/29/EY, 2 artiklan 1 kohtaa ja 3 artiklan e alakohtaa on tulkittava siten, että ne eivät ole esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jossa sallitaan se, että Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään kuuluvan laitoksen rajoihin sisällytetään sivulaitokset, jotka eivät päästä kasvihuonekaasuja, jos ne täyttävät kyseisen direktiivin, sellaisena kuin se on muutettuna, 3 artiklan e alakohdassa säädetyt edellytykset ja jos ne erityisesti voivat vaikuttaa päästöihin ja pilaantumiseen saman direktiivin, sellaisena kuin se on muutettuna, liitteessä II lueteltujen kasvihuonekaasujen osalta.

2)

Päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti 27.4.2011 annetun komission päätöksen 2011/278/EU 7 artiklan 5 kohdan nojalla laaditussa Euroopan komission tiedonkeruumallissa tarkoitettu korjattu kelpoisuussuhde on silloinkin, kun Euroopan unionin tasolla päästökauppajärjestelmään kuulumattomasta laitoksesta tuotu mitattavissa oleva lämpö voidaan laskea osaksi tiettyä lämpövirtaa, yhtenäinen kelpoisuussuhde, joka erityisesti lämmön vertailuarvon piiriin kuuluvalle laitoksen osalle maksutta jaettavien päästöoikeuksien lukumäärän laskemiseksi on laskettava ja jota on sovellettava tämän laitoksen osan lämpövirtoja koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan perusteella.

3)

Päätöksen 2011/278 6 artiklan 1 kohdan kolmatta alakohtaa on tulkittava siten, että lämmön vertailuarvon piiriin kuuluvan laitoksen osan prosessia ei käytetä sellaista toimialaa tai toimialan osaa varten, jonka katsotaan olevan alttiina merkittävälle hiilivuotoriskille, kun tämä prosessi vastaa lämmönkulutusta, joka tarvitaan sellaisen jäähdytyksen tuottamiseksi, joka viedään Euroopan unionin tasolla päästökauppajärjestelmään kuulumattomaan laitokseen ja kulutetaan siellä, kun laitos kuuluu sellaiselle toimialalle tai toimialan osalle, jonka katsotaan olevan alttiina merkittävälle hiilivuotoriskille, koska lämpöä ei kuluteta tässä yksikössä.


(1)  EUVL C 103, 30.3.2020.


Top